V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT"

Transkript

1 V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra Telio AS (Telio). Markedsføringen har funnet sted på internett og fremhever sterkt de positive priselementene ved tilbudet, uten samtidig å opplyse om andre sentrale kostnader forbundet med å benytte seg av bredbåndstelefoni fra Telio. Det fokuseres sterkt på kr. 0,- som er prisen på tellerskritt til fasttelefon, uten at det gis noen informasjon om pris på månedsavgift (kr. 159,-), etableringsgebyr (kr. 495,-) og tellerskritt til mobiltelefon (kr. 0,89,-). Prisinformasjonen som fremheves i markedsføringen gir etter Forbrukerombudets mening et villedende inntrykk av Telios tilbud på bredbåndstelefoni. II. FORBRUKEROMBUDETS BEHANDLING OG VURDERING 2.1 Saken Forbrukerombudet mottok i januar 2004 en henvendelse fra Khalid Khan, som reagerte på at Telio markedsførte seg med gratis tellerskritt når tellerskrittene er innbakt i månedsprisen. Bilag 1: E-post av fra Khalid Khan til Forbrukerombudet.

2 I brev av til Telio konkluderte Forbrukerombudet med at bruken av uttrykket gratis ved markedsføring av bredbånd på Telios hjemmesider ble ansett villedende og i strid med mfl. 2, ettersom gratisytelsen var betinget av kjøp av andre varer eller tjenester. Forbrukerombudet viste blant annet til punkt 4.4. i Forbrukerombudets orientering om praksis for prisopplysninger. I e-post fra Telio den uttrykte firmaet uenighet med Forbrukerombudets standpunkt, og viste til at deres bruk av uttrykket gratis kun knyttet seg til tellerskrittene. Etter deres syn var det således ikke villedende å bruke uttrykket gratis i markedsføringen. Bilag 2: Bilag 3: Kopi av brev datert fra Forbrukerombudet til Telio. E-post av fra Telio til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet opprettholdt i brev av sitt standpunkt om at markedsføringen var villedende, og viste til langvarig praksis hos Forbrukerombudet og Markedsrådet. Som vedlegg til brevet ble også lagt kopi av en klage fra Telenor på samme markedsføringstiltak. Telio ble bedt om senest innen å bekrefte at markedsføringen ville bli endret i tråd med Forbrukerombudets standpunkter. Bilag 4: Kopi av brev, med vedlegg, datert fra Forbrukerombudet til Telio. I e-post bekreftet Telio å ha endret sine websider slik at begrepet gratis ikke lenger ble benyttet. Telio påpekte imidlertid at de ikke delte Forbrukerombudets standpunkt om at begrepet gratis var egnet til å villede slik Telio hadde valgt å benytte det. Etter firmaets syn var Forbrukerombudets tolkning av mfl. 2 for streng på dette punkt. Bilag 5: E-post av fra Telio til Forbrukerombudet. På bakgrunn av at begrepet gratis fortsatt ble benyttet på Telios webside, og at de foretatte endringene derfor ikke ble funnet tilstrekkelige, ba Forbrukerombudet i brev til Telio av på ny om at all markedsføring ble endret i tråd med tidligere uttalte standpunkter. I e-post av bekreftet Telio at markedsføringen ville bli endret, men uttalte at de ikke ville endre på motto og omtale av målsettinger hvor ordet gratis inngikk. Bilag 6: Bilag 7: Kopi av brev, med vedlegg, datert fra Forbrukerombudet til Telio. E-post av fra Telio til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet understreket i brev av at bruk av begrepet gratis, på en måte som er i strid med markedsføringsloven 2 og 3, er like lovstridig uavhengig av hvilken del av den næringsdrivendes markedsføring ordet brukes i. Forbrukerombudet viste videre til en undersøkelse av Telios websider foretatt den , hvor det fremgikk at ordet gratis, i tillegg til i motto, fortsatt ble brukt i stjernepunkt til

3 prisangivelsene på forsiden samt under presentasjonen av tjenester. Telio ble bedt om å endre markedsføringen i tråd med Forbrukerombudets standpunkter, og det ble varslet om at det i motsatt fall kunne bli aktuelt å fatte forbudsvedtak eller å legge saken frem for Markedsrådet. Med bakgrunn i undersøkelsen av websiden uttalte Forbrukerombudet i samme brev at det ble ansett villedende å markedsføre utenlandssamtaler til kr 0,-, når man etter de første 100 minuttene må betale kr 0,49 pr. minutt. Telio ble også bedt om å sende inn dokumentasjon for at billigst -påstander som var brukt i markedsføringen var korrekte. Bilag 8: Kopi av brev datert fra Forbrukerombudet til Telio. I e-post den bekreftet Telio at de ville unngå å benytte ordet gratis i sin markedsføring der det kunne være villedende for forbruker. Telio påpekte imidlertid at de ikke delte Forbrukerombudets oppfatning med hensyn til kommunikasjonen av sitt motto Tellerskritt skal være gratis, og at de ville søke råd fra kompetent hold og komme tilbake til saken. I forhold til billigst -påstandene ble det bekreftet at de ville endre sin markedsføring på dette punkt. Bilag 9: E-post av fra Telio til Forbrukerombudet. Den sendte Forbrukerombudet e-post til Telio med fristutsettelse på spørsmålet tilknyttet kommunikasjon av Telios motto. Forbrukerombudet hadde i mellomtiden mottatt en e-post fra Telenor v/ Kristin Bergfjord, hvor det ble informert om at Telio fortsatt brukte uttrykket Tellerskritt skal være gratis! i sin markedsføring. Bilag 10: Bilag 11: E-post av fra Telenor til Forbrukerombudet. E-post av fra Forbrukerombudet til Telio. I brev av bekreftet Næringslivets Servicekontor for Markedsrett (NSM) v/ Øyvind Ursin Kavåg at det ikke lenger vil bli brukt billigst -påstander i markedsføringen fra Telio uten at dette kan dokumenteres. På vegne av Telio ble det videre bekreftet at utsagnet kr. 0,- kun vil bli benyttet dersom det gjelder en konkret ytelse og det fremkommer klart hvilken ytelse dette er. NSM uttalte også at Telio ikke vil bruke uttrykket gratis på vanlig måte, jf. Markedsrådets avgjørelse i sak 20/1992. I brevet fra NSM ble det videre drøftet hvorvidt utsagnet Tellerskritt skal være gratis! kunne anses i strid med markedsføringsloven. Etter Kavågs vurdering var Telios motto et slagordpreget utsagn som ga uttrykk for en bestrebelse fra annonsørens side og en utfordring til konkurrentene, og viste i denne sammenheng Markedsrådets avgjørelse i sak nr. 27/1998 hvor et slagord var brukt i markedsføringen. Forbrukerombudet ble på denne bakgrunn bedt om å foreta en fornyet vurdering av hvorvidt bruken av ordet gratis på dette punkt kunne anses villedende. Bilag 12: Kopi av brev datert fra NSM til Forbrukerombudet. I brev av påpekte Forbrukerombudet at dersom Telios politiske målsetting/motto om at Tellerskritt skal være gratis! kommuniseres ovenfor

4 forbrukerne i form av et slagord, vil den være en del av Telios markedsføring og må være i tråd med markedsføringslovens krav. Etter Forbrukerombudets vurdering ga Telios slagord forbrukerne inntrykk av at tellerskritt er gratis, ikke at det er et mål Telio arbeider mot. Forbrukerombudet påpekte videre at Markedsrådets avgjørelse i sak nr. 27/1998 ikke er sammenlignbar med denne saken. Dette fordi saken mot Telio gjelder en uriktig og villedende bruk av ordet gratis, mens avgjørelsen i Markedsrådets sak nr. 27/1998 gjaldt spørsmål om dokumentasjon av en påstand fremsatt i et slagord. Telio ble etter dette bedt om senest innen å bekrefte at de ville endre all sin markedsføring i tråd med Forbrukerombudets krav på dette punkt. Når det gjaldt kr. 0,- påpekte Forbrukerombudet at Telios bruk av uttrykket i sin markedsføring fortsatt var villedende. På Telios internettsider het det fortsatt Norgessamtaler: 0,- hele døgnet alle dager hele året og Utenlandssamtaler*: 0,- hele døgnet alle dager hele året. Forbrukerombudet viste til at det koster kr 0,95 pr. minutt å ringe til mobiltelefon, og at det ikke generelt koster kr 0,- å ringe til utlandet. Bilag 13: Kopi av brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. Den sendte Forbrukerombudet et nytt brev til NSM, etter å ha blitt oppmerksom på en reklamefilm for Telio hvor blant annet følgende påstand ble brukt: Med Telio bredbåndstelefoni vil tellerskrittene være 0,- kroner hele døgnet. Forbrukerombudet presiserte at det i markedsføringen tydelig må informeres om forutsetningene for tilbudet og om eventuelle begrensninger i dette, samt gis klare og tydelige prisopplysninger. I motsatt fall vil markedsføringen være villedende og utilstrekkelig veiledende overfor forbrukeren. Etter Forbrukerombudets vurdering var reklamefilmen etter dette i strid med mfl. 2 og 3, og Telio ble bedt om senest innen å bekrefte at filmen ville bli stoppet eller endret. Bilag 14: Kopi av brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. I brev fra NSM av ble det vist til hvilke endringer som var gjort for å tydeliggjøre at Telio bruker uttrykket gratis i et politisk utsagn/motto. Videre anførte NSM at Internett er en særegen markedsføringskanal, og at dette må få innvirkning på hvilke krav som kan stilles til prismarkedsføringen. NSM mente på denne bakgrunn det nå var foretatt endringer som måtte anses i overensstemmelse med Forbrukerombudets syn. I forhold til reklamefilmen, anførte NSM at man ikke kan stille de samme informasjonskrav her som til for eksempel internettmarkedsføring. Det ble blant annet vist til at filmen i hovedsak dreide seg om en dramaturgisk fremstilling som overhodet ikke var egnet til å tas bokstavelig. For å tilfredsstille Forbrukerombudets ønske, ville Telio likevel ta inn informasjon om etableringsgebyr og månedsavgift i reklamefilmen. Etter NSMs syn forelå det imidlertid ikke hjemmel for å kreve at de nevnte opplysninger skulle gis med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrige prisopplysninger, og heller ikke at det skulle gis

5 opplysninger om begrensninger i tilbudet. Det ble i denne sammenheng vist til at mfl. 3 ikke gir rett til å kreve informasjon, men kun forby unnlatelse av informasjon hvis det er urimelig å ikke ta med sentrale og viktige punkter i en aktuell reklame. Bilag 15: Kopi av brev datert fra NSM til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet kommenterte i brev av at den mulighet Internett gir til å peke til videre informasjon fra førstevisningen, ikke påvirker det grunnleggende utgangspunkt om at markedsføringen skal vurderes slik at det må antas at forbrukerne umiddelbart oppfatter den. Markedsføringen vil derfor være villedende dersom forbrukerne etter å ha sett Telios åpningsside kan sitte igjen med inntrykk av at det ikke koster noe å ringe med Telio. Vedrørende utsagnet Vårt motto: Tellerskritt skal være gratis! fastslo Forbrukerombudet at dette fortsatt ga forbrukerne inntrykk av at tellerskritt er gratis, og at markedsføringen på dette punkt måtte anses villedende og i strid med mfl. 2. Telios bruk av opplysningen kr. 0,- i internettmarkedsføringen ble videre funnet villedende både når det gjaldt utenlandssamtaler og norgessamtaler; utenlandssamtaler fordi det ikke koster kr 0,- å ringe til utlandet som en helhet, men til enkelte land, og norgessamtaler fordi prisen kun gjelder til fasttelefoner. Etter Forbrukerombudets vurdering ville forbrukerne ha en berettiget forventning om å finne informasjon også om priser til mobiltelefon på åpningssiden, slik at det var utilstrekkelig veiledende etter mfl. 3 ikke å gi slik informasjon. Forbrukerombudet fastholdt etter dette den tidligere konklusjonen om at prismarkedsføringen var villedende og utilstrekkelig veiledende, jf. mfl. 2 og 3. Når det gjaldt reklamefilmen, presiserte Forbrukerombudet at denne måtte anses som prismarkedsføring selv om det var en dramatisering, og at bruken av kr 0,- var villedende og utilstrekkelig veiledende etter mfl. 2 og 3. Forbrukerombudet ba etter dette om en bekreftelse innen kl. 12:00 om at Telio ville innrette seg etter de ovennevnte standpunkter, og stanse eller endre all bruk av ordet gratis i sin markedsføring, samt stanse eller endre den villedende og utilstrekkelig veiledende bruken av kr 0,-. Det ble videre varslet om at Forbrukerombudet ville kunne fatte forbudsvedtak eller legge saken frem for Markedsrådet dersom slik bekreftelse ikke ble mottatt. Bilag 16: Kopi av brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. I e-post den varslet NSM v/ Kavåg om at Telio ønsket et møte med Forbrukerombudet. Møtedato ble etter noe korrespondanse fastslått til Bilag 17: E-postkorrespondanse mellom NSM og Forbrukerombudet I brev av skrev Forbrukerombudet til NSM med en nærmere vurdering av de forslag til endringer som ble fremlagt av Telio på møtet den Når det gjaldt utformingen av Telios politiske målsetning, som nå lød Vår målsetning: Tellerskritt bør være gratis, konkluderte Forbrukerombudet med at denne

6 nå var såpass nøytralisert at den kunne aksepteres slik den ble foreslått presentert; på Telios velkomstside på Internett sammen med prisopplysninger. Forbrukerombudet understreket at formuleringen ville være villedende for forbrukerne dersom den ble brukt alene, uten at de andre priselementene ble kommunisert. På møtet hadde Telio videre fremlagt et forslag til endring på velkomstsiden på Internett: forbrukeren skulle nå først møtes med Telios målsetning, for deretter å bli opplyst om hva som koster kr 0,-, dvs.: Startavgifter, Norge fastnett, Vest-Europa fastnett og Nord-Amerika. Under disse opplysningene skulle det være en lenke videre merket (Se Priser for alle priser ). Under dette igjen skulle det fremgå opplysninger om månedspris for Telio Mini og Telio Medium og Tilleggstjenester. Forbrukerombudet kommenterte i forhold til forslaget at Telio ikke utelukkende kan fokusere på de positive priselementene, hvis vesentlige priselementer utelates. Det ville etter Forbrukerombudets vurdering i denne sammenheng være tilstrekkelig hvis Telio inntok et punkt om mobilsamtaler i Norge med opplysninger om pris kr 0,89 pr. minutt og et punkt om mobilsamtaler utland, med en lenke som leder direkte til fullstendig prisliste for utenlandssamtaler mobil. Når det gjaldt reklamefilmen, hvor det blant annet het: Med Telio bredbåndstelefoni vil tellerskrittene være 0,- kroner hele døgnet, hadde Telio foreslått å ta inn informasjon om at Etablering, månedsabonnement og samtaler til enkelte destinasjoner tilkommer. Forbrukerombudet presiserte i denne sammenheng at det ikke vil være tilstrekkelig bare å opplyse at nevnte elementer tilkommer, men at det også må opplyses om hvilken pris for etablering og månedsabonnement som tilkommer. Det ble også uttalt prisopplysninger for mobilsamtaler og enkelte utenlandssamtaler burde inntas, men at det ville aksepteres at informasjonen i denne sammenheng ble gitt for eksempel slik: samtaleutgifter til mobiltelefon og til enkelte destinasjoner tilkommer. Etter Forbrukerombudets syn burde den nevnte informasjon inntas i en plakat i siste rute. Forbrukerombudet ba etter dette om bekreftelse innen på at Telio ville innrette seg etter Forbrukerombudets standpunkter. Det ble varslet om at ombudet ville kunne fatte forbudsvedtak eller legge saken frem for Markedsrådet, jf. mfl. 12 og 14, dersom slik bekreftelse ikke ble mottatt. Bilag 18: Bilag 19: Telios forslag til endringer i markedsføringen, fremlagt på møte Brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. I brev fra NSM av ble det uttalt at Telio var innstilt på å følge Ombudets anmodninger slik disse fremkom i brev av NSM v/ Kavåg antok at man på denne bakgrunn kunne konstatere at det var oppnådd enighet i saken. Bilag 20 Brev datert fra NSM til Forbrukerombudet. Etter en kontroll av Telios internettside skrev Forbrukerombudet på ny til firmaet, og kommenterte at opplysningene om minuttpris på mobilsamtaler i Norge var

7 tatt inn i mindre skriftstørrelse enn de øvrige samtaleprisene. De øvrige prisopplysningene var på sin side økt i forhold til tidligere. Forbrukerombudet understreket i denne sammenheng at en forutsetning for å godta Telios bruk av gratis i sin politiske målsetning var at prisbildet var riktig og at vesentlige prisopplysninger ikke ble underkommunisert. Forbrukerombudet forutsatte videre at Telio ville øke skriftstørrelsen på angivelsen av månedspris til samme størrelse som resten av prisangivelsene, og at det ville bli tydeliggjort at de gunstige tellerskrittprisene forutsatte abonnement med fast månedsavgift på kr 159 eller kr 239. På disse betingelser kunne saken anses som avsluttet fra Forbrukerombudets side. Bilag 21: Brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. I brev av påpekte NSM v/ Kavåg at det ikke var noe lovstridig i å fokusere på de positive priselementer så lenge dette ikke skjer på en måte som er villedende og utilstrekkelig veiledende. Det ble likevel informert om at Telio hadde øket skriftstørrelsen slik Forbrukerombudet hadde bedt om. I brev av skrev Forbrukerombudet at saken kunne anses avsluttet. Forutsetningen for avslutningen var at nevnte skriftstørrelse ble øket, og at Telio for fremtiden ville følge Forbrukerombudets standpunkt vedrørende bruken av ordet gratis og presentasjonen av hele prisbildet og et tilbuds eventuelle begrensninger i all markedsføring. Bilag 22: Bilag 23: Brev datert fra NSM til Forbrukerombudet. Brev datert fra Forbrukerombudet til NSM. Den ble Forbrukerombudet informert via e-post fra Telenor v/ Bergfjord om at Telio brukte gratis som lokkemiddel i markedsføring på trikk og buss. Bilag 24: E-post, med vedlegg, av fra Telenor v/ Bergfjord til Forbrukerombudet. I ny e-post fra Bergfjord den ble Forbrukerombudet gjort oppmerksom på gateplakater fra Telio, hvor det ble brukt påstander som Tellerskritt bør være gratis og Ring for kr 0,-. Forbrukerombudet skrev på denne bakgrunn brev til Telio den , hvor det ble vist til tidligere brev og varsel om vedtak. Det ble særlig vist til de forutsetninger som ble lagt for at Forbrukerombudet skulle akseptere bruk av ordet gratis i Telios politiske målsetting. Forbrukerombudet konkluderte med at markedsføringstiltaket var villedende og utilstrekkelig veiledende, og ba om bekreftelse innen på at markedsføringen var endret eller fjernet. Det ble videre varslet om at ombudet ville kunne fatte forbudsvedtak eller legge saken frem for Markedsrådet, jf. mfl. 12 og 14, dersom slik bekreftelse ikke ble mottatt.

8 I brev av bekreftet Telio at ovennevnte markedsføring var fjernet, og at firmaet i fremtiden ville følge Forbrukerombudets standpunkt vedrørende bruken av ordet gratis og presentere hele prisbildet. Bilag 25: Bilag 26: Bilag 27: E-post, med vedlegg, av fra Telenor v/ Bergfjord til Forbrukerombudet. Brev datert fra Forbrukerombudet til Telio. Brev datert fra Telio til Forbrukerombudet. Den oppdaget Forbrukerombudet bannere fra Telio på og hvor det uten å presentere hele prisbildet ble fokusert på at man nå kunne prøve bredbåndstelefoni for kr. 0,-. I brev til Telio av uttrykte Forbrukerombudet overraskelse over de nevnte markedsføringstiltak, og viste til tidligere bekreftelser fra Telio om å innrette seg. Forbrukerombudet varslet på denne bakgrunn at det nå ville bli fattet forbudsvedtak med hjemmel i mfl. 14, jf. mfl. 2. Av hensyn til utmålingen av tvangsgebyret etter mfl. 16 ble Telio bedt om å legge frem opplysninger om omsetningstall og markedsføringsutgifter. Fristen for innsending av slike opplysninger samt eventuelle kommentarer ble satt til Bilag 28: Bilag 29: Utskrift av de aktuelle markedsføringstiltak. Brev datert fra Forbrukerombudet til Telio. Etter avtalt utsettelse av svarfristen, mottok Forbrukerombudet brev datert fra NSM v/ Kavåg. På vegne av Telio understreker han at Telios tidligere bekreftelse av å ville innrette seg etter Forbrukerombudets syn var reelt, og at frivillig ordning derfor måtte anses oppnådd ved sakens avslutning, jf. brev av Den mangelfulle prisinformasjonen i markedsføringen fra Telio i november/desember 2005 blir beskrevet som et beklagelig arbeidsuhell, og det er etter Kavågs uttalelse ingen uenighet om hva som er riktig lovforståelse i denne sammenheng. Den senere markedsføringen ved hjelp av bannere på og blir i brevet også beskrevet som arbeidsuhell, og det innrømmes at Telio burde hatt bedre rutiner for å sikre seg mot slike. Uhellene blir begrunnet med at Telio er en ung bedrift i rask utvikling, og at man på denne bakgrunn ikke maktet i tilstrekkelig grad å følge opp de nye medarbeiderne som utformet den aktuelle nettreklamen. Reklamen ble dessuten distribuert via en ny markedsføringskanal, Etter Kavågs syn kan således de isolerte tilfellene av overtramp ikke rokke ved det faktum at det er oppnådd frivillig ordning mellom Forbrukerombudet og Telio i saken. Det hevdes at ikke et hvert lite arbeidsuhell av forholdsvis underordnet betydning nødvendigvis medfører at det ikke kan sies lenger å foreligge en frivillig ordning. Bruk av andre medier kan etter Kavågs syn også stille andre krav til hvilket informasjonsomfang som er hensiktsmessig.

9 NSM håper på vegne av Telio at det derfor vil være mulig å komme frem til en løsning uten at det er behov for noe forbudsvedtak, og kan heller ikke se hva Forbrukerombudet i dette tilfellet har å vinne på et forbudsvedtak. Det vises til at Telio innretter seg etter Forbrukerombudets lovforståelse og er villig til å avklare dette med Ombudet, samt at de ytterligere vil skjerpe sine rutiner. Ettersom bannerannonsene allerede er endret, kan NSM heller ikke se at det er tilstrekkelige forbrukerhensyn tilstede for et forbudsvedtak. Bilag 30: Brev datert fra NSM til Forbrukerombudet. I e-post fra NSM den fikk Forbrukerombudet også oversendt forslag til nye bannerannonser som for fremtiden skal benyttes av Telio, samt et brev med kommentarer til disse. Bilag 31: Bilag 32: Forslag til nye bannerannonser for Telio. Brev datert fra NSM til Forbrukerombudet, med kommentarer til de foreslåtte bannerannonser. 2.2 Forbrukerombudets vedtakskompetanse - mfl. 14 I henhold til mfl. 14, 1. ledd, jf. 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning, og det antas at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak. Til tross for at Telio har bekreftet at selskapet vil rette seg etter Forbrukerombudets vurdering, har dette ikke skjedd i praksis. Det er enighet mellom partene om at frivillig ordning ble ansett oppnådd i mai/juni 2005, og at Telio i etterkant gjentatte ganger har markedsført seg i strid med det som da ble avtalt. Forbrukerombudet kan ikke slutte seg til uttalelsene om at både annonsene og de tidligere brudd på markedsføringsloven i november/desember må anses som isolerte arbeidsuhell som ikke rokker ved det faktum at frivillig ordning er oppnådd. Etter Forbrukerombudets syn vil realiteten i en frivillig ordning være bortfalt dersom den næringsdrivende i etterkant gjentatte ganger annonserer i strid med det som er blitt avtalt. Dette må gjelde uavhengig av om bekreftelsen på innrettelse i sin tid var troverdig og seriøst ment fra den næringsdrivendes side. Forbrukerombudet finner det etter dette klart at frivillig ordning ikke er oppnådd, jf. mfl. 14. Etter Forbrukerombudets vurdering vil det også medføre skade og ulempe å avvente Markedsrådets vedtak, jf. mfl. 14, i det Telio ved sin manglende etterlevelse av de krav som Forbrukerombudet stiller ved prismarkedsføring har vist at det er fare for at tilsvarende markedsføring anføres igjen. Det er derfor nødvendig å fatte forbudsvedtak for å unngå lovbrudd i fremtiden. Vilkårene i mfl. 14 er således oppfylt, og Forbrukerombudet har grunnlag for å fatte vedtak.

10 2.3 Tvangsgebyrets størrelse I følge markedsføringsloven 16 skal det i forbindelse med forbudsvedtak etter 12 og 14 fastsettes et tvangsgebyr som den som vedtaket retter seg mot, skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket eller medvirker til at en annen foretar den handlingen vedtaket retter seg mot. Fastsettelse av tvangsgebyr kan unnlates dersom særlige grunner tilsier det. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken. Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelse i forarbeidene, Ot. prp. nr. 34 ( ) s Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for 2004 hos registrene i Brønnøysund. Disse viser at selskapet hadde en total omsetning på kr ,-. Årsresultatet utgjorde kr ,-. Bilag 31: Økonomiske tall for Telio Holding AS Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse bør fastsettes til kr ,-. Ved fastsettelsen av tvangsgebyrets størrelse er det blant annet lagt vekt på at Telio har vist manglende evne til å innrette seg etter de krav Forbrukerombudet stiller etter markedsføringsloven, og således avslørt at det foreligger fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen. Etter Forbrukerombudets vurdering er det derfor nødvendig å sette tvangsgebyret til kr ,- for å forhindre ytterligere brudd på markedsføringsloven i fremtiden. 2.4 Vedtak Forbrukerombudet treffer med dette følgende VEDTAK 1. Med hjemmel i markedsføringsloven 14, jf. 2 forbyr Forbrukerombudet Telio i næringsvirksomhet å markedsføre bredbåndstelefoni med bruk av kr. 0,-, eller på annen måte å fremheve et enkelt priselement i markedsføringen, uten at det samtidig, og med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi, opplyses om de obligatoriske kostnadene forbundet med å benytte seg av tilbudet. 2. Med hjemmel i markedsføringsloven 14, jf. 2 forbyr Forbrukerombudet Telio i næringsvirksomhet å markedsføre bredbåndstelefoni med bruk av kr. 0,-, eller på annen måte å fremheve et enkelt priselement i markedsføringen, uten at det samtidig, og med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi, opplyses om variable kostnader ved bruk av det markedsførte abonnementet.

11 3. Med hjemmel i markedsføringsloven 16, jf. 14 fastsetter Forbrukerombudet at Telio skal betale kr ,- i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak. Den som forsettlig overtrer vedtak som er fattet i henhold til markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens 17, 1. ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens 14, 4. ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet. Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven 437. Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens 14, 3. ledd. Oslo, Bjørn Erik Thon Forbrukerombud

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT Intermedia AS Møllergata 4 0179 Oslo Saksnr.: 09/1375 SAKSBEH.: THS 1. SAKSFORHOLDET Det vises til Forbrukerombudets

Detaljer

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008.

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008. Nemndsvedtak i saksnummer: 2008/07 Klager: Innklaget: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen og Anders Børringbo FG 22, 0340 OSLO Telenor ASA v/ Bjørn Amundsen Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Saksbehandlingen etablering

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/53 09.01.2014 Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til en rekke henvendelser,

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Oppsummering av saken og tidligere korrespondanse vedr. eksklusive varer og markedsføring av prisgaranti:

Oppsummering av saken og tidligere korrespondanse vedr. eksklusive varer og markedsføring av prisgaranti: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA v/advokat Elizabeth Ege Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Adv. Elizabeth Ege Sak nr: 2001-2707, 26.06.2003 Lefdal Elektromarked

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Dok. ref. 08/541-15/SF-414, SF-711, SF-900, SF- 961//CAS Dato: 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Likestillings-

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

tk LDo i-ikestillingr- og

tk LDo i-ikestillingr- og Viggo Jordahl Omveien z4 65ro KRISTIANSUND N tk LDo i-ikestillingr- og d isllr i n: i neri rp,sorr l) tj al el Vår ref. rol6z+-s-ema Deres ref. Dato: z6.o5.zoto OVERSENDELSE AV OMBUDETS VEDTAK - DISKRIMINERENDE

Detaljer

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 1.1.2018 Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Forbrukertilsynet og Markedsrådet 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Proaktiv Stavanger, tasv@proaktiv.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 04.04.2017 Saksnummer: 17/1024-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Forbrukerombudet

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/12839 Saksbehandler: mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 78/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

Rema 1000s prissammenligninger

Rema 1000s prissammenligninger BAHR Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/176-12 10.03.2009 Saksbehandler: Bernhard Vigen Dir.tlf: 92 80 90 03 Rema 1000s prissammenligninger 1. Innledning, hovedanførsler

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer