PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS"

Transkript

1 Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som inngår i en produktpakke eller en tjeneste. Det stilles gjerne vilkår om ytterligere kjøp fra tilbyderen, eksempelvis kjøp av abonnement i en bindingsperiode, uten at minimumsprisen for produktpakken eller tjenesten fremgår av markedsføringen. Forbrukeren får da ikke opplysninger om hvilke kostnader som minimum tilkommer ved å akseptere tilbudet. For å finne ut hvor godt tilbudet egentlig er, må forbrukeren selv foreta regneoperasjoner. Dette er uheldig. Prismarkedsføringen er i slike tilfeller ikke dekkende, korrekte og fullstendige. Forbrukerombudet er opptatt av at priser som oppgis i markedsføring nettopp skal være så fullstendige, korrekte og dekkende som mulig. Forbrukeren skal ikke måtte foreta unødige regneoperasjoner for å finne ut hvor godt et tilbud er. Prismarkedsføring eksempler fra ekombransjen Følgende eksempler kan brukes til illustrasjon: Tilbyder NN av internettaksess annonserer med Nå surf gratis i to måneder ved bestilling innen I annonsen står det videre at tilbudet: Forutsetter bindingstid i tolv måneder hos NN. Månedsavgift fra kroner 350. Etableringsgebyr kroner 595 tilkommer Tilbyder NN av fasttelefoni annonserer med Trådløs telefon kroner 1. I annonsen står det videre at tilbudet: Forutsetter abonnement hos NN i 12 måneder. Månedsavgift kroner 159,-. Etableringsgebyr kroner 798 tilkommer. Tilsvarende eksempler kan tenkes fra øvrige ekombansjer. Vi ser her at de ulike faste priselementene er angitt, men dette er altså ikke tilstrekkelig, da annonsen ikke eksplisitt oppgir de totale minimumskostnadene som tilkommer for å akseptere tilbudets på dets forutsetninger. I det første tilfellet vil de totale minimumskostnadene for å akseptere tilbudet være 4795 kroner, i det andre tilfellet 2707 kroner, noe som vi altså mener skal fremgå av prismarkedsføringen. En unnlatelse av å oppgi minste totalpris i henhold til tilbudets forutsetninger ved slik prismarkedsføring, vil etter Forbrukerombudets syn være i strid med mfl. 2 og 3 om villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å markedsføre med Telefon kr. 1 eller lignende uten klart å opplyse hvilke abonnementsutgifter og øvrige nødvendige kostnader (eks etableringsgebyr) som er knyttet til kjøpet ferdig summert. Med prismarkedsføring menes her markedsføring hvor det fokuseres på priser. Nærmere begrunnelse Åpenhet om forretningsvilkår og god prisinformasjon er viktig ut fra en forbrukerpolitisk synsvinkel, blant annet ved at forbrukerne vil kunne unngå å kjøpe produkter de mener er for høyt priset. God prisinformasjon kan videre virke positivt på konkurransen, da det muliggjør prissammenligninger i markedet. 1

2 Forbrukeren har ved prismarkedsføring et berettiget behov og en berettiget forventning om både å få opplysninger om forutsetningene for og begrensninger i tilbudet, samt at det gis korrekte, dekkende og fullstendige prisopplysninger. På den måten vil forbrukeren se hva tilbudet innebærer av forpliktelser og få oversikt over de totale minimumskostnadene hun forplikter seg til å betale ved å akseptere tilbudet - uten selv å måtte foreta regneoperasjoner. Når prisen på et eller flere enkeltelement av en produktpakke eller en tjeneste fremheves uten at enkeltelementene kan kjøpes til denne fremhevede prisen uten øvrige forpliktelser, er det viktig at det i prismarkedsføringen klart og tydelig fremgår hva de totale minimumskostnadene er (ferdig summert ) for å akseptere tilbudet på dets forutsetninger. Det avgjørende for hvor godt et tilbud er totalsummen man minimum må betale og ikke hva prisen er på ett av flere element som inngår i en produktpakke eller en tjeneste. For øvrig vil vi henvise til våre anførsler i Markedsrådssaken mot Hafslund Sikkerhet samt Markedsrådets egen begrunnelse i denne saken, se nedenfor. Hvilke grunnkrav vil vi stille til prismarkedsføringen? I fremtidig prismarkedsføring rettet mot forbrukere, vil vi stille som grunnkrav at det klart og tydelig (med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrige fremhevede prisopplysninger) fremgår i markedsføringen: totale minstepriser for tilbudets forutsetninger med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrige priselementer som trekkes frem ved prismarkedsføring alle vesentlige forutsetninger for og begrensninger i tilbudet, eksempelvis at tilbudet forutsetter bindingstid på tolv måneder, og gjelder bare ny-tegning av abonnement eller at tilbudet har begrenset varighet Det vil ikke være tilstrekkelig å kun henvise til at priser og vilkår finnes på en hjemmeside, kundetelefon eller lignende, så sant det først fokuseres på pris i markedsføringen (prismarkedsføring). Dersom prisen som fremheves ikke er dekkende og korrekt for hele tilbudet, typisk ved at bare ett av flere nødvendige priselementer blir fremhevet, må markedsføringen altså samtidig oppgi en ferdig summert minste totalpris like synlig som de andre priselementene, for ikke å være i strid med markedsføringsloven. Minste totalpris består av alle de faste omkostninger forbrukeren som minimum skal betale som følge av forutsetningene tilbudet bygger på. Annonsemedium Vi vil presisere at vi stiller de samme kravene til prismarkedsføringen i utgangspunktet uavhengig av hvilket medium det fremkommer i, eksempelvis tv- og radioreklame, boards, dørsalg, på stands, aviser, blader, flyers eller lignende. Rettslig grunnlag for våre krav Det rettslige grunnlag for våre krav til å angi minste totalpris er mfl. 2 og 3. 2

3 Mfl. 2 forbyr de næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer eller tjenester. Mfl. 3 forbyr de næringsdrivende å anvende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, når fremstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses som urimelig. I de tilfeller hvor det inngår en tjeneste i det som selges, eksempelvis et mobilabonnement, vil også prisopplysningsforskriften 5 og 3 annet og tredje ledd være gjeldende. Forskriften er gitt med hjemmel i mfl. 3a. Prisopplysningsforskriften finner dere på følgende link på Internett: - prisoppl Markedsrådspraksis Markedsrådet har nylig tatt stilling til en sak som blant annet angikk angivelse av minste totalpris. Forbrukerombudet fikk her medhold i at Hafslund Sikkerhets prismarkedsføring var i strid med markedsføringsloven 2 og 3, jf. prisopplysningsforskriften for tjenester 5 jf. 3. Markedsrådets vedtak finner dere på Markedsrådet hjemmeside på Internett på følgende lenke: Av særlig interesse uttalte Markedsrådet her (side 21): Riktignok er det som fremhevet av Hafslund så at det må være anledning til å prise enkeltelementer ved en tjenesteytelse individuelt, så lenge denne prisingen fremstår som korrekt og dekkende. Men avgjørende for rådet i vår sak er at det skapes et umiddelbart inntrykk hos adressatene for markedsføringen av at boligalarmen kun koster 1 krone, når realiteten er at denne subsidieringen reelt sett er uløselig koblet mot tegning av minimum 12 måneders abonnement av tjenesten alarm med utrykning, og det dessuten påløper et frakoblingsgebyr selv om abonnementet sies opp kontraktsmessig senest innen en måned før utløpet av ettårsfristen. Det er etter rådets oppfatning dekkende når Forbrukerombudet anfører at forbrukerne kjøper en pakke som har en minimumspris på kroner. Dette er den minste kostnad som vil påløpe ved å akseptere tilbudet i henhold til de forutsetninger som dette bygger på. Enkeltelementene er med andre ord ikke innbyrdes uavhengige av hverandre, men representerer en minimumskostnad av den størrelse som her er nevnt. Selv om det er mulig å regne seg frem til "riktig" pris, er de reelle kostnadene ikke uten videre lett tilgjengelig. Slik det skriftlige markedsføringsmaterialet var utformet da Forbrukerombudet tok opp saken med Hafslund, var dette nokså markert, idet "enkronen" var gitt en oppmerksomhetsverdi og en utforming ("kun kr. 1,-") som lett ville festne seg. Dette er i nyere utforming blitt endret, slik at inntrykket er dempet. Men rådet er kommet til at de endringer som er foretatt ikke kan tillegges avgjørende vekt. Markedsrådets vedtak trekker altså strenge grenser for hvordan man kan markedsføre prisen på enkeltelementer av en sammensatt vare eller tjeneste. Det holdt i denne saken ikke å skrive i markedsføringen at varen koster kroner 1 og at prisen forutsetter tolv måneder bindingstid, samt oppgi de øvrige prisene som tilkom tilbudet separat. Til orientering vedlegges kopi av markedsføringen som Markedsrådet hadde til vurdering i denne saken. Hvordan skal prismarkedsføringen gjøres? Et eksempel Når det først fokuseres på pris i en markedsføring, er det ikke tilstrekkelig å bare henvise til at fullstendig prisinformasjon og betingelser ved tilbudet fås på deres hjemmeside på Internett, 3

4 hos kundens tv-forhandler eller ved å ringe deres kundetelefon. Prisopplysningene som gis i markedsføringen skal være dekkende, korrekte og fullstendige. Dersom prisen som fremheves ikke er dekkende og korrekt for hele tilbudet, typisk ved at bare ett av flere nødvendige priselementer blir fremhevet, må markedsføringen samtidig oppgi en ferdig summert minste totalpris like synlig som de andre priselementene for ikke å være i strid med markedsføringsloven. Dette betyr i praksis at når dere ellers finner grunn til å fremheve en pris i markedsføringen, utløser dette en plikt til å gi fullstendige prisopplysninger i den aktuelle markedsføringen. Vi mener således at alle nødvendige priselementer må fremgå av markedsføringen ferdig summert. Det tidligere brukte eksemplet kan nok en gang tjene som illustrasjon: Trådløs telefon kroner 1. I annonsen står det videre at tilbudet: Forutsetter abonnement hos NN i 12 måneder. Månedsavgift kroner 159,-. Etableringsgebyr kroner 798 tilkommer. Ved all prismarkedsføring som fremhever prisen på et enkeltelement, (eksempelvis Telefon kroner 1, Nå etablering kroner 0 eller lignende), eller det på noen måte fokuseres på en pris som ikke er dekkende for hele produktpakken/tjenesten som selger/tjenesteyter NN selger, må prisen summeres. I eksempelet ovenfor må telefonen ( kroner 1 ), abonnementssummen for minste antall måneders bindingstid (månedsabonnementspris x antall måneder bindingstid, 159 kroner x 12) og alle andre gebyr som tilkommer, i dette tilfellet etableringsgebyr (kroner 798) inkluderes i totalprisen ferdig summert. Først da blir tilbudet og dermed også prisopplysningene klare, fullstendige og entydige. Minste totalpris blir i et slikt tilfelle 2707 kroner. Denne minste totalprisen må fremgå av prismarkedsføringen med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrig fremhevet prisinformasjon.!"# $## Dersom selskapet NN hadde hatt andre obligatoriske kostnader knyttet til tilbudet, eksempelvis at forbrukeren månedlig må betale 21 kroner i fakturagebyr, måtte dette også inngått i ovennevnte regnestykke. Vi understreker at disse kravene også gjelder ved markedsføring hvor det ikke er en forutsetning at kunden knytter seg til en bindingstid, men hvor tilbudet forutsetter at kunden gjør et minstekjøp ut over den annonserte prisen. 4

5 5

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Markedsføring av biler

Markedsføring av biler Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER)

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) 1.1 Markedsføring via SMS krav etter mfl. 2b... 2 1.1.1 Aktivt samtykke... 2 1.1.2 Etablert kundeforhold... 2 1.2 Informasjon som skal gis før kjøp av

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. August 2014

Bransjenorm for markedsføring av bolig. August 2014 Bransjenorm for markedsføring av bolig August 2014 Innhold 1. Forord... 2 2. Formål... 2 3. Generell del... 2 3.1 Eierforhold... 2 3.2 Krav til opplysninger om økonomiske forhold i markedsføringen... 2

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

De nordiske forbrukerombudenes standpunkt til handel og markedsføring på Internett Innholdsfortegnelse

De nordiske forbrukerombudenes standpunkt til handel og markedsføring på Internett Innholdsfortegnelse 1 De nordiske forbrukerombudenes standpunkt til handel og markedsføring på Internett Innholdsfortegnelse Innledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Identifisering av

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer