Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet"

Transkript

1 Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan / Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven og kredittkjøpsloven. Vi har mottatt en rekke henvendelser vedrørende markedsføringen i bilbransjen. På denne bakgrunn finner vi grunnlag for å komme med et generelt orienteringsbrev til bransjen, hvor vi med utgangspunkt i Forbrukerombudets retningslinjer ved markedsføring av biler, spesielt vil sette fokus på følgende områder: Prisopplysninger Prisavslag/-tilbud Innbyttepriser Kredittkjøp Særtrykk av markedsføringsloven (mfl.), Forbrukerombudet sine retningslinjer ved markedsføring av biler, og kredittkjøpsloven kan fås ved henvendelse til vårt kontor eller lastes ned fra vår hjemmeside: Prisopplysninger Fullstendig pris Så langt det er praktisk mulig skal prisene være fullstendige, slik at forbrukerne ikke behøver å foreta regneoperasjoner for å finne den virkelige prisen som skal betales. Dersom det fokuseres på at bilen leveres med tilleggsutstyr til en bestemt verdi, må også totalprisen på bilen oppgis. Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom avbildet bilmodell og pris. Dersom avbildet modell har ekstrautstyr som ikke inngår i den oppgitte bilprisen, må dette tydelig opplyses i markedsføringen.

2 Hvis det gis prisopplysninger i form av fra kr og samtidig avbildes en dyrere modell må prisen på avbildet modell klart fremgå med samme meddelelseseffekt som oppgitt laveste pris. Merverdiavgift skal være inkludert i den oppgitte prisen i all markedsføring som henvender seg til forbrukere. Hvis markedsføringen retter seg både til forbrukere og næringsdrivende kan merverdiavgiften inkluderes i bilens pris eventuelt oppgis som et separat beløp med tilnærmet samme meddelelseseffekt. Dette gjelder eksempelvis varebiler. Spesielt ved markedsføring av nye biler Leverandørens markedsføring: Det er kun leverandøren som kan angi veiledende pris, jf. konkurranseloven 3-1. Prisene må uttrykkelig betegnes som veiledende. Det må klart fremgå at det er leverandøren som står bak annonsen. Forbrukerne må ikke oppfatte annonsen som innrykket av en eller flere lokale forhandlere. Når leverandøren angir en veiledende pris må prisen refereres til et bestemt sted der den aktuelle bilen selges. Prisen skal inkludere lokale frakt-, leverings- og registreringsomkostninger og eventuelle andre kostnader. Leverandørannonser der man oppgir veiledende priser med referanse til et helt annet sted enn der annonsen rykkes inn, kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses om at fraktomkostninger kommer/kan komme i tillegg til den veiledende prisen. I leverandørannonser uten angivelse av veiledende priser vil man kunne henvise til en eller flere forhandlere. Når leverandøren oppgir priser i lokalannonser må annonsen klart fremstå som innrykket av leverandøren. Det må klart fremgå at det er leverandørens veiledende priser på et bestemt sted som oppgis, f.eks. ved at importørens navn og leveringssted fremgår med tilnærmet samme meddelelseseffekt som selve prisen. Hvis det oppgis i annonsen hvilken forhandler(e) som finnes i lokaldistriktet, må denne opplysningen fremstå som en tilleggsopplysning og ikke som det primære oppslaget i annonsen. En *-markering ved prisene og en henvisning til importstedet med liten skrift i annonsene, er etter Forbrukerombudets syn ikke tilfredsstillende. Annonser der leverandøren henviser til kun én distriktsforhandler med angivelse av veiledende pris kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses at forhandlerprisen ikke nødvendigvis vil være den samme som den oppgitte veiledende prisen. Dette kan gjøres ved at man f.eks. angir at: Annonsen er rykket inn av (navn på importør). Vår forhandler gir nærmere opplysning om de priser han forlanger inkl. frakt eller lignende utsagn med samme meningsinnhold. Forhandlerens markedsføring: Når en forhandler annonserer alene i en lokalannonse skal alle omkostninger være inkludert i de oppgitte prisene, slik at kunden får mest mulig korrekt informasjon om prisene den enkelte forretning forlanger på det sted lokalannonsen innrykkes. Dette 2

3 innebærer at fraktomkostninger, registreringsomkostninger og eventuelt andre leveringsomkostninger skal være inkludert i de oppgitte prisene. Spesielt ved markedsføring av brukte biler Ved markedsføring av bruktbiler bør omregistreringsavgiften inkluderes i den oppgitte prisen ved all markedsføring til forbrukere. Dersom avgiften ikke inkluderes i prisen, må det som et minimum gis opplysninger om avgiftens størrelse med tilnærmet samme meddelelseseffekt som prisen for øvrig. Årsavgiften bør også inkluderes i den oppgitte prisen, eventuelt må det opplyses at den kommer i tillegg ved markedsføring av biler fra tidspunkter da det er naturlig å anta at årsavgiften vil være betalt, dvs. i tiden etter 15. mars. Forbrukerombudet har ikke grepet inn overfor markedsføringstiltak hvor det eksempelvis oppgis priser på brukte biler og disse betegnes som rimelige eller billige under forutsetning av at det er dekning for et slikt utsagn og man kan sannsynliggjøre at påstanden er riktig innenfor reklamens nedslagsfelt. Prisavslag/-tilbud Prisavslag kan kun markedsføres hvis de er reelle, dvs. i forhold til de tidligere prisene bilene reelt ble omsatt for umiddelbart før prisavslaget. Det er et grunnleggende prinsipp at markedsføring må bedømmes ut fra det umiddelbare inntrykk som skapes. Løfter om at en har satt ned prisene kan formuleres på mange måter. Det avgjørende vil selvfølgelig ikke være om markedsføringen inneholder et bestemt uttrykk, som for eksempel "salg", men om man skaper et inntrykk av at prisene er satt ned. Spesielt ved markedsføring av nye biler Hvis leverandøren ønsker å gi tilbud, må den veiledende tilbudsprisen oppgis sammen med den tidligere veiledende prisen. Forutsetningen er at sammenligningsprisen, i dette tilfellet den veiledende prisen, er en reell alternativ pris i markedet på markedsføringstidspunktet. Dette innebærer at det må kunne dokumenteres at minst 1/3 av omsetningen hos forhandlerne skjer til den stipulerte veiledende prisen. Med mindre man konsekvent holder nettopriser på bilene, vil Forbrukerombudet anta at det er vanskelig å oppfylle dette kravet. Tradisjonelt har forhandlerne solgt bilene til lavere priser enn de veiledende prisene. Påstander om spar kr. i forhold til veiledende pris og lignende formulerin ger kan normalt ikke benyttes. Når det reklameres med introduksjonspris, introduksjonstilbud, introduksjonsrabatt eller lignende, må rabatten være reell slik at bilene etter en bestemt angitt introduksjonsperiode forutsetningsvis vil bli tilbudt til en høyere pris. Introduksjonsrabattens størrelse skal fremgå enten direkte eller ved at introduksjonsprisen og planlagt fremtidig pris angis. Er man på markedsføringstidspunktet usikker på om bilen på et senere tidspunkt vil bli solgt til den planlagte pris, må man være tilbakeholden med overhodet å benytte introduksjon eller lignende utsagn som gir uttrykk for en prisfordel. 3

4 Spesielt ved markedsføring av brukte biler Forbrukerombudet har i sin praksis lagt til grunn at henvisninger til avslag eller bruk av før-nå-priser i markedsføringen av individuelle gjenstander, både nye og brukte, kan skape et villedende inntrykk av prisfordel, i strid med mfl. 2. Forbrukerombudets standpunkt har alltid vært at verken bruktbiler eller andre brukte gjenstander er standardvarer som det eksisterer faste priser for. Prisen på bruktbiler vil variere, avhengig av kjørelengde, vedlikehold, utstyr m.v. I markedsføringen av brukte biler må det derfor ikke annonseres med rabatt, avslag, førpriser eller på annen måte gis inntrykk av at prisene er nedsatt. Innbyttepriser Det må ikke tilbys faste innbyttepriser for biler, der de innbyttede bilene har liten eller ingen verdi, eksempelvis ved å tilby et bestemt kronebeløp uansett hvilken stand innbyttebilene er i. Ved en eventuell innbytteordning skal de innbytte bilene være beregnet for videre anvendelse fra forretningens side. Det må kunne dokumenteres at prisene som tilbys for bilene ved innbytte, i gjennomsnitt ikke overstiger summen som oppnås ved videresalg av de samme bilene. Prisen for en ny bil må være reell i den forstand at man ikke må ta høyere pris for den nye bilen når forbrukeren leverer bruktbil til innbytte. Prisen for den nye bilen må således være en fast etablert pris tilbyder har solgt denne for før innbyttetilbudet, eller en pris forretningen vil selge bilen for etter at innbytteordningen opphører. Spesielt ved markedsføring av brukte biler Brukte biler må ikke markedsføres med faste innbyttepriser. Det følger av lang praksis at avslag på brukte biler generelt anses ville dende og i strid med mfl. 2 enten avslaget gis i form av faste innbytte priser for innbyttebiler eller avslaget oppgis med et bestemt beløp. Dette innebærer at det i forhandlerens markedsføring av bruktbiler ikke må gis tilbud om dobbel vrakpant eller lignende som fremstår som avslag eller et beløp man kan spare. Bruken av slike rabatter kan skape et ville dende inntrykk av en prisfordel, uansett hvilken pris man i utgangspunktet har forlangt for bilen. Kredittkjøp Kredittkjøpsloven 6 setter krav om at det skal oppgis effektiv rente når det opplyses om kredittvilkår i annonse eller annen skriftlig markedsføring som helt eller delvis retter seg mot forbruker. I tillegg til effektiv rente skal også kontantprisen og kredittkjøpsprisen opplyses når det opplyses om kredittvilkår i forbindelse med markedsføring av en eller flere bestemte varer. Kredittvilkår kan for eksempel være nominell rente, terminbeløp, avdragstid, kredittgrense, kredittkostnader eller kontantinnsats 1). 1) Det bemerkes at det er krav til minimum 35 % kontantinnsats ved forbrukerkredittkjøp / avbetalingskjøp når varens kontantpris overstiger 10 % av grunnbeløpet etter folketrygdloven og kreditten gis for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden, jf. kredittkjøpsloven 7 og forskriftenes 2. 4

5 En annonse som markedsfører en nybil fra kr. anses som å markedsføre en bestemt vare, i og med at det er en bestemt nybil som kan kjøpes til denne prisen. Vi vil presisere at en bruktbil anses i enhver sammenheng som en bestemt vare. Som nevnt må man, ifølge kredittkjøpslovens 6, ved markedsføring av bestemte varer i annonser hvor det opplyses om kredittvilkår for forbrukerkredittkjøp / avbetalingskjøp, opplyse om effektiv rente, kontantpris og kredittkjøpspris for hver annonsert vare. Forbrukerombudet er oppmerksom på at dette kravet kan medføre praktiske problemer for annonsøren i de tilfeller mange bestemte varer er markedsført i samme annonse. Det er imidlertid tilstrekkelig at informasjon om effektiv rente, kontantpris og kredittkjøpspris gis i form av tre representative eksempler basert på vanlig kredittid og kontantandel. Opplysningene kan gis enten i tilknytning til den enkelte vare, eller i en egen rubrikk. (Dersom sistnevnte løsning velges skal "eksempelvarene" utstyres med stjernehenvisning, eller tilsvarende, til denne rubrikken.) Opplysningene som gis, må være slik at de dekker prisspredningen i de annonserte varene. I annonser med kredittvilkår for forbrukerkredittkjøp som ikke markedsfører bestemte varer er det tilstrekkelig at den effektive renten angis i ett representativt eksempel. Det forutsettes at eksemplet gjenspeiler de forbrukerkredittkjøp de fleste kunder benytter seg av, det vil si at forbrukerkredittkjøpet er reellt med hensyn til størrelse og nedbetalingstid. Opplysningene om effektiv rente, kontantpris og kredittkjøpspris må gis på en slik måte at de lett oppfattes av den enkelte forbruker, jf. kredittkjøpslovens forskrifter 5. ***** Dersom det er uklarheter i, eller uenighet om prinsippene over, regner vi med at dere tar kontakt. I motsatt fall legger vi til grunn at dere vil følge de ovennevnte standpunkter. Forbrukerombudet vil på et senere tidspunkt følge opp med stikkprøver for å undersøke om prinsippene følges. Med vennlig hilsen Bjørn Erik Thon Forbrukerombud 5

Markedsføring av biler

Markedsføring av biler Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtalelovens

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE

STANDARDKONTRAKTER FOR LEVERING AV INTERNETTAKSESS TIL FORBRUKERE Telenor Plus - Telefoni og internettdiv. V/Kristin Bergfjord 1331 Fornebu Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2002-1238/0080 02.12.02 Saksbehandler Stian Sørensen Schilvold 23 40 06

Detaljer