Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder"

Transkript

1 Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift 2.3 Fullstendige prisopplysninger 2.4 Kraftpris aktuell pris 2.5 Introduksjonstilbud eller lignende 2.6 Informasjon etter at avtalen er inngått 2.7 Prissammenligninger 2.8 Garantikraft, pristak og lignende 3 Ensartet begrepsbruk alternative avtaletyper Standard variabel kraftpris markedskraft - fastpris 4 Dokumentasjonskrav 5 Veiledningsplikt 6 Kraftmeglere 7 Markedsføringsmetoder 7.1 Telefonsalg dørsalg stands o.l. 7.2 Markedsføring på Internett 7.3 Markedsføring rettet mot sammenslutninger

2 1. Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukerombudet redegjør i det følgende for de generelle krav som med hjemmel i markedsføringsloven er blitt stilt og vil bli stilt når det gjelder kraftselskapenes markedsføring. Orienteringen inneholder også en redegjørelse for de krav som stilles til kraftmegleres markedsføring. Markedsføringsloven (mfl.) 1 3 inneholder generelle regler om urimelig, villedende og utilstrekkelig veiledende reklame. Mfl. 1 første ledd setter forbud mot i næringsvirksomhet å foreta handling som er urimelig i forhold til forbrukerne eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk. Mfl. 2 setter forbud mot anvendelsen av uriktig eller av annen grunn villedende framstilling. Mfl. 3 forbyr de næringsdrivende å anvende framstilling som ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig. Mfl. 4 og 5 inneholder spesielle regler om anvendelsen av utenforliggende lokkemidler i markedsføringen. For øvrig vises det til Konkurransetilsynet forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft jfr. pkt nedenfor. 2. Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt Forbrukerombudet og Markedsrådet har langvarig praksis for at opplysninger om pris skal være klare, entydige og så fullstendige som mulig. En egen brosjyre med orientering om denne praksis kan fås ved henvendelse til Forbrukerombudets kontor. Som supplement til disse reglene vil Forbrukerombudet stille særlige krav til markedsføringen av elektrisk kraft. 2.2 Konkurransetilsynets forskrift Konkurransetilsynets forskrift inneholder regler om hvilke opplysninger som må gis i informasjon og markedsføring av elektrisk kraft. I forskriftenes 5 heter det: 2

3 Når det som ledd i ervervsvirksomhet opplyses om priser i annonse eller annen markedsføring som helt eller delvis retter seg til forbruker, skal kraftprisen oppgis. Dersom det i tillegg til kraftprisen kommer et fastbeløp som er uavhengig av forbruk, skal det oppgis gjennomsnittspriser pr. kwh ved forbruk på , og kwh. Det vil være urimelig i forhold til forbruker å unnlate å gi slik informasjon i markedsføringen jfr. mfl. 1 første ledd. 2.3 Fullstendige prisopplysninger Gebyrer og andre tillegg i pris Dersom det i tillegg til den oppgitte kraftprisen (jfr. pkt. 2.2) tilkommer ytterligere kostnader, utover det som beskrives i konkurransetilsynets forskrift, som for eksempel faktureringsgebyr, servicegebyr, eller lignende, skal dette fremgå av markedsføringen. Betydningen av slike pristillegg bør eksemplifiseres på tilsvarende måte som beskrevet i punkt 2.2. Nettleie: Opplysninger om nettleien må inntas i all markedsføring som er rettet mot forbruker. Det må som minimum gis opplysning om at nettleie tilkommer. For eksempel kan følgende formulering benyttes (eller formulering med tilsvarende meningsinnhold): Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg Dersom markedsføringen er rettet mot flere områder vil Forbrukerombudet likevel se det som fordelaktig 1 at det i markedsføringen inntas opplysninger om intervallet på nettleien tilpasset det nedslagsfelt selskapet sikter på. For eksempel kan følgende formulering inntas: I tillegg kommer alltid nettleie varierende fra x øre /kwh til y øre /kwh avhengig av ditt eget forbruk og hvor i landet du bor. Sjekk prisen hos ditt lokale nettselskap. 2.4 Kraftpris aktuell pris Det er de aktuelle priser på tilbudstidspunktet som skal oppgis. Dersom det er praktisk vanskelig å oppgi slike aktuelle priser, for eksempel ved tilbud på markedskraft, må det opplyses om hva prisen ligger på pr. en 1 Markedsrådet uttalte i sak 8/99 at det også i slike tilfeller er tilstrekkelig at kraftleverandøren i sin markedsføring av elektrisk kraft på en tydelig måte oppgir at nettleien kommer i tillegg til kraftprisen. 3

4 bestemt dato, og at prisene vil kunne bli endret. Prisen skal være så oppdatert som praktisk mulig. I tilknytning til dette må det gis utfyllende informasjon om produktet, se pkt. 5. Med mindre annet er oppgitt skal prisen som oppgis gjelde variabel kraftpris med leveringstart etter 4 uker. 2.5 Introduksjonstilbud eller lignende Dersom det tilbys en spesiell introduksjonspris eller redusert pris på kraft i en periode, og prisen vil stige til ordinær pris etter denne perioden, skal det i annonseringen for kontrakter med bindingstid opplyses om hva ordinær kraftpris etter tilbudsperioden vil bli. I annonsering for kontrakter uten bindingstid, men med vanlig oppsigelsestid, skal det opplyses om hva som er ordinær kraftpris på markedsføringstidspunktet, hvor lenge introduksjonstilbudet vil vare, og at ordinær pris etter dette vil kunne ha endret seg. I tillegg skal det illustreres hvilket utslag på prisen introduksjonstilbudet vil ha. Ved utregningen bør det tas utgangspunkt i uttaksprofil og standarduttak ved forbruk på , og kwh pr. år. Gratis, kr.0,- og lignende 2 Begreper som gratis, kr. 0,- eller lignende skal som utgangspunkt ikke benyttes dersom gratisytelsen er betinget av at man må betale for andre varer eller tjenester, se Forbrukerombudets prisorientering pkt Dette vil her særlig gjelde opplysninger om offentlige avgifter, som er en del av kraftprisen jf. konkurransetilsynets forskrift 3, og nettleie. Størrelsen på slike avgifter og tillegg skal angis angis jf. pkt Informasjon etter at avtalen er inngått Kraftleverandør må varsle forbruker i god tid om eventuelle endringer i prisen. Dette er spesielt viktig før utløpet av avtaler om fastpris. Kunden bør varsles direkte dersom det dreier seg om prisendringer til ugunst for forbrukeren. Kunngjøringer i lokalpressen er ikke tilstrekkelig. 2.7 Prissammenligninger Dersom et kraftselskap ønsker å sammenligne egne priser med konkurrentenes priser må prissammenligningene være objektive og fullstendige. En prissammenligning bør foretas mellom identiske produkt/kontraktstyper så langt dette praktisk lar seg gjøre. Eventuelle forskjeller mellom kontraktstyper må tydeliggjøres. Dette innebærer bl.a. at eventuelle forskjeller i bindingstid, muligheter til å endre priser m.v. må fremkomme i markedsføringen. 2 FO-saker nr og Bruk av begrepene gratis og kr.0,- ble funnet å være villedende fordi forbrukerne skulle betale nettleie og offentlige avgifter. 4

5 Etter Forbrukerombudets vurdering er det først og fremst de aktuelle priser som vil ha interesse for forbrukerne når ulike tilbud fra forskjellige kraftselskap skal sammenlignes. Det bør i utgangspunktet ikke benyttes historiske priser i prissammenligninger. Historiske priser kan bare benyttes der det er relevant for prissammenligningen. Dersom en slik fremstilling benyttes må det samtidig poengteres at historiske priser ikke gir noen garantier for fremtidig prisnivå. 2.8 Garantikraft, pristak og lignende Ved markedsføring av garantikraft eller andre avtaler med prisgaranti, skal det opplyses hvorvidt avtalen har utgangspunkt i standard variabel kraftpris eller markedskraft (jf. pkt. 3). 3 Samtidig må det fremgå klart hva garantien innebærer. 3. Ensartet begrepsbruk alternative avtaletyper Standard variabel kraftpris - markedskraft fastpris Det finnes tre hovedtyper av avtaler på kraftmarkedet : 1. Standard variabel kraftpris I henhold til EBL og Forbrukerombudets standard kraftleveringsavtale. Uten bindingstid, med fire ukers oppsigelsestid. 2. Markedskraft Basert på Elspotpris fra Nord Pool, med påslag / fast tillegg i pris. Med eller uten bindingstid. 3. Fastpris Med bindingstid. Som utgangspunkt bør ovennevnte benevnelser benyttes ved markedsføring av kraft, slik at det fremstår klart for forbrukeren hva slags avtale som tilbys. Dersom man ønsker å markedsføre varianter av disse kontraktene, må det gis utfyllende opplysninger om hvilke særlige vilkår som skal gjelde. 4. Dokumentasjonskrav Dersom markedsfører ønsker å fremheve spesielle egenskaper ved den avtalen som tilbys, for eksempel en miljømessig fordel, må slike egenskaper kunne dokumenteres. Når det gjelder miljøpåstander i markedsføringen vises det til Forbrukerombudet orientering om praksis bruk av miljøargumentasjon i markedsføringen. Brosjyren kan fås ved å henvende seg til Forbrukerombudet. Likeledes må påstander om å være billigst, å ha det beste tilbudet eller lignende påstander kunne dokumenteres jfr. mfl. l. Dette bygger på 3 I FO-sak nr fremgikk det ikke klart av markedsføringsmaterialet om garantikraftproduktet var basert på standard variabel kraftpris eller markedskraft. Det ble dermed uklart hvorvidt den prissammenligningen som var foretatt var mellom identiske produkter/kontraktstyper. 5

6 langvarig praksis fra Forbrukerombudet og Markedsrådet. Bruk av spørsmålstegn, jeg tror, vi mener, trolig eller lignende utsagn fritar ikke for plikten til å dokumentere reklamepåstandene. Dersom det foreligger spesielle forutsetninger for påstander, for eksempel om besparelser, må det opplyses om disse. Påstandene må kunne dokumenteres på markedsføringstidspunktet. 5. Veiledningsplikt Kraftmarkedet fungerer på en spesiell måte der både forbruk og pris vil variere i løpet av året. Forbrukerne har i varierende grad forutsetninger for å forstå rekkevidden av tilbudene som gis, for eksempel når det i markedsføring gis tilbud om å binde kraftprisen i en bestemt periode. Kraftleverandør/tilbyder bør derfor i markedsføringen orientere forbrukeren om hvordan elektrisitetsmarkedet fungerer og klargjøre både fordeler og ulemper ved ulike kontraktstyper, slik at forbrukeren gis en reell mulighet til å velge kontraktstype ut fra sitt forbruk og sin økonomi. 6. Kraftmeglere og andre formidlere / mellomledd Generelle krav til markedsføring av kraft I utgangspunktet stiller Forbrukerombudet samme krav til kraftmeglernes markedsføring av tilbud om kraftlevering som til kraftleverandørenes markedsføring. Selv om meglervirksomheten ikke omfattes av Konkurransetilsynets forskrift bør prisinformasjonen utformes i samsvar med det som vil være krav etter denne. Kraftleverandør vil kunne ha et medvirkningsansvar for den informasjon som gis. Krav til markedsføring av meglertjenesten Det må i markedsføringen tydelig fremgå hva som er innholdet og omfanget av meglertjenesten som tilbys. 4 Prisen på meglertjenesten må klart fremkomme sammen med utregningseksempler som på en tydelig måte viser forutsetningene for at tjenesten skal være lønnsom for forbrukeren. Det bør inntas regnestykker som illustrerer hvor mye prisen for meglertjenesten utgjør pr. kwh ved forbruk på henholdsvis , og kwh. 4 FO-sak nr Forbrukerombudet krevde at sentrale vilkår som avtaleforhold til leverandør, fullstendige vilkår m.h.t. oppsigelse, rekkevidden av fullmakten som gis og meglerens plikter i forbindelse med leverandørskifte skulle legges klart frem før avtaleinngåelse. 6

7 Andre formidlere / mellomledd Ved markedsføring rettet mot forbrukere som er medlemmer av sammenslutninger som for eksempel borettslag, fagforeninger, klubber eller lignende, må ikke medlemskapet utnyttes på en slik måte at det legges urimelig press på den enkelte. 7. Særlige markedsføringsmetoder 7.1 Telefonsalg dørsalg stands o.l. De samme krav stilles ved muntlig som ved skriftlig markedsføring. En muntlig avtale skal bekreftes gjennom en skriftlig ordrebekreftelse. Den profesjonelle part har bevisbyrden for at alle relevante opplysninger er gitt. Angrerettloven Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) gjelder også for elektrisk kraft, jf. lovens forarbeider: Ot. prp. nr. 36 ( ) s. 26/27. (Lovens bestemmelser om kjøp av tjenester gjelder.) Egen forskrift om angreskjema er gitt i medhold av den nye loven. Dersom opplysning om angreretten ikke gis til forbruker, vil forbrukeren kunne gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn inntil ett år etter at avtalen ble inngått. Meglervirksomhet kan ikke unntas med henvisning til lovens 2 b), selv om abonnementsprisen er under kr.300,-. 5 Skjemaet må overleveres enten av kraftleverandør eller av megler. 7.2 Markedsføring på Internett Ved markedsføring og eventuelt salg via Internett stilles egne generelle krav. Disse kan fås ved henvendelse til Forbrukerombudets kontor, eller på våre hjemmesider: under Siste nytt FO-praksis. Brevet er datert FO-sak nr I ett av innklagedes avtalevilkår het det: Eventuelt brudd på kontrakt fra kunde belastes kunde direkte med kroner 500 fem hundre i tjenestegebyr. Det opplyses at angrefristloven på 10 dager ikke gjelder ved benyttelse av kostnadsfri meglertjeneste. Dette ble ansett for å være i strid både med markedsføringsloven 9 a og angrerettloven. 7

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring av biler

Markedsføring av biler Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Markedsføring av boliger

Markedsføring av boliger Juli 1994 Orientering om praksis Markedsføring av boliger Forbrukerombudets (FOs) oversikter over praksis har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Markedsføring av mobile innholdstjenester

Markedsføring av mobile innholdstjenester Mars 2006 Felles nordisk holdning til: Markedsføring av mobile innholdstjenester 1 Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet til forbrukerne, tilsyn med at de næringsdrivendes

Detaljer