VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a"

Transkript

1 Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS Sak nr: Saksbehandler Jens Thomas Thommesen VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a 1 Innledning Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av Vi vil innledningsvis beklage at det har tatt noe tid før dere har hørt fra oss. Årsaken er at det har tatt noe mer tid enn forventet før vi fikk tilsendt alle redegjørelsene/kontraktene fra operatørene som vi henvendte oss til. Disse redegjørelsen viser at det blant de ulike aktørene i adskillig grad er likhetstrekk i hvordan vilkår om bindingstid benyttes i standardkontraktene. Det er derfor i stor grad de samme problemstillingene som reiser spørsmål etter markedsføringsloven. Ut i fra hensiktsmessighetshensyn vil vi først ta for oss vilkårene som benyttes av de to operatørene med størst markedsandel, Telenor Mobil og NetCom. De øvrige operatørenes kontraktsvilkår vil bli vurdert etter at vi har avsluttet sakene overfor Telenor Mobil og NetCom. I vårt brev av orienterte vi om at vi ønsket å vurdere nærmere deres standardkontrakt som benyttes overfor forbrukere. Som tidligere nevnt vil vi i denne saken konsentrere oss om problemstillinger vedrørende vilkår om bindingstid ved kjøp av mobiltelefoner. Konkret vil dette gjelde bindingstidens lengde, vilkår knyttet til oppsigelsesadgangen og Telenors adgang til å gjøre vilkårsendringer innenfor bindingstiden. Vi gjentar at vi begrenser saken til disse problemstillingene, men at vi forbeholder oss retten til å ta opp eventuelle andre temaer knyttet til deres mobilkontrakt(er) på et senere tidspunkt. Når det gjelder Telenor Mobils markedsføring av subsidierte mobiltelefoner med bindingstid, ser vi på bakgrunn av deres redegjørelse, ikke grunn til å gå videre med den siden av saken. Forbrukerombudet har etter en helhetlig vurdering av Telenor Mobils kontraktsvilkår kommet til at abonnementsavtalen inneholder urimelig vilkår, jf. mfl. 9a. Dette

2 skyldes at utformingen av vilkårene må anses for å være ubalanserte, i forbrukerens disfavør. Det er i denne vurderingen lagt særlig vekt på at det er lagt opp til adskillige oppsigelseshindringer for forbrukeren gjennom oppsigelsesgebyr og lang bindingstid, samt at vilkårene gir Telenor Mobil rett til å foreta pris og vilkårsendringer til forbrukerens ugunst innenfor bindingstidsperioden. Vi vil nedenfor gi en nærmere begrunnelse for vårt standpunkt. 2 Det rettslige grunnlag for våre vurderinger I henhold til mfl. 9a kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys når de finnes urimelige, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn. Ved rimelighetsvurderingen skal det videre legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet. Etter forarbeidene til markedsføringsloven vil også bakgrunnsretten være et viktig moment i en rimelighetsvurderingen etter mfl. 9a. Det fremgår her, se Ot.prp. nr. 38 ( ) s. 38 flg., at i en vurdering etter mfl. 9a: [ ]må vilkår som strider mot preseptorisk (tvingende) lovgivning alltid anses for urimelige. Men motsatt vil det ikke utelukkes at et vilkår forbys selv om det stemmer med preseptorisk lovgivning. Det kan ikke utelukkes at vilkårenes rimelighet vurderes etter en strengere norm enn det som følger av en slik lovgivning. Videre går det frem av de samme forarbeidene, se s. 18, at det vil være et rimelig utgangspunkt at kontraktsvilkårene i standardkontrakter vurderes på bakgrunn av eventuelle deklaratoriske (fravikelige) rettsregler. 3 Oppsigelseshindringer I Telenor Mobils kontraktsvilkår er det inntatt flere bestemmelser som kan karakteriseres som oppsigelseshindringer, nemlig vilkår om bindingstid og oppsigelsesgebyr. Vilkårene fremgår av Tilleggsavtale til Telenor Mobils abonnementsvilkår og Abonnementsvilkår for Telenor. Vi vil nedenfor først orientere om vårt syn på Telenor Mobils vilkår om bindingstid på atten måneder. Deretter vil vi gå nærmere inn på vilkårsendringer innenfor bindingstidperioden Bindingstidens lengde Det fremgår av Tilleggsavtale til Telenor Mobils abonnementsvilkår at Telenor Mobil benytter et vilkår om atten måneders bindingstid for forbrukere. Etter punkt 14 i Abonnementsvilkår for Telenor kan Telenor si opp abonnementet med to måneders varsel dersom vedkommende teletjeneste legges ned. Etter den deklaratoriske bakgrunnsretten, er løpende avtaler oppsigelige. I en rimelighetsvurdering av kontraktsvilkår etter mfl. 9a, vil Forbrukerombudet i spørsmål knyttet til løpende avtaler, derfor være av den oppfatning at et løpende avtaleforhold som hovedregel bør være fritt oppsigelig. Dette innebærer at avvik fra den deklaratoriske bakgrunnsretten, gjerne vil finnes urimelige, dersom avviket ikke kan begrunnes særskilt.

3 På denne bakgrunn er vårt utgangspunkt at det skal lite til før vi vil finne et vilkår om bindingstid som urimelig, dersom den næringsdrivende ikke særskilt kan begrunne et legitimt behov for bruk av bindingstid. I dette tilfellet begrunnes bindingstiden med at Telenor Mobil i stor grad subsidierer mobiltelefoner ute hos forhandler. Dette er etter vår oppfatning i utgangspunktet en legitim begrunnelse for bruk av bindingstid, da Telenor Mobil påtar seg en utgift til fordel for forbrukeren. Forbrukerombudet er likevel av den holdning at bruk av bindingstid på over tolv måneder, kun kan aksepteres i ekstraordinære tilfeller, hvor forbrukeren gis særlige fordeler som kan oppveie ulempen med den lange bindingstiden. I dette tilfellet må forbrukeren forplikte seg i en bindingstid på atten måneder mot at han/hun på sin side får en prisfordel i forhold til mobiltelefonens veiledende pris. Forbrukerombudet kan ikke se at denne (pris)fordelen for forbrukeren er så stor at dette veier opp ulempene for forbrukeren med å være bundet til kontrakten i atten måneder. Vi vil her fremheve at kontraktsforholdet synes å være lagt slik opp at forbrukeren i stor grad forutsettes gjennom abonnementsavgiften og ringeprisene å tilbakebetale Telenor Mobils utlegg etter endt bindingstid. Alternativt vil en tilbakebetaling foregå gjennom oppsigelsesgebyret. Derfor synes fordelen forbrukeren får med subsidieringen først og fremst ligge i at forbrukeren slipper deler av kontantutlegget på kjøpstidspunktet. Vi viser for øvrig til hva vi skrev i vårt brev av om bindingstiders negative konsekvenser for forbrukeren. Vi vil her særlig fremheve den ulempen en bindingstid på atten måneder vil representere for forbrukeren, ved at forutberegneligheten for forbrukeren svekkes i urimelig stor grad. Dette er fordi det etter vår mening ikke kan forutsettes at den jevne forbruker kan forutse trender, teknologisk utvikling og egne behov for særlig lenger enn ett år av gangen. Dertil vil vi trekke frem det faktum at subsidiering av mobiltelefoner som er knyttet til abonnement, kan ha en lokkende effekt for forbrukere, og særlig for yngre forbrukere med trang økonomi. Dette kan igjen resultere i at forbrukere inngår bindingsavtaler til abonnement som både er dyre og som ikke er tilpasset forbrukerens ringemønster og behov. I disse tilfellene er det viktig at forbrukeren ikke blir låst til abonnementet i urimelig lang tid. De ovenstående argumenter trekker derfor i retning at vilkåret om atten måneders bindingstid medfører en ubalanse i kontrakten. Inntrykket av ubalanse i avtaleforholdet forsterkes ytterligere ved at Telenor Mobil på sin side kan si opp avtalen på to måneders varsel, dersom teletjenesten legges ned, mens forbrukeren er bundet i atten måneder, og dermed ikke har tilsvarende mulighet å komme kostnadsfritt ut av avtaleforholdet Oppsigelsesadgangen Etter Tilleggsavtale til Telenor Mobils abonnementsvilkår heter det at: Ved oppsigelse eller avtalebrudd må kunden betale kr til Telenor Mobil.

4 Innledningsvis under dette punktet vil vi først påpeke at vilkåret etter ordlyden sier at gebyret må betales ved oppsigelse, og dermed ikke sier noe om at dette bare gjelder ved oppsigelse innenfor bindingstiden, slik vi antar at det må forstås. Det må videre sies at det synes som uklart hva som ligger i punktene som definerer hva som er å anse som avtalebrudd. Vi ber derfor at disse forhold klargjøres i kontrakten. Kundens oppsigelse innenfor bindingstiden blir videre definert som avtalebrudd og møtt med samme sanksjon som ved ordinært kontraktsbrudd. Vilkåret vil i det følgende bli betegnet som oppsigelsesgebyret, selv om vilkåret også omfatter kontraktsbruddsituasjonene. Et generelt prinsipp i kontraktsretten/erstatningsretten, er at ved kontraktsbrudd så kan den annen part kreve erstatning for den positive kontraktsinteressen, også kalt oppfyllelsesinteressen. Erstatningsreglene bygger videre på den forutsetning at man som hovedregel ikke kan kreve større erstatning enn det tapet man har lidt. Forbrukerombudet har i sin praksis ofte anbefalt bruk av normaltapserstatningklausuler. Dette er fordi en slik forhåndsavtale gjerne skaper god forutberegnelighet for begge avtalepartene, samt sparer partene for den uklarhet en alminnelig erstatningsutmåling kan innebære. En forutsetning for bruk av slike klausuler, er imidlertid at vilkåret legges opp slik at erstatningssummen i størst mulig grad reflekterer det tap den annen part normalt vil lide ved kontraktsbrudd, og at den annen part heller ikke normalt sett skal få erstattet mer enn han/hun ville hatt krav på etter bakgrunnsretten. Det må være klart at Telenor Mobils tap ved et kontraktsbrudd eller oppsigelse, normalt vil være størst umiddelbart etter at avtalen har trådd i kraft. Deretter vil tapet bli mindre jo lenger ut i kontraktsperioden man kommer. Dette forhold er det ikke tatt hensyn til i vilkåret om Telenor Mobils oppsigelsesgebyr, da oppsigelsesgebyret er likt, uansett om oppsigelsen/kontraktsbruddet skjer i første eller syttende måned. Dette resulterer i at oppsigelsesgebyret i økende grad vil stå i misforhold til Telenor Mobils tap dess nærmere bindingstidens utløp man kommer. Etter vår oppfatning må et slikt oppsigelsesgebyr, dersom det skal benyttes, reguleres gjennom en nedtrapping av størrelsen på oppsigelsesgebyret, i forhold til hvor langt ut i bindingstiden man er kommet. Det vises her til Markedsrådets uttalelser i MR-sak 98/12 som blant annet gjaldt et oppsigelsesgebyr NetCom i sin tid benyttet, som Markedsrådet fant urimelig. Beløpet må altså i størst mulig grad reflektere det reelle tapet dere blir påført ved at abonnenten går ut av avtaleforholdet før utløpet av bindingstiden. Etter vår vurdering vil en rimelig ordning være at det skjer en månedlig nedjustering av oppsigelsesgebyret. 4 Vilkårsendringer til forbrukerens ugunst innenfor bindingstiden Av Tilleggsavtale til Telenor Mobils abonnementsvilkår fremgår det at Telenor Mobil forbeholder seg retten til å endre priser på abonnementet i bindingsperioden. Etter punkt 7 i Abonnementsvilkår for Telenor kan Telenor endre priser for de aktuelle tjenestene, dog slik at prisøkninger skal varsles skriftlig før endringene trer i kraft. Tilsvarende forbeholder Telenor seg rett til å gjøre endringer i vilkårene, jf. punkt 16. Etter punkt 14

5 kan Telenor si opp abonnementet med to måneders varsel, dersom vedkommende teletjeneste legges ned. Forbrukeren er ikke gitt noen tilsvarende rett til ensidig å endre priser, avtalevilkår, eller for øvrig fritt gå ut av avtalen innenfor bindingstiden. Pris er i de fleste tilfeller et sentralt konkurranseparameter. I mobilmarkedet vil også innholdet i tjenestene, og dermed også abonnementsvilkårene, være av konkurransemessig betydning, samt være sentrale elementer i en avgjørelse om forbrukeren ønsker å binde seg til Telenor Mobil. Et elementært prisnipp i norsk rett er at avtaler er bindende og skal holdes. Dette medfører at endringer av en inngått avtale krever aksept fra begge parter, og må også gjelde for mobilavtaler, som er gjensidig bebyrdende kontrakter som legger rettigheter og plikter på begge parter. Det er et sentralt hensyn at begge parter skal vite omfanget av det de inngår avtale om, og dermed kunne innrette seg etter dette. Når det som i dette tilfellet benyttes en abonnementsavtale, der forbrukeren ikke har en fri oppsigelsesadgang, blir prinsippet av særlig betydning: Avtalen skal holdes på minst like gunstige vilkår som avtalen ble inngått på. Hvis dette ikke skjer, vil den annen part kunne bli bundet til vilkår han/hun ikke har vært med på å akseptere og som heller ikke har vært del av verken avtalen eller beslutningsgrunnlaget for å gå inn i avtalen. Rådsdirektiv 93/13/EØF om urimelige vilkår i forbrukeravtaler, er implementert i norsk rett, blant annet gjennom mfl. 9a. Etter direktivets artikkel 3 punkt 1 skal et avtalevilkår som ikke er individuelt forhandlet [ ]anses som urimelig dersom det til tross for kravet til god tro, medfører en betydelig skjevhet i de rettigheter og plikter partene har i henhold til avtalen, til skade for forbrukeren. Etter artikkel 3 punkt 3 inneholder vedlegget til direktivet en veiledende og ikke uttømmende liste over vilkår i forbrukeravtaler som kan anses som urimelige. Vedleggets punkt 1 f nevner vilkår som tillater en næringsdrivende [ ] å fritt oppheve avtalen etter eget skjønn med mindre forbrukeren gis samme mulighet[ ]. Vedleggets punkt 1 j nevner videre vilkår som tillater [ ] den næringsdrivende å foreta ensidige endringer av vilkårene i avtalen uten å ha gyldig grunn som er oppført i avtalen. Til slutt kan nevnes vedleggets punkt 1 l som nevner vilkår som bestemmer at [ ] prisen på varene fastlegges på leveringstidspunktet, eller å gi selgeren av varen eller leverandøren av tjenesten rett til å sette opp prisen, uten at forbrukeren i begge tilfeller har en tilsvarende rett til å tilbakekalle avtalen dersom den endelige pris er for høy i forhold til den pris som ble avtalt da avtalen ble inngått.. Artikkel 3 i Rådsdirektivet er derfor et tungtveiende argument for at de nevnte vilkårene til Telenor Mobil er urimelige også etter mfl. 9a. Avtalevilkårene, som både tillater pris- og vilkårsendringer og gir Telenor Mobil en ensidig rett til å si opp avtalen med to måneders varsel ved nedlegging av tjenesten, gir Telenor Mobil en fordel som er tilsvarende ugunstig for forbrukeren. Dette gjør at vilkårene skaper en urimelig ubalanse i kontraktsforholdet, og må anses som urimelig etter mfl. 9a. ***

6 På bakgrunn av den ovenstående argumentasjonen er vi kommet til at abonnementsavtalen inneholder vilkår som er ubalanserte og dermed må anses som urimelige, jf. mfl. 9a. Vi ber derfor at Telenor Mobil endrer de omtalte vilkårene, slik at kontrakten som helhet blir rimelig og for øvrig i tråd med våre standpunkt. Vi ber om en snarlig tilbakemelding, senest innen 8. oktober, på at Telenor Mobil vil innrette seg etter våre standpunkt. Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Bente Øverli seksjonsjef

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE Telenor Plus - Telefoni og internettdiv. V/Kristin Bergfjord 1331 Fornebu Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2002-1238/0080 02.12.02 Saksbehandler Stian Sørensen Schilvold 23 40 06

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd

Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd Kandidatnummer: 191865 Veileder: Tine Eidsvaag Antall ord: 11 941 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

I hvilken grad har arbeidsgiver en plikt til å sørge for klarhet i vilkårene for et ansettelsesforhold?

I hvilken grad har arbeidsgiver en plikt til å sørge for klarhet i vilkårene for et ansettelsesforhold? Det juridiske fakultet I hvilken grad har arbeidsgiver en plikt til å sørge for klarhet i vilkårene for et ansettelsesforhold? Av Blerande Thaqi Veileder: Espen Johannessen Liten masteroppgave i rettsvitenskap,

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01597-A, (sak nr. 2010/466), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01597-A, (sak nr. 2010/466), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01597-A, (sak nr. 2010/466), sivil sak, anke over dom, T Capital AS (advokat Knut Ro) mot Urbanium Schous ANS (advokat Ole Tokvam)

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer