Avtale om tjenester på løsøre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om tjenester på løsøre"

Transkript

1 Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren. Avtalen må ses i sammenheng med Håndverkertjenesteloven av 16 juni 1989 nr 63 (=Hvtjl) som inneholder utførlige lovregler som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren, jfr. lovens 3. Kontrakten er ment som et hjelpemiddel for forbrukere og tjenesteytere som ikke er vant til å sette seg inn i lovtekster. Lovteksten kan forøvrig kjøpes i særtrykk hos de aller fleste bokhandlere. 1. Personalia Forbruker:... Håndverker:... Adresse:... Firma: Telefon:... Telefon:... Mobil:... Mobil: Oppdraget Undersøkelse og rådgivning av gjenstand(er): Reparasjon / annen tjeneste av gjenstand(er):

2 3. Resultat Reparasjon / annen tjeneste frarådes. Reparasjon anbefales. Følgende tilleggsarbeid anbefales: Forbrukers beslutning Reparasjon / tilleggsarbeide bestilles ikke. Reparasjon / annet arbeide bestilles for gjenstand: Forbrukers signatur:..., dato: Reparasjon, pris og betalingsmåte. Hvor skal gjenstanden(ene) repareres? Hos kunden. Hos håndverker. Hvis reparasjon hos håndverker: Hentes. Bringes. Tidspunkt for reparasjonen:...dato, eventuelt klokkeslett for avhenting:... Prisoverslag inkludert moms:...,- i bokstaver:... Merk: Prisoverslag kan ikke overstiges vesentlig, og uansett ikke mer enn 15% av forespeilet pris uten samtykke. Betalingsmåte:

3 Kontant, eller Faktura med...dagers betalingsfrist. Etter forfall påløper forsinkelsesrente etter forsinkelserentelovens regler. Rentesatsen fastsettes hvert halvår (1. januar og 1. juli). 6. Spesifisering av kostnader. Undersøkelseskostnader, arbeid, deler: Antall: Pris: Beløp: Moms:... Totalpris:... Signatur: Forbruker:..., dato... Håndverker:..., dato...

4 Enkelte utdrag fra Håndverkertjenesteloven. (Merk, dette er ingen uttømmende oversikt!) 5 Utføring og materialer. (1) Tjenesteyter skal utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. (2) Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når ikke annet følger av avtale eller forholdene forøvrig. 6 Offentlige sikkerhetskrav. Tjenesten skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav. 7 Plikt til å frarå. (1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått, eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verdt i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal han orientere forbrukeren om dette. Se her avtalens punkt 3. 8 Unnlatt frarådning etter 7, kan medføre at tjenesteyteren ikke får krav på full betaling. 9 Tilleggsarbeid. (1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (=tilleggsarbeid) skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. (2) Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom: a) forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. (3) Tjenesteyter plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren. 32 Fastsetting av prisen. (1) I den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne er urimelig.

5 (2) Er det gitt prisoverslag, skal ikke prisen overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i alle fall ikke mer enn 15%. Dette gjelder dog ikke dersom tjenesteyter har krav på pristillegg etter Pristillegg. a) Tjenesteyter kan kreve pristillegg for tilleggsarbeid dersom det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med 9 11 Forbrukerens krav ved forsinkelse (1) Hvis arbeidet ikke er avsluttet innen den tid som er avtalt, eller som må anses rimelig, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren: a) holde betalingen tilbake tilsvarende de krav som følger av forsinkelsen se Hvtjl. 13. b) kreve tjenesten utført dersom den kan utføres uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, eller heve avtalen hvis forsinkelsen er av vesentlig betydning for forbrukeren, jfr. Hvtjl. 14 og 15. c) Kreve erstatning for økonomisk tap som er en følge av forsinkelsen, jfr. Hvtjl Reklamasjon. Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påberopes. 17 Mangler. (1) Mangler foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultat som forbrukeren i samsvar med 5, 6 og 9.3ledd, har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger allikevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side. (2) Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med lignende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente. Merk: Mangel foreligger allikevel ikke dersom avviket skyldes normal slitasje eller forhold på forbrukerens side. 20 Tiden for mangelsbedømmelsen (1) Om tjenesten har mangel bedømmes ut fra forholdene på den tid da oppdraget må anses avsluttet. (3) Unntak fra dette tidspunkt kan skje der feilen skyldes kontraktsbrudd fra tjenesteyteren, eller tjenesteyteren har gitt garanti el. 21(1) Forbrukerens krav ved mangler: (a) Holde betalingen tilbake etter lovens 23, dvs. holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen. (b) Kreve mangelen rettet etter lovens 24, dvs. så lenge det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, eller om mangelen ikke rettes kreve prisavslag etter lovens 25, dvs. i forhold til mangelens betydning, eller heve avtalen etter lovens 26, dvs. dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. (c) Kreve erstatning etter lovens 28, dvs. erstatning for økonomisk tap som følge av

6 mangelen. 22 Reklamasjon. (1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. (2) Normalt er reklamasjonsfristen 2 år fra arbeidet er avsluttet, men 5 år dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger. Merk: Fristene her gjelder ikke dersom tjenesteyteren har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, f.eks. ved garanti eller annen avtale. (3) Tjenesteyteren kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent dersom han har opptrådt grovt aktløst eller forøvrig i strid med redelighet og god tro. 24 Tjenesteyters retting. (2) Tjenesteyter kan rette mangler når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet (3) Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette. (4) Retting skjer for tjenesteyters regning. Tjenesteyter kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke omfattes av prisen og som ville vært nødvendig selv om tjenesten hadde blitt utført uten mangel fra først av. 41 Tjenesteyterens krav ved forsinkelse (1) Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbruker som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren: a) Stanse arbeidet og kreve kostnadene og annet tap ved stansningen erstattet etter 42. b) Heve avtalen for den del av oppdraget som gjenstår, jfr. 43, Avbestillingsadgangen. (1) Forbruker kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis før oppdraget er avsluttet, mot å betale vederlag for den del av tjenesten som er utført. (2) Tjenesteyteren kan allikevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre sin tilbakeholds- og salgsrett etter 46,47, dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyters krav etter Forbruker kan, forutsatt at vilkårene i paragrafen er oppfylt, bli erstatningspliktig hvis tjenesteyteren blir påført økonomisk tap som følge av avbestillingen.

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

KontraKt For håndverkertjenester

KontraKt For håndverkertjenester Kontrakt FOR håndverkertjenester Avtale om:... (kort beskrivelse av tjenesten) Forbruker Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Telefon/E-post:... Tjenesteyter Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:...

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester Side 1 av 12 KONGSBERG KOMMUNE Standard kontraktsvilkår For kjøp av Varer og tjenester Av 15.11.2006 Side 2 av 12 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ANVENDELSE 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer NBR BLANKETT 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Forord Dette standard avtaledokumentet har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tjenesteyter

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer