V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT"

Transkript

1 V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder B2C Norges markedsføring av avtaler om levering av elektrisk kraft, mobiltelefoni, bredbånd og IP-telefoni gjennom dørsalg, gatesalg og telefonsalg. Markedsføringen har medført at en rekke problemstillinger har oppstått i forhold til markedsføringslovens regler. Etter å ha gjennomført en dialog med firmaet om disse, står Forbrukerombudet igjen med tre forhold hvor det ikke kan sies å være oppnådd frivillig ordning med innklagede. Dette dreier seg om villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring fra B2Cs selgere, negativt salg og manglende overholdelse av angrerettlovens regler. Bilag 1: Kopi av klager som viser nevnte problemstillinger i forhold til markedsførings- og angrerettloven (s ) II. FORBRUKEROMBUDETS BEHANDLING AV SAKEN Forbrukerombudet har i perioden januar 2005 til januar 2006 mottatt om lag 120 klager fra forbrukere som reagerer på forhold rundt markedsføringen til B2C Norge AS. Flere av klagene gjelder også angrerettlovens regler. Etter at Forbrukerombudet hadde mottatt de første klagene vinteren 2005, ble det den sendt brev til firmaet og gjort rede for hvilke krav som gjelder ved markedsføring og inngåelse av avtaler om levering av elektrisk kraft og telefoni m.m, blant annet i forhold til bruk av gratis -påstander i markedsføringen, krav til

2 presentasjon av avtalevilkår og skriftlig avtaleinngåelse ved skifte av kraftleverandør. Påstander fra en av klagerne om at B2Cs selger skulle ha forfalsket hans underskrift. ble også omhandlet i dette brevet. Bilag 2: Forbrukerombudets brev av til B2C Norge AS (s ) Den svarte så B2C, ved styreformann Wenche Marthinsen, at selskapet hadde endret markedsføringen og prosessen for avtaleinngåelse i samsvar med kravene som det ble redegjort for i FOs brev. Bilag 3: B2C Norges brev av til Forbrukerombudet (s. 317) Etter å ha mottatt flere klager på B2C i april 2005, sendte Forbrukerombudet den et nytt brev til firmaet og uttrykte bekymring i forhold til påstander om at B2Cs selgere i enkelte tilfelle skulle ha forfalsket forbrukernes signaturer og utgi seg for å komme fra Hafslund. Ombudet varslet i denne forbindelse om forbudsvedtak dersom B2C ikke stanset denne lovstridige praksisen, og ba i brevet om et snarlig møte. Dette møtet ble gjennomført den På møtet redegjorde Forbrukerombudet for kravene til å drive markedsføring gjennom dørsalg og telefonsalg av produkter av den type som B2C selger, herunder kravet til skriftlighet ved skifte av strøm- og teleleverandør. Det ble også gjort rede for at angrerettloven gir forbrukeren rett på 3 måneders angrerett i tilfelle hvor angreskjemaet er endret i forhold til kravene som følger av loven. I tillegg ble det gjort oppmerksom på at avtalevilkår må presenteres for forbrukerne på en klar og tydelig måte. B2C ga dagen etter møtet tilbakemelding om at endringer i markedsføringen, presentasjon av avtalevilkår, bruk av angreskjema og praksis i forhold til å akseptere 3 måneders angrefrist ville bli endret i tråd med Forbrukerombudets krav. Bilag 4: Brev fra Forbrukerombudet til B2C Norge av (s ) Bilag 5: E-post fra B2C til Forbrukerombudet av (s ) Den sendte så Forbrukerombudet et nytt brev til B2C, som inneholdt oppsummering av punktene som ble diskutert på møtet den , samt tilbakemelding på endringene B2C skisserte i e-post av Forbrukerombudet peker i brevet på at B2C ikke har fjernet alle billig påstander i forbindelse med markedsføringen av strømtilbudet sitt, selv om selskapet bekreftet i møtet med ombudet at dette ville bli gjort. Det blir også stilt ytterligere krav til endringer av samtalemalen til B2Cs telefonselgere, samt endring av praksis i forbindelse med inngåelse av avtale om skifte av strømleverandør ved hjelp av SMS. Det ble avslutningsvis i brevet stilt krav om at B2C måtte endre presentasjonen av avtalevilkårene i bestillingsskjemaene sine, slik firmaet tidligere hadde bekreftet at de ville gjøre, samt bekrefte at de ville overholde angrerettlovens regler ved å akseptere at

3 forbrukere som hadde fått et forminsket angreskjema hadde rett til å angre innenfor en frist på 3 måneder i stedet for 14 dager. Det ble varslet om forbudsvedtak, dersom B2C ikke bekreftet at de ville innrette seg etter Ombudets krav. B2C bekreftet gjennom brev fra sin advokat at de ville innrette seg etter kravene det ble redegjort for i FOs brev av Bilag 6: Forbrukerombudets brev av til B2C Norge AS (s ) Bilag 7: Svarbrev av fra adv. flm. Torbjørn Stokke hos KPMG Law advokatfirma (s ) Den så likevel Forbrukerombudet seg nødt til å sende enda et brev til B2C Norge. Her pekes det for det første på at ombudet har mottatt to klager fra forbrukere som har opplevd at B2C nekter å godta at de benytter seg av angrerett innenfor 3 måneders fristen, til tross for at de har fått utlevert et forminsket angreskjema. På bakgrunn av dette varslet Forbrukerombudet om at det med hjemmel i mfl 1 ville bli fattet forbudsvedtak mot B2C og firmaets daglige leder for manglende overholdelse av angrerettlovens regler. Forøvrig tok ombudet opp nye problemstillinger knyttet til at forbrukere ble registrert som kunder og avkrevd betaling før B2C hadde mottatt informasjonen de trengte for å kunne gjennomføre avtalen, samt at det i tillegg til markedsføringsmateriellet som Forbrukerombudet tidligere hadde fått forevist, også ble benyttet øvrig materiale med villedende sammenligninger av B2Cs kraftprodukt opp mot øvrige tilbud i markedet. I tillegg ble forhold knyttet til påstander om fakturering av forbrukere som ikke klart hadde takket ja til å inngå avtale med B2C reist på nytt, i forbindelse med en klage på B2Cs telefonsalg. Kopi av dette brevet, samt en nærmere orientering om klagene Forbrukerombudet hadde mottatt på B2C ble samtidig sendt kraftleverandøren Total Energi, som har vært den faktiske leverandøren av strøm til B2Cs kunder. B2C hevder i sitt svarbrev av på nytt at de følger angrerettlovens regler, og avviser at de har drevet negativt salg. I forhold til spørsmålet om villedende prissammenligninger, gir firmaet uttrykk for at det er uklart hva Forbrukerombudet mener. Det hevdes avslutningsvis at Hafslund har opptrådt klanderverdig i kontakt med tidligere kunder som har skiftet kraftleverandør etter å ha inngått avtale med B2C. Bilag 8: Forbrukerombudets brev av til KPMG Law og B2CnorgeAS (s ) Bilag 9: Svarbrev av fra B2C (s ) Da B2C ved en feiltakelse i forbindelse med utsending av posten fra Forbrukerombudet ikke hadde mottatt kopier av klagene på manglende overholdelse av angrerettlovens regler, ble disse sendt over i e-post fra saksbehandler hos ombudet

4 Etter å ha mottatt klagene, svarte B2C samme dag at den ene av klagerne tidligere hadde blitt fjernet fra kunderegisteret deres, mens den andre hadde angret tidsnok og derfor ville få slettet kravet mot seg. Bilag 10: E-postutveksling mellom FO og B2C av (s.377 ) Da ombudet fortsatte å motta klager på B2C, ble det den sendt ytterligere et brev til selskapet hvor det ble opplyst om at ombudet hadde mottatt en ny klage på at selskapet ikke aksepterte angring innenfor 3 måneders fristen. Det ble også informert om at ombudet hadde mottatt nye klager på negativt salg, og gjort nærmere rede for hvordan prissammenligninger av kraftavtaler må utformes for ikke å stride mot markedsføringsloven. Avslutningsvis i dette brevet tok Forbrukerombudet opp klager fra forbrukere på at B2Cs selgere hadde gitt dem villedende og utilstrekkelig veiledende informasjon. Dette gjaldt konkret unnlatelse av å opplyse om at B2C opererte med vilkår om forskuddsbetaling ved at årsavgift i størrelsesorden kroner ble fakturert etter bestilling av tjenestene. Forbrukerombudet varslet at det ville bli foretatt en nærmere gjennomgang og vurdering av disse betalingsvilkårene opp mot mfl 9a. Til dette svarte B2C i brev av at de hadde slettet kravene sine mot tre av forbrukerne som hadde klaget til Forbrukerombudet, herunder forbrukeren som klaget på manglende overholdelse av angrerettlovens regler. Forøvrig opplyste de om at ikke lenger ville bruke dokumentet som sammenlignet B2Cs markedskraftavtale med øvrige tilbud fra utvalgte leverandører. Avslutningsvis ble det vist til at informasjon om betalingsvilkår sto skrevet i avtalevilkårene og markedsføringsmateriellet som forbrukerne mottok kopi av, og at selgerne forøvrig opplyste om dette muntlig. Bilag 11: Brev av fra Forbrukerombudet til B2C (s ) Bilag 12: Svar fra firmaet av (s ) Etter å ha foretatt en vurdering av avtalevilkårene, konkluderte FO så i brev av til B2C Norge AS og adv.flm. Torbjørn Stokke at vilkår om forskuddsbetaling av faste kostnader for et helt år framover i tid blir ansett urimelig og i strid med mfl 9a. Adv.flm. Stokke tilbakeviste på vegne av B2C Norge i brev av at betalingsvilkårene var urimelige, og informerte samtidig om at B2C vurderte å innføre en form for medlemskapskonsept, hvor forbrukerne inngikk avtale om medlemskap i B2C. I denne forbindelse ble det bedt om Forbrukerombudets tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen ble gitt i brev av , hvor Forbrukerombudet fastholder at avtalevilkårene er urimelige, og varsler forbudsvedtak dersom B2C ikke bekrefter at disse vil bli endret.

5 Bilag 13: Brev av fra Forbrukerombudet til B2C ( ) Bilag 14: s Svar fra adv.flm. Stokke av (s ) Bilag 15: Varsel om forbudsvedtak fra Forbrukerombudet (s ) B2C Norge bekreftet deretter gjennom brev fra advokat Are Fagerhaug i Bedriftsforbundet at de ville innføre nye betalingsvilkår hvor det gjøres valgfritt for kunden om man ønsker å betale de faste kostnadene kvartalsvis eller årlig. Da det fortsatt var noen uklarheter i forhold til hvilke endringer som ville bli gjort i avtalevilkårene, sendte saksbehandler hos Forbrukerombudet en e-post til advokat Fagerhaug den for å be om noen presiseringer. Disse ble gitt i e-post fra advokat Fagerhaug av Her presiseres det blant annet at B2C tilbakebetale en forholdsmessig del av innbetalt beløp dersom en forbruker som har valgt å betale de faste kostnadene forskuddsvis for ett år fremover i tid sier opp avtalen innen det har gått ett år. Bilag 16: Brev av fra advokat Fagerhaug til Forbrukerombudet ( ) Bilag 17: E-post fra saksbehandler hos FO av (s ) Bilag 18: Adv. Fagerhaugs svar på denne av (s ) Etter svaret fra B2Cs advokat på spørsmålene rundt betalingsvilkårene, foretok Forbrukerombudet en grundig gjennomgang klagene på B2C som hadde kommet inn i løpet av siste høsten Disse viste at det fortsatt var store problemer i forhold til villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring og negativt salg, samt brudd på angrerettlovens fristbestemmelser. Forbrukerombudet sendte derfor den varsel til B2C Norge AS og daglig leder Marius Marthinsen om at det ville bli fattet forbudsvedtak på grunn av bruddene på mfl 1, 2 og 2a. Partene fikk frist til til å uttale seg i forbindelse med fastsettelsen av vedtaket. Uttalelse ble gitt i brev av , undertegnet Marius Marthinsen. Her skriver firmaet at de ønsker spørsmålet om betalingsvilkårene til B2C behandlet i Markedsrådet. Hvorvidt det er grunnlag for dette vil FO ta stilling til på et senere tidspunkt. Spørsmålet vil derfor ikke bli behandlet i dette vedtaket. Bilag 19: Bilag 20: Varsel om forbudsvedtak av fra Forbrukerombudet til B2C Norge AS (s ) Varsel om forbudsvedtak av fra Forbrukerombudet til Marius Martinsen (s. 419)

6 Bilag 21: Kommentarer fra innklagede av (s ) III FORBRUKEROMBUDETS RETTSLIGE VURDERING AV SAKEN I Forbrukerombudets brev av ble det varslet om at forbudsvedtak ville bli fattet for brudd på mfl 1, 2 og 2a. Bakgrunnen for dette er at FO, til tross for å ha tatt opp brudd på nevnte bestemmelser i markedsføringsloven med B2C, likevel har fortsatt å motta klager på negativt salg, villedende markedsføring fra B2Cs selgere og brudd på angrerettlovens bestemmelser. Forbrukerombudet har også tatt opp en rekke andre forhold med firmaet i løpet av saksbehandlingen. Disse anser vi nå i hovedsak løst, med et eventuelt unntak av spørsmål knyttet til betalingsvilkårene som B2C benytter. Om dette er en sak som skal bringes inn for Markedsrådet, vil Forbrukerombudet ta stilling til senere. Forbudsvedtaket vil derfor bli knyttet til overtredelsen av mfl 1 gjennom manglende overholdelse av angrerettlovens regler, 2a på grunn av negativt salg og 2 og 3 om villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring fra B2Cs selgere. Villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring mfl 2 og 3 Mfl 2 og 3 setter forbud mot å anvende villedende og utilstrekkelig veiledende framstillinger i næringsdrivendes markedsføring, så lenge dette er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer, tjenester eller andre produkter. Det fremgår av en rekke av klagene Forbrukerombudet har mottatt at B2Cs selgere ved kontakt med klagerne gjennom dørsalg, gatesalg eller telefonsalg har gitt feilaktige opplysninger om innholdet i avtalen med B2C og unnlatt å opplyse om avtalevilkår av vesentlig betydning, herunder betalingsvilkårene. Se side i bilagene til vedtaket. Det er flere eksempler på at selgerne har omtalt tilbudet som uforpliktende og gitt uttrykk for at forbrukeren ikke vil bli bundet på noe som helst vis ved å akseptere det. I henhold til avtalevilkårene har imidlertid B2C, etter at avtale er inngått, krevd at forbrukerne må betale de faste kostnadene for tjenestene de har valgt å kjøpe forskuddsvis for ett år fremover i tid, uten rett til å få det innbetalte refundert dersom man velger å si opp innen det har gått et år. Ved en slik konstruksjon bindes forbrukeren i realiteten til en avtale med B2C. Det er derfor villedende og i strid med mfl 2 å betegne avtalen som uforpliktende, eller gi øvrig feilaktig informasjon om hva avtalen vil innebære av fordeler eller forpliktelser for forbrukeren. I tillegg er det svært mange som har klaget på at selgerne til B2C har unnlatt å opplyse om kostnadene for tilbudet og at det følger av avtalevilkårene at betaling av faste kostnader må skje forskuddsvis for ett år av gangen. Informasjon som gis forbrukerne ved gate- og dørsalg, i telefonsamtaler, på nettsider og i øvrig markedsføring, må selvsagt være korrekt og gi tilstrekkelig veiledning om produktene som tilbys. Det er særdeles viktig at selgerne til næringsdrivende som

7 markedsfører og selger sine produkter gjennom disse kanalene gir korrekt og utfyllende muntlig informasjon om vilkårene for tilbudet. Forbrukerombudet har med hjemmel i markedsføringslovens 2 og 3, jf. angrerettloven 7 stilt krav om at informasjon om kostnader og alle vesentlige avtalevilkår skal presenteres på en klar og tydelig måte for forbrukeren i markedsføringen. Dette vil i forhold til gatesalg, dørsalg og telefonsalg i praksis medføre at vesentlige avtalevilkår må presenteres muntlig. Forbrukeren skal deretter ved en eventuell avtaleinngåelse i tillegg til de vesentlige vilkårene også få presentert øvrige vilkår som gjelder for avtalen skriftlig, for eksempel ved at det utleveres en kontrakt. Dette prinsippet følger av angrerettlovens 9 i forhold til avtaler som inngås utenfor fast utsalgssted. Av B2Cs avtalevilkår for strøm og mobiltelefoni fremgår det at årsavgift for 12 måneder blir fakturert ved oppstart. Dette er informasjon som er av helt sentral betydning, og som det derfor må kreves at B2C opplyser klart og tydelig om i markedsføringen forut for avtaleinngåelsen. At så ikke har blitt gjort, medfører at markedsføringen er villedende og utilstrekkelig veiledende og i strid med mfl 2 og 3. Negativt salg mfl 2a Markedsføringsloven 2a setter forbud mot å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale. Forbrukerombudet har mottatt i overkant av 20 klager fra forbrukere som reagerer på at de har blitt registrert som kunder hos B2C Norge uten å ha takket ja til dette. Se side De fleste av klagerne skriver at de kun har bedt om informasjon eller å få et tilbud fra B2C, men har mottatt faktura med krav om betaling, under henvisning til at avtale er inngått. Forbrukerombudet tok tidlig opp de særskilte kravene til skriftlighet ved skifte av strøm- og telefonileverandør med B2C. Det ble blant annet redegjort for dette på møtet med firmaet i mai 2005, og i etterfølgende brev. B2C har deretter bekreftet at de har innrettet praksis for avtaleinngåelse etter kravene til skriftlighet. I tillegg gikk Forbrukerombudet i mai 2005 også igjennom samtalemalen som ble benyttet av B2Cs selgere ved telefonsalg. Etter at B2C hadde tatt inn tilstrekkelig informasjon om blant annet betalingsvilkårene i malen, ble diskusjonen rundt denne avsluttet. Det som er problemet i mange av klagene er imidlertid at forbrukeren, etter å ha blitt oppsøkt hjemme eller på gaten, har skrevet under på avtalen til B2C etter at selger har fremstilt dette som at det inngås en avtale om at forbrukeren skal få tilsendt tilbud. I forhold til telefonsalg, er det også enkelte tilfelle av at det har blitt registrert salg hvor det kun er bedt om tilbud.

8 Å fakturere forbrukere som kun har uttrykt ønske om å få et tilbud eller mer informasjon fra B2C, er negativt salg i strid med mfl 2a. Brudd på angrerettlovens regler mfl 1 jf. angrl 18 Etter mfl. 1 første ledd er det forbudt i næringsvirksomhet å foreta handling som er urimelig overfor forbruker. I forhold til 1 er det såkalte lovstridsprinsippet slått fast gjennom praksis. I dette ligger det at en handling som er i strid med spesiallovgivning gitt ut fra forbrukerhensyn, også vil kunne finnes urimelig etter 1. Angrerettloven er eksempel på slik spesiallovgivning, og departementet skriver i denne forbindelse under punkt 3.18 i forarbeidene til angrerettloven (Ot.prp. nr. 36 ( ): Angrerettloven vil være en spesiallov i forhold til markedsføringsloven for så vidt gjelder regler om opplysningsplikt, markedsføring og avtalens innhold. Markedsføringslovens bestemmelser vil supplere angrerettloven. For eksempel vil en ved vurderingen av om det er gitt tilstrekkelig veiledning etter mfl. 3 se hen til bestemmelsene om opplysningsplikt etter mfl. 8. Både etter mfl. 1 og etter mfl. 9a vil angrerettloven tas med i betraktning når det skal vurderes hvorvidt et markedsføringstiltak er urimelig overfor forbrukerne.... Etter departementets vurdering vil Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår ivareta behovet for tilsyn med at lovforslagets bestemmelser overholdes. Enkelte av bestemmelsene vil dessuten ha sivilrettslige virkninger, f.eks. ved at angrefristen forlenges dersom opplysningsplikten ikke er oppfylt. Det foreslås ikke direkte straffesanksjonering av noen av bestemmelsene i angrerettloven, da markedsføringslovens regler om tvangsgebyr og straff indirekte vil komme til anvendelse. Forbrukerombudet tok på møtet med B2C i mai 2005 opp forholdet til angrerettloven, og redegjorde for at det følger av lovens 18 at opplysningene som skal gis forbrukerne etter kapittel 3 i loven må gis ved hjelp av angreskjemaet, i samsvar med kravene i forskrift om angreskjema. Det ble presisert at forbrukere som har fått utlevert et angreskjema som ikke er i samsvar med kravene i forskriften, vil ha en 3 måneders angrefrist i stedet for 14 dager. Det ble på møtet konkret vist til at B2C hadde forminsket angreskjemaet ned til halv størrelse. B2C ga uttrykk for at de ville innrette fremtidig praksis etter kravene som følger av angrerettlovgivningen, og at de for fremtiden ville akseptere at forbrukere som hadde mottatt et forminsket skjema hadde rett til å angre innen 3 måneder. Til tross for dette, mottok Forbrukerombudet klager på at B2C ikke aksepterte angring innen 3 måneders fristen. Se sidene i bilagene.

9 På denne bakgrunn varslet FO den at det ville bli fattet forbudsvedtak mot firmaet og daglig leder, på grunn av manglende overholdelse av angrerettlovens regler om utvidet angrefrist, jf angrerettlovens 18. Etter at dette varselet var sendt, dukket det opp en ny problemstilling i forhold til at B2C ikke fylte ut angreskjemaet korrekt. Det ble i denne forbindelse sendt et brev fra B2C til Barne- og familiedepartementet, hvorpå departementet bekreftet at B2Cs praksis for utfylling av angreskjema ikke var i samsvar med kravene som følger av forskrift om angreskjema. Som et resultat av dette, ville alle forbrukere som hadde mottatt et feil utfylt skjema ha rett til å angre innen 3 måneder. Bilag 22: Brev fra B2C til Barne- og familiedepartementet av (s.449) Bilag 23: Svar fra departementet av (s ) FO pekte på dette forholdet i brev til B2C av , og mottok i brev av bekreftelse på at firmaet var kjent med forholdet, og hadde begynt å fylle ut angreskjemaene korrekt. Av klagene til Forbrukerombudet, ser vi likevel at B2C ikke har akseptert at forbrukere som har mottatt et angreskjema som var feil utfylt har en angrefrist på 3 måneder i stedet for 14 dager. Se sidene i bilagene. Det fattes derfor vedtak med hjemmel i mfl 1 jf angrerettlovens 18 mot B2C, på bakgrunn av at forbrukere som ikke har mottatt opplysningene som omtalt i angrerettlovens kapittel 3 på foreskreven måte, ikke innrømmes en lengre angrefrist enn 14 dager. IV. FORBRUKEROMBUDETS VEDTAKSKOMPETANSE Forbrukerombudet har siden saksbehandlingen ble innledet i februar 2005 tatt opp en lang rekke problemstillinger med B2C Norge i forhold til brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Det har på flere tidspunkter i løpet av denne prosessen blitt varslet om forbudsvedtak dersom firmaet ikke har innrettet seg etter lovens krav. Flere av forholdene som FO har tatt opp med B2C har blitt rettet, mens nye problemer har dukket opp under veis. Blant annet gjennomførte FO høsten 2005 en prinsipiell diskusjon rundt vilkår om forskuddsbetaling i løpende avtaler. På denne bakgrunn ble B2C underrettet om at vilkårene om forskuddsbetaling som firmaet opererte med ble ansett urimelige og i strid med mfl 9a. Forut for gjennomføring av diskusjonen om betalingsvilkårene, varslet FO i brev av at det ville bli fattet forbudsvedtak mot B2C Norge og daglig leder dersom ombudet mottok flere klager på villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring og negativt salg. Varsel om forbudsvedtak for brudd på angrerettlovens 18 ble gitt allerede i brev av , og ble fastholdt i brev av

10 B2C Norge, ved daglig leder Marius Marthinsen, skriver i sitt svar av at flere av personene som har klaget på negativt salg er slettet fra B2Cs kunderegister, uten å gå nærmere inn på forholdet som ligger bak klagene. I tillegg skriver Marthinsen, i forhold til spørsmålet om villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring, at B2Cs avtalevilkår fremgår av kontraktene og i velkomstpakkene, samt at selgerne opplyser om dette muntlig. Forbrukerombudet har etter dette likevel mottatt en rekke nye klager på samme forhold som omhandlet i varselet om forbudsvedtak av Se bilag 1. Det er dermed klart at den lovstridige markedsføringen pågår fortsatt, i strid med markedsføringslovens regler. På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det ikke er oppnådd frivillig ordning, samt at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak, jf. mfl. 14 første ledd. Forbrukerombudet har således grunnlag for å fatte vedtak. V. FASTSETTELSE AV TVANGSGEBYR I forbindelse med at det treffes vedtak etter 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr, med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke bør gjøres jf. mfl. 16. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket jf. mfl. 16. Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den urimelige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp, som et løpende gebyr pr overtredelse eller løpende f.eks. pr dag eller uke. Fastsettelsen skal skje ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 ( ) s Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for 2004 fra Brønnøysundregistrene. Disse viser driftsinntekter på kr og et underskudd på kr Til dette skal bemerkes at aktiviteten i selskapet først ser ut til å ha startet for fullt i 2005, og at det derfor må forventes omsetning av en helt annen størrelse for dette året. Bilag 24: Regnskapstall for 2004, B2C Norge AS (s ) Forbrukerombudet finner at tvangsgebyret bør fastsettes som et engangsbeløp til kr

11 Ved fastsettelsen av tvangsgebyrets størrelse er det blant annet lagt vekt på at B2C Norge AS har vist manglende evne til å innrette seg etter de krav Forbrukerombudet stiller etter markedsføringsloven, og således vist at det foreligger fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen. Etter Forbrukerombudets vurdering er det derfor nødvendig å sette tvangsgebyret til kr ,- for å forhindre ytterligere brudd på markedsføringsloven i fremtiden. Marius Marthinsen er i Foretaksregisteret oppført som daglig leder i B2C Norge AS. Forbrukerombudet har i henhold til mfl. 14 jf. 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene, Ot. prp nr. 34 ( ) s. 27 flg., fremgår det at hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av loven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Faren for at vedtak omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, er spesielt fremhevet. Av den grunn finner Forbrukerombudet det nødvendig også å rette forbudsvedtaket mot Marius Marthinsen personlig. Marthinsen er i følge kopi vi har fått tilsendt av den foreløpige skattebergningen for inntektsåret 2004 registrert med en skattbar inntekt på kr ,- Vi finner at tvangsgebyret for Marius Marthinsen skjønnsmessig bør settes til kr ,- ved overtredelse av vedtaket. Ved fastsettelsen av tvangsgebyret mot Marthinsen har vi, på tilsvarende måte som for B2C Norge AS, lagt særlig vekt på faren for gjentakelse og at han har vist manglende vilje til å innrette seg etter markedsføringslovens regler ved å fortsette den ulovlige markedsføringen til tross for Forbrukerombudets innvendinger. Bilag 25: Utskrift av foreløpig skatteberegning for 2004 for Marius Ugnutu Marthinsen (s ) VI. FORBUDSVEDTAK Forbrukerombudet treffer med dette følgende V E D T A K : 1 Med hjemmel i markedsføringslovens 2 og 3 forbyr Forbrukerombudet B2C Norge AS og Marius Marthinsen å gi inntrykk av at B2Cs tilbud er uforpliktende så lenge tilbudet innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, eller på annen måte å holde tilbake eller gi uriktige opplysninger om tilbudets kostnader og betingelser, herunder betalingsvilkår. 2 Med hjemmel i markedsføringsloven 2a forbyr Forbrukerombudet B2C Norge AS og Marius Marthinsen å registrere forbrukere som kunder, og kreve betaling for ytelser levert gjennom B2C, uten etter avtale.

12 3 Med hjemmel i markedsføringsloven 1 jf. angrerettloven 18 forbyr Forbrukerombudet B2C Norge AS og Marius Marthinsen å nekte forbrukere som ikke har mottatt opplysningene som omtalt i angrerettlovens kapittel 3 på foreskreven måte, å angre innenfor de utvidede fristene som følger av 18 i angrerettloven. 4 Med hjemmel i markedsføringsloven 16, jf. 14 fastsetter Forbrukerombudet at B2C Norge AS skal betale kr ,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak. 5 Med hjemmel i markedsføringsloven 16, jf. 14 fastsetter Forbrukerombudet at Marius Marthinsen skal betale kr ,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak. * * * Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens 17 første ledd straffes med bøter, fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringslovens 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet. Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven 437. Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens 14 tredje ledd. Oslo, 17. februar 2006 Bjørn Erik Thon forbrukerombud

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a Elitele Broadcom AS Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jonny Svensson Sak nr: 06/1641-42 28.11.2006 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00 58 Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT Intermedia AS Møllergata 4 0179 Oslo Saksnr.: 09/1375 SAKSBEH.: THS 1. SAKSFORHOLDET Det vises til Forbrukerombudets

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 1.1.2018 Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Forbrukertilsynet og Markedsrådet 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 9/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Astrid Merethe Svele Anne

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub Innledning Presentasjon Formål og opplegg 1. gang: Kravet til lovhjemmel Oppgave 1, 2, 3 og 4 2. gang: Vedtaks- og partsbegrepet 3. gang: Parts- og allmennoffentlighet

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum 12/496 Per OlavFoss oppgisved allehenv.

Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum 12/496 Per OlavFoss oppgisved allehenv. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Forebyggende avdeling MOTTATT Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/53 09.01.2014 Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til en rekke henvendelser,

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer