Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen"

Transkript

1 Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/ Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les mer om Forbrukerombudet på: Vi har i 2012 registrert økende markedsføring fra aktører som tilbyr seg å kjøpe gull fra forbrukere. Vi har også mottatt henvendelser fra forbrukere som reagerer på villedende prisopplysninger og avtalevilkår. De umiddelbare problemene vi ser i markedsføringen er i hovedsak uklar og manglende prismerking av tjenesten dere tilbyr, samt utstrakt bruk av prisgaranti og prisløfte, eller andre påstander om å være best på pris. Nedenfor følger en kort oversikt over reglene som gjelder for de vanligste problemstillingene i bransjen. 2. Prisopplysninger Åpenhet om priser og forretningsvilkår i de ulike markedene er viktig ut i fra en forbrukerpolitisk synsvinkel, blant annet fordi forbrukerne ved gode prisopplysninger vil kunne unngå tjenester som har upassende vilkår knyttet til seg, eller som er ugunstig priset i forhold til markedet generelt. Forbrukerombudet er derfor opptatt av at prisopplysninger skal være klare, entydige og fullstendige i forbrukerforhold. Det er av stor betydning at forbrukerne får tilstrekkelige opplysninger om tjenestens pris før inngåelsen av avtalen. Når det gjelder prisopplysningene i deres bransje har vi merket oss følgende: - Få aktører benytter oversiktlige prislister med pris per gram for de mest vanlige renheter. Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 - Prisene er ufullstendige og der prisene oppgis er det ikke gjort fradrag for eventuelle kostnader eller avgifter som belastes kunden, eksempelvis takseringsavgifter. - Få eller ingen prisopplysninger i avisannonser som annonserer turneer. - Eksempler som benyttes for å illustrere hva som tidligere er utbetalt for enkelte gjenstander angis kun med utbetalt pris og uten noen nærmere forklaring om hvordan prisen er beregnet (vekt, renhet mv.). Manglende prisopplysninger reiser primært spørsmål etter mfl. 10 første ledd jf. annet ledd. Etter mfl. 10 første ledd skal næringsdrivende som selger tjenester eller andre ytelser til forbrukere så langt det er praktisk mulig informere om prisene slik at de lett kan ses av kundene. Regler for gjennomføringen av kravene etter mfl. 10 første ledd er i medhold av bestemmelsens annet ledd, gitt i blant annet forskrift om prisopplysninger for tjenester (FOR nr. 1382). Etter forskriftens 3 skal den ervervsdrivende så langt det er praktisk mulig opplyse om prisene for de tjenestene som utføres ved prisoppslag eller ved at prisliste gis på stedet der tjenesten vanligvis bestilles. Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for tjenester overfor forbrukere og et grunnleggende krav er at prisinformasjonen skal være lett synlig, dvs. i umiddelbar nærhet til der tjenesten tilbys eller markedsføres. For at sammenligningsgrunnlaget skal være reelt er det dessuten viktig at prisen som opplyses er den endelige prisen som forbrukeren kan forholde seg til. Forbrukerombudets inntrykk er at prisopplysningene som gis i markedsføringen i bransjen stort sett er uklare og lite tilgjengelige for forbrukerne. Dette gjelder særlig prisopplysninger i forbindelse med turneer, men også for prisopplysninger som gis på deres nettsider. Manglende eller uklar angivelse av prisen dere tilbyr gjør det vanskelig for forbrukerne å forutberegne eventuell salgspris for deretter å ha mulighet til å sammenligne denne med andre i bransjen. Etter Forbrukerombudets vurdering er praksisen i bransjen i strid med kravene som følger av markedsføringsloven 10 jf. forskrift om prisopplysninger for tjenester 3. Vi ber derfor om at dere tar vårt standpunkt til etterretning og sørger for å innrette fremtidig markedsføring etter kravene som følger markedsføringsloven. Dette innebærer at: - Dere må sørge for å ha fullstendige prislister som opplyser om pris per gram (for de renhetene dere kjøper) som forbrukeren vil få ved salg av gull til dere. Prisene som angis i prislistene skal være endelige og fratrukket eventuelle avgifter dere tar for tjenesten, herunder takseringsavgift. - Prislisten må være lett tilgjengelig for kundene uavhengig av hvordan dere kjøper gullet. Dette innebærer at dere må ha tilgjengelige prislister der hvor tjenesten vanligvis tilbys, det vil si på nettside og på turneer. Prislisten som benyttes på turneer kan avvike fra prislisten på nettsidene så fremt det kommuniseres til forbrukerne på en klar og tydelig måte at det vil kunne være en forskjell i prisen de kan oppnå ved brevgull og salg på turne. - Dersom det i markedsføringen gis priseksempler med tidligere utbetalinger skal det også opplyses om forutsetningene som ligger til grunn for beregningen av den utbetalte prisen (vekt, pris per gram og renhet). 2

3 - Opplysningene som gis i annonser for turneer må være i henhold til den gjeldende prislisten som benyttes på den aktuelle og annonserte turneen. Som nevnt over skal denne være tilgjengelig for forbrukerne i forkant av et eventuelt salg. 3. Prisgarantier/prisløfte I tillegg til manglende og ufullstendige prisopplysninger har vi registrert at flere aktører markedsfører prisgaranti, prisløfte eller andre påstander om å tilby den beste prisen. Ved vurderingen av påstander som benyttes i markedsføring er utgangspunktet hvilket umiddelbare inntrykk som skapes hos mottakeren av markedsføringstiltaket. Påstander som beste pris, garantert best på pris, prisgaranti, prisløfte, vi gir de beste prisene, best betalte gullpris og andre lignende utsagn, vil av gjennomsnittsforbrukeren oppfattes som en sterk forsikring om at den prisen dere kan tilby til enhver tid er bedre enn prisen hos deres konkurrenter. Markedsføring av prisgarantier reiser primært spørsmål etter markedsføringsloven 7 jf. 6 som inneholder forbud mot urimelig handelspraksis, herunder markedsføring. Etter mfl. 7 første ledd bokstav d vil en handelspraksis anses som villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til blant annet prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes. Markedsrådet har flere ganger tatt stilling til bruken av prisgarantier i markedsføring. Prisgarantier kan for det første ikke brukes uten at det fremgår hvilket markedsområde det refereres til. Det må på forhånd være foretatt en undersøkelse som bekrefter at påstanden er riktig. Når det fremsettes en prisgaranti må det videre kunne dokumenteres at hver enkelt ytelse til enhver tid er rimeligere enn sammenlignbare ytelser. Dokumentasjonen skal etter mfl. 3 annet ledd foreligge på markedsføringstidspunktet og være tilgjengelig på forespørsel fra Forbrukerombudet. Næringsdrivende som benytter prisgarantier må regelmessig undersøke prisene i markedet og umiddelbart justere prisene sine dersom det forekommer bedre priser hos andre aktører i markedet. I deres bransje vil dette medføre at prisen dere tilbyr må justeres opp dersom andre aktører tilbyr bedre priser for gullet enn det dere kan tilby. Alle begrensninger eller vilkår som settes for å gjøre prisgarantien gjeldende må fremgå av markedsføringen, herunder hvilken periode prisgarantien gjelder for, eventuelle geografiske avgrensninger og om prisgarantien er avgrenset mot ulike typer tjenester eller ekstratilbud hos konkurrentene. I Markedsrådsvedtaket mot Ryanair (08/787) ble det lagt til grunn at Prisgaranti eller tilsvarende begreper ikke må brukes dersom begrensningene eller vilkårene for å utløse garantien gjør retten til prisavslag lite reell. Eksempelvis gjelder dette dersom garantien inneholder tidsbegrensninger som gjør det nært sagt umulig for forbrukeren å innhente et konkurrerende tilbud. Om prisgarantier viser vi ellers til Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring punkt 5.2 med videre henvisninger. Veiledningen er tilgjengelig på: 3

4 Dokumentasjonskravet I følge praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet er det stilt krav om at lovnader om prisgaranti og påstander om å være billigst, må kunne dokumenteres. En prisgaranti og påstand om alltid å være best på pris, må derfor kunne begrunnes i sikker viten om konkurrentenes priser. Et løfte om å tilby de beste prisene forutsetter at det er konkret mulig å undersøke og dokumentere påstanden. Det kreves at annonsøren har en komplett oversikt over konkurrentenes priser til enhver tid og samtidig har systemer som fanger opp eventuelle prisendringer hos konkurrentene. Det er altså ikke slik at næringsdrivende ved å bruke prisgarantier/prisløfter kan velte dokumentasjonsplikten over på forbrukerne. Ved bruk av prisgaranti eller lignende budskap må dere derfor overveie om dere faktisk er i stand til å fremlegge dokumentasjon som på en klar og tydelig måte underbygger at dere alltid kan tilby bedre pris enn det deres konkurrenter kan. Slik Forbrukerombudet ser det er det i de fleste bransjer svært vanskelig å kunne dokumentere at ens egne priser er bedre enn tilsvarende tilbud hos konkurrentene. Dette gjelder særlig for en bransje som deres der prisen i stor grad er avhengig hyppige prisendringer, blant annet som følge av etterspørselsendringer i markedet. Forbrukerombudet er derfor svært skeptisk til om det i det hele tatt lar seg gjøre å oppfylle kravene som stilles. Forbrukerombudet har i de siste årene behandlet en rekke saker, i en rekke bransjer, hvor det framsettes påstander som kan oppfattes som å være billigst eller, som i dette tilfellet, best på pris. I samtlige saker er markedsføringstiltakene stanset eller endret da ingen har greid å dokumentere at de til enhver tid kan tilby tjenesten til en bedre pris enn sine konkurrenter. Dersom dere ikke skulle ha tilstrekkelig dokumentasjon for påstander om at dere kan tilby markedets beste pris (prisgaranti/prisløfte), vil påstanden anses som en villedende handling etter 7 første ledd bokstav d, og den vil etter vårt syn være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. 7 annet ledd. Markedsføringstiltaket vil da være en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd. I så fall ber vi om at utsagn som Prisgaranti eller tilsvarende utsagn, som gir inntrykk av at dere tilbyr markedets beste pris, ikke vil bli benyttet i fremtidig markedsføring. 4. Avslutning Forbrukerombudet vil i tiden fremover følge nøye med på markedsføringen i bransjen, blant annet gjennom planlagte kontrollaksjoner. Vi forventer da å se at markedsføringen er i tråd med kravene vi har redegjort for over. Dersom vi under kontrollaksjonene registrerer at dere fremdeles kommuniserer prisgaranti eller lignende påstander, vil vi be om dokumentasjon i henhold til de ovennevnte kravene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at markedsføringsloven 40 jf. 39 jf. 34 gir Forbrukerombudet og Markedsrådet hjemmel til å legge ned forbud mot handlinger i strid med markedsføringsloven kapittel 1 til 5. I forbindelse med at det fattes forbudsvedtak skal det som hovedregel fastsettes en tvangsmulkt etter mfl

5 *** Er dere uenig i faktum eller vår vurdering, eller ønsker ytterligere opplysninger, regner vi med å høre fra dere. Ved eventuelle spørsmål knyttet til dette brev, eller til kravene som stilles til denne typen markedsføring, er dere velkommen til å ta kontakt med oss. Dette orienteringsbrevet er sendt til alle aktører i bransjen som vi har registrert./. markedsføring fra. Adresseliste med oversikt over mottakere av brevet følger vedlagt. Vi ber om å bli orientert dersom det er noen aktører vi har glemt å føre opp på adresselisten. Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Jo Gjedrem fagdirektør Vedlegg Adresseliste over aktører i gullkjøpsbransjen som mottar Forbrukerombudets orienteringsbrev 5

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen September 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Konsultasjonsdokument fra EU-Kommisjonen om pakkereisedirektivet

Konsultasjonsdokument fra EU-Kommisjonen om pakkereisedirektivet Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/1881-2 14.09.2007 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 45 49 00 30 Konsultasjonsdokument fra

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer