Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a"

Transkript

1 Elitele Broadcom AS Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jonny Svensson Sak nr: 06/ Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a Som dere kjenner til, fører Forbrukerombudet tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Mer informasjon om Forbrukerombudet og markedsføringsloven finnes på våre internettsider Vi viser til vårt brev av og deres svarbrev av I vår første henvendelse til dere tok vi opp forhold som angikk standardvilkårene, herunder bruken av forskuddsbetaling og oppsigelsestid. Vi tok også opp forhold som angikk praksis rundt bruken av angrerett. Vi vil i det følgende kommentere deres svar i saken. I tillegg har vi mottatt flere nye henvendelser fra forbrukere som reiser andre problemstillinger i forhold til markedsføringslovens bestemmelser. Forbrukerne klager blant annet på at Elitele Broadcom AS (heretter Elitele) sine selgere gir villedende eller./. utilstrekkelig veiledende opplysninger ved sin markedsføring. Kopi av klagene ligger vedlagt. AVTALEVILKÅR Etter mfl. 9a kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet forbys dersom de finnes urimelige overfor forbrukerne. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Bruk av bindingstid og oppsigelsesgebyr Vi har i vår henvendelse til dere av gjort grundig rede for hvorfor vi anser deres avtalevilkår om 12 mnd. bindingstid som et urimelig avtalevilkår overfor forbrukerne. Vi viser derfor hovedsakelig til de standpunkter som fremkommer av vårt brev av i denne forbindelse. Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 Dere oppgir som en begrunnelse for bindingstiden i deres svarbrev at dere ikke har oppstartskostnader for alle kunder som velger mer enn en tjeneste fra Elitele. Alle kunder som kun velger en tjeneste fra Elitele vil derimot bli belastet med oppstartskostnader. Ut i fra henvendelser vi har mottatt synes det som de fleste av Eliteles kunder bare benytter seg av ett produkt. Forbrukerombudet kan ikke se at Eliteles argument legitimerer bruken av bindingstid overfor disse kundene. Bakgrunnen for at Forbrukerombudet finner det betenkelig med bindingstid er først og fremst den innelåsende effekten dette vil ha. Bruken av bindingstid må også ses i sammenheng med andre innelåsende elementer avtalen har. En bindingstid kombinert med oppstartskostnader vil forsterke det innelåsende elementet i avtalen og avtalen vil fremstå som desto mer urimelig for de kundene som blir belastet med begge deler etter sin avtale. I tillegg opererer dere med et oppsigelsesgebyr på kr 398,- som tilkommer dersom man ønsker å gå fra avtalen i oppsigelsestiden. Samlet sett vil disse vilkårene virke svært innelåsende ovenfor forbrukerne. Forbrukerne forhindres fra å nyttegjøre seg bedre tilbud i markedet og fratas muligheten for å si fra seg kjøp av en tjeneste man ikke lenger måtte ønske. Dere anfører også at de fleste aktørene i bransjen har en 12 mnd. bindingstid på ADSL, IP telefoni og Fasttelefoni. Forbrukerombudet er kjent med at andre aktører benytter seg av bindingstid på en del Internett og telefonitjenester. Vi har derfor satt i gang et større arbeid med utarbeidelse av nye standardvilkår på disse områdene. Etter Forbrukeromudets vurderinger vil det være urimelig overfor forbrukeren å operere med en bindingstid på en tjeneste der det ikke foreligger noen form for subsidiering av forbrukeren, for eksempel mobiltelefon til kr 1,- eller liknende. Standpunktet om at et slikt avtalevilkår vil være i strid med mfl 9a har blitt og vil bli gjort gjeldende også overfor andre aktører i bransjen som opererer med dette. Forbrukerombudet fastholder at vilkåret om bindingstid, samt bruken av oppsigelsesgebyr ved brudd på bindingstid er urimelig og i strid med mfl. 9a. Vi ber om at vilkårene endres, slik at dere ikke har en bindingstid på deres tjenester og at dere ikke knytter noen oppsigelsesgebyrer til en oppsigelse. Dersom vi ikke innen 6. desember mottar en bekreftelse på at dette er blitt gjort, vil vi vurdere å bringe saken inn for Markedsrådet, jf. mfl. 13 jfr. 12. Forskuddsbetaling og innelåsende elementer ved strømavtaler Forbrukerombudet konkluderte i brev av med at Eliteles bruk av forskuddsfakturert årsgebyr som ikke tilbakebetales forholdsmessig ved oppsigelse er å anse som et urimelig avtalevilkår, jf. mfl. 9a. Av deres brev av går det frem at dere er uenige i denne vurderingen. Det vises til at det fremgår av deres avtale at man skal betale kr. 598,- forskuddsvis for faste kostnader ved inngåelse av strømavtaler. Vi kan ikke se at deres anførsel om at kundene vil slippe en slik forskuddsbetaling dersom de bestiller flere tjenester fra Elitele 2

3 vil kunne legitimere brukeren av en forskuddsbetaling av de faste kostnadene for et år av gangen. Vilkåret om forskuddsbetaling av de faste kostnadene på strøm vil fremdeles være urimelig ovenfor de som kun ønsker å inngå strømavtalen. Henvendelsene vi har mottatt tyder også på at flere forbrukere kun har inngått en strømavtale med dere. Et avtalevilkår om forskuddsbetaling av de faste kostnadene på strøm vil for disse kundene ha en innelåsende effekt og dermed være urimelig. Som Forbrukerombudet presiserte i brev av , er det først og fremst den innelåsende virkningen av årsgebyret som gjør at vilkåret vurderes som urimelig fra vår side. På et marked som strømmarkedet, som preges av sterk konkurranse og mange tilbydere, er det særlig viktig at denne typen mekanismer ikke forekommer, med mindre leverandøren har en reell og legitim grunn for bruk av bindingstid. En omfattende bruk av gebyrordninger som dette ville kunne bidra til å bremse mobiliteten i markedet, hvilket ville være en uheldig utvikling. Slik vi ser det, kan årsgebyret hos Elitele ikke ses å være begrunnet i annet enn et ønske om å sikre Elitele inntekter av en viss størrelse, hvilket etter vår vurdering ikke er en god nok begrunnelse for bruk av slike innelåsende vilkår. Det forhold at det opplyses om forskuddsbetaling av de faste kostnadene for strømavtaler i deres kontrakt vil i denne sammenheng være uten betydning, da det er selve innlåsningen i seg selv som vurderes som urimelig. Standpunktet om at et slikt avtalevilkår vil være i strid med mfl 9a har blitt og vil bli gjort gjeldende også overfor andre aktører i bransjen som opererer med dette. Forbrukerombudet fastholder at vilkåret om årsgebyr som i dag benyttes av Elitele ved inngåelse av avtale om strøm er urimelig, jf. mfl. 9a. Vi ber om at vilkårene endres, slik at det ikke kreves at kundene må betale de faste kostnadene forskuddsvis for ett år av gangen, uten at det gis rett til å få refundert en forholdsmessig del av innbetalt beløp ved oppsigelse. Dersom vi ikke innen 6. desember mottar en bekreftelse på at dette er blitt gjort, vil vi vurdere å bringe saken inn for Markedsrådet, jf. mfl. 13. jfr. 12 Akonto betaling av strøm Et annet forhold vi også finner grunn til å ta opp med dere er vilkårene for betaling som Elitele / B2C Energy opererer med. Elitele / B2C Energy opplyser i markedsføringen og kontraktsvilkårene at dere opererer med en akonto betaling for strøm. En akonto fakturering er der kunden faktureres basert på estimert forbruk for kommende fakturaperiode med forfall tidligst midt i perioden. Dette følger av Konkurransetilsynets brev til kraftleverandørene av En./. kopi av brevet følger vedlagt. Vi har mottatt en klage fra Kjell Vestnes som legger ved en faktura som beregner strøm for perioden fom tom Fakturaen har forfallsdato den Ut fra fakturaen dere har sendt, kan vi ikke se at den oppgitte informasjonen om betalingsvilkår stemmer. Fakturaens forfallsdato er før perioden det estimeres forbruk for, og man har her i realiteten å gjøre med forskuddsbetaling. I henhold til 3

4 definisjonen om forskuddsvis betaling som Konkurransetilsynet, EBL og Forbrukerombudet har blitt enige om, er alle faktureringsmåter hvor forbrukeren må betale for forbruk før midten av perioden som faktureres å regne som forskuddsbetaling. At man krever forskuddsbetaling må komme klart fram både i avtalevilkårene og på kraftprisoversikten til Konkurransetilsynet. Det følger av forskrift om meldeplikt for kraftpriser at leverandøren plikter å opplyse hvorvidt abonnenten faktureres på forskudd eller på etterskudd i forhold til selve strømleveringen. Vi ber om at dere umiddelbart endrer avtalevilkårene deres og informasjonen i kraftprisoversikten slik at denne stemmer overens med det som faktisk er realiteten i forhold til slik dere fakturerer. Vi ber også om en bekreftelse på at dette er gjort snarest og senest innen 6.desember. Dersom vi ikke mottar en slik bekreftelse og/eller dere ikke i praksis innretter dere etter dette, vil Forbrukerombudet kunne fatte forbudsvedtak mot markedsføringen eller bringe saken inn for Markedsrådet, jf. markedsføringsloven 14 og 13. Kopi av dette brevet sendes også til Konkurransetilsynet. Avtalevilkårene om strøm i standardkontrakten Vi har også mottatt klager fra forbrukere som reagerer på måten avtalevilkårene om strøm fremkommer i deres standardkontrakter. I rimelighetsvurderingen etter mfl. 9a. skal det blant annet legges vekt på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet når man skal avgjøre om et avtalevilkår er urimelig. I deres standardkontrakt fremkommer vilkårene for de ulike tjenestene dere leverer under overskrifter for de enkelte tjenestene, eksempelvis AVTALEVILKÅR IP TELEFONI, ABONNEMENTSVILKÅR På telefoni osv. Når det gjelder strøm fremkommer det ikke noe egen overskrift for dette. Strømvilkårene i deres kontrakt ser ut til å komme under overskriften Avtaleforhold gjeldende levering av ADSL og SHDSL. Dette fremstår som misvisende og uklart, og det vil kunne være i strid med mfl. 9a å ha avtalevilkårene for strøm plassert på en slik måte i kontrakten. Forbrukerombudet ber dere derfor om å endre dette slik at det fremgår klarere av kontrakten hvor man finner avtalevilkårene som omhandler strøm. Krav til utfylling av angreskjema og opplysningsplikt om vesentlige avtalevilkår angrerettloven med forskrifter Flere av klagerne som har henvendt seg til oss reagerer på at Elitele nekter å godta bruk av angrerett innen 3 måneder, selv om de har mottatt angreskjema som ikke er korrekt utfylt. Det følger av angrerettloven 18 jf. kapittel 3, samt forskrift til angrerettloven, at forbrukerens angrefrist utvides til 3 måneder dersom den næringsdrivende har 4

5 endret på departementets obligatoriske angreskjema, eller unnlatt å fylle ut dette i samsvar med forskriftens krav../. Av 1 i vedlagte forskrift om angreskjema følger det at rubrikken som angir hvilke opplysninger som skal fylles ut av selgeren/tjenesteyteren må være fullstendig utfylt. Dette gjelder blant annet feltene hvor det skal oppgis dato for når avtalen er inngått og når angreskjemaet er utlevert. Kun i feltet der varen/tjenesten skal beskrives er det tilstrekkelig å vise til ordrebekreftelse vedlagt angreskjemaet, der de bestilte varene/tjenestene er spesifisert. Datoene og alle øvrige felter i skjemaet som skal fylles ut av selger må være utfylt, ellers er ikke opplysningene som skal gis forbrukeren gitt på forskriftsmessig måte. Resultatet av feil eller mangelfull utfylling er at forbrukeren får en 3 måneders angrerett, i stedet for 14 dager. Som det fremgår av angreskjemaet som Kjell Vestnes har sendt oss kopi av, har Eliteles selger ikke satt inn dato i feltene for når avtale ble inngått og når angreskjema ble utlevert. I rubrikken Kontrakt/ordre/bestilling nr. står det kun Se Avtale Se./. vedlagte kopi. At nevnte rubrikker ikke er fylt ut på korrekt måte i angreskjemaene innebærer at alle forbrukere som har fått utlevert et slikt mangelfullt angreskjema har 3 måneders angrerett i stedet for 14 dager. Videre er det flere klager som påberoper seg en forlenget angrerett på bakgrunn av at det ikke opplyses om vesentlige avtalevilkår under avtaleinngåelsen. Etter angrerettslovens 18 har en forbruker rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at de opplysningene som kreves med hjemmel i kapittel 3 i angrerettsloven er mottatt på foreskreven måte. Etter angrerettslovens 9a jf. 7d skal alle vesentlige avtalevilkår presenteres for forbrukeren før avtaleinngåelsen. Eksempler på vesentlige avtalevilkår er vilkår om pris, levering, betaling, hvor lang tid avtalen gjelder dersom det er løpende tjeneste, og lignende. Elitele har i sin kontrakt opplyst forbrukerne om at de opererer med en akonto betaling for strøm. Vi viser til vårt punkt om dette ovenfor. Det syntes klart for Forbrukerombudet at Elitele opplyser om en akonto betaling av strømmen selv om de i realiteten faktisk benytter seg av forskuddsbetaling. Dette må etter angrerettslovens 7 d) være å karakterisere som et vesentlig avtalevilkår som forbrukeren har krav på å få før avtaleinngåelsen. At det gis feil opplysninger om et slikt sentralt vilkår, medfører at forbrukeren ikke har fått informasjon om alle vesentlige vilkår. Resultatet er at angrefristen ikke begynner å løpe før korrekt informasjon om alle vesentlige avtalevilkår er gitt. Videre reagerer flere av klagerne på at de syntes å ha inngått en strømavtale med B2C Energy enda de har skrevet under en avtale med Elitele. Det fremgår ikke av kontrakten at det faktisk er B2C Energy som er strømleverandør når de inngår avtale med Elitele. Etter angrerettslovens 7 d) skal også vilkår om levering regnes som vesentlige avtalevilkår som forbrukeren har krav på opplysninger om. Etter en naturlig forståelse av ordlyden i 7 d) vil også vilkår om levering måtte omfatte opplysninger om hvem som faktisk er leverandør av tjenesten man inngår avtale om. Etter Forbrukerombudets vurdering vil da også manglende opplysninger om hvem som er leverandør av tjenesten kunne føre til en forlenget angrerett etter angrerettloven 18, jf. 9 a) og 7 d). Et moment i denne vurderingen vil her også 5

6 være at Elitele Braoadcom på tidspunktet for avtaleinngåelsen ikke hadde omsetningskonsesjon fra NVE. Vi ber derfor om at dere innretter dere etter dette, og at dere aksepterer bruk av angrerett innen 3 måneders fristen i alle tilfeller der angrerettskjemaet er feil utfylt, samt at dere aksepterer en forlenget angrefrist i de tilfellene der forbrukerne ikke har mottatt korrekte opplysninger om vesentlige avtalevilkår, herunder forskuddsbetaling og hvem som er leverandør av tjenesten etter avtalen. I tillegg ber vi dere bekrefte at fremtidig praksis i forhold til utfylling av angreskjema og angrerettlovens fristregler vil bli innrettet etter prinsippene vi har gjort rede for ovenfor. Dersom Elitele ikke aksepterer en utvidet angrerett for forbrukere som har fått utlevert feilaktig utfylt angreskjema, eller som ikke har fått opplysninger om vesentlige avtalevikår bryter dere reglene i angrerettloven 18, jf. kapittel 3. Praksis som strider mot lovgivning som beskytter forbrukernes interesser, vil også kunne være en handling som er urimelig overfor forbrukere og i strid med mfl. 1. Vi ber dere sørge for at angrerettlovens regler i fremtiden vil bli overholdt fra Eliteles side. Dersom vi etter 6. desember 2006 skulle motta nye henvendelser som tyder på at Elitele ikke overholder reglene på dette punkt, vil vi vurdere å fatte forbudsvedtak, jf. mfl. 14. Villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring Forbrukerombudet har mottatt flere klager og henvendelser med påstander om villedende, uriktig og særlig påtrengende markedsføring fra Elitele. Informasjonen som gis forbrukerne som ledd i Eliteles markedsføringen må være korrekt og gi tilstrekkelig veiledning om produktene som tilbys av Elitele. Villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring er i henhold til markedsføringsloven 2 og 3 forbudt. Forbrukerombudet stiller for øvrig med hjemmel i mfl. 2 og 3 krav om at alle vesentlige avtalevilkår skal presenteres på en klar og tydelig måte for forbrukeren i markedsføringen. Villedende opplysninger om akonto betaling av strøm Det fremgår blant annet av klagene til Torill Olsen og Bård G. Eithun at det ikke har blitt opplyst at det kreves kvartalsvis forskuddsbetaling av strømmen. Elitele opplyser som nevnt i sine kontrakter, og på konkurransetilsynets hjemmesider, at dere har en akonto betaling av strøm. Etter det Forbrukerombudet kan se stemmer ikke disse opplysningene. Dere opererer med en kvartalsvis forskuddsbetaling av strømmen i henhold til definisjonen av forskuddsvis betaling som Konkurransetilsynet, EBL og Forbrukerombudet har blitt enige om. Det vil dermed være villedende markedsføring etter mfl. 2 å opplyse i deres markedsføring om at dere har en akonto betaling av strømmen når dere i realiteten opererer med forskuddsbetaling. 6

7 Utilstrekkelig veiledende opplysninger om leverandør I klagene fra Torbjørn Buri og Kjell Vestnes opplyser klagerne at de ikke har fått opplyst om at det er B2C Energy som er leverandøren av strøm etter avtalen de har inngått med Elitele. Vi har ovenfor redegjort for hvilke opplysninger forbrukerne har krav på etter angrerettsloven før avtaleinngåelsen. Etter angrerettslovens bestemmelser skal det før avtaleinngåelsen gis opplysninger om alle vesentlige avtalevilkår, og etter Forbrukerombudets vurdering også hvem som står for leveringen av tjenesten som tilbys. Flere av klagerne opplyser at de aldri ville inngått avtalene dersom de hadde kjent til at strømmen ble levert fra B2C Energy, eller ønsker seg bort når de har blitt kjent med hvem som står som leverandør av strømmen. Se blant annet klagene til Kjell Vestnes og Fredrik Stecher. Forbrukerombudet har også mottatt et tips fra May Britt Finseth. Eliteles selger har opplyst henne om at hun burde skifte leverandør fra B2C til Elitele ettersom B2C har fått mange klager og det hadde stått om dem i media. Hvem som står som leverandør av tjenestene man kjøper vil være et vesentlig avtalevilkår som man skal få opplysninger om før avtaleinngåelsen. Etter Forbrukerombudets vurdering vil det her være utilstrekkelig veiledende markedsføring jf. mfl. 3 å ikke opplyse sine kunder om at det ikke er Elitele som står for leveringen av strømmen. Vi ber om en bekreftelse innen 6.desember på at dere vil endre fremtidig markedsføring i samsvar med våre standpunkter på dette punkt. Dersom vi ikke får en slik bekreftelse, eller skulle motta nye henvendelser som tyder på at Elitele ikke overholder reglene på dette punkt, vil vi kunne fatte forbudsvedtak eller bringe saken inn for Markedsrådet, jf. mfl. 14 og 13. Markedsføring i strid med god markedsføringsskikk - mfl. 1 Vi har også mottatt et tips fra Magnus Indregård som opplyser at han fikk presentert en avtale fra Elitele som om avtalen allerede var gjeldende, og at selgeren kun gikk rundt for å samle inn navnene til alle de avtalen gjelder for. Markedsføringslovens 1 setter forbud mot markedsføring som er urimelig og i strid med god markedsføringsskikk. Når selgeren presenterer seg slik det fremgår av klagen, vil det være lett for forbrukeren å misforstå at henvendelsen skjer i markedsføringshensikt. Selgerens opplysninger vil her være direkte misvisende. Det vil også kunne bli et spørsmål om en gyldig avtale i disse tilfellene i det hele tatt har kommet i stand jf. avtaleloven 30. Når selgeren presenterer avtalen som om den allerede var inngått, og hun her bare samler inn navnene til alle dem avtalen gjelder for, vil en slik markedsføring være urimelig og stride mot god markedsføringsskikk jf. mfl 1. Dersom det forholder seg slik klageren opplyser ber vi om at dette straks opphører og at dere innretter dere etter våre standpunkt ved deres markedsføring. Dersom vi etter 6. desember 2006 skulle motta nye henvendelser som tyder på at Elitele ikke overholder reglene på dette punkt, vil vi vurdere å fatte forbudsvedtak, jf. mfl

8 Praksis ved egeninkasso Forbrukerombudet har også mottatt en henvendelse fra Forbrukerrådet angående en sak der Erik Asker har mottatt et Inkassovarsel med varsel om rettslig forføyning" fra Elitele. Forbrukerrådet reagerer på at Elitele har blitt gjort oppmerksom på at saken var omtvistet og følgelig ingen inkassosak men, likevel har Elitele sendt klager ny trussel om inkasso. I tillegg fremkommer trussel om opphør av strømleveranse av deres varsel til klager. En kopi av henvendelsen fra./. Forbrukerrådet følger vedlagt../. I vedlagte MR-sak 18/96 (Telenor) uttaler et flertall i Markedsrådet følgende: Hensynet til forbrukerne tilsier at det må være mulig å kontrollere at egeninkasso i forbrukerforhold foregår i samsvar med god inkassoskikk. Etter flertallets syn er det hensiktsmessig at denne kompetanse tilligger Forbrukerombudet og Markedsrådet, selv om forholdet også omfattes av inkassoloven. Denne avgjørelsen slår altså fast at Forbrukerombudet og Markedsrådet kan gripe inn med hjemmel i markedsføringsloven dersom en næringsdrivende som driver egeninkasso bryter inkassolovens regler. Dette standpunktet er i samsvar med det såkalte lovstridsprinsippet, som er etablert gjennom forvaltningspraksis med grunnlag i mfl 1. I henhold til dette prinsippet vil handlinger som strider mot annen lovgivning som beskytter forbrukere også være i strid med markedsføringsloven 1 dersom de kan sies å være urimelig overfor forbruker. For en nærmere redegjørelse for innholdet i lovstridsprinsippet vises det./. til Løchen/Grimstads kommentar til markedsføringsloven, 7. utgave side 44 (vedlagt). Det er i strid med god inkassoskikk jf. inkassolovens 8 å drive inn krav som er omtvistede gjennom inkasso. Det følger videre av inkassoloven 17 siste ledd at en skyldner ikke plikter å erstatte kostnader en fordringshaver eller inkassator har hatt i forbindelse med inndriving av krav, dersom fordringshaver / inkassator har opptrådt i strid med god inkassoskikk. Forbrukeren som har mottatt inkassovarsel fra Elitele, har forut for mottaket av inkassovarslene protestert på kravene skriftlig til Elitele. Under henvisningen til hva som er sagt ovenfor om angreretten er det klart at forbrukernes innsigelser mot disse kravene på ingen måte kan sies å være åpenbart grunnløse. Forbrukerombudets konklusjon er derfor at man har å gjøre med omtvistede krav som det i henhold til inkassolovens 8 er i strid med god inkassoskikk å drive inn gjennom inkasso. Å utsette forbrukere for pågang gjennom denne typen handlinger vil, i tillegg til å utgjøre brudd på inkassoloven, også være urimelige overfor forbrukerne, og dermed også i strid med mfl. 1. Det bes om at Elitele umiddelbart stanser inkassoforfølgingen av omtvistede krav hvor forbrukerne via brev, faks, e-post e.l. har sendt inn en skriftlig protest på kravet til Elitele. En bekreftelse på at Elitele innretter seg etter Forbrukerombudets krav imøteses snarest mulig, og senest innen 6. desember Dersom vi etter dette skulle 8

9 motta nye henvendelser som tyder på at Elitele ikke overholder reglene på dette punkt, vil vi kunne vurdere å fatte forbudsvedtak eller å bringe saken inn for Markedsrådet, jf. mfl. 14 og 13. ****** Som det fremgår ovenfor, har Forbrukerombudet funnet grunn til å ta opp en rekke forhold vedrørende Eliteles markedsføring og avtalevilkår. Forbrukerombudet finner det nødvendig å vurdere forbudsvedtak eller Markedsrådssak dersom vi etter 06. desember skulle se at Elitele ikke overholder våre standpunkt på de ovennevnte punkter. Et eventuelt forbudsvedtak vil da også kunne rettes mot medvirkere jf. markedsføringslovens 14. Det kan derfor bli aktuelt å rette et slikt vedtak mot daglig leder og administrerende direktør i Elitele Broadcom AS, Jonny Svensson. Vi ber om at en samlet tilbakemelding og bekreftelse på at endringer er foretatt sendes oss snarest mulig og senest innen 06. desember Skulle det være noen spørsmål til det ovennevnte kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: eller på telefon: Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Gry Nergård Avdelingsdirektør Vedlegg: Klagene forskrift om angreskjema Kopi av angrerettsskema Konkurransetilsynets brev til kraftleverandørene av MR-sak 18/96 (Telenor) Løchen/Grimstads kommentar til markedsføringsloven, 7. utgave side 44 Gjenpart: Klagerne 9

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-1 17.06.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS-08.07.2003 Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig I henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-5 05.11.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig Forbrukerombudet

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår Gator AS Håkon Magnussons Gate 8 7041 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2388-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer

Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy fra Oslo Kommunes eiendommer

Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy fra Oslo Kommunes eiendommer Byråd Peter N. Myhre, Oslo Kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05-1356 27.05.2005 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Telenor Norge AS Snarøya 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/928-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet TV2 Sumo Postboks 7222 5020 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/934-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Get AS Postboks 4400 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/924-1 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 24.05.2013 Dir.tlf: 45 21 22 78 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Rema 1000s prissammenligninger

Rema 1000s prissammenligninger BAHR Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/176-12 10.03.2009 Saksbehandler: Bernhard Vigen Dir.tlf: 92 80 90 03 Rema 1000s prissammenligninger 1. Innledning, hovedanførsler

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet NorgesFilm AS Postboks 162 4662 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/922-1 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 24.05.2013 Dir.tlf: 45 21 22 78 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet SF Anytime AB SE-169 86 Stockholm SVERIGE Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/933-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/ r forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendt pr. e-post til: ostmottak fin.de.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/262-3 24.04.2012 Saksbehandler: Morten Grandal

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Altibox AS Breiflotveien 18 4069 STAVANGER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/915-1 24.05.2013 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Generelt gjelder betingelsene gitt av Forbrukerombudet og Energi Norge i «Standard kraftleveringsavtale» 01.01.2017 Etter angrerettloven

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet RiksTV AS Postboks 393 Økern 0513 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/932-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer