Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet"

Transkript

1 Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet 1. Innledning Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les mer på: Vi har foretatt en gjennomgang av avtalevilkår og markedsføring hos 24 tilbydere av TV-tjenester, se adresseliste. Innovasjonen vi for tiden ser i TV-markedet ønskes velkommen av Forbrukerombudet. Imidlertid har gjennomgangen av etablerte og nye tilbydere av både tradisjonell TV, strømming og bestillingstjenester avdekket både avtalevilkår og markedsføring som reiser spørsmål etter markedsføringsloven og annen ufravikelig forbrukervernlovgivning innenfor dette markedet. Den senere tids lansering av nye TV-tjenester har aktualisert problemstillinger angående valgfrihet i TV-markedet som Forbrukerombudet har pekt på tidligere. I 2011 avla Sønnelandutvalget, hvor Forbrukerombudet deltok, sin rapport om TV, mangfold og valgfrihet. Utvalget la frem forslag til en rekke tiltak for å bedre valgfriheten i TV-markedet. Beklageligvis har anbefalingene ikke blitt fulgt opp. Forbrukerombudet ser seg derfor nødt til å intensivere tilsynet med bransjen for å sikre at avtalevilkårene og markedsføringen som bransjen benytter ikke er i strid med markedsføringsloven. For å bidra til at forbrukerne skal kunne navigere enkelt og trygt i markedet for TVtjenester prioriterer vi i denne omgang først og fremst å ta opp avtalevilkår og markedsføring som er problematisk med hensyn til forbrukernes valgfrihet. Dette omfatter vilkår om bindingstid, lang oppsigelsestid, vilkår som vanskeliggjør oppsigelse, samt villedende markedsføring og brudd på angrerettloven. Forbrukerombudet vil føre et tett tilsyn med TV-markedet fremover. Dette brevet inneholder derfor, til orientering, generell informasjon om krav som stilles etter markedsføringsloven i forbindelse med avtalevilkår og markedsføring av TVtjenester. Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Dronningens gate 10B (inngang fra Borkeplassen), 7011 Trondheim E-post Internett Foretaksnummer

2 I tillegg inneholder brevet spesielle merknader til avtalevilkår og markedsføring hos Altibox fra Viken Fibernett. Når det gjelder Viken Fibernetts avtalevilkår og markedsføring vil Forbrukerombudet spesielt bemerke problemstillinger rundt vilkår om bindingstid (brevets punkt 2.2), kontaktinformasjon og formkrav for oppsigelse (brevets punkt 2.4), prisopplysninger (brevets punkt 3.2) og angrerett (brevets punkt 3.3) som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. Vi gjør oppmerksom på at vi på et senere tidspunkt kan komme til å ta opp også andre problemstillinger etter markedsføringsloven enn de som berøres i dette brevet, dersom det tilsies ut fra hensynet til forbrukerne. 2. Avtalevilkår 2.1 Urimelige avtalevilkår mfl. 22 Tilsynet med avtalevilkår skjer på bakgrunn av markedsføringslovens 22. Etter denne bestemmelsen kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys dersom de finnes urimelige overfor forbrukerne. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Når det finnes preseptorisk (ufravikelig) lovgivning på et område, vil avtalevilkår som strider mot dette helt klart være urimelig og i strid med markedsføringslovens 22. Men også avtalevilkår som er i strid med deklaratorisk (fravikelig) lovgivning vil etter Forbrukerombudets mening ofte finnes urimelig, fordi også slik lovgivning angir normalløsningen - den løsning lovgiver i utgangspunktet mener er best. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerombudet kun vurderer avtalevilkår i standardkontrakter, ikke i enkeltstående avtaler. Det er dessuten bare den fremtidige bruken av vilkårene det tas stilling til. Forbrukerombudet vurderer ikke de virkninger det vil få i en konkret sak at avtalevilkår finne urimelig. 2.2 Bindingstid Generelt om vilkår om bindingstid Selv om vi ser en positiv tendens hos nyetablerte TV-tjenester på internett, registrerer Forbrukerombudet at bruk av bindingstid er utbredt i TV-markedet. Bindingstid benyttes i utgangspunktet ved inngåelse av avtale med en ny tilbyder. I tillegg har en rekke tilbydere vilkår om ytterligere bindingstid overfor eksisterende kunder i forbindelse med endringer i kanalpakker og liknende. Hos disse tilbyderne kan kundene befinne seg i en kontinuerlig bindingstid, i det de benytter seg av tilbud under det løpende abonnementet på TV-tjenester som forutsetter at de på ny blir bundet til å fortsette abonnementet. De nordiske forbrukerombudene er enige om at maksimal bindingstid ikke bør være lenger enn seks måneder. 1 Bakgrunnen for standpunktet er enighet om at lange bindingstider fører til ulempe for forbrukerne, og at komplekse markeder gjør det 1 2

3 vanskelig å velge mellom forskjellige tjenester. Velger man feil, er man låst til en tjeneste som man kunne fått billigere og/eller bedre hos en annen tilbyder. I Danmark har allerede maksimal bindingstid blitt endret fra tolv til seks måneder i forbrukeravtaler, med virkning fra 1. januar 2012 for TV-tjenester. Formålet med lovendringen i Danmark var å forbedre forbrukerbeskyttelsen i løpende kontrakter, for å sikre at forbruker ikke bindes til langvarige kontrakter som på avtaletidspunktet kan være vanskelig å vurdere rekkevidden av. 2 Sett hen til de positive erfaringene fra Danmark, mener Forbrukerombudet at en tilsvarende reduksjon i maksimal bindingstid på sikt bør gjennomføres i Norge. Vi er av den oppfatning at bindingstid er begrensende for mobiliteten i markedet, slik at forbruker bytter tjenesteleverandør i mindre omfang enn de faktisk ønsker. Forbrukerombudet mottar en del klager på TV-tjenester, og erfaringsmessig er mange av klagene knyttet til at kunden ikke er fornøyd med den tjenesten som leveres. Bindingstiden blir et hinder for å komme seg ut av en avtale som ikke svarer til forbrukerens behov. Vi har forståelse for de næringsdrivendes behov for langsiktighet. Å tilfredsstille dette behovet gjennom vilkår om bindingstid kan imidlertid, på grunn av ulempene bindingstid representerer for forbrukeren, medføre en ubalanse i avtaleforholdet som er urimelig og kan forbys etter mfl. 22. I urimelighetsvurderingen av vilkår om bindingstid er det etablert praksis på IKTområdet at Forbrukerombudet kan akseptere opptil tolv måneders total bindingstid under forutsetning av at forbrukeren tilståes en reell økonomisk fordel som veier opp for ulempen bindingstiden representerer, samt at forbrukeren likevel har mulighet til å komme ut av avtalen mot et rimelig bruddgebyr. I tilfeller der en tv-tjeneste markedsføres med f.eks. to betalingsfrie måneder som et introduksjonstilbud på abonnementet, men introduksjonstilbudet er betinget av at man binder seg til å betale for ytterligere tolv måneder etter introduksjonsperioden, blir forbruker i realiteten bundet utover maksimal bindingstid. En slik ordning må anses som en omgåelse av den etablerte praksisen med maksimalt tolv måneders bindingstid, da formålet er at forbrukerne ikke blir låst til den enkelte tjenestetilbyder utover tolv måneder Reell økonomisk fordel Det følger av Forbrukerombudets og Markedsrådets langvarige praksis, samt lagmannsrettens dom i Telinet-saken (RG ), at dersom det benyttes vilkår om bindingstid i avtaler med forbrukere, må forbrukerne gis en reell økonomisk fordel som veier opp for ulempen bindingstiden representerer. Den økonomiske fordelen for forbrukeren kan for eksempel være subsidiert maskinvare eller lavere totalpris på et abonnement. Dersom den økonomiske 2 Forslag til Lov om ændring af visse forbrugeraftaler (Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løpende forbrugerkontrakter), 2008/1 LSF 97. 3

4 fordelen er reell og står i samsvar med ulempen ved å binde seg, kan bruk av bindingstid forsvares under forutsetning av at vilkårene kommuniseres klart Rimelig bruddgebyr Etter Forbrukerombudets og Markedsrådets praksis må den innelåsende effekten i avtaler med bindingstid balanseres ved at forbrukeren gis en mulighet til å komme ut av avtalen også i bindingstiden mot å betale et bruddgebyr. Gebyret må være proporsjonalt, slik at det ikke overgår den økonomiske fordelen som forbrukeren har blitt tilstått som kompensasjon for å binde seg. Der den næringsdrivende har subsidiert forbrukeren innledningsvis i avtaleforholdet, for eksempel med subsidiert maskinvare eller betalingsfrie introduksjonsmåneder, skal bruddgebyret justeres ned suksessivt i løpet av bindingstiden. For eksempel: Ved innledende subsidiering på kr 1200, starter bruddgebyrets størrelse på kr 1200, men justeres ned med 1/12 hver måned. Etter et halvt år vil bruddgebyret være kr 600, og ved avbrudd i den siste måneden av bindingstiden vil avbruddsgebyret være på kr 100. Dersom forbrukeren subsidieres med en lavere løpende månedspris som kompensasjon for å binde seg, vil avbruddsgebyret heller måtte trappes opp i løpet av bindingstiden for at det ikke på noe tidspunkt skal overgå den økonomiske fordelen som forbrukeren har blitt tilstått for å binde seg. For eksempel: Dersom subsidieringen består i et avslag i månedspris på kr 50 per måned, vil gebyret for avbrudd i første måned av bindingstiden være kr 50. Deretter justeres det opp tilsvarende subsidieringen per måned, slik at etter et halvt år vil bruddgebyret være kroner 300, og ved avbrudd den siste måneden av bindingstiden vil avbruddsgebyret være kr 600. Særlig om Viken Fibernett Innen vi eventuelt viderebehandler saken etter mfl. 22 ber vi i om at dere redegjør for hvordan dere benytter bindingstid, hvor stor økonomisk fordel forbrukeren i realiteten blir tilstått som kompensasjon for ulempen ved å binde seg, samt hvordan bruddgebyret beregnes i den enkelte avtale. I tillegg ber vi om at dere redegjør for hvordan forbrukeren informeres om vilkårene for avtaler med bindingstid, herunder om bruddgebyrets størrelse, i forbindelse med alle avtaleinngåelsesmekanismer dere tilbyr. 2.3 Oppsigelsestid Med oppsigelsestid forstås den tid som det ut fra avtalen tar fra forbrukeren gir melding om oppsigelse, til oppsigelsen effektueres og avtaleforholdet opphører. Flere TV-tilbydere opererer med vilkår om oppsigelsestid utover én måned, og Forbrukerombudet er av den oppfatning at dette kan reise spørsmål etter mfl. 22 på grunn av oppsigelsestidens innelåsende effekt. Vi registrerer at Viken Fibernett opererer med oppsigelsestid på utløpet av inneværende måned pluss én måned. Dette er i tråd med Forbrukerombudets 4

5 standpunkt til maksimal oppsigelsestid, men vi vil understreke at vi mener oppsigelsestiden bør være så kort som mulig. Til orientering vil vi her gjøre rede for våre synspunkter på oppsigelsestid som vi legger til grunn overfor de tilbyderne som benytter seg av lengre oppsigelsestid enn utløpet av inneværende måned pluss én måned. En kort oppsigelsestid er en viktig forutsetning for forbrukernes valgfrihet med hensyn til hvilken eller hvilke tilbydere de ønsker å inngå avtale med, slik at forbrukeren kan benytte seg av de tilbudene som best svarer til hans eller hennes behov. Av denne grunn er Forbrukerombudets utgangspunkt at oppsigelse av løpende ytelser ideelt sett bør iverksettes umiddelbart. Imidlertid har vi forståelse for at det i enkelte avtaleforhold kan være tekniske eller praktiske hindringer for umiddelbar iverksettelse av oppsigelser. Det vil bero på en konkret vurdering av det enkelte avtaleforholds egenart hvorvidt en næringsdrivendes eventuelle behov for lengre omstillingstid balanserer den innelåsende effekten som pålegges forbrukeren ved oppsigelsestiden. Dersom det ikke kan godtgjøres et berettiget behov hos TVtilbyderen som legitimerer oppsigelsestiden, vil dette etter Forbrukerombudets vurdering indikere en klar ubalanse i partenes rettigheter og plikter som reiser spørsmål etter mfl. 22. For syv år siden fant Markedsrådet i sak 2006/7 om Viasats avtalevilkår at en oppsigelsestid på tre måneder etter utløpet av en 12 måneders innledende bindingstid ikke var urimelig. Markedsrådet viste blant annet til at tre måneder syntes som en plausibel omstillingstid for den næringsdrivende, at en slik oppsigelsestid syntes vanlig for sammenliknbare TV-abonnementer, samt at forbrukere som ville ut av avtalen i alle tilfeller hadde mulighet til dette ved å si opp innen utgangen av måned 11 av abonnementet med virkning fra utløpet av bindingstiden, slik at den innelåsende effekten av vilkåret om oppsigelsestid ble begrenset. Det er Forbrukerombudets vurdering at et slikt synspunkt ikke kan opprettholdes i dagens TV-marked, som er betydelig endret fra den tid avgjørelsen falt. Vi viser til at iverksettelse av levering av TV-tjenester gjennomgående skjer langt raskere enn i overkant av en måned, og at det slik Forbrukerombudet forstår det dermed heller ikke bør være tekniske og praktiske hindringer for å iverksette oppsigelse i løpet av en måneds tid. Vi ser positivt på at de aller fleste tilbydere av TV-strømming over internett tilbyr sine tjenester uten å operere med vilkår om lengre oppsigelsestid, og ser dette som en indikasjon på at det er gjennomførbart også i TVbransjen å iverksette oppsigelser raskt. Vi viser også til den danske forbrugeraftaleloven 25, etter hvilken en maksimal oppsigelsestid på én måned etter utløpet av inneværende måned er innført også for TV-tjenester. Forbrukerne kan generelt forvente at det går raskere å skifte tilbyder av løpende ytelser i dag enn tidligere. Blant annet har det i markedet for ekomtjenester blitt foretatt en markant reduksjon i tiden det tar å bytte telefonitilbyder (nummerportering), i påvente av regulatoriske krav om portering innen én virkedag. I tillegg er det enighet i bransjen om maksimal oppsigelsestid på én måned etter utløpet av inneværende måned når det gjelder internettaksess. Forventningene hos forbrukerne til hurtig gjennomføring av oppsigelser øker stadig, i takt med at den teknologiske utviklingen har gjort dette mulig, og at markedene er mer komplekse i 5

6 dag enn tidligere og således krever hurtigere reaksjon fra forbrukerne når de navigerer i markedet. Etter Forbrukerombudets vurdering vil en oppsigelsestid i TV-markedet på maksimalt én måned etter utløpet av inneværende måned formodentlig være tilstrekkelig for å ta hensyn til praktiske og tekniske omstillinger som er nødvendig for å avslutte avtaleforholdet. En oppsigelsestid som er lengre enn dette, vil av Forbrukerombudet i utgangspunktet anses for å ha det formål å låse forbrukerne til avtalen for å skape en fordelaktig økonomisk langsiktighet for den næringsdrivende. En slik innelåsing, som ikke er begrunnet i praktiske og tekniske hensyn, vil måtte veies opp av en fordel for forbrukerne for å unngå at balanseforholdet i avtalen forrykkes. 2.4 Kontaktinformasjon Vi merker oss at flere tilbydere har flere ulike måter å komme i kontakt med seg på. Dette er positivt, da forbrukerne har ulike preferanser på hvordan de foretrekker å kontakte sin tjenestetilbyder. Men det er et gjennomgående problem at det ikke opplyses om e-postadresse på tilbydernes nettsider. Etter e-handelsloven 8 skal det opplyses om e-postadresse og andre opplysninger som gjør det mulig å komme i kontakt med tilbyderen. Kravet om at e-postadresse skal opplyses er viktig. Dette er en enkel og rask måte for forbrukerne å kontakte tilbyderen på, samtidig som e-post gjør det enkelt for forbrukeren å dokumentere at henvendelsen har funnet sted. Dette er spesielt viktig i forbindelse med kunders melding om oppsigelse, slik at feil eller misforståelser i kommunikasjonen ikke hindrer kunder som ønsker å tre ut av en avtale fra å gi melding om dette. Mange bruker ulike typer kontaktskjema på web som kontaktmetode. Av dokumentasjonshensyn bør det i disse tilfellene sørges for at forbrukeren ved innsendelse av skjema mottar en kopi av henvendelsen sin. Forbrukerombudet registrerer videre at flere tilbydere opererer med ulike formkrav og uklar informasjon om hvordan oppsigelse skal gis. Dette reiser spørsmål etter markedsføringsloven 22. Et ubetinget krav om skriftlighet er i strid med gjeldende rett i nyere forbrukervernlovgivning. I angrerettloven kreves det for eksempel ikke at forbrukeren gir skriftlig melding til den næringsdrivende om bruk av angreretten, det er tilstrekkelig at forbrukeren henvender seg muntlig om dette. Det samme gjelder etter forbrukerkjøpsloven der det ikke oppstilles noe krav om at forbrukeren skal reklamere skriftlig. Også her er muntlige henvendelser likestilt med skriftlige. I overensstemmelse med de krav som stilles i nyere forbrukerlovgivning på andre felter, mener derfor Forbrukerombudet at det heller ikke kan kreves et ubetinget skriftlighetskrav ved oppsigelse av avtaler om TV-tjenester. Vårt utgangspunkt er derfor at skriftlig oppsigelse ikke skal være noe absolutt formkrav. Det kan være tilfeller der det er uomtvistet at avtalen er sagt opp på annen 6

7 måte enn ved skriftlighet, og den oppsigende part kan da ikke bli møtt med at han ikke har fulgt spesielle formkrav. Dette gjelder selvfølgelig for begge parter. Bevisbyrden for at oppsigelsen har skjedd hviler imidlertid på den som påstår at han har sagt opp avtalen. Forbrukerombudet mener derfor at det må fremgå av vilkårene at oppsigelse bør skje skriftlig, men at skriftlighet ikke kan være et ubetinget krav. Det påhviler tjenestetilbyderen å ha tilstrekkelig gode rutiner for registrering og bekreftelse av mottatte oppsigelser uavhengig av hvilken av kontaktflatene til tjenestetilbyderen forbrukeren velger for å gi melding om oppsigelse. For å motvirke at det oppstår dokumentasjonsproblemer ved oppsigelse kan for eksempel følgende prosedyre benyttes: Etter at en oppsigelse er mottatt, gis det en skriftlig bekreftelse på at avtalen er sagt opp fra en bestemt dato. Denne fremgangsmåten må da gjenspeiles i vilkårene. På grunn av dokumentasjonshensynet mener Forbrukerombudet at det likeledes vil reise spørsmål etter mfl. 22 dersom det gjennom vilkårene stilles krav om muntlig oppsigelse gjennom telefon. Forbrukere kan med god grunn ha ønske om å inngi oppsigelse skriftlig, for eksempel via epost for selv å kunne dokumentere i ettertid at oppsigelsen har blitt levert. Flere tilbydere har opplysninger om hvordan kunden kan si opp avtalen som er motstridende og uklare. Dette reiser spørsmål etter mfl 22. Hos flere tilbydere fremgår det av avtalevilkårene at oppsigelse bør skje skriftlig, mens nettsidene likevel henviser til et telefonnummer eller et kontaktskjema for oppsigelse. Av hensyn til klarhet i kontraktsforhold må tilbyderne sørge for at forbrukerne ikke får inntrykk av at oppsigelse må skje ved å henvende seg ved hjelp av én spesiell kontaktflate, men heller informere om de forskjellige kontaktflatene som er tilgjengelig. Særlig om Viken Fibernett I Lyses tilfelle har vi ikke funnet informasjon om e-postadresse på Ved test av kontaktskjema fikk vi heller ikke kopi av vår egen e-post. Se vedlagte printscreen. Vi ber om at det på deres nettsider oppgis e-postadresse som forbrukere kan kontakte dere på. Etter hva vi kan se stilles det ikke formkrav til oppsigelse i Viken Fibernetts avtalevilkår. Vi ber om at dere redegjør for hvorvidt dere stiller formkrav ved oppsigelse, og eventuelt deres rutiner for å håndtere muntlige oppsigelser. På kundeservicesiden er det imidlertid så vidt vi kunne finne ingen lett tilgjengelig informasjon om hvordan man sier opp avtalen. Vi ber om at dette endres slik at informasjonen gjøres lettere tilgjengelig for forbrukeren. Deres bekreftelse på at endringene gjennomføres samt redegjørelse for hvordan dette skjer imøtesees. 3. Opplysninger i markedsføring og ved avtaleinngåelse 3.1 Villedende markedsføring mfl. 6, jf. 7 og 8 7

8 For at forbrukere skal kunne navigere i markedet for TV-tjenester er det avgjørende at markedsføringen er veiledende og setter forbrukerne i stand til å ta informerte valg om hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av. Markedsføringsloven 6, 7 og 8 slår fast at markedsføring ikke skal være urimelig, herunder uriktig eller villedende. Forskrift om urimelig handelspraksis gitt med hjemmel i mfl. 6, femte ledd, inneholder typetilfeller som alltid er å anse som urimelige og dermed forbudt. Denne såkalte «svartelisten» følger av vedlegg 1 til direktivet om urimelig handelspraksis. Markedsføring er videre alltid å anse som urimelig og forbudt dersom den er villedende etter mfl. 7, jf. 6 første ledd, jf. fjerde ledd. Hvorvidt et markedsføringstiltak er villedende, beror på om det inneholder uriktige opplysninger, eller om den på annen måte er egnet til å villede forbrukerne, jf. mfl. 7 første ledd bokstav a-h. Villedende utelatelser etter mfl. 8 er også urimelig og forbudt, jf. 6 første ledd, jf. fjerde ledd. Villedende utelatelser foreligger dersom den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning, eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte. Det er et vilkår for å rammes av mfl. 7 og 8 at markedsføringen må være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som ellers ikke ville ha blitt truffet. Opplysningene som omtales i dette brevet er så sentrale at dette vilkåret normalt vil være oppfylt. Etter Forbrukerombudets gjennomgang av TV-tilbydernes markedsføring, er det vårt inntrykk at hovedproblemet i markedsføringen er villedende utelatelser. Vi vil derfor i dette brevet primært veilede om hvilke opplysninger som må gis og hvordan de må presenteres for å være i henhold til markedsføringsloven. Villedende påstander er imidlertid også registrert i gjennomgangen av TV-markedet. Det typiske eksemplet er bruken av introduksjonstilbud til løpende abonnementer som karakteriseres som «gratis», «fritt», til «kr. 0» eller liknende. Dersom tilbudet forutsetter at man gjør kjøp etter introduksjonsperioden, vil det være villedende å gi inntrykk av at tilbudet er gratis. Det kan også bemerkes at villedende utelatelser kan ha som konsekvens at de opplysningene som faktisk har blitt presentert på en tilfredsstillende måte isolert sett, vil ende opp med å være villedende, samt at markedsføringen alltid vil være gjenstand for en konkret helhetsvurdering. For utfyllende informasjon om presentasjon av vesentlige opplysninger viser vi til vår veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester 3 som gir uttrykk for de samme prinsippene som legges til grunn i dette brevet. 3.2 Det generelle utgangspunkt for presentasjon av vesentlige opplysninger Hva som er vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å ta en informert økonomisk beslutning, vil variere ut fra tjenestens art. Den 3 Tilgjengelig på 8

9 næringsdrivende må vurdere om det er spesielle forhold ved tjenesten som forbrukerne trenger særskilt opplysning om. Dersom tjenesten innehar egenskaper eller forutsetninger som vil kunne komme som en overraskelse på en gjennomsnittsforbruker, tilsier dette at opplysningen må presenteres på lik linje med andre vesentlige forutsetninger for tilbudet. Et eksempel som kan nevnes er geografiske begrensninger på hvor en tjeneste kan benyttes eller krav til maskinvare og internettlinje. Opplysningenes art avgjør videre på hvilket stadium i markedsføringen og avtaleinngåelsesprosessen opplysningene må gis. Noen opplysninger er så avgjørende for å vurdere et tilbud at de må fremgå på markedsføringstidspunktet for at ikke markedsføringen skal bli villedende. Nedenfor følger en veiledning til hvordan Forbrukerombudet mener at enkelte vesentlige opplysninger skal gis i markedsføring av TV-tjenester: Bindingstid: Ved markedsføring av tjenester som forutsetter bindingstid må det opplyses klart og tydelig om bindingstidens lengde og ytelsens totalpris i samsvar med de generelle krav til presentasjon av vesentlige opplysninger som vi gjennomgår under her. Automatisk fornyelse: Ved markedsføring av tjenester som fornyes automatisk f.eks. på månedlig basis, må det gis tydelig informasjon om at avtalen fornyes og hvordan forbrukeren skal gå frem dersom han ønsker å stoppe/si opp tjenesten. Forbrukerombudet anbefaler at kunden gis mulighet til å frabe seg automatisk fornyelse ved inngåelse av abonnementsavtaler. Forbrukerombudet registrerer at det fra tid til annen kreves betalingskortinformasjon i forbindelse med gratis prøveperioder som går over til løpende abonnement dersom forbrukeren ikke sier opp tjenesten innen en viss frist. Etter vår vurdering vil det være en fordel om betalingskortinformasjon ikke kreves før betaling faktisk skal finne sted. Dette vil forhindre at forbrukere for eksempel på grunn av forglemmelse, eller verre, svikt i rutinene hos tilbyder, blir trukket for en tjeneste som man ikke har ønsket å kjøpe. I alle tilfeller bør det sendes ut et varsel til forbrukeren når prøveperioden nærmer seg slutten, med informasjon om hva som kommer til å skje, og hva forbrukeren skal gjøre dersom han ikke ønsker å fortsette med tjenesten mot betaling. Prisopplysninger: Det må opplyses om minste totalpris som forbrukeren må betale ved å inngå avtalen. Hvis tjenesten ikke er en engangsytelse, men et løpende abonnement, vil det også måtte opplyses om dette, samt om faste og variable kostnader i abonnementet. Hvordan de vesentlige opplysningene presenteres: Forbrukerombudet anser det klart at opplysninger om bindingstid, abonnement og pris, herunder månedspris og totalpris, er vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å ta en informert økonomisk beslutning. Ved oppfordring til kjøp av en TVtjeneste må derfor disse opplysningene fremgå. 9

10 Forbrukerombudets gjennomgang av tilbydernes markedsføring avdekket at det varierer hvordan slike vesentlige opplysninger presenteres. Totalpris var ikke alltid oppgitt, og de fullstendige prisopplysningene kunne i noen tilfeller finnes ett eller flere klikk unna markedsføringens hovedbudskap. En del av aktørene benytter seg også av tegnet «*» for å indikere forutsetninger for tilbudet e.l. Fullstendig pris og vesentlige forutsetninger for tilbudet skal opplyses tydelig i all markedsføring). Dersom én egenskap ved tjenesten fremheves, må de andre vesentlige forutsetningene for tilbudet oppgis med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som den egenskapen som fremheves. For at oppmerksomhetsverdien skal være lik eller tilnærmet lik er det viktig at opplysningene om de øvrige vesentlige vilkår for tilbudet gis i samme skjermbilde og i direkte tilknytning til den egenskapen som fremheves. I de tilfeller fullstendige opplysninger om vesentlige forutsetninger er angitt med bruk av en stjerne eller finnes et klikk unna er det Forbrukerombudets vurdering at markedsføringen vil kunne anses som villedende og urimelig etter mfl. 7 og 8, jf. 6. Vi ser at det i TV-bransjen ofte fokuseres på månedsprisen i markedsføringen, og vil påpeke at dersom den annonserte prisen forutsetter en bindingstid, må totalprisen oppgis i tilknytning til månedsprisen med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi. Særlig om Viken Fibernett I Viken Fibernetts markedsføring på (se vedlagte printscreens) er det markedsføring for et kampanjetilbud for pakkene C-more Total og C-more Sport. "Få med deg alle kampene i Tippeligaen". Tilbudet som fremsettes er slik vi leser det at man får disse pakkene til kr 259/299 per måned under forutsetning av at man binder seg for en 12 måneders bindingsperiode. Det er også oppgitt at man får "inkludert 2 mnd. kostnadsfritt", og i neste steg av bestillingsprosessen er det oppgitt "+2 mnd. gratis". Totalprisen er ikke oppgitt i markedsføringen. Videre er utgangspunktet ved bruk av påstander om «gratis», «kostnadsfritt» eller lignende utrykk at det skapes et umiddelbart inntrykk av at produktet er vederlagsfritt. Gratispåstander må derfor ikke anvendes dersom denne ytelsen er betinget av kjøp av andre tjenester for å oppnå gratisytelsen. Forbrukerombudets vurdering er derfor at markedsføring av dette kampanjetilbudet er villedende, og vi ber om at dere foretar endringer i presentasjonen av dette tilbudet, og sender oss en redegjørelse for endringene som blir foretatt. 3.3 Angrerett Når avtaler om TV-tjenester inngås utenfor den næringsdrivendes faste utsalgssted eller ved fjernsalg, eksempelvis internett, har forbrukerne angrerett etter angrerettloven. Det følger av angrerettloven 7 og 9 at tjenestetilbyderne har opplysningsplikt om angreretten overfor forbrukerne både før og etter avtaleinngåelse. 10

11 Angrerettloven 7 stiller krav til hvilke opplysninger forbrukeren som et minimum skal få før avtalen inngås, herunder blant annet opplysninger om forbrukerne har angrerett etter loven eller ikke, jf. 7, første ledd bokstav c. Forbrukerombudets gjennomgang viser at flere av tilbyderne kun opplyser forbrukerne om angreretten i de generelle avtalevilkårene, og enkelte gir ingen opplysninger om angrerett før avtaleinngåelsen overhodet. Forbrukerne får derfor i begrenset grad informasjon om angreretten. Opplysninger etter 7 må gis på en klar og tydelig måte før forbrukeren inngår avtalen. Dersom opplysningene om angreretten kun gis i tilbydernes vilkår, reises det spørsmål om opplysningene er gitt på en tilstrekkelig klar og tydelig måte. Det er Forbrukerombudets vurdering at disse opplysningene må komme tydeligere fram, og som utgangspunkt bør informasjon om angreretten derfor tas inn som en del av bestillingsprosessen. Slik situasjonen er i dag er det vår oppfatning at mange av tilbyderne ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter angrl. 7 første ledd bokstav c. Videre har tilbyderne opplysningsplikt etter angrl. 9 i forbindelse med avtaleinngåelsen. Vi vil her minne om kravene til å gi forbrukeren et ferdigutfylt angrerettskjema etter 10. Forbrukerombudet vil også påpeke at kravene etter angrerettloven gjelder for leverandører av TV-tjenester over internett. Digitale ytelser anses som tjenester i angrerettlovens forstand 4. Forbrukerne har derfor som hovedregel angrerett etter angrl. 18. For enkeltstående tjenester er det unntak fra angreretten etter angrl. 19 bokstav b). Unntaket vil kunne være aktuelt ved for eksempel leie av enkeltfilmer. Merk at opplysningsplikten etter angrerettloven fremdeles gjelder selv om det ikke er angrerett på avtalen. Den næringsdrivende må altså i slike tilfeller opplyse at det ikke er angrerett på avtalen før avtalen inngås, jf. angrl. 7 første ledd, bokstav c. Gjennomføring av angreretten er regulert i 21. Ved bruk av angreretten faller partenes plikter etter avtalen bort. Hver av partene skal tilbakeføre det som allerede er mottatt, så langt det er mulig. Ved strømming av film eller nedlasting av digitalt innhold er det ikke mulig for forbrukeren å levere tilbake det som er mottatt. Den næringsdrivende må likevel levere tilbake alt som er betalt, med mindre det er inngått særskilt avtale om påbegynnelse før angrefristens utløp i samsvar med 21 tredje ledd. Særlig om Viken Fibernett Forbrukerombudet registrerer at punkt 4.2 i Viken Fibernetts «Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat» lyder «[ ]: «Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk, samt for medgåtte materialer, og eventuell returkostnad for mottatt Utstyr. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en del av Tjenesten som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.» 4 Ot. prp. nr. 36 ( ) s

12 For at vilkårenes punkt 4.2 skal kunne legges til grunn etter sin ordlyd, må det inngås særskilt avtale om påbegynnelse som redegjort for ovenfor. Dersom det ikke er inngått særskilt avtale om påbegynnelse før angrefristens utløp, har forbrukeren full angrerett i behold. Hvis aktuelt ber vi om en redegjørelse for hvordan det inngås særskilt avtale om påbegynnelse i henhold til 21, tredje ledd. Vi ber videre om at Viken Fibernett opplyser om hvordan angreretten praktiseres, herunder hvordan forbrukeren gis opplysning om angrerett før avtaleinngåelse i samtlige avtaleinngåelsesmekanismer som Viken Fibernett tilbyr på tv-markedet. 4. Avsluttende merknader Forbrukerombudet har etter gjennomgangen av TV-markedet avdekket avtalevilkår og markedsføring som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. For å sikre at forbrukerne kan ta informerte valg, må opplysninger om pris, bindingstid, angrerett og eventuelt andre vesentlige forutsetninger for de aktuelle tilbudene kommuniseres klart og tydelig. Videre må ikke forbrukerne låses inne i avtalene på en urimelig måte. Vilkår om bindingstid og hindringer for oppsigelse bør ikke hindre forbrukere fra å komme ut av avtaler som ikke svarer til deres behov. I Viken Fibernetts tilfelle har vi tatt opp spesielle problemstillinger angående bindingstid, kontaktinformasjon, prisopplysninger og angrerett. Vi ber om at dere gir redegjørelsene og gjør endringene vi ber om under de konkrete punktene i brevet. I tillegg ber vi om at Viken Fibernett tar en fullstendig gjennomgang av all markedsføring og avtalevilkår som dere benytter. Redegjørelsene og bekreftelse på at endringene er gjennomført, samt en bekreftelse på at Viken Fibernett vil følge våre standpunkter i all framtidig virksomhet imøteses. Vi ber om svar i saken så snart som mulig, og senest innen 1. juli Med vennlig hilsen Bente Øverli nestleder 12

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Innst. O. nr. 18 (2000-2001)

Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Ot.prp.

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen September 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer