SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a"

Transkript

1 SEA Norge Bekkeveien VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/ Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: / SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a Vi viser til tidligere korrespondanse angående markedsføringen og avtalevilkårene til henholdsvis SEA Norge og Cash Mobil, og fullmakten datert som bekrefter at SEA Norge vil forhandle på vegne av Cash Mobil i angjeldende sak. På bakgrunn av den skriftlige fullmakten rettes denne henvendelsen til SEA Norge AS, selv om den dels gjelder forhold vedrørende SEA Norge AS, dels forhold vedrørende Cash Mobil AS. For ordens skyld presiseres det også at vi vil regne den mottatte fullmakten som gyldig inntil denne trekkes tilbake skriftlig overfor Forbrukerombudet. Vi ber videre om at det presiseres dersom enkelte deler av deres eventuelle tilsvar relaterer seg til kun et av selskapene, slik at eventuelle uklarheter kan oppklares. Forbrukerombudet sendte den brev til SEA Norge der vi tok opp flere forhold som angikk deres markedsføring og avtalevilkår. Vi mottok den et svarbrev fra dere der dere kommenterte klagene og besvarte noen av våre spørsmål angående deres avtalevilkår. I det følgende vil vi utdype våre standpunkter, særlig i forhold til markedsføringslovens 9a om urimelige avtalevilkår. Når det gjelder Cash Mobil AS har Forbrukerombudet tidligere bedt om en bekreftelse på at de vil endre sine avtalevilkår og rutiner for markedsføring, i tillegg til at vi ba om en redegjørelse omkring enkelte særlige spørsmål, se vårt brev til Cash Mobil AS datert Ettersom vi ikke har mottatt noe svar, vil vi i det følgende gjenta våre standpunkter i forhold til Cash Mobil. SEA Norge og Cash mobil ser i stor grad ut til å operere med tilsvarende avtalevilkår og vi finner det hensiktsmessig å behandle SEA Norge og Cash Mobils vilkår sammen så langt dette passer. Vi vil under pkt. 1 gi en redegjørelse for hvilke standpunkter Forbrukerombudet har til SEA Norges og Cash Mobils avtalevilkår. Under pkt. 2 vil vi ta for oss de spørsmålene som knytter seg til markedsføringen av SEA Norge og Cash Mobil sine produkter. Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 AVTALEVILKÅR 1.1 Bruk av bindingstid og oppsigelsesgebyr ved mobiltelefoni- og strømavtaler Forbrukerombudet har blitt oppmerksom på at SEA Norge og CashMobil selger mobilabonnement med bindingstid, uten at det samtidig inngås avtale om kjøp av subsidiert mobiltelefon eller lignende. Ved brudd på bindingstiden for mobilabonnement påløper det et oppsigelsesgebyr. Forholdet reiser spørsmål etter mfl. 9a. Etter denne bestemmelsen kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys dersom de finnes urimelige overfor forbrukerne. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Når det finnes preseptorisk (ufravikelig) lovgivning på et område, vil avtalevilkår som strider mot dette helt klart være urimelig og i strid med mfl. 9a. Men også avtalevilkår som er i strid med deklaratorisk (fravikelig) lovgivning vil etter Forbrukerombudets mening ofte finnes urimelig, fordi også slik lovgivning angir normalløsningen - den løsning lovgiver i utgangspunktet mener er best. Etter det vi er kjent med pålegger SEA Norge og CashMobil kundene en bindingstid på 12 måneder ved inngåelse av avtale om abonnementene SEA Privat 99, SEA Web, Cash Super og Cash Medium, og at det ved brudd på bindingstiden som nevnt påløper et oppsigelsesgebyr på kroner 1500,-. Når det gjelder SEA Norges strømavtale er bindingstiden også på 12 måneder, og det er et oppsigelsesgebyr på kr 2,5 øre på årlig strømvolum, med et minimums oppsigelsesgebyr på kr 590,-. Forbrukerombudet er generelt svært skeptisk til bruk av bindingstid i avtaler med forbrukere. Etter alminnelig kontraktsrett er løpende avtaler oppsigelige. Avtalevilkår som binder forbrukeren over en lengre periode avviker fra dette utgangspunktet, og kan reise spørsmål etter mfl. 9a. Det er flere betenkeligheter og ulemper med bindingstid, sett fra et forbrukerståsted. Først og fremst vil bindingstid ha en innlåsende effekt, ved at forbrukerne forhindres fra å nyttiggjøre seg nye og bedre tilbud i markedet eller fratas muligheten til å si fra seg kjøp av en tjeneste man ikke lenger ønsker. Den innelåsende effekten kan også bestå i at forbrukerne binder seg til en bestemt teknologi til tross for at ønsker og behov kan være vanskelige å forutse på avtaleinngåelsestidspunktet. På telemarkedet, som i dag preges av mange aktører, sterk konkurranse og rask utvikling, vil dette hensynet særlig gjøre seg gjeldende. Bruk av lange bindingstider kan videre ha den effekt at forbrukernes mulighet til å overskue konsekvensene av en avtale svekkes. Jo lengre bindingstid som benyttes, jo mer svekkes muligheten til å overskue konsekvensene av avtalen. Bindingstider kan videre være negativt for konkurransen i markedet, som igjen blant annet får negative 2

3 virkninger på prisfastsettelsen. Lange bindingstider kan også hindre nye aktører i å etablere seg på markedet. I praksis har Forbrukerombudet kun godtatt bruk av bindingstid dersom forbrukeren ved avtaleinngåelsen er gitt en fordel som kompenserer for den ulempen bindingstiden representerer, typisk subsidiering i forbindelse med kjøp av mobiltelefon. Forbrukerombudet anser da den næringsdrivende for å ha et legitimt behov for bruk av bindingstid, ettersom den næringsdrivende har foretatt betydelige investeringer i avtalen på vegne av forbrukeren. Så vidt vi kan se, foreligger det ingen relevant subsidiering av forbrukeren ved SEA Norge og CashMobil sine avtaletyper. Avtalene om mobiltelefoni inngås ikke i forbindelse med kjøp av ny mobiltelefon, og forbrukerne betaler her også en innmeldingsavgift. De fordeler forbrukeren oppnår ved å gi avkall på retten til oppsigelse må være betydelige og klart synlige for at bruken av bindingstid skal gå klar av forbudet i mfl. 9a. En konkurransedyktig pris eller utvidet ringetid vil etter vårt syn ikke være tilstrekkelig begrunnelse for bruk av bindingstid. Bruken av bindingstid må også ses i sammenheng med oppsigelsesgebyret. Der det foreligger en reell subsidiering fra leverandørens side, og bindingstid således kan aksepteres, har Forbrukerombudet godtatt at leverandøren krever et slikt oppsigelsesgebyr såfremt oppsigelse vil medføre et reelt økonomisk tap for leverandøren. En regel om oppsigelsesgebyr må likevel være underlagt visse skranker, særlig i forhold til størrelsen på den summen forbrukeren må betale. Et utgangspunkt vil da være at oppsigelsesgebyret må stå i samsvar med subsidieringen, og oppsigelsesgebyret kan ikke på noe tidspunkt overstige det som kunden har blitt subsidiert med. Kostnader ved oppstart og kostnader ved support, som SEA Norge oppgir som bakgrunn for et oppsigelsesgebyr, vil etter vårt syn ikke være tilstrekkelig begrunnelse for bruk av et slikt oppsigelsesgebyr. Ettersom vi ikke kan se at det foreligger en relevant subsidiering ved de aktuelle avtaletypene, synes det åpenbart at oppsigelsesgebyret overstiger eventuelle subsidieringer av kunden. Bruk av oppsigelsesgebyr/gebyr for brudd på bindingstid vil dermed være urimelig. Denne urimeligheten forsterkes for øvrig etter hvert som bindingstiden løper, da det så vidt vi kan se ikke foreligger noen nedtrapping av gebyret under avtaletiden. På denne bakgrunn mener vi at bruken av bindingstid, samt bruken av oppsigelsesgebyr ved brudd på bindingstid er i strid med mfl. 9a. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vårt standpunkt vil være det samme ved eventuell bruk av operatørlås eller andre lignende mekanismer som i det vesentlige har samme funksjon som bruk av bindingstid og oppsigelsesgebyr. 1.2 Andre avtalevilkår I anledning saken ønsker vi også å knytte noen kommentarer til SEA Norge og CashMobils øvrige avtalevilkår. Forbrukerombudet presiserer imidlertid at det ikke er gjort noen fullstendig gjennomgang av avtalevilkårene og at vi forbeholder oss retten til en nøyere gjennomgang dersom det skulle vise seg å være nødvendig. 3

4 Etter vår oppfatning er de avtalevilkårene som fremkommer på baksiden av kjøpekontrakten ikke tilstrekkelig utfyllende til å regulere en avtale av denne typen, og vi viser i denne forbindelse til ekomforskriften 1-7. Vi savner for eksempel vilkår om levering av tjenesten, angrerett, rettigheter og plikter for både abonnenten og tjenestetilbyderen (herunder rett til bruk av misligholdsbeføyelser som retting, prisavslag, heving og erstatning) og behandling av personopplysninger. I tillegg er enkelte av de vilkår som allerede er inntatt mangelfulle eller urimelig i henhold til mfl. 9a. Vi vil i det følgende gi en kort redegjørelse for disse vilkårene. SEA Norges 1 og Cash mobils pkt 2 om endringer: For telefonitjenester følger det av ekomloven 2-4, jf. ekomforskriften 1-8, at kunden har en hevingsrett dersom det foretas endringer til kundens ugunst som er av en viss betydning. Kunden må få minst én måneds varsel om slike endringer, og varselet må også inneholde informasjon om hevingsretten. Varselet bør etter vår oppfatning sendes direkte til kunden (dvs at varsel på for eksempel nettsider ikke er tilstrekkelig). Reglene om varsling og hevingsrett ved endringer er etter vårt syn så vidt vesentlige rettigheter for forbrukerne at avtalevilkårene må opplyse om dette. SEA Norges 6 og Cash Mobils pkt. 3 om oppsigelse: Etter dette punktet gjelder det en tre måneders oppsigelsestid. Bruk av lange oppsigelsestider medfører i praksis at kunden er bundet til abonnementet i en tilsvarende tid. Som vi tidligere har konkludert med, vil bruk av bindingstid ved denne typen avtaler være urimelig i henhold til mfl. 9a. Etter vårt skjønn bør oppsigelsestid for denne typen avtaler ikke overstige 1 måned. På bakgrunn av spørsmål fra Forbrukerombudet vedrørende oppsigelse og forholdet til underleverandører har SEA Norge i sitt svarbrev videre opplyst at kunden melder i fra til SEA Norge om oppsigelsen, og at det er dere som sender en opphørsmelding til deres underleverandører. Slik vilkåret er utformet i dag, fremstår det imidlertid særdeles uklart hvilke virkninger en eventuell oppsigelse overfor SEA Norge vil få i forhold til avtaler med underleverandører. Vår oppfatning er derfor at vilkåret er problematisk i forhold til mfl. 9a, og vi ber om at det endres slik at det ikke skapes tvil om hvorvidt det er nødvendig også å si opp avtaler med underleverandører. Det samme gjelder for CashMobils avtalevilkår om oppsigelse. SEA Norges 3 og CashMobils punkt 4 om lover og regler ansvarsbegrensninger: Etter dette punktet skal de til enhver tid gjeldende ansvarsbegrensninger og forbehold som er tatt av de leverandører SEA Norge og CashMobil samarbeider med også være gjeldende overfor SEA Norge og CashMobil sine kunder. Eventuelle ansvarsbegrensninger og forbehold vil være opplysninger av vesentlig betydning for kunden. Alle slike forhold må være regulert på en klar og utvetydig måte i kontrakten, og det vil ikke være tilstrekkelig å gi en henvisning til 4

5 ansvarsbegrensninger/forbehold hos samarbeidspartnerne til SEA Norge og CashMobil. Ansvarsbegrensningene må uansett være innenfor de regler som gjelder på området, og de kan heller ikke være urimelig overfor forbrukerene jf mfl. 9a. Vi viser også til de allerede nevnte reglene angående varslingsplikt og hevingsrett ved endringer, og understreker at disse reglene også vil være gjeldende dersom SEA Norge og CashMobil ønsker å legge eventuelle underleverandørers kontrakter til grunn. SEA Norges 7 og CashMobils punkt 5 om skriftlig fullmakt: Etter dette punktet gir kunden fullmakt til SEA Norge og CashMobil til å kunne bytte leverandør på kundens vegne på de tjenestene kunden har tatt i bruk. Fullmakten fornyes også automatisk for ett år av gangen. Etter ekomforskriften 3-6 må det innhentes skriftlig fullmakt fra forbruker før flytting av nummer til ny tilbyder kan finne sted. Vi oppfatter ekomforskriften slik at en fullmakt må innhentes før en konkret, nært forestående portering. SEA Norges 7 og CashMobils punkt 5 i vilkårene deres kan dermed synes å være en omgåelse av kravet til skriftlig fullmakt etter ekomforskriften, ettersom vilkåret synes å gi en generell adgang for SEA Norge og CashMobil til å bytte tilbyder/leverandør så lenge fullmakten er gyldig. Dette bekreftes også i SEA Norges svarbrev til Forbrukerombudet. Så vidt vi er kjent med har imidlertid Post- og teletilsynet nylig reist spørsmål ved deres rutiner ved innhenting av skriftlig fullmakt, jf. deres sak nr Vi finner det derfor naturlig at denne delen av saken eventuelt følges opp av Post- og teletilsynet. Når det gjelder leverandørbytte for strøm, oppfatter vi Forskrift om kraftomsetning og nettjenester 2-2 slik at det også her stilles et krav til skriftlig fullmakt. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av forskriften. Kopi av dette brevet sendes derfor til Post- og teletilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat for eventuell oppfølging av disse spørsmålene. SEA Norges 9 og CashMobils punkt 6 om tvister: Etter dette punktet vedtar partene Tønsberg tingrett som verneting. Markedsrådet har imidlertid fastslått i MR-sak nr. 6/1982 at klausuler om tvunget verneting er urimelig i henhold til mfl. 9a. I tvister med forbrukere skal vernetinget avgjøres i henhold til de alminnelige reglene i tvistemålsloven. *** Som redegjørelsen ovenfor viser, anser vi at avtalevilkårene til CashMobil og SEA Norge er urimelige i henhold til mfl. 9a på en rekke punkter. Vi ber derfor om at dere endrer avtalevilkårene slik at avtalene ikke lenger underlegges bindingstid eller oppsigelsesgebyr. Vi ber også om at dere foretar endringer i øvrige vilkår, slik at disse blir i samsvar med våre standpunkter, herunder at det utarbeides mer utførlige vilkår for tjenestene som CashMobil og SEA Norge tilbyr til forbrukere. 5

6 MARKEDSFØRING VED DIREKTESALG (TELEFONSALG OG SALG PÅ STAND) 2.1 Særlig om markedsføringen til Cash Mobil Forbrukerombudet har mottatt en rekke klager fra forbrukere som opplyser at CashMobil har gitt uriktig og/eller mangelfull informasjon om avtalevilkårene. Kopi av klagene følger vedlagt. Hvis klagernes opplysninger er riktige har CashMobil handlet i strid med markedsføringsloven 2. Etter denne bestemmelsen er det forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Forbrukerombudet ber dere gjennomgå klagene og kommentere innholdet i disse. Flere av klagerne hevder dessuten at at deres selgere på stand opplyser at underskrift på kontrakten ikke innebærer en bindende avtale, og at denne må bekreftes per telefon eller lignende i ettertid for å bli bindende. Likevel viser det seg at forbrukeren blir holdt ansvarlig på bakgrunn av den skriftlige kontrakten, selv om avtalen ikke har blitt bekreftet i ettertid. Vi ber dere derfor særlig kommentere når det etter deres oppfatning er inngått en bindende avtale mellom kunden og CashMobil, og hvilken informasjon som gis selgerne angående dette. 2.2 Særlig om markedsføringen til SEA Norge Vi viser her til vår henvendelse av og deres svarbrev datert I brevet tok i vårt brev opp flere forhold angående SEA Norges markedsføring. Aggressiv og pågående markedsføring. Når det gjelder den aggressive og pågående markedsføringen som er i strid med markedsføringslovens 1, har dere i deres svarbrev bekreftet at selgere skal presentere seg med navn og oppgi hvilket selskap de representerer. Dere opplyser også at dere vil ta saken opp med de ansvarlige, og gi en irettesettelse ovenfor den ansvarlige forhandler. Forbrukerombudet stiller seg positive til at det blir iverksatt tiltak for å hindre at slik markedsføring skjer i fremtiden. Forbrukerombudet ser meget alvorlig på den aktuelle fremgangsmåten i markedsføringen, og vil, dersom vi mottar flere klager på tilsvarende forhold, kunne ta opp saken igjen til ny behandling og vurdere mulighetene for å legge ned et forbudsvedtak mot denne typen markedsføring jf. mfl 14. Villedende og utilstrekkelig markedsføring Forbrukerombudet registrerer at dere nå har endret deres avtalevilkår slik at det nå fremkommer på baksiden av kontrakten at det gjelder et krav om forskuddsbetaling på strøm. Videre har dere lagt ut deres standardvilkår tilgjengelig på deres Internettsider. Standardvilkårene er imidlertid lagt inn under linken kundebehandling. Det gjør at det 6

7 er vanskelig å finne avtalevilkårene i forbindelse med inngåelsen av avtalen. Avtalevilkårene burde ligge tilgjengelig for gjennomlesning på en tydeligere måte, slik at kunden i forbindelse med bestillingen gis en faktisk mulighet til å sette seg inn i disse. Forbrukerombudet anbefaler at det lages en egen link til standardvilkårene på hovedsiden, og at det legges en link til disse også under de enkelte tjenestene som kunden gis mulighet til å bestille. Dere opplyser i deres svarbrev at deres nettsider også er endret slik at det nå er ligger opplysninger om deres samarbeidspartnere, og linker til deres betingelser ute på deres nettsider. Vi kan pr. dato ikke se at dette har blitt gjort, og vi ber om at dette gjøres på en slik måte at det tilfredstiller de krav vi stilte i vårt brev av 13.juli Vi vil i den forbindelse også minne om at det når det gjelder den direkte markedsføringen, ved dørsalg eller salg fra stands, gjelder de samme krav til at forbrukerne gis korrekt og tilstrekkelig opplysning om produktet som ved øvrig markedsføring. Ved denne type markedsføring må vesentlige avtalevilkår i praksis presenteres muntlig av selgerne. Dersom ikke avtalevilkårene presenteres på en tilfredstillende måte ved avtaleinngåelsen vil dette kunne være i strid med markedsføringslovens 2 og 3 om villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring. Dersom vi mottar flere klager som tyder på at forbrukerne ikke har fått tilstrekkelig veiledning om hva avtalen med SEA Norge innebærer, er dette forhold som Forbrukerombudet vil se meget alvorlig på. 2.3 Informasjon vedrørende rutiner for markedsføring ved direktesalg m.m. Ved direktesalg er det av stor betydning at det etableres gode rutiner for at selgerne opptrer i overensstemmelse med de krav som stilles på området. For nærmere å kunne vurdere de rutiner CashMobil og SEA Norge har etablert når det gjelder markedsføring ved direktesalg (telefonsalg og salg på stand), ber Forbrukerombudet om å få oversendt følgende: Markedsføringsmateriellet som selgerne hos CashMobil og SEA Norge benytter Samtalemaler og/eller annen informasjon om hvilke argumenter selgerne oppfordres til å bruke overfor forbrukere Opplærings- og oppfølgningsprogram, herunder en redegjørelse for hvilke interne rutiner som er etablert for å sikre at selgerne opptrer i overensstemmelse med markedsføringsloven og firmaets interne rutiner Vi ber videre om en redegjørelse for hvordan dere forholder dere til lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. (angrerettloven), samt hvordan selgerne gir informasjon til kunden om avtalevilkårene for CashMobil og SEA Norge ved direktesalg. 2.4 Salg av abonnement til mindreårig En av klagerne vedrørende Cash Mobil reagerer på at hans sønn på 15 år ble tilbudt et abonnement fra Cash Mobil. Klager opplyser at telefonselgeren under salgssamtalen fikk kjennskap til at sønnen var mindreårig. 7

8 Forutsatt at klagers opplysninger medfører riktighet vil en slik markedsføringsmetode være i strid med mfl. 1 første ledd. Barn og ungdom er svake forbrukergrupper som er lette å lokke og lede. De har dårligere forutsetninger enn voksne til å beskytte seg mot reklamens påvirkning. Markedsføringsloven inneholder ikke noe generelt forbud mot markedsføring rettet til barn og ungdom. Markedsføringsloven setter imidlertid visse skranker for reklame rettet mot barn og ungdom, ut fra prinsipper om at det skal være lett å skille reklame fra annet stoff og at en ikke skal utnytte barn og unges påvirkelighet, godtroenhet, tillit og manglende innsikt i kommersielle hensikt. Markedsføringsloven 1 første ledd setter forbud mot at det i næringsvirksomhet foretas handling som er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk. Bestemmelsen inneholder således en aktsomhetsnorm, og det skal mindre til for at denne anses overtrådt når markedsføringen rettes mot mindreårige. En ungdom på 15-år har verken forutsetninger for å vurdere, eller rettslig kompetanse til å akseptere, et tilbud om mobilabonnement via fjernsalg. Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at en mindreårig på 15 år er for ung til å disponere over egne midler, inngå bindende avtaler eller stifte gjeld, jf. vergemålsloven 2. Det vil derfor være i strid med mfl. 1 første ledd å rette markedsføring direkte til mindreårige med oppfordring om å inngå abonnementsavtale. Vi ber dere bekrefte at dere legger om deres praksis for direktesalg, slik at dere for fremtiden ikke retter salgshenvendelser mot mindreårige. Vi ber i denne forbindelse også om en redegjørelse for hvilke rutiner dere eventuelt har for å sikre at salgshenvendelser ikke rettes mot mindreårige. *** I tillegg til at vi får tilsendt det etterspurte materialet, ber vi som nevnt ovenfor om en bekreftelse på at dere vil gjennomføre nødvendige endringer i deres avtalevilkår og rutiner for direkte markedsføring. Vi imøteser deres svar i saken så snart som mulig, og senest innen 8. november. Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Gry Nergård Avdelingsdirektør 8

9 Vedlegg: Klagene Gjenpart: Post og teletilsynet, Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Anne Kampen, Jacobine Ryes vei 8, 0987 Oslo Elsa Balstrand, Ålesundgata. 1B, 0470 Oslo Tor Daniel Berge, Grønnebergveien 3, 3261 Larvik Hege Iren Jensen, Tørmogata 20, 3920 Porsgrunn Maril Nygaard, Tuva Holt Herreng, Torunn Svendsen, Anders Marstrander, Claes Lampi, Eldar Skjørten, Per Christian Nygård, Jane Sæterdal, Jørn Salthammer, Odd Bjørn Eliassen, Beate Isetorp, Liv Bergaust, Thomas Øiamo, Dag Morten Ørvik, Turid Carlsen, Gøril Heimland, Kjell Runar Evju, Tor Henry Larsen, Ove Christian Andresen, Geir Hartvedt, 9

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer