Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet"

Transkript

1 Canal Digital Norge AS Action Center Postboks OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg Dir.tlf: Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet 1. Innledning Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les mer på: Vi har foretatt en gjennomgang av avtalevilkår og markedsføring hos 23 tilbydere av TVtjenester, se adresseliste. Innovasjonen vi for tiden ser i TV-markedet ønskes velkommen av Forbrukerombudet. Imidlertid har gjennomgangen av etablerte og nye tilbydere av både tradisjonell TV, strømming og bestillingstjenester avdekket både avtalevilkår og markedsføring som reiser spørsmål etter markedsføringsloven og annen ufravikelig forbrukervernlovgivning innenfor dette markedet. Den senere tids lansering av nye TV-tjenester har aktualisert problemstillinger angående valgfrihet i TV-markedet som Forbrukerombudet har pekt på tidligere. I 2011 avla Sønnelandutvalget, hvor Forbrukerombudet deltok, sin rapport om TV, mangfold og valgfrihet. Utvalget la frem forslag til en rekke tiltak for å bedre valgfriheten i TV-markedet. Beklageligvis har anbefalingene ikke blitt fulgt opp. Forbrukerombudet ser seg derfor nødt til å intensivere tilsynet med bransjen for å sikre at avtalevilkårene og markedsføringen som bransjen benytter ikke er i strid med markedsføringsloven. For å bidra til at forbrukerne skal kunne navigere enkelt og trygt i markedet for TV-tjenester prioriterer vi i denne omgang først og fremst å ta opp avtalevilkår og markedsføring som er problematisk med hensyn til forbrukernes valgfrihet. Dette omfatter vilkår om bindingstid, lang oppsigelsestid, vilkår som vanskeliggjør oppsigelse, samt villedende markedsføring og brudd på angrerettloven. Forbrukerombudet vil føre et tett tilsyn med TV-markedet fremover. Dette brevet inneholder derfor, til orientering, generell informasjon om krav som stilles etter markedsføringsloven i forbindelse med avtalevilkår og markedsføring av TV-tjenester. I tillegg inneholder brevet spesielle merknader til avtalevilkår og markedsføring hos Canal Digital Parabol. Når det gjelder Canal Digital Parabols avtalevilkår og markedsføring vil Forbrukerombudet spesielt bemerke problemstillinger rundt vilkår om bindingstid (brevets punkt 2.2), oppsigelsestid (2.3) kontaktinformasjon og formkrav for oppsigelse (brevets punkt 2.4), prisopplysninger (brevets punkt 3.2) og angrerett (brevets punkt 3.3), som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Dronningens gate 10B (inngang fra Borkeplassen), 7011 Trondheim E-post Internett Foretaksnummer

2 Vi gjør oppmerksom på at vi på et senere tidspunkt kan komme til å ta opp også andre problemstillinger etter markedsføringsloven enn de som berøres i dette brevet, dersom det tilsies ut fra hensynet til forbrukerne. 2. Avtalevilkår 2.1 Urimelige avtalevilkår mfl. 22 Tilsynet med avtalevilkår skjer på bakgrunn av markedsføringslovens 22. Etter denne bestemmelsen kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys dersom de finnes urimelige overfor forbrukerne. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Når det finnes preseptorisk (ufravikelig) lovgivning på et område, vil avtalevilkår som strider mot dette helt klart være urimelig og i strid med markedsføringslovens 22. Men også avtalevilkår som er i strid med deklaratorisk (fravikelig) lovgivning vil etter Forbrukerombudets mening ofte finnes urimelig, fordi også slik lovgivning angir normalløsningen - den løsning lovgiver i utgangspunktet mener er best. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerombudet kun vurderer avtalevilkår i standardkontrakter, ikke i enkeltstående avtaler. Det er dessuten bare den fremtidige bruken av vilkårene det tas stilling til. Forbrukerombudet vurderer ikke de virkninger det vil få i en konkret sak at avtalevilkår finnes urimelig. 2.2 Bindingstid Generelt om vilkår om bindingstid Selv om vi ser en positiv tendens hos nyetablerte TV-tjenester på internett, registrerer Forbrukerombudet at bruk av bindingstid er utbredt i TV-markedet. Bindingstid benyttes i utgangspunktet ved inngåelse av avtale med en ny tilbyder. I tillegg har en rekke tilbydere vilkår om ytterligere bindingstid overfor eksisterende kunder i forbindelse med endringer i kanalpakker og liknende. Hos disse tilbyderne kan kundene befinne seg i en kontinuerlig bindingstid, i det de benytter seg av tilbud under det løpende abonnementet på TV-tjenester som forutsetter at de på ny blir bundet til å fortsette abonnementet. De nordiske forbrukerombudene er enige om at maksimal bindingstid ikke bør være lenger enn seks måneder. 1 Bakgrunnen for standpunktet er enighet om at lange bindingstider fører til ulempe for forbrukerne, og at komplekse markeder gjør det vanskelig å velge mellom forskjellige tjenester. Velger man feil, er man låst til en tjeneste som man kunne fått billigere og/eller bedre hos en annen tilbyder. I Danmark har allerede maksimal bindingstid blitt endret fra tolv til seks måneder i forbrukeravtaler, med virkning fra 1. januar 2012 for TV-tjenester. Formålet med lovendringen i Danmark var å forbedre forbrukerbeskyttelsen i løpende kontrakter, for å sikre at forbruker ikke bindes til langvarige kontrakter som på avtaletidspunktet kan være vanskelig å vurdere rekkevidden av. 2 Sett hen til de positive 1 Dagsatt-begransa-bindningstiderna/ 2 Forslag til Lov om ændring af visse forbrugeraftaler (Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løpende forbrugerkontrakter), 2008/1 LSF 97. 2

3 erfaringene fra Danmark, mener Forbrukerombudet at en tilsvarende reduksjon i maksimal bindingstid på sikt bør gjennomføres i Norge. Vi er av den oppfatning at bindingstid er begrensende for mobiliteten i markedet, slik at forbruker bytter tjenesteleverandør i mindre omfang enn de faktisk ønsker. Forbrukerombudet mottar en del klager på TV-tjenester, og erfaringsmessig er mange av klagene knyttet til at kunden ikke er fornøyd med den tjenesten som leveres. Bindingstiden blir et hinder for å komme seg ut av en avtale som ikke svarer til forbrukerens behov. Vi har forståelse for de næringsdrivendes behov for langsiktighet. Å tilfredsstille dette behovet gjennom vilkår om bindingstid kan imidlertid, på grunn av ulempene bindingstid representerer for forbrukeren, medføre en ubalanse i avtaleforholdet som er urimelig og kan forbys etter mfl. 22. I urimelighetsvurderingen av vilkår om bindingstid er det etablert praksis på IKT-området at Forbrukerombudet kan akseptere opptil tolv måneders total bindingstid under forutsetning av at forbrukeren tilståes en reell økonomisk fordel som veier opp for ulempen bindingstiden representerer, samt at forbrukeren likevel har mulighet til å komme ut av avtalen mot et rimelig bruddgebyr. I tilfeller der en tv-tjeneste markedsføres med f.eks. to betalingsfrie måneder som et introduksjonstilbud på abonnementet, men introduksjonstilbudet er betinget av at man binder seg til å betale for ytterligere tolv måneder etter introduksjonsperioden, blir forbruker i realiteten bundet utover maksimal bindingstid. En slik ordning må anses som en omgåelse av den etablerte praksisen med maksimalt tolv måneders bindingstid, da formålet er at forbrukerne ikke blir låst til den enkelte tjenestetilbyder utover tolv måneder Reell økonomisk fordel Det følger av Forbrukerombudets og Markedsrådets langvarige praksis, samt lagmannsrettens dom i Telinet-saken (RG ), at dersom det benyttes vilkår om bindingstid i avtaler med forbrukere, må forbrukerne gis en reell økonomisk fordel som veier opp for ulempen bindingstiden representerer. Den økonomiske fordelen for forbrukeren kan for eksempel være subsidiert maskinvare eller lavere totalpris på et abonnement. Dersom den økonomiske fordelen er reell og står i samsvar med ulempen ved å binde seg, kan bruk av bindingstid forsvares under forutsetning av at vilkårene kommuniseres klart Rimelig bruddgebyr Etter Forbrukerombudets og Markedsrådets praksis må den innelåsende effekten i avtaler med bindingstid balanseres ved at forbrukeren gis en mulighet til å komme ut av avtalen også i bindingstiden mot å betale et bruddgebyr. Gebyret må være proporsjonalt, slik at det ikke overgår den økonomiske fordelen som forbrukeren har blitt tilstått som kompensasjon for å binde seg. Der den næringsdrivende har subsidiert forbrukeren innledningsvis i avtaleforholdet, for eksempel med subsidiert maskinvare eller betalingsfrie introduksjonsmåneder, skal bruddgebyret justeres ned suksessivt i løpet av bindingstiden. For eksempel: Ved innledende subsidiering på kr 1200, starter bruddgebyrets størrelse på kr 1200, men justeres ned med 1/12 hver måned. Etter et halvt år vil bruddgebyret være kr 600, og ved avbrudd i den siste måneden av bindingstiden vil avbruddsgebyret være på kr

4 Dersom forbrukeren subsidieres med en lavere løpende månedspris som kompensasjon for å binde seg, vil avbruddsgebyret heller måtte trappes opp i løpet av bindingstiden for at det ikke på noe tidspunkt skal overgå den økonomiske fordelen som forbrukeren har blitt tilstått for å binde seg. For eksempel: Dersom subsidieringen består i et avslag i månedspris på kr 50 per måned, vil gebyret for avbrudd i første måned av bindingstiden være kr 50. Deretter justeres det opp tilsvarende subsidieringen per måned, slik at etter et halvt år vil bruddgebyret være kroner 300, og ved avbrudd den siste måneden av bindingstiden vil avbruddsgebyret være kr 600. Særlig om Canal Digital Parabol: Innen vi eventuelt viderebehandler saken etter mfl. 22 ber vi i om at dere redegjør for hvordan dere benytter bindingstid, hvor stor økonomisk fordel forbrukeren i realiteten blir tilstått som kompensasjon for ulempen ved å binde seg, samt hvordan bruddgebyret beregnes i den enkelte avtale. I tillegg ber vi om at dere redegjør for hvordan forbrukeren informeres om vilkårene for avtaler med bindingstid, herunder om bruddgebyrets størrelse, i forbindelse med alle avtaleinngåelsesmekanismer dere tilbyr. 2.3 Oppsigelsestid Med oppsigelsestid forstås den tid som det ut fra avtalen tar fra forbrukeren gir melding om oppsigelse, til oppsigelsen effektueres og avtaleforholdet opphører. Flere TV-tilbydere opererer med vilkår om oppsigelsestid utover én måned, og Forbrukerombudet er av den oppfatning at dette kan reise spørsmål etter mfl. 22 på grunn av oppsigelsestidens innelåsende effekt. En kort oppsigelsestid er en viktig forutsetning for forbrukernes valgfrihet med hensyn til hvilken eller hvilke tilbydere de ønsker å inngå avtale med, slik at forbrukeren kan benytte seg av de tilbudene som best svarer til hans eller hennes behov. Av denne grunn er Forbrukerombudets utgangspunkt at oppsigelse av løpende ytelser ideelt sett bør iverksettes umiddelbart. Imidlertid har vi forståelse for at det i enkelte avtaleforhold kan være tekniske eller praktiske hindringer for umiddelbar iverksettelse av oppsigelser. Det vil bero på en konkret vurdering av det enkelte avtaleforholds egenart hvorvidt en næringsdrivendes eventuelle behov for lengre omstillingstid balanserer den innelåsende effekten som pålegges forbrukeren ved oppsigelsestiden. Dersom det ikke kan godtgjøres et berettiget behov hos TV-tilbyderen som legitimerer oppsigelsestiden, vil dette etter Forbrukerombudets vurdering indikere en klar ubalanse i partenes rettigheter og plikter som reiser spørsmål etter mfl. 22. For syv år siden fant Markedsrådet i sak 2006/7 om Viasats avtalevilkår at en oppsigelsestid på tre måneder etter utløpet av en 12 måneders innledende bindingstid ikke var urimelig. Markedsrådet viste blant annet til at tre måneder syntes som en plausibel omstillingstid for den næringsdrivende, at en slik oppsigelsestid syntes vanlig for sammenliknbare TVabonnementer, samt at forbrukere som ville ut av avtalen i alle tilfeller hadde mulighet til dette ved å si opp innen utgangen av måned 11 av abonnementet med virkning fra utløpet av bindingstiden, slik at den innelåsende effekten av vilkåret om oppsigelsestid ble begrenset. Det er Forbrukerombudets vurdering at et slikt synspunkt ikke kan opprettholdes i dagens TV-marked, som er betydelig endret fra den tid avgjørelsen falt. Vi viser til at iverksettelse av levering av TV-tjenester gjennomgående skjer langt raskere enn i overkant av en måned, og at det slik Forbrukerombudet forstår det dermed heller ikke 4

5 bør være tekniske og praktiske hindringer for å iverksette oppsigelse i løpet av en måneds tid. Vi ser positivt på at de aller fleste tilbydere av TV-strømming over internett tilbyr sine tjenester uten å operere med vilkår om lengre oppsigelsestid, og ser dette som en indikasjon på at det er gjennomførbart også i TV-bransjen å iverksette oppsigelser raskt. Vi viser også til den danske forbrugeraftaleloven 25, etter hvilken en maksimal oppsigelsestid på én måned etter utløpet av inneværende måned er innført også for TV-tjenester. Forbrukerne kan generelt forvente at det går raskere å skifte tilbyder av løpende ytelser i dag enn tidligere. Blant annet har det i markedet for ekomtjenester blitt foretatt en markant reduksjon i tiden det tar å bytte telefonitilbyder (nummerportering), i påvente av regulatoriske krav om portering innen én virkedag. I tillegg er det enighet i bransjen om maksimal oppsigelsestid på én måned etter utløpet av inneværende måned når det gjelder internettaksess. Forventningene hos forbrukerne til hurtig gjennomføring av oppsigelser øker stadig, i takt med at den teknologiske utviklingen har gjort dette mulig, og at markedene er mer komplekse i dag enn tidligere og således krever hurtigere reaksjon fra forbrukerne når de navigerer i markedet. Etter Forbrukerombudets vurdering vil en oppsigelsestid i TV-markedet på maksimalt én måned etter utløpet av inneværende måned formodentlig være tilstrekkelig for å ta hensyn til praktiske og tekniske omstillinger som er nødvendig for å avslutte avtaleforholdet. En oppsigelsestid som er lengre enn dette, vil av Forbrukerombudet i utgangspunktet anses for å ha det formål å låse forbrukerne til avtalen for å skape en fordelaktig økonomisk langsiktighet for den næringsdrivende. En slik innelåsing, som ikke er begrunnet i praktiske og tekniske hensyn, vil måtte veies opp av en fordel for forbrukerne for å unngå at balanseforholdet i avtalen forrykkes. Særlig om Canal Digital Parabol: I vilkårene for Canal Digital Parabol 3 punkt 16 er to måneder etter utløpet av inneværende måned oppgitt som oppsigelsestid. Som redegjort for ovenfor mener Forbrukerombudet at en oppsigelsestid utover én måned etter utløpet av inneværende måned er problematisk etter mfl. 22. Vi ber derfor om at Canal Digital Parabol endrer oppsigelsestiden i samsvar med våre standpunkter, og vi ønsker en bekreftelse på at denne endringen er foretatt. 2.4 Kontaktinformasjon og formkrav til oppsigelse Vi merker oss at flere tilbydere har flere ulike måter å komme i kontakt med seg på. Dette er positivt, da forbrukerne har ulike preferanser på hvordan de foretrekker å kontakte sin tjenestetilbyder. Men det er et gjennomgående problem at det ikke opplyses om e-postadresse på tilbydernes nettsider. Etter e-handelsloven 8 skal det opplyses om e-postadresse og andre opplysninger som gjør det mulig å komme i kontakt med tilbyderen. Kravet om at e- postadresse skal opplyses er viktig. Dette er en enkel og rask måte for forbrukerne å kontakte tilbyderen på, samtidig som e-post gjør det enkelt for forbrukeren å dokumentere at henvendelsen har funnet sted. Dette er spesielt viktig i forbindelse med kunders melding om 3 Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS per 1. mars

6 oppsigelse, slik at feil eller misforståelser i kommunikasjonen ikke hindrer kunder som ønsker å tre ut av en avtale fra å gi melding om dette. Mange bruker ulike typer kontaktskjema på web som kontaktmetode. Av dokumentasjonshensyn bør det i disse tilfellene sørges for at forbrukeren ved innsendelse av skjema mottar en kopi av henvendelsen sin. Forbrukerombudet registrerer videre at flere tilbydere opererer med ulike formkrav og uklar informasjon om hvordan oppsigelse skal gis. Dette reiser spørsmål etter markedsføringsloven 22. Et ubetinget krav om skriftlighet er i strid med gjeldende rett i nyere forbrukervernlovgivning. I angrerettloven kreves det for eksempel ikke at forbrukeren gir skriftlig melding til den næringsdrivende om bruk av angreretten, det er tilstrekkelig at forbrukeren henvender seg muntlig om dette. Det samme gjelder etter forbrukerkjøpsloven der det ikke oppstilles noe krav om at forbrukeren skal reklamere skriftlig. Også her er muntlige henvendelser likestilt med skriftlige. I overensstemmelse med de krav som stilles i nyere forbrukerlovgivning på andre felter, mener derfor Forbrukerombudet at det heller ikke kan kreves et ubetinget skriftlighetskrav ved oppsigelse av avtaler om TV-tjenester. Vårt utgangspunkt er derfor at skriftlig oppsigelse ikke skal være noe absolutt formkrav. Det kan være tilfeller der det er uomtvistet at avtalen er sagt opp på annen måte enn ved skriftlighet, og den oppsigende part kan da ikke bli møtt med at han ikke har fulgt spesielle formkrav. Dette gjelder selvfølgelig for begge parter. Bevisbyrden for at oppsigelsen har skjedd hviler imidlertid på den som påstår at han har sagt opp avtalen. Forbrukerombudet mener derfor at det må fremgå av vilkårene at oppsigelse bør skje skriftlig, men at skriftlighet ikke kan være et ubetinget krav. Det påhviler tjenestetilbyderen å ha tilstrekkelig gode rutiner for registrering og bekreftelse av mottatte oppsigelser uavhengig av hvilken av kontaktflatene til tjenestetilbyderen forbrukeren velger for å gi melding om oppsigelse. For å motvirke at det oppstår dokumentasjonsproblemer ved oppsigelse kan for eksempel følgende prosedyre benyttes: Etter at en oppsigelse er mottatt, gis det en skriftlig bekreftelse på at avtalen er sagt opp fra en bestemt dato. Denne fremgangsmåten må da gjenspeiles i vilkårene. På grunn av dokumentasjonshensynet mener Forbrukerombudet at det likeledes vil reise spørsmål etter mfl. 22 dersom det gjennom vilkårene stilles krav om muntlig oppsigelse gjennom telefon. Forbrukere kan med god grunn ha ønske om å inngi oppsigelse skriftlig, for eksempel via epost for selv å kunne dokumentere i ettertid at oppsigelsen har blitt levert. Flere tilbydere har opplysninger om hvordan kunden kan si opp avtalen som er motstridende og uklare. Dette reiser spørsmål etter mfl 22. Hos flere tilbydere fremgår det av avtalevilkårene at oppsigelse bør skje skriftlig, mens nettsidene likevel henviser til et telefonnummer eller et kontaktskjema for oppsigelse. Av hensyn til klarhet i kontraktsforhold må tilbyderne sørge for at forbrukerne ikke får inntrykk av at oppsigelse må skje ved å henvende seg ved hjelp av én spesiell kontaktflate, men heller informere om de forskjellige kontaktflatene som er tilgjengelig. Særlig om Canal Digital Parabol: I Canal Digital Parabols tilfelle har vi ikke funnet informasjon om e-postadresse på parabol.canaldigital.no. Vi ber om at det på deres nettsider oppgis e-postadresse som 6

7 forbrukere kan kontakte dere på, i tillegg til at dere innretter kontaktskjemaet deres slik at man automatisk mottar en kopi av sin egen henvendelse ved bruk av dette. Etter hva vi kan se stilles det ikke formkrav til oppsigelse i Canal Digital Parabols avtalevilkår. Imidlertid heter det på kundeservicesidene om oppsigelse at «[ ] Husk ditt kundenummer når du ønsker å si opp ditt abonnement. Vi gjør oppmerksom på at oppsigelse via kontaktskjema, e-post, faks eller chat ikke godkjennes.» (Se vedlegg 1). Etter Forbrukerombudets vurdering innebærer dette en uklarhet og ubalanse i avtaleforholdet som er urimelig, jf. mfl. 22. Vi ber om at dere endrer oppsigelsesrutinene og informasjonen som gis om disse, slik at forbrukere kan velge den kontaktflaten de ønsker for å si opp. Dette kan for eksempel gjøres ved at forbrukere henvises til en side med all tilgjengelig kontaktinformasjon, inkludert e-post, postadresse og telefonnummer. Deres bekreftelse på at endringene gjennomføres samt redegjørelse for hvordan dette skjer imøteses. 3. Opplysninger i markedsføring og ved avtaleinngåelse 3.1 Villedende markedsføring mfl. 6, jf. 7 og 8. For at forbrukere skal kunne navigere i markedet for TV-tjenester er det avgjørende at markedsføringen er veiledende og setter forbrukerne i stand til å ta informerte valg om hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av. Markedsføringsloven 6, 7 og 8 slår fast at markedsføring ikke skal være urimelig, herunder uriktig eller villedende. Forskrift om urimelig handelspraksis gitt med hjemmel i mfl. 6, femte ledd, inneholder typetilfeller som alltid er å anse som urimelige og dermed forbudt. Denne såkalte «svartelisten» følger av vedlegg 1 til direktivet om urimelig handelspraksis. Markedsføring er videre alltid å anse som urimelig og forbudt dersom den er villedende etter mfl. 7, jf. 6 første ledd, jf. fjerde ledd. Hvorvidt et markedsføringstiltak er villedende, beror på om det inneholder uriktige opplysninger, eller om den på annen måte er egnet til å villede forbrukerne, jf. mfl. 7 første ledd bokstav a-h. Villedende utelatelser etter mfl. 8 er også urimelig og forbudt, jf. 6 første ledd, jf. fjerde ledd. Villedende utelatelser foreligger dersom den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning, eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte. Det er et vilkår for å rammes av mfl. 7 og 8 at markedsføringen må være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som ellers ikke ville ha blitt truffet. Opplysningene som omtales i dette brevet er så sentrale at dette vilkåret normalt vil være oppfylt. Etter Forbrukerombudets gjennomgang av TV-tilbydernes markedsføring, er det vårt inntrykk at hovedproblemet i markedsføringen er villedende utelatelser. Vi vil derfor i dette brevet primært veilede om hvilke opplysninger som må gis og hvordan de må presenteres for å være i henhold til markedsføringsloven. 7

8 Villedende påstander er imidlertid også registrert i gjennomgangen av TV-markedet. Det typiske eksemplet er bruken av introduksjonstilbud til løpende abonnementer som karakteriseres som «gratis», «fritt», til «kr. 0» eller liknende. Dersom tilbudet forutsetter at man gjør kjøp etter introduksjonsperioden, vil det være villedende å gi inntrykk av at tilbudet er gratis. Det kan også bemerkes at villedende utelatelser kan ha som konsekvens at de opplysningene som faktisk har blitt presentert på en tilfredsstillende måte isolert sett, vil ende opp med å være villedende, samt at markedsføringen alltid vil være gjenstand for en konkret helhetsvurdering. For utfyllende informasjon om presentasjon av vesentlige opplysninger viser vi til vår veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester som gir uttrykk for de samme prinsippene som legges til grunn i dette brevet Det generelle utgangspunkt for presentasjon av vesentlige opplysninger Hva som er vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å ta en informert økonomisk beslutning, vil variere ut fra tjenestens art. Den næringsdrivende må vurdere om det er spesielle forhold ved tjenesten som forbrukerne trenger særskilt opplysning om. Dersom tjenesten innehar egenskaper eller forutsetninger som vil kunne komme som en overraskelse på en gjennomsnittsforbruker, tilsier dette at opplysningen må presenteres på lik linje med andre vesentlige forutsetninger for tilbudet. Et eksempel som kan nevnes er geografiske begrensninger på hvor en tjeneste kan benyttes eller krav til maskinvare og internettlinje. Opplysningenes art avgjør videre på hvilket stadium i markedsføringen og avtaleinngåelsesprosessen opplysningene må gis. Noen opplysninger er så avgjørende for å vurdere et tilbud at de må fremgå på markedsføringstidspunktet for at ikke markedsføringen skal bli villedende. Nedenfor følger en veiledning til hvordan Forbrukerombudet mener at enkelte vesentlige opplysninger skal gis i markedsføring av TV-tjenester: Bindingstid: Ved markedsføring av tjenester som forutsetter bindingstid må det opplyses klart og tydelig om bindingstidens lengde og ytelsens totalpris i samsvar med de generelle krav til presentasjon av vesentlige opplysninger som vi gjennomgår under her. Automatisk fornyelse: Ved markedsføring av tjenester som fornyes automatisk f.eks. på månedlig basis, må det gis tydelig informasjon om at avtalen fornyes og hvordan forbrukeren skal gå frem dersom han ønsker å stoppe/si opp tjenesten. Forbrukerombudet anbefaler at kunden gis mulighet til å frabe seg automatisk fornyelse ved inngåelse av abonnementsavtaler. Forbrukerombudet registrerer at det fra tid til annen kreves betalingskortinformasjon i forbindelse med gratis prøveperioder som går over til løpende abonnement dersom forbrukeren ikke sier opp tjenesten innen en viss frist. Etter vår vurdering vil det være en fordel om betalingskortinformasjon ikke kreves før betaling faktisk skal finne sted. Dette vil forhindre at forbrukere for eksempel på grunn av forglemmelse, eller verre, svikt i rutinene hos tilbyder, blir trukket for en tjeneste som man ikke har ønsket å kjøpe. I alle tilfeller bør det sendes ut et varsel til forbrukeren når prøveperioden nærmer seg slutten, med 4 Tilgjengelig på 8

9 informasjon om hva som kommer til å skje, og hva forbrukeren skal gjøre dersom han ikke ønsker å fortsette med tjenesten mot betaling. Prisopplysninger: Det må opplyses om minste totalpris som forbrukeren må betale ved å inngå avtalen. Hvis tjenesten ikke er en engangsytelse, men et løpende abonnement, vil det også måtte opplyses om dette, samt om faste og variable kostnader i abonnementet. Hvordan de vesentlige opplysningene presenteres: Forbrukerombudet anser det klart at opplysninger om bindingstid, abonnement og pris, herunder månedspris og totalpris, er vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å ta en informert økonomisk beslutning. Ved oppfordring til kjøp av en TV-tjeneste må derfor disse opplysningene fremgå. Forbrukerombudets gjennomgang av tilbydernes markedsføring avdekket at det varierer hvordan slike vesentlige opplysninger presenteres. Totalpris var ikke alltid oppgitt, og de fullstendige prisopplysningene kunne i noen tilfeller finnes ett eller flere klikk unna markedsføringens hovedbudskap. En del av aktørene benytter seg også av tegnet «*» for å indikere forutsetninger for tilbudet e.l. Fullstendig pris og vesentlige forutsetninger for tilbudet skal opplyses tydelig i all markedsføring. Dersom én egenskap ved tjenesten fremheves, må de andre vesentlige forutsetningene for tilbudet oppgis med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som den egenskapen som fremheves. For at oppmerksomhetsverdien skal være lik eller tilnærmet lik er det viktig at opplysningene om de øvrige vesentlige vilkår for tilbudet gis i samme skjermbilde og i direkte tilknytning til den egenskapen som fremheves. I de tilfeller fullstendige opplysninger om vesentlige forutsetninger er angitt med bruk av en stjerne eller finnes et klikk unna er det Forbrukerombudets vurdering at markedsføringen vil kunne anses som villedende og urimelig etter mfl. 7 og 8, jf. 6. Vi ser at det i TV-bransjen ofte fokuseres på månedsprisen i markedsføringen, og vil påpeke at dersom den annonserte prisen forutsetter en bindingstid, må totalprisen oppgis i tilknytning til månedsprisen med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi. Særlig om Canal Digital Parabol: På parabol.canaldigital.no presenteres kanalpakker med en månedspris. (Se vedlegg 2). Først senere i bestillingsprosessen opplyses det om minste totalpris. Vi forstår de samlede prisopplysningene som at kanalpakkene forutsetter 12 måneders bindingstid, da det etter hva vi kan se ikke gis mulighet til å velge bort dette senere i bestillingsprosessen. Vi ber om at Canal Digital Parabol endrer presentasjonen av sine produkter, slik vesentlige forutsetninger for tilbudene som bindingstid og minste totalpris oppgis med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som det fremhevede priselementet. Deres bekreftelse på at endringene gjennomføres samt redegjørelse for hvordan dette skjer imøteses. 9

10 3.3 Angrerett Når avtaler om TV-tjenester inngås utenfor den næringsdrivendes faste utsalgssted eller ved fjernsalg, eksempelvis internett, har forbrukerne angrerett etter angrerettloven. Det følger av angrerettloven 7 og 9 at tjenestetilbyderne har opplysningsplikt om angreretten overfor forbrukerne både før og etter avtaleinngåelse. Angrerettloven 7 stiller krav til hvilke opplysninger forbrukeren som et minimum skal få før avtalen inngås, herunder blant annet opplysninger om forbrukerne har angrerett etter loven eller ikke, jf. 7, første ledd bokstav c. Forbrukerombudets gjennomgang viser at flere av tilbyderne kun opplyser forbrukerne om angreretten i de generelle avtalevilkårene, og enkelte gir ingen opplysninger om angrerett før avtaleinngåelsen overhodet. Forbrukerne får derfor i begrenset grad informasjon om angreretten. Opplysninger etter 7 må gis på en klar og tydelig måte før forbrukeren inngår avtalen. Dersom opplysningene om angreretten kun gis i tilbydernes vilkår, reises det spørsmål om opplysningene er gitt på en tilstrekkelig klar og tydelig måte. Det er Forbrukerombudets vurdering at disse opplysningene må komme tydeligere fram, og som utgangspunkt bør informasjon om angreretten derfor tas inn som en del av bestillingsprosessen. Slik situasjonen er i dag er det vår oppfatning at mange av tilbyderne ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter angrl. 7 første ledd bokstav c. Videre har tilbyderne opplysningsplikt etter angrl. 9 i forbindelse med avtaleinngåelsen. Vi vil her minne om kravene til å gi forbrukeren et ferdigutfylt angrerettskjema etter 10. Forbrukerombudet vil også påpeke at kravene etter angrerettloven gjelder for leverandører av TV-tjenester over internett. Digitale ytelser anses som tjenester i angrerettlovens forstand. 5 Forbrukerne har derfor som hovedregel angrerett etter angrl. 18. For enkeltstående tjenester er det unntak fra angreretten etter angrl. 19 bokstav b). Unntaket vil kunne være aktuelt ved for eksempel leie av enkeltfilmer. Merk at opplysningsplikten etter angrerettloven fremdeles gjelder selv om det ikke er angrerett på avtalen. Den næringsdrivende må altså i slike tilfeller opplyse at det ikke er angrerett på avtalen før avtalen inngås, jf. angrl. 7 første ledd, bokstav c. Gjennomføring av angreretten er regulert i 21. Ved bruk av angreretten faller partenes plikter etter avtalen bort. Hver av partene skal tilbakeføre det som allerede er mottatt, så langt det er mulig. Ved strømming av film eller nedlasting av digitalt innhold er det ikke mulig for forbrukeren å levere tilbake det som er mottatt. Den næringsdrivende må likevel levere tilbake alt som er betalt, med mindre det er inngått særskilt avtale om påbegynnelse før angrefristens utløp i samsvar med 21 tredje ledd. Særlig om Canal Digital Parabol: Vi kan ikke se at det gis opplysninger om angreretten verken i bestillingsprosessen eller i avtalevilkårene. På kundeservice-sidene deres oppgis det imidlertid at «Du har 2 ukers angrefrist på bestilling av ny parabol via internett eller telefon. Her finner du angrerettsskjema som du må benytte når du angrer på en bestilling. Merk at utstyret da må returneres tilbake til Canal Digital. Ved 5 Ot. prp. nr. 36 ( ) s

11 kjøp over disk i butikk er det ingen angrefrist.» (Se vedlegg 3). Vi vil påpeke at det ikke stilles krav til bruk av angreskjema for forbrukerens melding om bruk av angrerett, da en melding fra forbruker om bruk angrerett er fristavbrytende når den er «[ ] avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene.», jf. angrl. 20 jf. 13, tredje ledd. Angreretten vil også som utgangspunkt gjelde for nye avtaler om for eksempel kanalpakker med eksisterende kunder, ikke bare ved bestilling av ny parabol. Vi ber om at det inntas tydelig informasjon om angreretten i bestillingsprosessen i alle avtaleinngåelsesmekanismer som Canal Digital Parabol benytter, og at dere gir en redegjørelse for hvordan dette vil skje. Videre ber vi om at Canal Digital Parabol redegjør for hvordan angreretten praktiseres. 4. Avsluttende merknader Forbrukerombudet har etter gjennomgangen av TV-markedet avdekket avtalevilkår og markedsføring som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. For å sikre at forbrukerne kan ta informerte valg, må opplysninger om pris, bindingstid, angrerett og eventuelt andre vesentlige forutsetninger for de aktuelle tilbudene kommuniseres klart og tydelig. Videre må ikke forbrukerne låses inne i avtalene på en urimelig måte. Vilkår om bindingstid og hindringer for oppsigelse bør ikke hindre forbrukere fra å komme ut av avtaler som ikke svarer til deres behov. I Canal Digital Parabols tilfelle har vi tatt opp spesielle problemstillinger angående bindingstid oppsigelsestid, kontaktinformasjon og formkrav for oppsigelse, prisopplysninger og angrerett. Vi ber om at dere gir redegjørelsene og gjør endringene vi ber om under de konkrete punktene i brevet. I tillegg ber vi om at Canal Digital Parabol tar en fullstendig gjennomgang av all markedsføring og avtalevilkår som dere benytter. Redegjørelsene og bekreftelse på at endringene er gjennomført, samt en bekreftelse på at Canal Digital AS vil følge våre standpunkter i all framtidig virksomhet imøteses. Vi ber om svar i saken så snart som mulig, og senest innen 1. juli Med vennlig hilsen Bente Øverli nestleder Vedlegg: 3 11

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet NorgesFilm AS Postboks 162 4662 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/922-1 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 24.05.2013 Dir.tlf: 45 21 22 78 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet SF Anytime AB SE-169 86 Stockholm SVERIGE Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/933-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet TV2 Sumo Postboks 7222 5020 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/934-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Telenor Norge AS Snarøya 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/928-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Altibox AS Breiflotveien 18 4069 STAVANGER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Get AS Postboks 4400 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/924-1 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 24.05.2013 Dir.tlf: 45 21 22 78 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsførig og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsførig og avtalevilkår i TV-markedet C More Entertainment AB Innspurten 9 0511 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/960-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45 23 00 06 Forbrukerombudets tilsyn med markedsførig og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og markedsføring i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og markedsføring i TV-markedet Mubi.com 668 High St. Palo Alto USA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/935-1 Saksbehandler: Helge Blyberg Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: +47 45 23 00 06 Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet RiksTV AS Postboks 393 Økern 0513 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/932-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår Gator AS Håkon Magnussons Gate 8 7041 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2388-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS-08.07.2003 Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 Canal Digital Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1085-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 Altibox AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/588-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 RiksTV Postboks 393 Økern 0513 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/587-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 ViaSat AS Postboks 8864 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/585-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Proaktiv Stavanger, tasv@proaktiv.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 04.04.2017 Saksnummer: 17/1024-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Forbrukerombudet

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a Elitele Broadcom AS Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jonny Svensson Sak nr: 06/1641-42 28.11.2006 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00 58 Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 Canal Digital AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1086-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/ Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/ Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad C.» MB Mottakere etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1955-1 23.10.2017 Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad Dir.tlf: Orienteringsbrev til bransjen Villedende markedsføring av boliger

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Nordvik & Partners Majorstuen, jt@nordvikpartners.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 02.05.2017 Saksnummer: 17/1199-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-1 17.06.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no Expert AS Postboks 43 1481 HAGAN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1402-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

;:. '...' OMBUDET. 1. lnnledning. Krav om grunntakstnummer til kundeserv ce i forbindelse med inngåtte avtaler - mfl. S 11

;:. '...' OMBUDET. 1. lnnledning. Krav om grunntakstnummer til kundeserv ce i forbindelse med inngåtte avtaler - mfl. S 11 Cà ;:. '...' OMBUDET Mottakere etter adressel iste Deres ref Vår ref. Sak nr: 1711575-1 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Dato: 27.06.2017 Krav om grunntakstnummer til kundeserv ce i forbindelse

Detaljer

Høringssvar - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Høringssvar - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner Direktoratet for e-helse Postboks 6737 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1336-4 13.09.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Høringssvar - Forslag til selvdeklareringsordning

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar Inkassoselskap etter adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1337-1 29.06.2016 Sakshandsamar: Aline Schøn Papetti Dir.tlf: 45 49 00 81 Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Desember 2004 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Brukeromtaler - villedende handelspraksis

Brukeromtaler - villedende handelspraksis Elkjøp Nordic AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1930-11 20.04.2015 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Brukeromtaler - villedende handelspraksis Vi viser til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer