Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614"

Transkript

1 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo Vilkår om bindingstid ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a - Markedsføring av subsidierte mobiltelefoner med bindingstid, jf. markedsføringsloven 2 og 3 Forbrukerombudet fører som kjent tilsyn med at de næringsdrivendes./. markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Særtrykk av loven følger vedlagt. Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på internettsidene våre: I den senere tiden har vi registrert en økning i antall klager på forhold knyttet til markedsføring og salg av mobiltelefoner med bindingstid. Dette gjelder spesielt klager på bindingstidens lengde, vilkårsendringer innenfor bindingstiden og manglende eller ufullstendige prisopplysninger. Forbrukerombudet har også fått henvendelser fra forbrukere som reagerer på det de opplever som uklare og ufullstendige pris- og vilkårsopplysninger i markedsføringen av subsidierte mobiltelefoner. Et av satsingsområdene til Forbrukerombudet i 2003, er å vurdere løpende avtaler/abonnementsavtaler ut fra markedsføringslovens bestemmelser. Vi kommer til å sette et særlig fokus på næringsdrivendes bruk av bindingstider og oppsigelsesvilkår. Hovedformålet vil være å sørge for at næringsdrivende benytter klare og balanserte vilkår i avtaleperioden, i tillegg til å påse at forbrukerne før avtale inngåelsen får tilstrekkelig informasjon til å kunne forutse konsekvensene av hva han/hun forplikter seg til. Vi viser for øvrig til Forbrukerombudets virksomhetsplan for 2003, se Når det gjelder mobilmarkedet, vil vi i første omgang konsentrere oss om problemstillinger vedrørende vilkår om bindingstid ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement og markedsføring av subsidierte mobiltelefoner med bindingstid. Vi vil derfor begrense denne henvendelsen til disse problemstillingene, men vi forbeholder oss retten til å ta opp eventuelle andre temaer knyttet til deres mobilkontrakt(er) på et senere tidspunkt. 1

2 Vi vil nedenfor redegjøre nærmere for Forbrukerombudets syn på ovennevnte problemstillinger: Vilkår om bindingstid ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement forholdet til markedsføringsloven 9a I norsk rett finnes det ikke et alminnelig forbud mot bruk av bindingstider i avtaleforhold. Etter Forbrukerombudet syn kan imidlertid bruk av vilkår om lange bindingstider og andre innelåsende elementer i en løpende avtale være urimelig og i strid med mfl. 9a. I henhold til mfl. 9a kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys når de finnes urimelig overfor forbrukerne, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Med bindingstid mener vi her oppsigelsesvilkår i en kontrakt, som innebærer at en eller begge parter er bundet i en fastsatt minimumsperiode til en avtale om løpende ytelse. Et slikt vilkår vil gjerne medføre at en part ikke kan si opp avtaleforholdet før bindingstidens utløp, uten at dette får konsekvenser i form av sanksjoner som erstatning eller oppsigelsesgebyr. Det er flere betenkeligheter og ulemper med bindingstid på standardkontrakter, sett fra et forbrukerståsted. Dette skyldes primært den innelåsende effekten en bindingstid kan medføre for forbrukeren, ved at forbrukerne i stor grad forhindres fra å nyttegjøre seg av nye og bedre tilbud i markedet. Forbrukerne vil dessuten innenfor en bindingstid i stor grad få redusert muligheten til å ta del i en eventuell teknologiutvikling. Dette vil i særlig grad gjelde på mobilmarkedet, som preges av en kontinuerlig utvikling av nye produkter og tjenester. På mobilmarkedet er det stadig flere aktører. Etter opphevelsen av telemonopolet har myndighetene lagt stor vekt på effektivisering av konkurransen, blant annet gjennom innføringen av mobil nummerportabilitet. Dersom det åpnes for utstrakt bruk av lange bindingstider og/eller andre innelåsende elementer, som for eksempel operatørlås, vil dette kunne motvirke konkurransen på en negativ måte. I tillegg til at konkurransen i markedet på denne måten kan svekkes, med de virkninger en redusert konkurranse kan ha blant annet på prisfastsettelsen, vil bruk av lange bindingstider også kunne få andre direkte negative følger for den enkelte forbruker. En særlig negativ følge av lange bindingstider i mobilkontrakter, er manglende forutberegnelighet for forbrukeren. Dette vil i særdeleshet være tilfelle dersom teleoperatøren ensidig endrer pris og vilkår til forbrukerens ugunst i bindingstiden. I slike tilfeller vil han/hun på avtaletidspunktet ha begrenset mulighet til å kunne forutse de totale konsekvensene av å inngå en avtale med bindingstid. Jo lenger bindingstid teleoperatøren benytter, jo mer svekkes forutberegneligheten. Vi vil videre anta at det i mange tilfeller er unge forbrukere med begrenset økonomi som kjøper subsidierte mobiltelefoner med bindingstid. Forbrukerombudet mener derfor at det er ekstra viktig at kontrakter som inngås med denne gruppen forbrukere, er klare og balanserte. Et kontraktsforhold hvor forutberegneligheten for forbrukeren er liten, vil lett kunne komme i konflikt med markedsføringsloven 9a. 2

3 Vi ønsker videre å trekke frem at de faktiske konsekvensene av å være bundet til en mobilkontrakt over lang tid, kan få urimelige utslag på grunn av den nære tilknytningen mellom abonnementet og selve mobiltelefonen. Det vises her til at bindingstiden er knyttet til kjøp av mobiltelefon - et produkt som i en del tilfeller vil ha kortere levetid enn bindingstiden. Det er videre slik at mobiltelefoner av og til mistes eller blir stjålet. I disse tilfellene vil man dermed nødvendigvis ikke lenger ha behov for, eller ønske om, å være knyttet til dette abonnementet. Når vi ser at teletilbyderne likevel fakturerer forbrukerne for faste kostnader ut hele bindingsperioden, eventuelt at forbrukerne kan komme ut av avtalen ved å betale erstatning eller oppsigelsesgebyr, gjør dette at bindingstiden kan bli urimelig tyngende. I praksis har Forbrukerombudet i en viss utstrekning likevel akseptert at de næringsdrivende benytter bindingstider i enkelte forbrukeravtaler. Dette skyldes gjerne at andre momenter veier tyngre, eller oppveier de uheldige utslagene av bindingstiden. Blant annet vil næringsdrivende etter omstendighetene kunne ha et legitimt behov for forutberegnelighet for avtalens varighet og gjennom en bindingstid sikre inntjening av investeringskostnader. Andre forhold som etter omstendigheten kan oppveie de uheldige følgene ved binding, kan være om forbrukerne eksempelvis får en prisfordel ved å binde seg, om teletilbyderen binder seg til ikke å endre vilkårene til ugunst for forbrukeren i bindingstiden, om forbrukeren har en reell valgfrihet (det vil si mulighet til å tegne avtale uten bindingstid) eller om det finnes muligheter for å komme seg ut av bindingstiden uten at konsekvensene av å gjøre dette i det konkrete tilfellet er urimelig tyngende. Disse momentene må uansett alltid vurderes i forhold til bindingstidens lengde. Som dere sikkert er kjent med, har Markedsrådet tidligere vurdert rimeligheten av et standardvilkår om bindingstid ved tegning mobiltelefonabonnement. Vi viser her til./. vedlagte MR-sak Denne saken gjaldt spørsmål om avtalevilkår om tre års bindingstid ved tegning av mobiltelefonabonnement (NetCom) og avtalevilkår om oppsigelsesgebyr på kroner 1500, var urimelige og skulle forbys med hjemmel i mfl. 9a. Flertallet i Markedsrådet kom til at en bindingstid på tre år var et urimelig avtalevilkår, jf. mfl. 9a. Flertallet la særlig vekt på at det ville være uheldig med en så lang bindingstid, fordi forbrukeren i bindingsperioden ble avskåret fra å nyttiggjøre seg nye og bedre tilbud i markedet. Markedsrådet fremhevet at dette var særlig aktuelt på telemarkedet, der konkurransesituasjonen stadig skal gi bedre vilkår for forbrukere. Videre ble det påpekt at det også kunne være urimelig å kreve så lang bindingstid for et produkt som ofte ikke varer mer enn et par år. I vurderingen av vilkåret om oppsigelsesgebyr kom Markedsrådet enstemmig til at vilkåret var urimelig. Det ble særlig lagt vekt på at det ville være behov for en nedtrapping av det beløp som forbrukeren skal betale hvis abonnementet sies opp, i forhold til hvor langt ut i bindingstiden man er kommet. Markedsrådet uttalte videre at oppsigelsesbeløpet på 1500 kroner virket vilkårlig valgt og at det kunne være urimelig høyt i enkelte situasjoner. Markedsrådet forbød således NetCom å benytte et vilkår om bindingstid på 36 måneder og å benytte et vilkår om oppsigelsesgebyr på 1500 kroner ved oppsigelse innenfor bindingstiden. Etter denne avgjørelsen aksepterte Forbrukerombudet at NetCom benyttet en bindingstid på 12 måneder. Forbrukerombudet har heller ikke reagert overfor andre teleoperatører som har benyttet 12 måneders bindingstid. I den senere tiden har vi imidlertid registrert at flere aktører 3

4 operer med 18 måneders bindingstid. Dette er vi i utgangspunktet svært skeptiske til, da en såpass lang bindingstid ofte vil virke urimelig tyngende. I Danmark er lengste bindingstid på mobilmarkedet satt til 6 måneder fra inngåelsen av mobilkontrakten. Aktører som tilbyr telenett og teletjenester, skal sikre at forbrukere fem måneder etter kontraktsinngåelsen med et varsel, som maksimalt kan settes til 1 måned, kan si opp mobilkontrakten uten ytterligere omkostninger. Dette følger uttrykkelig av Bekjendtgjørelse nr. 786 af 19. september 2002 om utbud af telenett og telejenester 11 nr. 4. *** På denne bakgrunn ønsker vi å gjøre en nærmere vurdering av rimeligheten av enkelte sentrale aktørers vilkårsregulering av bindingstid. Sentrale vurderingstemaer her vil blant annet være bindingstidens lengde og i hvilken grad kontrakten åpner for at den næringsdrivende, innenfor bindingstiden, kan gjøre endringer til ugunst for forbrukeren. Vi ber derfor om en redegjørelse for deres praksis for bruk av bindingstid, herunder ønsker vi svar på følgende punkter: 1) Benytter dere bindingstid, og i tilfelle hvor lang er bindingstiden? 2) Hva er i såfall begrunnelsen for bindingstiden, og hvilke fordeler får forbrukeren av å binde seg? 3) Har kjøper valgfrihet med hensyn til abonnementstype, eller er bindingstiden knyttet til et bestemt abonnement? I så fall hvilke(t)? 4) Er det fri oppsigelsesadgang i bindingstiden? Hvis nei: - Hvilke sanksjoner risikerer abonnenten ved oppsigelse innenfor bindingstiden? - Blir beløpet forbrukeren eventuelt skal betale, dersom abonnementet sies opp innenfor bindingstiden, redusert i forhold til hvor langt ut i bindingstiden man er kommet? - Er beløpet det samme uavhengig av årsaken til at abonnenten sier opp avtalen? - Hva er de totale kostnadene for forbrukeren ved å gå ut av avtalen i bindingstiden dersom telefonen også er operatørlåst? 5) Kan dere som teletilbyder kostnadsfritt si opp avtalen innenfor bindingstiden? 6) Hvilke vilkårsendringer/prisendringer kan gjøres til ugunst for abonnenten innenfor en eventuell bindingstid? 7) Blir forbrukeren fakturert for faste kostnader (månedsavgift m.m.) dersom mobiltelefonen mistes eller blir stjålet i bindingstiden og abonnementet ikke blir sagt opp? Vi ber i tillegg om at dere oversender kopi(er) av gjeldende standardkontrakter for abonnementer med bindingstid. 4

5 Markedsføring av subsidierte mobiltelefoner med bindingstid markedsføringsloven 2 og 3 Flere teletilbydere tilbyr mobiltelefoner til redusert pris, ofte ned til kr 1,-, mot at forbrukeren binder seg til avtalen i en minimumsperiode (bindingstid). Det følger av Forbrukerombudets praksis etter markedsføringsloven at prisen på mobiltelefonen og vilkårene for øvrig må fremkomme med tilnærmet samme meddelseseffekt som budskapet om at mobilen selges til en lav inngangssum. Vår erfaring er at de fleste annonsører gir god informasjon om priser og vilkår i markedsføringen av mobiltelefoner til redusert pris. Vi har imidlertid sett at flere aktører på mobilmarkedet tilbyr mobiltelefoner til redusert pris mot at forbrukeren inngår en løpende avtale om månedlige nedbetalinger av kjøpesummen for mobiltelefonen. Så vidt vi har sett, blir det i disse tilfellene ofte ikke gitt opplysninger om de totale kostnadene forbrukeren skal betale for mobiltelefonen. Det månedlige beløpet som går direkte til nedbetaling av mobiltelefonen, blir i mange tilfeller heller ikke spesifisert i markedsføringen av mobiltelefonen. Markedsføring av mobiltelefoner til redusert pris mot at forbrukeren i realiteten binder seg til en avtale om å nedbetale kjøpesummen for mobiltelefonen innen utløpet av en bindingstid, kan etter vårt syn reise spørsmål etter mfl. 2 og 3. Mfl. 2 forbyr de næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer eller tjenester. Mfl. 3 forbyr de næringsdrivende å anvende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, når fremstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses som urimelig. For å tilfredsstille kravene som stilles etter mfl. 2 og 3, er det viktig at det blir gitt klare, utvetydige og fullstendige prisopplysninger, slik at forbrukere kan sammenligne./. priser og tilbud. Til orientering vedlegges Forbrukerombudets orientering om praksis prisopplysninger. For å tilfredsstille kravene som kan utledes av mfl. 2 og 3 må det, i markedsføringen av mobiltelefoner på avbetaling, fremgå at mobiltelefonen i realiteten blir kjøpt på avbetaling. Det må også spesifiseres hva forbrukeren totalt sett skal betale for mobiltelefonen. I tillegg må størrelsen på det månedlige beløpet som går direkte til nedbetaling av mobiltelefonen, klart og tydelig spesifiseres i markedsføringen. På denne bakgrunn, og for å kunne gjøre en vurdering av deres markedsføring, ber vi om en redegjørelse for om og eventuelt på hvilken måte dere markedsfører subsidierte/sponsede mobiltelefoner med bindingstid. Vi ber om at det legges ved kopi av eventuelt markedsføringsmatriell. *** 5

6 Forbrukerombudet vil fremover prioritere de ovennevnte problemstillingene. Vi ber derfor om en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse, senest innen 15. juli Dersom dere har spørsmål i saken, kan saksbehandler Jens Erik Romslo kontaktes direkte, enten via e-post( ) eller på telefon: Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Bente Øverli seksjonssjef Vedlegg Adresseliste: Gjenpart: til orientering: Telenor Mobil, Snarøyv. 30, 1331 Fornebu NetCom as, Postboks 4444, Nydalen, 0403 OSLO Sense Communications International ASA, Sørkedalsv. 6, 0369 OSLO Tele2 Norge as, Ulvenv. 75A, 0581 OSLO YOU Communication, Møllerparken 2, 0459 OSLO Chess Communication AS, Postboks 6142 Postterminalen, 5892 BERGEN DJUICE AS, Snarøyv. 30 D, 1331 Fornebu Forbrukerrådet.her Konkurransetilsynet, H. Heyerdahlsgt. 1, 0160 OSLO Post- og teletilsynet, Revierstredet 2, 0151 OSLO Stiftelsen Eforum, Magnus Poulssonsv. 7, 1366 Lysaker 6

7 7

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE Telenor Plus - Telefoni og internettdiv. V/Kristin Bergfjord 1331 Fornebu Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2002-1238/0080 02.12.02 Saksbehandler Stian Sørensen Schilvold 23 40 06

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer