Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22"

Transkript

1 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/ Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: Vurdering av standardkontrakt - mfl Innledning Vi viser til e-post fra Forbrukerombudet datert 14. august 2013 der vi ba om å få oversendt Einar Granum Kunstfagskoles ("EGK") studiekontrakt. Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Loven og mer informasjon om Forbrukerombudet finner dere på vår nettside, Mfl. 22 gir Forbrukerombudet hjemmel til å forby urimelige vilkår i standardkontrakter som blir benyttet i forbrukerforhold der det er en markert ubalanse i kontrakten eller kontrakten er uklar. Forbrukerombudet har i 2013 et særlig fokus på forbrukergruppen unge voksne. Det er i stor grad unge voksne som studerer ved privatskoler. Forbrukerombudet har de siste årene mottatt flere henvendelser fra unge voksne som reiser ulike problemstillinger knyttet til privatskolers kontraktsvilkår. Vi har på denne bakgrunn hentet inn kontakter fra en rekke privatskoler, og gjennomgått kontraktene og vurdert rimeligheten av disse. Forbrukerombudet ser positivt på at alle studiestedene vi har innhentet kontrakt fra har hatt egne kontrakter som de benytter. Imidlertid viser vår gjennomgang at enkelte skolers kontakter ikke på en god nok måte balanserer studentenes og skolens rettigheter og plikter. Forbrukerombudet ber derfor disse privatskolene om å endre kontraktene slik at disse er klare og balanserte etter mfl. 22. Vi har laget en veiledning for privatskoler der vi redegjør for hvordan de viktigste vilkårene i studiekontraktene bør være utformet for at de skal være rimelige og balanserte. Vi har også utarbeidet en standardkontrakt som vi anbefaler alle privatskoler å bruke. Både veiledningen og standardkontrakten følger vedlagt dette brevet. 2. Forbrukerombudets vurdering av EGKs studiekontrakt Med utgangspunkt i mfl. 22, praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudets retningslinjer har ombudet vurdert EGKs kontrakt. Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Dronningens gate 10B (inngang fra Borkeplassen), 7011 Trondheim E-post Internett Foretaksnummer

2 Forbrukerombudet EGKs kontrakt er etter vår vurdering uklar og mangelfull på flere punkter. Det er positivt at EGK har regler som regulerer utmelding før og etter skolestart. EGK skriver i e-post 15. august 2013 at "kontrakten er bindende når de har startet undervisningen, første skoledag". På bakgrunn av det som står under punktet "Utmelding før skolen er begynt" er det etter vår oppfatning uklart om studentene kan trekke seg fra kontrakten helt fram til første skoledag med den konsekvens at forskuddet på 2000 kr er tapt. Dersom det er tilfellet er det i tråd med vårt standpunkt se punkt 3.1 nedenfor. Vi ber om at EGK presiserer dette i sin kontrakt. EGK skriver i e-post 15. august 2013 at "vår skole har praktisert og praktiserer en human kultur vedrørende innkreving av skolepenger for de som har betalingsvansker eller må slutte i løpet av skoleåret av en eller annen grunn.". EGK har også kontraktfestet at studenter ved personlig force majure kan få redusert skolepengene for det aktuelle semesteret. Forbrukerombudet synes at det er positivt at EGK anerkjenner at det vil være urimelig å kreve full semesteravgift av studenter som befinner seg i en personlig force majeure situasjon. Likevel er vårt standpunkt, som det fremgår under punkt 3.1, at EGKs praksis er for streng. Vårt standpunkt er at studenten i et slikt tilfelle bare skal betale for mottatt undervisning. Forbrukerombudets vurdering er at det er uklart ut fra ordlyden, "betale semesteravgift for hele skoleåret" under punktet "Utmelding etter skolen har begynt" om studenter som ønsker å slutte etter skolestart er forpliktet til å betale skolepenger for hele året eller kun inneværende semester. Førstnevnte praksis er i strid med vårt standpunkt som er at studentene kun er forpliktet til å betale skolepengene for inneværende semester. Se punkt 3.1. EGK mangler også en regulering av skolens og studentens rettigheter dersom den andre kontraktsparten misligholder avtalen. Forbrukerombudets vurdering er at EGKs kontrakt er urimelig og i strid med mfl. 22. Vi vil i det følgende kort vise til hva som er minstekravene til de sentrale vilkårene i en skolekontrakt og minner om at det selvsagt er anledning til å gi studentene bedre rettigheter enn dette. 3. Sentrale vilkår 3.1 Avbrudd og formkrav ved oppsigelse Det er viktig at kontrakten regulerer situasjonen som oppstår når en student ønsker å si opp kontrakten. I Forbrukerombudets retningslinjer er dette redegjort for i punkt 3. Se også punkt 6 i Forbrukerombudets standardkontrakt. Når det gjelder avbrudd før skolestart mener Forbrukerombudet at skolen i disse tilfellene kun kan kreve at studenten betaler et mindre administrasjonsgebyr. 2

3 Ved avbrudd etter skolestart har Forbrukerombudet med bakgrunn i praksis fra Markedsrådet akseptert at skolene fastsetter en normaltapserstatning som medfører at studenten må betale for inneværende semester. Dette standpunktet gjelder uavhengig av om studenten har meldt seg på et ettårig eller flerårig studie. Det er ikke anledning til å kreve at oppsigelse skal skje skriftlig. Dersom en kontrakt sies opp muntlig kan det imidlertid i ettertid oppstå diskusjon om studenten faktisk har sagt opp kontrakten. For å unngå dette anbefaler vi at skolene tar inn i kontrakten at oppsigelse bør skje skriftlig. Skolen er likevel forpliktet til å ta i mot en muntlig oppsigelse. Det er den som påstår at han har sagt opp avtalen som må bevise dette dersom det skulle oppstå en tvist i etterkant. For å forhindre tvister anbefaler vi at skolene tar inn i vilkårene at det skal sendes ut en skriftlig bekreftelse etter at oppsigelse er mottatt. Se også punkt 4 i våre retningslinjer. 3.2 Sosiale prestasjonshindre (personlig force majeure) Mange skoler har ofte absolutte avbruddsvilkår som ikke tar hensyn til hva som er årsaken til at studenten ønsker å trekke seg fra studiet. Forbrukerombudet er av den oppfatning at studenten bør ha mulighet til å løses fra avtalen og bare betale for mottatt undervisning dersom det oppstår særlige hendelser som for eksempel ulykker, sykdom eller lignende. Hendelsen må være uforutsett ved kontraktsinngåelsen, og den må medføre at gjennomføringen av studiet blir vesentlig tyngende eller umulig. Det er studenten som selv må dokumentere forholdet. Alle privatskolene som Forbrukerombudet tidligere har forhandlet med har tatt inn et slikt vilkår i sin kontrakt. En formulering Forbrukerombudet finner tilfredsstillende er: «Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for mottatt undervisning». Se punkt 3.3 i retningslinjene for mer informasjon om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. 3.3 Mislighold av kontrakt Skolekontakter har ofte vilkår om hva skolen har rett til dersom studenten misligholder kontrakten, for eksempel dersom studenten ikke betaler som avtalt. Forbrukerombudet mener at studentene på tilsvarende måte skal ha rett til å komme med mangelskrav overfor skolen dersom skolen ikke leverer den undervisningen eleven bør kunne forvente, eksempelvis rett til å gå fra avtalen, prisavslag eller erstatning. Etter vår vurdering bør kontrakten inneholde informasjon om både skolens og studentens rettigheter dersom den andre kontraktsparten misligholder avtalen. Dette finner dere mer informasjon om i veiledningen punkt 6 og 7 og i Forbrukerombudets standardkontrakt punkt 7. 3

4 3.4 Vilkårsendring Forbrukerombudets utgangspunkt er at vilkårene i skolekontakter ikke bør endres i løpet av avtaleperioden. Etter vår oppfatning bør skolene som hovedregel kun foreta vilkårsendringer før inngåelse av avtale om nytt skoleår. Dette gjelder også flerårige kurs og studier. Dersom dere på tross av Forbrukerombudets anbefaling ønsker å kunne foreta mindre endringer av vilkårene i løpet av skoleåret, må dere ta forbehold om dette i kontrakten og det bør opplyses om hvilke endringer som kan være aktuelle. Dette er nærmere utdypet i punkt 8 i våre retningslinjer. 4. Krav om endring av kontrakt Forbrukerombudets vurdering er at EGKs kontrakt er urimelig og i strid med mfl. 22. For å sikre en mest mulig balansert avtale mellom skolen og studentene ber vi om at EGKs endrer vilkårene om avbrudd, personlig force majeure, samt tar inn vilkår om mislighold og eventuelt vilkårsendringer i studiekontrakten. Forbrukerombudet ber dere vurder om dere vil bruke vår vedlagte standardkontrakt som etter vår vurdering er en enkel og klar kontrakt som tar hensyn til både studentens og skolens behov. Ved å bruke denne slipper dere en revisjon av dagens kontrakt siden de nødvendige endringer er tatt med i vår kontrakt. Vi ber om at dere foretar endringene så snart som mulig og at en ny og oppdatert kontrakt tas i bruk senest til vårsemesteret Vi ber om en snarlig bekreftelse på at dere vil endre kontrakten i samsvar med Forbrukerombudets standpunkt, eller eventuelt ta i bruk Forbrukerombudets standardkontrakt, senest innen 14. oktober Dersom dere velger å endre på deres nåværende kontrakt ber vi om at den reviderte kontrakten oversendes Forbrukerombudet så snart endringene er utført. Ta gjerne kontakt med undertegnede på e-post eller tlf dersom dere har spørsmål til dette. Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet ***** Hanne Winther Martinusen Juridisk seniorrådgiver 4

5 Vedlegg: Forbrukerombudets standardkontrakt for privatskoler Forbrukerombudets veiledning for privatskolers kontraktsvilkår 5

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer