VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD"

Transkript

1 VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr Postboks Ski Saksnr.: 12/2197 Saksbeh.: HWM 1. SAKSFORHOLDET Saken gjelder Living AS' brudd på markedsføringsloven (mfl.) 7 første ledd bokstav d) jf. andre ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd, ved salgsmarkedsføring med førpriser som ikke er reelle og med villedende angivelse av kampanjeperioder. 2. FORBRUKEROMBUDETS SAKSBEHANDLING 2.1 Tidligere saker og Forbrukerombudets dialog med Living AS Forbrukerombudet har i flere år hatt fokus på salgsmarkedsføring i møbelbransjen. Dette har blant annet resultert i to orienteringsbrev til bransjen i henholdsvis 2005 og Ombudet har deretter behandlet flere saker mot ulike aktører, og avholdt informasjonsmøter i samarbeid med bransjen og HSH. Living AS ("Living") har vært invitert til disse møtene, men har ikke deltatt. Videre er Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring fra juni 2009, med henvisninger og oppsummering av relevante avgjørelser fra Markedsrådet, tydelig kommunisert til bransjen. Forbrukerombudet har over flere år hatt en rekke saker mot Living hvor selskapet har blitt orientert om markedsføringslovens regler og kravene til salgsmarkedsføring.

2 Selskapet har ved flere anledninger bekreftet at det er kjent med kravene om reelle førpriser/prisavslag og korrekt angivelse av kampanjeperioder. Selskapet har også en rekke ganger bekreftet at det skal innrette seg etter markedsføringslovens krav til salgsmarkedsføring. Sak 07/218 gjaldt villedende bruk av førpriser som ikke var reelle. Forbrukerombudet fattet den 12. april 2007 følgende forbudsvedtak mot Living: "1. Med hjemmel i mfl. 14, jf 1 og 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Living AS i sin markedsføring å benytte pristilbud hvor det sammenlignes med forretningens førpris, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell. 2. Med hjemmel i markedsføringsloven 16, jf. 14 fastsetter Forbrukerombudet at Living AS skal betale kr ,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak." Bilag 1: "Vedtak etter markedsføringsloven 14" mot Living-kjeden AS datert 12. april 2007 (s.1-6) Sak 11/529 gjaldt blant annet villedende bruk av førpriser som ikke var reelle. Living erkjente i saken at det var blitt benyttet førpriser som ikke var reelle og beklaget dette på det sterkeste. Forbrukerombudet viser til at Living i brev av 25. juli 2011 blant annet skrev: Bilag 2: Brev fra Living AS til Forbrukerombudet datert 25. juli 2011 (s.7.8) Sak 12/691 gjaldt villedende bruk av førpriser som ikke er reelle, samt villedende angivelse av kampanjeperioder. Forbrukerombudet ba Living om å fremlegge dokumentasjon som viste at en rekke markedsførte førpriser under januarsalget og marskampanjen 2012 var reelle, og ba om Livings kommentarer. Bilag 3: Brev fra Forbrukerombudet til Living AS datert 18. april 2012 (s.9-12) Når det gjaldt reelle førpriser var Livings tilbakemelding i selskapets svarbrev av 23. mai 2012 at selskapet innså at det kunne "være problematisk å anse varenes førpris som reelle i dette tilfellet" og at selskapet ønsket "å presisere at de for fremtiden vil tilstrebe at periodene mellom kampanjene er 6 uker, slik at varigheten på førprisperiodene er innenfor det Forbrukerombudet anser som klart tilstrekkelig". Når det gjaldt Forbrukerombudets anførsel om villedende angivelse av kampanjeperioder var Livings tilbakemelding blant annet at selskapet "innser likevel at det burde vært kommunisert i DM-en for romjulen at disse fire varene ville bli tilbudt til reduserte priser II

3 også i den første uken av januar. Derfor vil Living AS for fremtiden sørge for at det blir kommunisert dersom en vare vil bli tilbudt til redusert pris i en umiddelbart etterfølgende periode". Living avsluttet brevet med å skrive at "Living AS ser at rutinene for salgsmarkedsføring ikke har vært gode nok. Det vises herunder til kommentar under punkt 1.1 om lokale rabatter og tilbud. Living AS vil skjerpe rutinene, både sentralt og overfor de enkelte varehusene." Bilag 4: Brev fra Living AS til Forbukerombudet datert 23. mai 2012 (s.13-16) På bakgrunn av Livings tilbakemeldinger i selskapets brev av 23. mai 2012 konkluderte Forbrukerombudet med at det var oppnådd en frivillig ordning om at Living i fremtidig salgsmarkedsføring ikke skal benytte førpriser som ikke er reelle og klart og tydelig oppgi den riktige og totale kampanjeperioden. På bakgrunn av sakshistorikken ba Forbrukerombudet med hjemmel i mfl. 35 annet ledd tredje punktum om en skriftlig bekreftelse fra Living. Bilag 5: Brev fra Forbrukerombudet til Living AS datert 30. juli 2012 (s.17-20) Living skrev i brev av 20. august 2012 at selskapet var uenig i Forbrukerombudets forståelse av 6-ukersregelen og viste til Skeidar AS' anførsler i brev av 20. august 2012 i sak 12/632. I brevet fra Skeidar AS fremkom blant annet følgende: «Skeidar er etter dette ikke enig i at det kan stilles krav om seks uker som en nedre grense for å etablere en reell førpris. Det er således heller ikke grunnlag for å hevde at Deres oppfatning har bred forankring i rettskildene. Til for tross for vår ovennevnte oppfatning vil Skeidar AS for fremtiden likevel tilstrebe at periodene mellom kampanjene er seks uker, jfr. vårt brev av Skeidar AS har ved denne avgjørelsen lagt vekt på at varigheten av førprisperiodene skal være innenfor det Forbrukerombudet klart anser som tilstrekkelig.» Vedlagt brevet fra Living fulgte en skriftlig bekreftelse fra Living datert 19. august 2012, hvor Living i hovedsak bekreftet å avstå fra salgsmarkedsføring dersom ikke: det kan fremlegges dokumentasjon for at de markedsførte førprisene er reelle den riktige og totale kampanjeperiode for tilbudet klart og tydelig angis i markedsføringen Bilag 6: Kopi av brev fra Living AS til Forbrukerombudet datert 20. august og kopi av skriftlig bekreftelse datert 19. august 2012 (s.21-24) Bilag 7: Kopi av brev fra Skeidar AS datert 20. august 2012 (s.25-28) Forbrukerombudet avsluttet på denne bakgrunn sak 12/691. III

4 2.2 Ny lovstridig markedsføring og brudd på den skriftlige bekreftelsen Forbrukerombudet mottok i november 2012 en klage fra Bohus AS på Livings salgsmarkedsføring. Klager anførte at Living markedsførte førpriser som ikke var reelle. Bilag 8: Klage fra Bohus AS fra november 2012 (s.29-34) Siden klagen tok for seg et betydelig og omfattende markedsføringsmateriale ønsket Forbrukerombudet å få belyst de enkelte forholdene i klagen før vi vurderte videre behandling av saken. Derfor ba Forbrukerombudet i brev av 5. februar 2013 i første omgang om en uttalelse fra Living med kommentarer til de enkelte punktene i klagen fra Bohus AS. Bilag 9: Brev fra Forbrukerombudet til Living AS datert 5. februar 2013 (s.35-36) Living skrev i sitt svarbrev av 8. mars 2013 at det ved flere tilfeller høsten 2012 ikke var tatt hensyn til at varen hadde blitt solgt til nedsatt pris i 6-ukersperioden før kampanjene og at en rekke førpriser og prisfordeler derfor ikke var reelle. I følge Living var "årsaken til at Livings AS' rutiner for salgsmarkedsføring høsten 2012 ikke fullt ut har ivaretatt kravene til salgsmarkedsføring, skyldes dels omstrukturering av selskapet, herunder utskifting av ansatte.". I følge Living var "den nye strukturen ( ) nå på plass, og rutinene vedrørende salgsmarkedsføring er allerede skjerpet." Bilag 10: Brev fra Living AS til Forbrukerombudet datert 8. mars 2013 (s.37-38) I brev av 24. mai 2013 varslet Forbrukerombudet Living om at ombudet mest sannsynlig vil fatte forbudsvedtak mot at Living i sin fremtidige markedsføring sammenligner egne priser med førpriser som ikke er reelle og oppgir villedende kampanjeperioder. Living fikk frist til 18. juni 2013 til å uttale seg, jf. forvaltningsloven 16. I tillegg ba ombudet Living om innen samme dato å bekrefte at den aktuelle markedsføringen var stanset eller endret. Førstnevnte frist ble senere forlenget til 28. juni Bilag 11: Forbrukerombudets varsel om forbudsvedtak i brev av 24. mai 2013 (s.39-46) Selskapets advokat bekreftet i e-post av 18. juni 2013 at den lovstridige markedsføringen var stanset. I e-posten heter det: "Living AS har stanset all fremtidig markedsføring der de angitte førprisene ikke er reelle og der kampanjeperioden er villedende, herunder blant annet avisannonser, eller internettannonsering." Bilag 12: E-post fra Living AS v/advokat Leborg datert 18. juni 2013 (s.47-48) Den 5. juli 2013 purret Forbrukerombudet på Livings eventuelle kommentarer til forhåndsvarslet. IV

5 Bilag 13: E-post fra Forbrukerombudet til Living AS v/advokat Leborg datert 5. juli 2013(s.49-50) Livings advokat svarte i e-post av 6. juli 2013 at Living ikke hadde ytterligere anførsler til forhåndsvarslet utover dem som fremkom av selskapets brev av 8. mars Bilag 14: E-post fra Living AS v/advokat Leborg til Forbrukerombudet datert 6. juli 2013(s.51-52) Forbrukerombudet mottok 29. juli og 1. august 2013 to nye klager fra Bohus AS på Livings markedsføring under sommersalget Bohus AS viste i klagen til at Living har markedsført førpriser som ikke er reelle, samt oppgitt villedende kampanjeperioder. Bilag 15: E-poster fra Bohus AS til Forbrukerombudet datert 29. juli og 1. august 2013(s.53-56) Forbrukerombudet ba i brev datert 15. august om Livings kommentarer til klagene fra Bohus AS. Bilag 16: Brev fra Forbrukerombudet til Living AS datert 15. august 2013 (s.57-58) Living kommenterte klagene til Bohus AS i brev av 5. september Living erkjenner at selskapet i løpet av sommersalget 2013 igjen hadde oppgitt villedende kampanjeperioder. Living skriver avslutningsvis i brevet at: «De forhold som er kommentert i pkt og skyldes menneskelig svikt og intet forsøk på å villede forbrukeren. Living AS har dessuten allerede skjerpet sine rutiner, i tillegg til at det er iverksatt tiltak for å forhindre at slike forhold skal skje i fremtiden.» Bilag 17: Brev fra Living AS til Forbrukerombudet datert 5. september 2013(s.59-64) 3. FORBRUKEROMBUDETS RETTSLIGE VURDERING AV SAKEN 3.1 Innholdet i mfl. 7 første ledd bokstav d) jf. annet ledd Forbrukerombudet har vurdert Livings praksis etter forbudet mot villedende handlinger i mfl. 7 første ledd bokstav d) jf. annet ledd jf. mfl. 6. Mfl. 6 første ledd slår fast at (u)rimelig handelspraksis er forbudt. Det følger videre av 6 fjerde ledd at (e)n handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter 7 eller 8, eller aggressiv etter 9. I mfl. 7 første ledd bokstav d) heter det at en handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel. Etter ordlyden vil villedende prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d), herunder kravene om reell førpris og korrekt informasjon om kampanjeperioder. V

6 3.2 Praksis fra Markedsrådet Salgsmarkedsføring Salg og nedsatte priser kan kommuniseres på mange forskjellige måter. Når det gjelder hva som er å anse som salgsmarkedsføring viser vi til Markedsrådets uttalelse i sak 28/01 Lefdal 1: "Det skal foretas en konkret vurdering av hvorvidt Lefdal i dette tilfellet har gitt annonsen en slik utforming med hensyn til innhold og form som er egnet til å gi et inntrykk av nedsatte priser i salgsperioden. Det må legges til grunn en helhetsvurdering der de ord og uttrykk som er benyttet leses i sammenheng, men der oppmerksomhetsverdien av de elementer som inngår i annonsen også må tas i betraktning". For øvrig viser vi til Markedsrådets praksis (sakene 13/598, 15/75, 7/85, 14/95, og 2/04) og til Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring punkt 3.1. Reell førpris Ved salgsmarkedsføring må prisene være nedsatt i forhold til egen førpris, jf. Markedsrådets praksis (13/598 ITS, 11/96 IKEA, 11/00 Elkjøp, 08/1185 Skeidar 28/01 Lefdal I og 6/99 Bonus) og Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring punkt 3.2. Utgangspunktet er at det må kunne dokumenteres at den samme ytelsen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget. Dokumentasjon for salg til førprisen de siste 6 ukene før salget er tilstrekkelig til å oppfylle de kravene som stilles. Priser som er eldre enn dette vil i utgangspunktet ikke kunne benyttes. Det er den laveste prisen som varen har blitt solgt til i 6-ukersperioden før salget som skal benyttes. Dersom det kan legges frem dokumentasjon for et relativt jevnt salg over en lengre tidsperiode forut for 6-ukersperioden, vil man imidlertid akseptere et mer begrenset salg til de samme prisene i 6-ukersperioden. 3.3 Forbrukerombudets vurdering av markedsføringen Ikke reelle førpriser Kampanjer høsten 2012 I perioden september - november 2012 hadde Living 5 annonser med salgsmarkedsføring hvor perioden mellom de ulike salgskampanjene var vesentlig kortere enn 6-uker, jf. varsel om forbudsvedtak pkt. 2.2 (Bilag 11). Tidsrommet mellom de aktuelle kampanjene varierte mellom 10 dager og 4 uker. I alle annonsene er perioden mellom de ulike salgskampanjene på de samme varene så kort at det ikke har rukket å etablere seg en ny førpris på varen. Førprisen på varen er ikke redusert i forhold til hva som var den laveste førprisen på varen i 6-ukersperioden før salget. Den oppgitte førprisen er derfor ikke reell. Reell førpris i disse tilfellene er i realiteten den oppgitte nåprisen. Forbrukerombudet viser til Markedsrådets praksis om at førprisen må være benyttet i en periode på minst 6 uker forut for salget, og dersom forskjellige priser har vært brukt må den laveste prisen benyttes, jf. blant annet MR-sak 11/00 (Elkjøp) og VI

7 MR-sak 6/99 (Bonus). I tråd med denne praksisen vil en periode på mellom 10 dager - 4 uker, slik som i de aktuelle kampanjene, være for kort tid til å etablere en reell førpris. Ombudet viser til at Living bør være godt kjent med hvilke krav som stilles for at en markedsført førpris skal anses som en reell og etablert førpris. Dette har vært et sentralt tema i flere saker mot Living, senest i sak 12/691 der Living bekreftet for Forbrukerombudet at selskapet ville "tilstrebe at periodene mellom kampanjene er seks uker". Når Living ved salgsmarkedsføring angir en førpris som er høyere enn den laveste førprisen i 6-ukersperioden før salget, er markedsføringen etter Forbrukerombudets vurdering egnet til å villede forbrukerne med hensyn til en eksistensen av en prisfordel jf. mfl. 7 første ledd bokstav d) og til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. 7 annet ledd. Markedsføringstiltaket er en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd. Kampanje for kunder med Cresco Access-kort Living inviterte kunder med Cresco Access-kort til handledager september 2012 hvor budskapet var «25 % rabatt på hele sortimentet». Dette skjedde 12 dager etter avslutningen på augustsalget (DM ). Living har bekreftet at det annonserte avslaget for Cresco Access-kunder ikke ble beregnet ut fra prisen på varene under augustsalget Living beklager dette i sitt brev av 8. mars Markedsføringen er i strid med punkt 1 i den skriftlige bekreftelsen av 19. august 2012 hvor det blant annet heter at Living skal avstå fra å bruke uttrykk som -40 % eller lignende når varene har blitt solgt til en lavere pris enn den markedsførte førprisen i perioden umiddelbart før salget. Den markedsførte rabatten på 25 % er derfor ikke et reelt prisavslag. På bakgrunn av at det markedsførte avslaget på 25 % ikke ble beregnet ut fra laveste pris i perioden før kampanjen, er Forbrukerombudets vurdering at markedsføringen er egnet til å villede gjennomsnittsforbrukeren med hensyn til en prisfordel, jf. 7 første ledd bokstav d) og til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. 7 annet ledd. Markedsføringstiltaket er en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd. Livings kundeklubb venners venner-fest I e-post datert 24. september 2012 fra Livings kundeklubb sendt til dens medlemmer, heter det blant annet: 30 % på alle interiørvarer! Varehuset på Forus er 30 år og det feirer vi med å gi deg 30 % rabatt på alle interiørvarer. Tilbudet varer t.o.m. 27. september» Forbrukerombudet legger til grunn at en invitasjon som er spredt så vidt som dette og som gir muligheter for å inkludere medlemmenes venner og bekjente, vil føre til en ikke ubetydelig omsetning i forbindelse med salget. Denne omsetningen vil etter vårt standpunkt ha betydning for hvilken førpris som skal legges til grunn ved etterfølgende salgskampanjer. VII

8 Forbrukerombudets vurdering er at en ikke ubetydelig omsetning med prisavslag på 30 % på alle interiørvarer i perioden før kampanjene fra og , vil danne grunnlaget for hva som er reell førpris på de interiørvarene som var på kampanje i disse etterfølgende periodene. Etter Markedsrådets og Forbrukerombudets praksis er det den laveste førprisen i 6-ukersperioden forut for salget som danner grunnlaget for hva som er en reell og etablert førpris. Living bekreftet i sitt svarbrev av 8. mars 2013 at selskapet ikke har tatt hensyn til dette salget ved fastsettelsen av førpriser i de etterfølgende kampanjene. Etter ombudets syn vil dermed de oppgitte førprisene på interiørvarer i kampanjene i tidsrommet og ikke være reelle. Markedsføringen av de aktuelle førprisene i kampanjene etter venners venner-festen er således etter ombudets syn egnet til å villede forbrukerne med hensyn til eksistensen av en prisfordel, jf. mfl. 7 første ledd bokstav d), og til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. 7 annet ledd. Markedsføringstiltaket er en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. mfl. 6 første ledd jf. første ledd Villedende informasjon om kampanjeperioder ikke reelle prisfordeler Kampanjer høsten 2012 Som det fremgår av Forbrukerombudets forhåndsvarsel punkt 2.3 (Bilag 11) har Living videreført et tilbud fra kampanjen oktober 2012 etter endt kampanjeperiode og i den etterfølgende kampanjen oktober 2012 ikke tatt hensyn til at prisen på varen var nedsatt i den forutgående kampanjen. Etter Forbrukerombudets syn vil mange forbrukere som leste DM nr. 1 oppfatte markedsføringen slik at prisreduksjonen kun gjaldt for den aktuelle uken, og at man måtte reagere raskt for å få prisfordelen (f. eks. «- 1000»). Markedsføringen er således egnet til å villede disse forbrukerne med hensyn til eksistensen av en prisfordel, jf. mfl. 7 første ledd bokstav d, fordi man også kunne få den samme prisfordelen uken etter. Tilsvarende var markedsføringen egnet til å villede forbrukere som leste DM nr. 2, fordi man tror at dette var et nytt og tidsbegrenset tilbud, mens realiteten var at man kunne oppnå samme prisfordelen uken før. Forbrukerombudet viser til at Living i brev av 23. mai 2012 skrev at selskapet for fremtiden vil: "sørge for at det blir kommunisert dersom en vare vil bli tilbudt til redusert pris i en umiddelbart etterfølgende periode" Kampanjer juli 2013 Som det fremgår av klagene fra Bohus AS datert 29. juli og 1. august (Bilag 15), videreførte Living i juli 2013 flere tilbud etter utløpet av den markedsførte kampanjeperioden. Living tok i den etterfølgende kampanjen ikke hensyn til at prisen på varene var nedsatt i den forutgående kampanjen. Dette gjelder for varen Toscana hjørnesofa og en rekke "Hvit stjerne" produkter. VIII

9 Forbrukerombudet viser til vår redegjørelse for hvorfor dette etter vår vurdering er villedende prismarkedsføring under punkt Forbrukerombudet viser til at denne lovstridige markedsføringen fant sted til tross for at Living senest i e-post av 18. juni 2013 bekreftet at: "Living AS har stanset all fremtidig markedsføring der de angitte førprisene ikke er reelle og der kampanjeperioden er villedende, herunder blant annet avisannonser, eller internettannonsering." Konklusjon Forbrukerombudets vurdering er således at den ovennevnte markedsføringen er egnet til å villede gjennomsnittsforbrukeren med hensyn til en prisfordel, og markedsføringen er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. 7 første ledd bokstav d) jf. annet ledd. Markedsføringstiltakene er en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd. De aktuelle markedsføringstiltakene er videre i strid med punkt 2 i den skriftlige bekreftelsen av 19. august 2012, ved at den riktige og totale kampanjeperiode for tilbudene ikke klart og tydelig er angitt i markedsføringen Konklusjon Etter Forbrukerombudets syn er Livings markedsføring villedende handlinger etter mfl. 7 første ledd bokstav d), som er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. 7 andre ledd. På denne bakgrunn anses markedsføringstiltakene som urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. mfl. 6 fjerde ledd jf. første ledd. 4. FORBRUKEROMBUDETS VEDTAKSKOMPETANSE 4.1 Hensynet til forbrukerne mfl. 39 Forbrukerombudet og Markedsrådet kan fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt kombinasjoner av disse, dersom det finnes at inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. 37, jf. 39. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 211 at vilkåret hensynet til forbrukerne først og fremst er tatt med for å avgrense mot andre hensyn, som for eksempel hensynet til næringsdrivende. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at dette vilkåret ikke i seg selv er ment å stille kvalifiserende krav til terskelen for inngrep. Det er derfor ikke grunnlag for et generelt prinsipp om at det ikke kan gripes inn før det foreligger et større antall klager og mer systematiske lovbrudd. Forbrukerombudet viser til at de landsdekkende DM-ene fra Living har eksponert et stort antall forbrukere for villedende markedsføring. Det vises også til at IX

10 salgsmarkedsføring uten reelle førpriser er i strid med langvarig praksis fra Markedsrådet. Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige handelspraksisen til Living. 4.2 Forbrukerombudets vedtakskompetanse etter mfl. 37 første ledd jf Ikke oppnådd frivillig ordning, jf. mfl. 37 første ledd brudd på skriftlig bekreftelse Forbrukerombudet skal i utgangspunktet søke å få den næringsdrivende til frivillig å opphøre med praksis som er i strid med markedsføringsloven, jf. 35 annet ledd. Unntak fra denne hovedregelen fremgår av mfl. 36. Det stilles ingen formkrav ved inngåelse av frivillige ordninger. Dette kan anses oppnådd både ved skriftlige og muntlige løfter fra den næringsdrivende om innrettelse. Ombudet har imidlertid med hjemmel i mfl. 35 annet siste setning rett til å kreve skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende på at ulovlige forhold skal opphøre. Dersom frivillig ordning ikke oppnås eller dersom vilkårene i mfl. 36 er oppfylt, kan Forbrukerombudet i tilfeller som nevnt i mfl. 37 selv fatte vedtak mot lovstridige handlinger eller urimelige avtalevilkår, jf. mfl. 35 tredje ledd. Det følger mfl. 36 første ledd siste setning at ved brudd på en skriftlig bekreftelse vil Forbrukerombudet ikke være forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning. Det vises til Ot.prp. nr. 55 ( ) s Lovgiver har eksplisitt uttalt at "det ikke er nødvendig med ytterligere dialog dersom den næringsdrivende opptrer i strid med den skriftlige bekreftelsen som vedkommende har gitt." (Ot. prp. 55 ( ) s. 151) Forbrukerombudet vil derfor ha grunnlag for å si at frivillig ordning ikke er oppnådd i saker der den næringsdrivende på nytt bryter markedsføringsloven og handler i strid med en skriftlig bekreftelse. Living har dels ved å markedsføre førpriser/prisavslag som ikke er reelle og dels ved å angi villedende kampanjeperioder handlet i strid med den skriftlige bekreftelsen datert 19. august Forbrukerombudet er dermed ikke forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning med Living, jf. mfl. 36 første ledd siste setning. Vilkåret om «ikke oppnådd frivillig ordning» jf. mfl. 37 første ledd er derfor oppfylt i dette tilfellet Skade eller ulempe å avvente Markedsrådets vedtak jf. mfl. 37 første ledd Forbrukerombudet kan fatte vedtak etter mfl. 39 jf. mfl. 37 første ledd dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning eller det ikke er nødvendig å oppnå frivillig ordning og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak. X

11 Det aktuelle markedsføringstiltaket er landsdekkende, og av en slik art at et betydelig antall forbrukere kan bli villedet. Living driver aktiv salgsmarkedsføring, og har gjentatte ganger tidligere handlet i strid med kravene til å angi reelle førpriser og angi riktig og total kampanjeperiode, senest i sak 12/691 som ble avsluttet i august Markedsføringen finner videre sted på tross av at Living er godt kjent med regelverket, og hvor det er undertegnet en skriftlig bekreftelse. Forbrukerombudet viser også til at Living i brev av 8. mars 2013 skriver at "årsaken til at Livings AS' rutiner for salgsmarkedsføring høsten 2012 ikke fullt ut har ivaretatt kravene til salgsmarkedsføring, skyldes dels omstrukturering av selskapet, herunder utskifting av ansatte." og videre at "den nye strukturen ( ) nå på plass, og rutinene vedrørende salgsmarkedsføring er allerede skjerpet." I tillegg presiserer Forbrukerombudet at Living senest i e-post av 18. juni 2013 bekreftet at selskapet "har stanset all fremtidig markedsføring der de angitte førprisene ikke er reelle og der kampanjeperioden er villedende, herunder blant annet avisannonser, eller internettannonsering.". Til tross for dette fant det sted lovstridig markedsføring i juli Gitt sakshistorikken er det etter Forbrukerombudets oppfatning fare for at den ulovlige markedsføringen gjentas. Etter Forbrukerombudets vurdering vil det på denne bakgrunn medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak i saken. Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken etter 37 første ledd Vesentlig identiske handlinger mfl. 37 andre ledd Forbrukerombudet kan også fatte vedtak etter 39 dersom ombudet anser handlingen i det vesentlige identisk med handlinger som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot, jf. 37 andre ledd. Markedsrådet har tidligere nedlagt forbud mot salgsmarkedsføring uten reelle førpriser, jf. MR-saken 13/598 (ITS) 11/00 (Elkjøp) og 6/99 (Bonus) 28/01 (Lefdal I), 08/1185 (Skeidar) og 11/96 (IKEA). Etter Forbrukerombudets vurdering er den aktuelle markedsføringen av ikke reelle førpriser i det vesentlige identisk med markedsføring som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot. Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken hva gjelder ikke reelle førpriser også etter 37 annet ledd. 4.3 Konklusjon Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak om forbud etter mfl. 40 i saken, jf. 37, jf. 39. XI

12 5. TVANGSMULKT 5.1 Rettslig grunnlag og vurdering For å sikre at vedtak etter 40 og 41 overholdes skal det fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket, jf. 42. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Fastsettelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner taler for det. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og fastsetter med dette tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf Utmåling Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. 42. Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i Ot.prp. nr. 34 ( ) s Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. 42. I tillegg skal mulkten fastsettes ut fra den forutsetning at dersom vedtaket respekteres blir det ikke noe å betale. Det vil være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd ved fastsettelsen av mulkten og den næringsdrivendes økonomiske situasjon. Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse i denne saken er det blant annet lagt vekt på at markedsføringen har vært landsdekkende og nådd et stort antall forbrukere. Villedende salgsmarkedsføring er et effektivt virkemiddel som må antas å ha hatt innvirkning på en rekke forbrukeres økonomiske beslutning. Villedende salgsmarkedsføring antas også å medføre et stort inntektspotensial. Videre er det lagt vekt på at Living er vel kjent med markedsføringsloven og kravene til salgsmarkedsføring gjennom tidligere saker og korrespondanse. Det er også lagt vekt på at selskapet har brutt tidligere bekreftelser, senest løfte om innrettelse i juni 2013, samt den skriftlige bekreftelsen fra august Forbrukerombudet har også vektlagt at ombudet i 2007 fattet et forbudsvedtak mot Living som følge av at selskapet markedsførte salg uten reelle førpriser. Individualpreventive hensyn taler for at størrelsen på tvangsmulkten settes noe høyrere enn hva som var tilfelle i Forbrukerombudets vedtak mot Bohus AS og Skeidar AS. Forbrukerombudet har hentet inn selskapets regnskapstall for 2011 fra Brønnøysundregistrene. Disse viser driftsinntekter på ca. kr. 850 millioner og et negativt årsresultat på ca. kr. 31 millioner. Bilag 18: Regnskapstall for 2012 hentet fra (s.65-68) XII

13 5.3 Konklusjon På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det fastsettes en tvangsmulkt som et engangsbeløp på kr enmillion kroner. 6. VEDTAK På denne bakgrunn og med hjemmel i markedsføringsloven 37 første ledd og andre ledd jf. 39 første ledd, jf. 40 og 42, fatter Forbrukerombudet følgende vedtak: 1. Med hjemmel i markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d) jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd, forbyr Forbrukerombudet Living AS å markedsføre prisavslag ved bruk av uttrykk som "-1200 Nå 5795, Før 6995" og "-15%" slik som i de aktuelle markedsføringstiltakene eller tilsvarende formuleringer som gir inntrykk av at prisene på varene er nedsatt sammenlignet med selskapets førpriser, uten at selskapet kan fremlegge dokumentasjon for at førprisen er reell. 2. Med hjemmel i markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d) jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd, forbyr Forbrukerombudet Living AS å markedsføre prisavslag ved bruk av uttrykk som "-1000 Nå 1895 Før 1995" og "Før kr Nå 1195" slik som i de aktuelle markedsføringstiltakene eller tilsvarende formuleringer som gir inntrykk av at prisene på varene er nedsatt sammenlignet med selskapets førpriser, uten at den riktige og totale kampanjeperioden for tilbudet klart og tydelig angis i markedsføringen. 3. Med hjemmel i markedsføringsloven 42 jf. 40 fastsetter Forbrukerombudet at Living AS skal betale kr enmillion i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av dette vedtaket. * * * Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens 37 tredje ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet. Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket og vil kunne utløse krav om betaling av tvangsmulkt. Partene kan begjære utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven 42. En klage på vedtaket til Markedsrådet gis ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes av Forbrukerombudet i det konkrete tilfellet, se Ot.prp. nr. 55 ( ) s Det skal normalt sett mye til før en slik begjæring etterkommes. Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven 27 b. XIII

14 Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens 37 tredje ledd. Oslo, 22. oktober 2013 Gry Nergård forbrukerombud XIV

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05.

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05. Utgående - Elektronisk post Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe Dato: 14.05.2013 Saksnummer: 13/940-1 Markedsføring på blogg - oppdatering av bloggveiledningen

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

tk LDo i-ikestillingr- og

tk LDo i-ikestillingr- og Viggo Jordahl Omveien z4 65ro KRISTIANSUND N tk LDo i-ikestillingr- og d isllr i n: i neri rp,sorr l) tj al el Vår ref. rol6z+-s-ema Deres ref. Dato: z6.o5.zoto OVERSENDELSE AV OMBUDETS VEDTAK - DISKRIMINERENDE

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Rema 1000s prissammenligninger

Rema 1000s prissammenligninger BAHR Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/176-12 10.03.2009 Saksbehandler: Bernhard Vigen Dir.tlf: 92 80 90 03 Rema 1000s prissammenligninger 1. Innledning, hovedanførsler

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse.

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse. 4E-",»EUROJURIS HARSTAD Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Advokat Ottar Nilsen (H) ottar.nilsen@eurojuris.no Advokat Steinar Fagerholt steinariagerholt@eurojuris.no

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Konstali Helsenor AS Bryggegata 9 0250 OSLO Svein Konstali Deres ref.: Vår ref.: 2015/0088-17 Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Dato: 14.09.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT Intermedia AS Møllergata 4 0179 Oslo Saksnr.: 09/1375 SAKSBEH.: THS 1. SAKSFORHOLDET Det vises til Forbrukerombudets

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Oppsummering av saken og tidligere korrespondanse vedr. eksklusive varer og markedsføring av prisgaranti:

Oppsummering av saken og tidligere korrespondanse vedr. eksklusive varer og markedsføring av prisgaranti: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA v/advokat Elizabeth Ege Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Adv. Elizabeth Ege Sak nr: 2001-2707, 26.06.2003 Lefdal Elektromarked

Detaljer

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring 1. INNLEDNING OG RETTSLIG GRUNNLAG... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 VEILEDNINGENS KARAKTER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1.3 DEFINISJONER OG

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Dok. ref. 08/541-15/SF-414, SF-711, SF-900, SF- 961//CAS Dato: 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Likestillings-

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøp av veilysvedlikehold. Klagenemnda fant at timeprisen for tilleggsarbeider

Detaljer

Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega

Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega Dato: 10/1643-13 24.03.2011 Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega Saken gjaldt en mann som klaget på at han hadde fått dårligere lønn og lønnsutvikling enn hans yngre kollega, og mente at det skyldtes

Detaljer