LOV nr 27: Lov om kjøp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOV 1988-05-13 nr 27: Lov om kjøp."

Transkript

1 Side 1 av 19 LOV nr 27: Lov om kjøp. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: ISBN IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: LOV fra ENDRER: INNHOLD Lov om kjøp. Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde. 2. Tilvirkingskjøp. Tjenesteavtale. 3. Avtale og handelsbruk. 4. (Opphevet ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli Internasjonalt kjøp. Kapittel II. Leveringen. 6. Hentekjøp. 7. Plasskjøp og sendekjøp. 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp. 9. Leveringstid. 10. Selgerens tilbakeholdsrett. 11. Kostnader. Kapittel III. Risikoen for tingen. 12. Hva risikoen innebærer. 13. Risikoens overgang. 14. Identifikasjon av tingen. 15. Transitt. 16. Tilbakelevering ved kjøp med returrett. Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m m. 17. Varens egenskaper. 18. Opplysning om egenskaper eller bruk. 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg. 20. Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m. 21. Tidspunkt for mangel. Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side. Forsinkelse 22. Innledende bestemmelse. 23. Rett til oppfyllelse. 24. Forespørsel. 25. Heving. 26. Heving av tilvirkingskjøp. 27. Erstatning.

2 Side 2 av Opplysningsplikt om hindring. 29. Frist for å heve. Mangler 30. Innledende bestemmelse. 31. Kjøperens undersøkelse etter leveringen. 32. Reklamasjon. 33. Unntak fra reklamasjonsreglene. 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp). 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp). 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp). 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp. 38. Prisavslag. 39. Heving. 40. Erstatning. Rettsmangler m m 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav. Øvrige bestemmelser 42. Kjøperens tilbakeholdsrett. 43. Kontraktbrudd ved del av tingen. 44. Levering etter hvert. Kapittel VI. Kjøperens plikter. Kjøpesummens størrelse 45. Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen, skal (1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av... Kjøpesummens betaling 48. (1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen... Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet 50. Kjøperen skal... Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side. 51. Innledende bestemmelse. 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling. 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet. 54. Heving 55. Heving 56. Levering etter hvert. 57. Erstatning. 58. Opplysningsplikt om hindring. 59. Selgerens frist for å heve. 60. Spesifikasjon. Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m m. 61. Forventet kontraktbrudd. 62. Heving ved forventet kontraktbrudd. 63. Insolvensbehandling. Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering. 64. Virkninger. 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring. 66. Tap av krav på heving og omlevering. Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente. Omfanget av erstatning

3 Side 3 av Alminnelig regel. 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon. 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon. 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Rente 71. Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i... Kapittel XI. Omsorg for tingen. 72. Selgerens plikt til omsorg. 73. Kjøperens plikt til omsorg. 74. Forvaring hos tredjemann. 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader. 76. Salg. 77. Annen disposisjon enn salg. 78. Regnskap og godskriving av utbytte. Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting. 79. Avkasting av tingen. 80. Aksjer. 81. Rentebærende fordring. Kapittel XIII. Visse alminnelige bestemmelser. 82. Risikoen for sending av meldinger. 83. Forretningssted. Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd. 84. Vilkår for krav mot tidligere salgsledd 85. Reklamasjon. 86. Ansvar for opplysning etter 18. Kapittel XV. Særregler for internasjonalt kjøp. 87. Internasjonalt kjøp. 88. Tolking av loven. Uløste spørsmål. Direkte oppfyllelse. 89. Tolking av partsutsagn. 90. Handelsbruk. 91. Muntlig eller skriftlig avtale. 92. Fremmed lovgivning som krever skriftlig avtale. 93. Telegram og teleks. 94. Vesentlig kontraktbrudd. 95. Overlevering og retting av dokument. 96. Tredjemanns opphavsrett, industrielle rettsvern m m. 97. Unntak fra reklamasjonsreglene. 98. Levering for tidlig eller i for stor mengde. 99. Erstatning Kapittel XVI. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov (1) Loven trer i kraft fra den dag Kongen fastsetter. Lov om kjøp. Jfr. tidligere kjøpslov 24 mai 1907 nr Jfr. lover 30 juni 1916 nr. 1, 31 mai 1918 nr. 4, 3 april 1964 nr. 1, 16 juni 1972 nr. 47 (markedsføring), 2 juni 1978 nr. 37 (godtroerverv), 14 juni 1985 nr. 61 (verdipapirhandel), 21 juni 1985 nr. 82 (kredittkjøp), 16 juni 1989 nr. 63 (håndverkertjenester), 3 juli 1992 nr. 93 (fast eiendom), 21 des 2000 nr. 105 (angrerett), 21 juni 2002 nr. 34 (forbrukerkjøp). Kapittel I. Virkeområde.

4 Side 4 av Alminnelig virkeområde. (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova. (2) Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer. Endret ved lover 3 juli 1992 nr. 93, 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002). 2. Tilvirkingskjøp. Tjenesteavtale. (1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom. (2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser. 3. Avtale og handelsbruk. Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene. 4. (Opphevet ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002).) 5. Internasjonalt kjøp. (1) For internasjonalt kjøp gjelder loven med de særregler som angis i loven, jf særlig kapittel XV. (2) Særreglene om internasjonalt kjøp får ikke anvendelse på kjøp der selgeren har forretningsstedet i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige og kjøperen forretningsstedet i et annet av disse landene (nordisk kjøp). (3) Særreglene gjelder heller ikke for: (a) forbrukerkjøp og tilsvarende kjøp mellom forbrukere (b) kjøp på auksjon (c) salg ved tvangsfullbyrding eller etter lovpåbud (d) kjøp av verdipapirer, penger, fordringer eller rettigheter (e) kjøp av fartøy, luftfartøy eller luftputefartøy. Kapittel II. Leveringen. 6. Hentekjøp. (1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der. (2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen. 7. Plasskjøp og sendekjøp. (1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der. (2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen. (3) Er tingen solgt «fritt», «levert» eller «fritt levert» med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted. 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp.

5 Side 5 av 19 (1) Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. (2) Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han når kjøperen ber om det, gi de opplysninger kjøperen trenger for å kunne tegne forsikring. (3) Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig framgår at den skal til kjøperen, må selgeren gi kjøperen slik melding som gjør det klart hva han skal motta. 9. Leveringstid. (1) Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger tiden for levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet. (2) Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget tilkommer kjøperen. (3) Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunkt for levering, skal han i tide gi kjøperen melding om når tingen kan hentes. 10. Selgerens tilbakeholdsrett. (1) Har ikke selgeren gitt kreditt eller henstand med betalingen, plikter han ikke ved å overgi tingen, overlevere dokument eller på annen måte å overføre rådigheten over tingen uten at kjøpesummen betales samtidig. (2) Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han likevel ikke la være å sende den, men han kan hindre at kjøperen får rådigheten før kjøpesummen betales. 11. Kostnader. Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levert. Paragrafen her gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på kjøperens side. Kapittel III. Risikoen for tingen. 12. Hva risikoen innebærer. Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren. 13. Risikoens overgang. (1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med 6 eller 7. (2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen. (3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet. 14. Identifikasjon av tingen. Risikoen går ikke over på kjøperen før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt kjøperen. 15. Transitt. Gjelder kjøpet ting under transport, går risikoen over ved avtaleslutningen når forholdene ikke viser at kjøperen har påtatt seg risikoen allerede fra det tidspunktet da tingen ble overgitt til den fraktfører som har utstedt transportdokumentet. Selgeren har i alle høve risikoen for tap eller skade som han kjente eller burde kjenne til ved kjøpet, men ikke opplyste kjøperen om.

6 Side 6 av Tilbakelevering ved kjøp med returrett. Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har kjøperen risikoen etter reglene i kapitlet her inntil tingen igjen er overtatt av selgeren. Endret ved lover 21 des 2000 nr. 105 (i kraft 1 mai 2001 iflg. res. 21 des 2000 nr. 1351), 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002). Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m m. 17. Varens egenskaper. (1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. (2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen: (a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til; (b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det; (c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell; (d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen. (3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her. 18. Opplysning om egenskaper eller bruk. (1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. (2) Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst at opplysningen var gitt. (3) Reglene i første og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte. 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg. (1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når (a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, (b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller (c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. (2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer. 20. Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m. (1) Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. (2) Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget

7 Side 7 av 19 ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. (3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjøperen før kjøpet er gitt høve til å undersøke en prøve og mangelen angår en egenskap som skulle framgå av prøven. 21. Tidspunkt for mangel. (1) Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere. (2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen. Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side. Forsinkelse 22. Innledende bestemmelse. (1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. (2) Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke 25 (2) og (3). 23. Rett til oppfyllelse. (1) Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. (2) Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som er gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse. (3) Kjøperen taper sin rett til oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 24. Forespørsel. Dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan han ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt. 25. Heving. (1) Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd. (2) Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. (3) Mens tilleggsfristen løper kan ikke kjøperen heve, med mindre selgeren har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen. 26. Heving av tilvirkingskjøp. Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.

8 Side 8 av Erstatning. (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. (2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. (3) Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle men ikke gjør dette. (4) Reglene foran i paragrafen her omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i 67 (2). I internasjonalt kjøp omfatter reglene likevel også indirekte tap for så vidt annet ikke følger av 70 (3). (5) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom forsinkelsen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side. 28. Opplysningsplikt om hindring. Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får kjøperen ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide. 29. Frist for å heve. Er tingen levert for seint kan kjøperen ikke heve kjøpet, med mindre han gir selgeren melding om kravet innen rimelig tid etter at han fikk vite om leveringen. Mangler 30. Innledende bestemmelse. (1) Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. (2) For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer. 31. Kjøperens undersøkelse etter leveringen. (1) Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier. (2) Framgår det at tingen skal transporteres fra leveringsstedet, kan kjøperen vente med å undersøke den til den er kommet fram til bestemmelsesstedet. (3) Endrer kjøperen bestemmelsesstedet mens tingen er undervegs, eller sender han den videre uten at han har hatt rimelig høve til å undersøke den, og selgeren ved kjøpet kjente eller burde ha kjent til muligheten for slik omdirigering eller videresending, kan undersøkelsen utsettes til tingen er kommet fram til det nye bestemmelsesstedet. 32. Reklamasjon. (1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

9 Side 9 av 19 (2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. 33. Unntak fra reklamasjonsreglene. Uansett 31 og 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp). (1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter 36. (2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen. (3) Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp). Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter 32 eller innen rimelig tid deretter. Kjøperen har likevel kravet i behold dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp). (1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. (2) Dersom selgeren spør om kjøperen vil godta retting eller omlevering, eller underretter kjøperen om at han vil rette eller omlevere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan selgeren foreta det nødvendige innen den tid som er angitt. (3) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har fått høve til å rette eller omlevere, dersom kjøperen har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller omlevering. 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp. (1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta. (2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon. 38. Prisavslag. Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. 39. Heving. (1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd. (2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. 40. Erstatning.

10 Side 10 av 19 (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i 27. Reglene ellers i 27 og 28 gjelder tilsvarende. (2) Reglene i første ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i 67 (2). I internasjonalt kjøp omfatter reglene likevel også indirekte tap for så vidt annet ikke følger av 70 (3). (3) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom (a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller (b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren. Rettsmangler m m 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav. (1) Har tredjemann eiendomsrett, panterett eller annen rett i tingen (rettsmangel), gjelder reglene om mangler tilsvarende dersom det ikke følger av avtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning tredjemanns rett medfører. Toårsfristen for reklamasjon i 32 (2) gjelder likevel ikke. (2) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til. (3) Gjør tredjemann krav på å ha rett i tingen og dette bestrides, gjelder reglene i første og andre ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet. (4) For tredjemannskrav som bygger på immaterialrett (jf 96) gjelder reglene i første ledd tilsvarende. Øvrige bestemmelser 42. Kjøperens tilbakeholdsrett. Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde tilbake så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket. 43. Kontraktbrudd ved del av tingen. (1) Gjelder selgerens kontraktbrudd bare en del av det solgte, får reglene i kapitlet her anvendelse på denne del. Kjøperen kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet. (2) Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, får reglene om mangler anvendelse. 44. Levering etter hvert. (1) Skal selgeren levere etter hvert og er det kontraktbrudd ved en enkelt dellevering, kan kjøperen heve for denne levering etter reglene om heving. (2) Gir kontraktbruddet kjøperen god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid. (3) Dersom kjøperen hever for en enkelt levering, kan han samtidig heve kjøpet for tidligere eller seinere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden. Kapittel VI. Kjøperens plikter. Kjøpesummens størrelse

11 Side 11 av Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen, skal kjøperen betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, må kjøperen betale det som er rimelig under omsyn til tingens art og godhet og tilhøva ellers. 46. (1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunkt da risikoen for tingen går over på kjøperen. (2) Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra. 47. Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av den pris som er oppført, om han ikke innen rimelig tid sier fra at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den oppførte pris er urimelig. Kjøpesummens betaling 48. (1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (i tilfelle bosted jf 83). Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokument, skal det gjøres på det sted overleveringen skjer. (2) Plikten til å betale kjøpesummen omfatter også plikt etter avtalen til å akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet samt å treffe andre tiltak for å få betalt kjøpesummen. (3) Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at han har flyttet sitt forretningssted etter at kjøpet ble inngått. 49. (1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen betale når selgeren krever det, men ikke før tingen blir overlevert kjøperen eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven. (2) Før kjøperen betaler har han likevel rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte framgangsmåte for levering og betaling av kjøpesummen. (3) Dersom det brukes konnossement ved transporten av tingen til bestemmelsesstedet, eller transporten til kjøperen for øvrig skjer på slike vilkår at selgeren ikke kan rå over tingen etter betalingen, kan betaling kreves mot konnossement, fraktbrev eller annet bevis for at tingen blir transportert på slike vilkår. Dette gjelder selv om tingen ikke er kommet fram eller kjøperen ikke har hatt høve til å undersøke den. Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet 50. Kjøperen skal (a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og (b) overta tingen ved å hente eller motta den. Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side. 51. Innledende bestemmelse. (1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter 10 samt kreve rente etter 71. (2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller forhold på hans side, gjelder isteden reglene i 55, 57 (2) og 58. (3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

12 Side 12 av Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling. (1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne. (2) Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X. (3) Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet. Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder 23 tilsvarende. 54. Heving når kjøperen ikke betaler. (1) Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd er vesentlig. (2) Kjøpet kan også heves dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse. (3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen. (4) Er tingen allerede overtatt av kjøperen, kan selgeren bare heve dersom han har tatt forbehold om det eller kjøperen avviser tingen. Et internasjonalt kjøp kan likevel heves uten slikt forbehold, for så vidt hevingen ikke har betydning for den rett tredjemann, derunder kjøperens bo, har til tingen. 55. Heving når kjøperen ikke medvirker. (1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når kjøperen ikke overtar tingen etter 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den. (2) Kjøpet kan også heves når kjøperen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse, (a) ikke medvirker til kjøpet, eller (b) ikke overtar tingen i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med den. (3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen. 56. Levering etter hvert. (1) Skal selgeren levere etter hvert og kjøperen betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktbrudd fra kjøperens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne levering etter reglene i 54 og 55. (2) Gir kontraktbruddet selgeren god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for disse leveringer dersom det skjer innen rimelig tid. 57. Erstatning. (1) Selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Dette gjelder likevel ikke så langt kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i 27 (2) og (3) gjelder tilsvarende.

13 Side 13 av 19 (2) Selgeren kan kreve erstatning etter reglene i 27 for det tap han lider som følge av at (a) kjøperen ikke medvirker ved oppfyllelsen av kjøpet, eller (b) kjøperen ikke i rett tid overtar tingen etter 50 bokstav (b), i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen. 58. Opplysningsplikt om hindring. Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide. 59. Selgerens frist for å heve. Er kjøpesummen betalt, kan selgeren ikke heve kjøpet med mindre han gir kjøperen melding om det: (a) ved forsinkelse, før han fikk vite om oppfyllelsen fra kjøperens side, eller (b) ved annet kontraktbrudd, innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til kontraktbruddet, eller etter at rimelig tilleggsfrist som følger av 55 (2) er gått ut. 60. Spesifikasjon. (1) Skal kjøperen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra selgeren, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han må anta er kjøperens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han har. (2) Selgeren må opplyse kjøperen om de spesifikasjoner han vil bruke og gi kjøperen en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke kjøperen dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende. Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m m. 61. Forventet kontraktbrudd. (1) Dersom det etter kjøpet framgår av en parts handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan den annen part innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake. (2) Har selgeren allerede sendt tingen og viser det seg forhold på kjøperens side som nevnt i første ledd, kan han hindre at tingen blir overgitt til kjøperen eller hans bo. Dette gjelder selv om kjøperen eller boet har mottatt transportdokument. (3) Den part som innstiller oppfyllelsen eller hindrer at tingen blir overgitt, må straks varsle den annen part. Blir varsel ikke gitt, kan den annen part kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han var blitt varslet. (4) Part som har innstilt sin oppfyllelse eller hindret at tingen blir overgitt, må fortsette oppfyllelsen dersom den annen part stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse. 62. Heving ved forventet kontraktbrudd. (1) Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi en part hevingsrett, kan han heve kjøpet allerede før tiden for oppfyllelse. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kjøpet vil bli oppfylt. (2) Når tiden tillater det, skal den part som akter å heve, varsle den annen part så denne får høve til å skaffe sikkerhet for å unngå heving. 63. Insolvensbehandling. Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.

14 Side 14 av 19 Endret ved lov 3 sep 1999 nr. 72 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983). Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering. 64. Virkninger. (1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort. (2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhet ikke blir stilt. (3) Skal selgeren omlevere, kan kjøperen holde tilbake det han har mottatt, inntil omlevering skjer. (4) Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen. 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring. (1) Heves kjøpet, skal kjøperen godskrive selgeren avkasting som han har hatt av tingen og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han ellers har hatt av den. (2) Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter han å betale rente etter 71 fra den dag han mottok betalingen. 66. Tap av krav på heving og omlevering. (1) Kjøperen kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den. Han taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom (a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen; (b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel; eller (c) tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen. (2) Kjøperen taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp. Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente. Omfanget av erstatning 67. Alminnelig regel. (1) Erstatning for kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet. (2) Som indirekte tap reknes: (a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) (b) tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) (c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet (d) tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til

15 Side 15 av 19 (3) Reglene i andre ledd gjelder ikke 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon. Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal reknes ut. 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon. (1) Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning som nevnt i 68, og er det gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse pris på hevingstiden til grunn når prisforskjell skal reknes ut. Blir kjøpet hevet etter at tingen er overtatt, skal isteden gjengs pris ved overtakelsen legges til grunn. (2) Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at omsyn tas til forskjell i transportkostnader. 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp. (1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet. (2) Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og tilhøva ellers. (3) I internasjonalt kjøp omfatter erstatningen bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet, i lys av forhold som parten kjente eller burde ha kjent til på avtaletiden. Erstatningen i slikt kjøp kan ikke settes ned etter andre ledd. Rente framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. a) kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at salgstingen er forsinket eller har mangler, b) kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som andre ledd omfatter, eller c) erstatning utbetalt til en forbrukerkjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m. Kapittel XI. Omsorg for tingen. 72. Selgerens plikt til omsorg. Dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham, skal selgeren for kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter tilhøva, såframt han har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den. 73. Kjøperens plikt til omsorg. (1) Vil kjøperen avvise en ting som han har overtatt, skal han for selgerens rekning dra slik omsorg for den som er rimelig etter tilhøva. (2) Vil kjøperen avvise en ting som er sendt til ham og stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet, skal han ta vare på den for selgerens rekning, såframt han kan gjøre dette uten å betale kjøpesummen eller pådra seg urimelig kostnad eller ulempe. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren eller noen på hans vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet. 74. Forvaring hos tredjemann. En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la tredjemann forvare den for den annen parts rekning, såframt kostnadene ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar når forvareren er forsvarlig

16 Side 16 av 19 valgt og har mottatt tingen. 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader. Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til dette. Han kan holde tingen tilbake inntil kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles. 76. Salg. (1) En part som plikter å dra omsorg for tingen, har rett til å selge den dersom han ikke uten vesentlig kostnad kan ta vare på den, eller den annen part venter urimelig lenge med å overta den eller betale kjøpesummen eller kostnadene med oppbevaringen. (2) Dersom tingen er utsatt for raskt å bli ødelagt eller forringet, eller det vil være uforholdsmessig kostbart å ta vare på den, skal den så vidt mulig selges. (3) Salg skal skje på forsvarlig måte. Når det er mulig, skal den annen part gis rimelig varsel om at tingen vil bli solgt. 77. Annen disposisjon enn salg. Har en part rett til å selge tingen etter 76, men kan den ikke selges eller er det klart at salgsutbyttet ikke ville dekke salgskostnadene, kan parten rå over den på forsvarlig måte. Den annen part skal så vidt mulig gis varsel. 78. Regnskap og godskriving av utbytte. Omsorgsparten skal godskrive den annen part det som er innvunnet ved salg eller på annen måte samt gi ham regnskap over sine kostnader. Overskott tilfaller den annen part. Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting. 79. Avkasting av tingen. Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid, tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle seinere. Avkasting som tingen gir deretter, tilfaller kjøperen, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle tidligere. 80. Aksjer. Kjøp av aksje omfatter det utbytte som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet. 81. Rentebærende fordring. Kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstid. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker. Kapittel XIII. Visse alminnelige bestemmelser. 82. Risikoen for sending av meldinger. Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om det oppstår forsinkelse eller feil under framsendingen eller meldingen ikke når fram til den annen part. 83. Forretningssted. (1) Når en parts forretningssted har betydning og han har mer enn ett forretningssted, legges det forretningssted til grunn som har den nærmeste tilknytning til kjøpet, hensett til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått. (2) Dersom en part ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges isteden hans bosted til

17 Side 17 av 19 grunn. Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd. 84. Vilkår for krav mot tidligere salgsledd (1) Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren. (2) Ved salg mellom enkeltpersoner når kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet, kan kjøperen uansett avtale også gjøre krav gjeldende mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven Reklamasjon. (1) Kjøperen må gjøre sitt krav mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og seinest innen de reklamasjonsfrister som gjelder i forholdet mellom forgjengeren og det tidligere salgsledd. (2) Kjøperen må så snart det er rimelig høve til det underrette salgsleddet om hva han krever. (3) I den grad kjøperen i forbrukerkjøp gjør gjeldende krav mot selgeren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd, gjelder reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven 27 annet ledd for videre mangelskrav fra selgeren mot det tidligere yrkessalgsleddet. Bestemmelsen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere yrkessalgsledd som følge av at forbrukerkjøperen har gjort gjeldende mangelskrav. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp. Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 43 (i kraft 1 juli 1998), 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002). 86. Ansvar for opplysning etter 18. Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene i 40 gjelder tilsvarende. Kapittel XV. Særregler for internasjonalt kjøp. 87. Internasjonalt kjøp. Med «internasjonalt kjøp» menes kjøp inngått mellom parter som har sitt forretningssted i ulike stater, forutsatt at dette framgår av avtalen, tidligere forretningsforhold mellom partene eller av opplysninger de har gitt før eller på den tid da kjøpet ble inngått. 88. Tolking av loven. Uløste spørsmål. Direkte oppfyllelse. (1) I internasjonalt kjøp skal en ved tolkingen av reglene i loven ta omsyn til behovet for å fremme ensartet anvendelse av regler som bygger på FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp, til deres internasjonale karakter og til behovet for å holde seg til redelighet og god tro i internasjonal handel. (2) Spørsmål om forhold som FN-konvensjonen omhandler, men ikke uttrykkelig løser, skal avgjøres i samsvar med de prinsipper konvensjonen bygger på, eller for øvrig i samsvar med det lands lov som skal legges til grunn etter reglene i internasjonal privatrett, jf lov 3 april 1964 nr. 1 om mellomfolkelegprivatrettslege reglar for lausøyrekjøp. (3) For krav på direkte oppfyllelse som skal avgjøres her i riket eller etter norsk rett, gjelder alltid reglene i loven her, jf FN-konvensjonen artikkel Tolking av partsutsagn. (1) En parts utsagn eller handlemåte tolkes i samsvar med hans mening når den annen part forsto eller måtte forstå hva meningen var. Ellers legger en til grunn den forståelse som en fornuftig person i samme stilling som den annen part rimeligvis ville ha hatt under tilsvarende forhold.

18 Side 18 av 19 (2) Når en skal fastlegge meningen eller forståelsen etter første ledd, tas det omsyn til alle relevante forhold i saken, så som forhandlingene, den praksis partene har fulgt seg imellom, handelsbruk og partenes seinere handlemåte. 90. Handelsbruk. Når ikke annet følger av avtalen, anses partene bundet av handelsbruk som de kjente eller burde ha kjent til, og som i internasjonal handel er velkjent og regelmessig fulgt av parter i tilsvarende handelsforhold. Handelsbruken anses da som en del av avtalen. 91. Muntlig eller skriftlig avtale. (1) Et kjøp behøver ikke å sluttes eller bekreftes skriftlig og er ikke undergitt noe annet formkrav. Det kan bevises ved hjelp av ethvert bevismiddel, vitner medreknet. (2) En avtale kan endres eller bringes til opphør ved at partene blir enige om det. (3) Skriftlig avtale som bestemmer at endring eller avtale om opphør skal være skriftlig, kan ikke endres eller avtales opphørt på annen måte. Men en part kan ved sin handlemåte bli avskåret fra å gjøre en slik bestemmelse gjeldende, for så vidt som den annen part har innrettet seg i tillit til denne handlemåten. 92. Fremmed lovgivning som krever skriftlig avtale. Bestemmelsene i 91 gjelder ikke internasjonalt kjøp hvor en part har sitt forretningssted i en konvensjonsstat hvis lovgivning ikke godtar andre avtaler enn skriftlige og som har satt fram erklæring i medhold av FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp artikkel Telegram og teleks. Telegram eller teleks kan nyttes uten hinder av 91 og Vesentlig kontraktbrudd. Et kontraktbrudd fra en parts side er vesentlig dersom det fører til slik skade for den annen part som vil stille denne betydelig dårligere enn han har rett til å vente etter avtalen, med mindre den misligholdende parten ikke forutså dette og heller ikke en fornuftig person i samme stilling og under samme forhold rimeligvis ville ha forutsatt det. 95. Overlevering og retting av dokument. Dersom selgeren plikter å overlevere dokument vedrørende tingen, skal han overlevere det til den tid, på det sted og i den stand som er avtalt. Har han overlevert dokumentet før avtalt tid, kan han innen den tid avhjelpe feil ved dokumentet, dersom det ikke volder kjøperen urimelig ulempe eller kostnad. Men kjøperen beholder sin rett til å kreve erstatning. 96. Tredjemanns opphavsrett, industrielle rettsvern m m. (1) Selgeren skal levere ting fri for en tredjemanns rett eller krav som bygger på opphavsrett til åndsverk, industrielt rettsvern eller annen immaterialrett, og som selgeren på avtaletiden kjente eller måtte kjenne til, såframt retten eller kravet bygger: (a) på loven i den stat der tingen skal videreselges eller brukes, dersom det på avtaletiden var partenes forståelse at tingen skulle videreselges eller brukes i denne stat, eller (b) i andre tilfelle, på loven i den stat der kjøperen på avtaletiden har sitt forretningssted. (2) Selgerens forpliktelse etter første ledd gjelder ikke når: (a) kjøperen på avtaletiden kjente eller måtte kjenne til retten eller kravet, eller (b) retten eller kravet er en følge av at selgeren har fulgt tekniske tegninger, beskrivelser, formler, mønstre eller andre spesifikasjoner skaffet av kjøperen. 97. Unntak fra reklamasjonsreglene. (1) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at kjøperen har forsømt sin plikt til undersøkelse etter 31 eller reklamasjon etter 32, dersom han kjente eller måtte kjenne til det faktiske forhold mangelen gjelder, uten å opplyse kjøperen om det.

19 Side 19 av 19 (2) Ved rettsmangel eller annet tredjemannskrav etter 41 eller 96 kan selgeren ikke gjøre gjeldende at kjøperen har forsømt seg som nevnt i første ledd, dersom selgeren kjente retten eller kravet og hva det går ut på. Toårsfristen for reklamasjon i 32 (2) gjelder ikke i forhold til slikt krav. (3) Selv om kjøperen ikke har gitt melding etter 32 (1), kan han kreve prisavslag eller erstatning for annet tap enn tapt fortjeneste, såframt han hadde rimelig grunn til å la være å gi slik melding. 98. Levering for tidlig eller i for stor mengde. (1) Leveres tingen for tidlig, kan kjøperen godta eller avvise leveringen, under iakttakelse av sin omsorgsplikt. (2) Leveres en større mengde enn avtalt, kan kjøperen godta leveringen eller avvise den overskytende mengde. Godtar han den overskytende mengde helt eller delvis, reknes prisen for denne forholdsmessig etter det prisgrunnlag som følger av avtalen. 99. Erstatning 27 (2) annet punktum gjelder ikke i internasjonale kjøp. Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002). Kapittel XVI. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov (1) Loven trer i kraft fra den dag Kongen fastsetter. (2) Fra samme tid oppheves lov 24 mai 1907 nr. 2 om kjøb. (3) Kongen kan bestemme at særreglene om internasjonalt kjøp, jf 5 og kapittel XV, skal tre i kraft til en annen tid enn loven ellers. (4) Den nye lov får bare anvendelse på avtaler som sluttes etter at den er trådt i kraft. Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002, endret paragraftallet fra 99). Databasen sist oppdatert 27. mai 2005

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Side 1 av 14 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Sida 1 av 19 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2002 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2002-07-01

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Partenes sentrale plikter

Partenes sentrale plikter Forelesninger i kjøpsrett H2016, 5. september 2016 Partenes sentrale plikter Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Tidligere i dag: Innledning Annen

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett V2013, 30. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR Cand.

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Innhold. 2.1 Samarbeidsplikt Taushetsplikt Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling. 4

Innhold. 2.1 Samarbeidsplikt Taushetsplikt Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling. 4 Vedlegg 2 Standard kontraktsvilkår for kjøp av varer Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter 4 2.1 Samarbeidsplikt 4 2.2 Taushetsplikt. 4 3. Kontrakten 4 4. Organisatoriske

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester Side 1 av 12 KONGSBERG KOMMUNE Standard kontraktsvilkår For kjøp av Varer og tjenester Av 15.11.2006 Side 2 av 12 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ANVENDELSE 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel...

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel... II - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE... 3 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 2.1 Leverandørens uavhengighet... 3 2.2 Lønns- og arbeidsvilkår... 3 2.3 Etisk handel... 4 3 ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedlegg 1 AVTALE. levering av revisortjenester til Vaterland Bussterminal AS. For perioden xxxxxx xxxxxx. Utgave 1.0. Side 1 av 14

Vedlegg 1 AVTALE. levering av revisortjenester til Vaterland Bussterminal AS. For perioden xxxxxx xxxxxx. Utgave 1.0. Side 1 av 14 Vedlegg 1 AVTALE om levering av revisortjenester til Vaterland Bussterminal AS For perioden xxxxxx xxxxxx Utgave 1.0 Side 1 av 14 Innhold 1. AVTALEN... 4 1.2 Oppdragsgiver på vegne av Vaterland Bussterminal

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Bilag 5 STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR KJØP AV VARER

Bilag 5 STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR KJØP AV VARER Bilag 5 STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR KJØP AV VARER Innhold 1 Anvendelse... 3 2 Definisjoner... 3 2.1 Total kontraktssum... 3 2.2 Hverdager... 3 3 Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 3.1 Samarbeidsplikt...

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Standard kontraktsvilkår for bydel Nordstrands leieavtaler

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Standard kontraktsvilkår for bydel Nordstrands leieavtaler Oslo kommune Bydel Nordstrand Standard kontraktsvilkår for bydel Nordstrands leieavtaler Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum... 4 2.2 Hverdager... 4 3 Partenes samarbeid

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom:

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom: AVTALE OM Kjøp av rens og oljing av parkett, Universitetet i Nordland, campus Bodø Avtale om partsforpliktelser mellom: org.nr. 970 940 243 8049 BODØ, heretter kalt oppdragsgiver og org.nr....... heretter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer av

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer av Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR

GENERELLE AVTALEVILKÅR Vedlegg 1b Utgave 1.0 GENERELLE AVTALEVILKÅR Side 1 av 14 Innhold 1. GENERELLE AVTALEVILKÅR... 4 2. ANVENDELSE... 4 3. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE PLIKTER... 4 3.1 Samarbeidsplikt og opplysningsplikt...

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR ARBEIDSTILSYNETS KJØP AV VARER OG TJENESTER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR ARBEIDSTILSYNETS KJØP AV VARER OG TJENESTER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR ARBEIDSTILSYNETS KJØP AV VARER OG TJENESTER INNHOLD 1 Definisjoner... 4 1.1 Kunden... 4 1.2 Leverandøren... 4 1.3 Leveransen... 4 1.4 Kontraktsdokumentet... 4 1.5 Kontrakten...

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Avtale for levering av koordinatorbistand for Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk (Østsamung)

Avtale for levering av koordinatorbistand for Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk (Østsamung) Vedlegg 2 Avtale for levering av koordinatorbistand for Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk (Østsamung) er inngått mellom (Leverandørs navn) (Leverandør) og Akershus fylkeskommune (Oppdragsgiver) *****

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner III

Mislighold og misligholdssanksjoner III Forelesninger i kjøpsrett H2016, 7. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner III Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Temaene for forelesningene

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015

Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015 Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015 Rundskriv nr 8/2014 utgår Til småkvalfangere og registrerte kjøpere av kvalprodukter REGULERING AV KVALFANGSTEN 2015 AU legger opp til samme reguleringsopplegg som i fjor,

Detaljer

Rammeavtale for levering av praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk

Rammeavtale for levering av praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk Rammeavtale for levering av praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk er inngått mellom (Leverandørs navn) (Leverandør) og Akershus fylkeskommune (Oppdragsgiver) ***** Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Vedlegg 2 Rammeavtale for anskaffelse av elev-pc-er

Vedlegg 2 Rammeavtale for anskaffelse av elev-pc-er Vedlegg 2 Rammeavtale for anskaffelse av elev-pc-er er inngått mellom (Leverandør) og Akershus fylkeskommune (Oppdragsgiver) ***** Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer ett til hver av partene. Oslo,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 5 Multimedia - konkurranse STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR NORSK LUFTFARTSMUSEUMS KJØP AV VARER OG TJENESTER

Vedlegg 5 Multimedia - konkurranse STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR NORSK LUFTFARTSMUSEUMS KJØP AV VARER OG TJENESTER Vedlegg 5 Multimedia - konkurranse STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR NORSK LUFTFARTSMUSEUMS KJØP AV VARER OG TJENESTER Versjon 0.1 sist endret februar 2016 INNHOLD 1 Generelle bestemmelser og definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur.

Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur. Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur. er inngått mellom (Leverandørs navn) (Leverandør) og Akershus fylkeskommune (Oppdragsgiver) ***** Denne avtalen er utstedt i

Detaljer

Kontrakt. Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Postadresse: Heggstadmoen 53 Org.nr.: Postnr.: 7004 Telefonnr.:

Kontrakt. Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Postadresse: Heggstadmoen 53 Org.nr.: Postnr.: 7004 Telefonnr.: VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Kontrakt Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Postadresse: Heggstadmoen 53 Org.nr.: 988964573 Postnr.: 7004 Telefonnr.: 72540540 Poststed: TRONDHEIM E-post: Roar.kvam@trv.no Kontaktperson:

Detaljer

Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave

Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave I denne listen har vi tatt inn henvisninger til viktige lovendringer, dommer, litteratur m.m. som er kommet til siden vi ferdigstilte 4. utgave av Kjøpsrett

Detaljer

STANDARDKONTRAKT VAREKJØP

STANDARDKONTRAKT VAREKJØP Arkivref. 2009/15785/085 Vedlegg 2 STANDARDKONTRAKT VAREKJØP Versjon 2.20 Standardkontrakt varekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt som Leverandør) [Her

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Garantibestemmelser mv

Garantibestemmelser mv Garantibestemmelser mv Advokat Folkman Boks 230 4892 GRIMSTAD 92425921, ANDERS@FOLKMAN.NO Garantibestemmelser Garanti gir objektivt ansvar uten skyld Går ut over Kjøps/Forbukerkjøpslov Må avgrenses i tid

Detaljer

Avtale om varekjøp. Avtalenummer: Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 -

Avtale om varekjøp. Avtalenummer: Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 - Avtale om varekjøp Avtalenummer: 182324 Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 - Denne avtalen er inngått mellom: Kjøper Navn: Org.nr.: 985 198 292 Postboks 150 2061 Gardermoen Leverandør

Detaljer

Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av førstehjelpsutstyr, hjertestarter og førstehjelpskurs

Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av førstehjelpsutstyr, hjertestarter og førstehjelpskurs Vedlegg 2 Rammeavtale for levering av førstehjelpsutstyr, hjertestarter og førstehjelpskurs er inngått mellom [Leverandørs navn] (Leverandør) og Akershus fylkeskommune (Oppdragsgiver) ***** Denne avtalen

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av varer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av varer Alminnelige innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av varer AIK varer 2012 1 1. ANVENDELSE... 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE PLIKTER... 4 2.1 SAMARBEIDSPLIKT... 4 2.2 TAUSHETSPLIKT... 4 3. KONTRAKTEN...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

AU legger i utgangspunktet opp til samme reguleringsopplegg som i fjor, og med forbehold om korrigering av opplegget underveis i sesongen.

AU legger i utgangspunktet opp til samme reguleringsopplegg som i fjor, og med forbehold om korrigering av opplegget underveis i sesongen. Rundskriv nr 15/2017 30.03.2017 Rundskriv nr 15/2016 utgår Til småkvalfangere og registrerte kjøpere OMSETNINGSREGULERING AV KVALFANGSTEN 2017 AU legger i utgangspunktet opp til samme reguleringsopplegg

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP Versjon 2.20 Standardkontrakt tjenestekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt som Leverandør) [Her må settes inn klausul om

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

BYSTASJONEN AS. v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER. Kontrakt. Bystasjonen AS.

BYSTASJONEN AS. v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER. Kontrakt. Bystasjonen AS. BYSTASJONEN AS v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER Kontrakt.. Standardkontrakt tjenestekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer