Årsplan for Marihøna Gårds- og frilufts Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Marihøna Gårds- og frilufts Barnehage 2015-2018"

Transkript

1 Årsplan for Marihøna Gårds- og frilufts Barnehage

2 Innholdsfortegnelse Hvorfor årsplan... 3 Om Marihøna barnehage... 4 Barnehagens satsningsområder... 5 Syn på barn... 6 Pedagogiske inspirasjonskilder:... 6 Marihøna-barna er... 6 Sosial kompetanse... 7 Barns medvirkning... 9 Lek Lekende læring lærende lek Voksenrollen Fagområdene Foreldresamarbeid Planlegging, dokumentasjon og vurdering Overgang mellom barnehage og skole Samarbeid med andre instanser Lover og retningslinjer Taushetsplikt og opplysningsplikt Betaling Oppsigelse For sent hentet barn Krisesituasjoner og sorg Ulykke / Krise

3 Hvorfor årsplan Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Årsplanen skal avklare barnehagens mål og rammer, og være en konkretisering av målene i Lov om barnehage og Rammeplanen for barnehagen. Årsplanen må ses i sammenheng med disse nasjonale planene, kommunens styringsdokumenter og øvrige vedtekter. Årsplanen har følgende funksjoner: Være et arbeidsredskap for barnehagens personale Gi mulighet til foreldre til å påvirke barnehagens innhold Grunnlag for kommunens innsyn i barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til utenforstående Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrere har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg Årsplanen varer fra , med revidering ved behov. 3

4 Om Marihøna barnehage Vi er en Gårds- og Frilufts barnehage med beliggenhet i Furnes i Ringsaker kommune. Vi startet opp i 2004 med to avdelinger og har utvidet oss ved økt behov for barnehageplasser. Med skog og mark på alle kanter har vi fine landlige omgivelser rundt oss. Vår barnehage består av fem avdelinger: 16 plasser for barn 0-2 år: Lilleputtskogen 24 plasser for barn 2-4 år: Hakkebakkeskogen 24 plasser for barn 4-6 år: Trollskogen 35 plasser for barn 0-6 år: Alveskogen fordelt på avdelingene Store- Alvene ca. 21 barn og Små- Alvene ca. 14. barn. Barnehagen ledes av en daglig leder og en assisterende styrer. Vår særegnehet Barnehagen legger vekt på natur og friluftsliv, fysisk aktivitet, samt stell og kontakt med dyr. Vi har shettlandsponnye Finess, islandshestene Finur og Lyksur. Vi har også kaniner, marsvin, høner, dverg- geit og minigris. Barna får ta del i dyrenes hverdag med stell som børsting, foring og kos, samt å ri på hest. I Marihøna Gårds -og friluftsbarnehage er barna i sentrum, vi legger til rette for at de skal kunne utvikle seg til selvstendige barn. Hvert barn er et unikt individ som vi gir individuell veiledning. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden andre mennesker, naturen og miljøet. Barna utfører øvelser som lærer dem å ta vare på seg selv og sitt miljø. Hele barnets potensial utvikles og utdannes fysisk, intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Barna har en frihet til å velge hva de vil holde på med i løpet av dagen, innenfor enkelte gitte rammer. Vi i barnehagen er opptatt av å gi barna mulighet til å komme nærmere naturen og det den har å by på. Barnehagen er omgitt av skog og natur på alle kanter, og ligger i et stille og rolig område i Nydal. Uteområdet i barnehagen er en stor naturtomt hvor vi har sandkasser, lavvo, gapahuk, bålplass og oppbygget utelekeplass. Underlaget er bark under lekeapparatene, ellers naturlig eng med trær og busker. Vi drar stadig vekk på tur i skogen der barna leker, utforsker, lager måltider og lærer seg å bli glad i naturen gjennom alle årstider. Å bygge granbarhytter, lage mat på bål, og dyrke planter og grønnsaker i egen kjøkkenhage, er noen av aktivitetene barna er med på. Vi mener at barna lærer best om tema fra jord til bord gjennom praktiske aktiviteter. I tillegg har barnehagen en gressplener der mange forskjellige plasskrevende aktiviteter foregår. I vinterhalvåret bruker barnehagen mye av tiden på ski og lek med ski, og med flere variasjoner av aktiviteter. For de minste som ennå ikke har ski på bena, er aking et alternativ. 4

5 Barnehagens satsningsområder Fjøs/dyr Barna skal, tilpasset alder og modenhet, få innblikk i og delta i stell av de dyra vi har i fjøset vårt. Vi har spader, koster og raker i barnestørrelse for å gi barna en følelse av at de er inkludert og at dette er for meg. Gjennom å delta selv får barna en gryende forståelse for at andre vesen trenger deres omsorg, og at de kan bidra til at dyra har det bra. Å være i lag med dyr er en læringsprosess i seg selv, både i forhold til å ta hensyn og være varsom. Dette er igjen en viktig sosial ferdighet i samspill med andre barn. Tilnærming til naturen, lære om naturen Gjennom mange turer i våre allsidige og naturskjønne omgivelser, ønsker vi å gi barna gode opplevelser i friluft som de vil bære med seg videre. For å bli glad i noe må man lære litt om det, og sammen skal vi gi rom for undring, utforsking og nærkontakt med alt vi finner i skog og mark fra maur og mark, til blomster, trær og fugleliv Fysisk aktivitet Fysisk utfoldelse er en viktig del av barndommen vi aldri skal glemme, barna trenger tid for uhemmet lek i frie omgivelser innenfor trygge rammer. Barnehagen har bygget og vedlikeholder en naturlekeplass, perfekt for lekelystne barn. Avhengig av årstid tilbyr vi lek i klatrestativ, på apparater, og selvfølgelig skilek og aking: Barnehagen kjører opp skiløyper på vinteren, og vi disponerer flotte bakker i ulike størrelser, som gir muligheter for fart og spenning Rammeplanen 3.4 Natur, Miljø og teknikk: Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet 5

6 Syn på barn Vårt barnesyn er forankret i FNs Barnekonvensjon. Alle barn i Marihøna er kompetente og kommuniserende barn. Barn erfarer og utforsker verden gjennom kroppen, og alt den gjør har en mening. Barnet danner seg selv og dannes i samspill med andre. Barn lærer i relasjoner til voksne og barn rundt seg. Kvaliteten på samspillet mellom barnet og de andre legger premisser for hva barnet lærer om seg selv, de andre og verden. Rammeplanen trekker frem at barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg. (M. Jennes) Barna skal få en mulighet til å være seg selv på sine premisser. Vi skal sette av tid til å mestre de daglige situasjonene, som måltid, av- og påkledning, rydding etc. Alle barn skal respekteres som selvstendige subjekt og oppfordres til å mestre oppgaver som er tilpasset barnets ferdigheter. Pedagogiske inspirasjonskilder: Pedagogikk står høyt i barnehagen og vi har flere viktige inspirasjonskilder: - Kreativitet, bruk av fantasi, læring gjennom den frie leken, ut i skogen og opp i trærne er sentrale inspirasjonskilder. Barnehagen vil skape en læringsarena der barn får opplevelse og erfaring fra varierte aktiviteter i naturlige omgivelser. Barnehagen er opptatt av å kunne møte barnet der det er, og gi barnet veiledning videre til å ta nye steg og utfordringer. - Maria Montessori var en dame, som utviklet en egen pedagogisk retning på begynnelsen av 1900-tallet. Hennes syn på barn er like aktuelt i dag, vi har i ulik grad tatt dette med oss inn i barnehagen. Vi er opptatt av barns læring, utforsking og selvstendighet i barnehagehverdagen. Vi mener at barn klarer mye selv bare de får tid, øvelse og veiledning. - Friluftslivets rolle som pedagogisk metode er sentralt i barnehagen vår. Natur og friluftsliv i barnehagen bidrar til virkelighetsnær læring, fysisk aktivitet i hverdagen, naturopplevelser og et godt sosialt miljø. Rammeplanens 7 fagområder er sentrale og vil brukes aktivt i naturen. Marihøna-barna er kompetente kommuniserende sosiale lekne selvstendige lærende opplever seg som en del av fellesskapet 6

7 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for utviklingen av sosial kompetanse. I Marihøna tenker vi at sosial kompetanse er summen av følgende fem hovedområder: o Empati og rolletaking o Prososial atferd o Selvkontroll o Selvhevdelse o Lek, glede og humor selvstendig Hva kjennetegner de fem hovedområdene? Empati og rolletaking Å gjenkjenne, sette ord på og å skille mellom andre og egne følelser. Å sette seg inn i andres roller. Lytte og være medfølende. Prososial atferd Å ta hensyn til andre i handling og å utføre handlinger som er til hjelp og nytte for andre. Å hjelpe, dele med, vise omsorg og inkludere andre. Å hjelpe andre å mestre mellommenneskelig samspill. Å gjenkjenne og rose positiv atferd hos andre. Å føle glede ved å vise omsorg for andre. Selvkontroll Å takle det at andre ønsker noe som går på tvers av egne ønsker. Å frembringe aktuelle, gode og kreative løsninger på mellommenneskelige utfordringer. Å ta i bruk forsonende ferdigheter som: å gi seg, innrømme feil, tåle å tape, la seg bli ledet, fire på egne krav og la en annens vilje dominere når det er på sin plass. Å takle frustrasjon, og å kontrollere sine egne aggressive og egoistiske impulser. Å tilgi andre og være i stand til å oppgi sinne. Selvhevdelse Å ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte. Å utvikle evnen til å lese den sosiale situasjonen og innrette sin egen atferd etter det samspillet som pågår. Å stå på egne krav når det er på sin plass. Å stå imot venne-/gruppepress. Lek, glede og humor Å skille lek fra annen aktivitet og å tre ut og inn av leken. Å kunne lekekodene. Å bearbeide informasjon systematisk, slik at den kan brukes i leken. Å vise humoristisk sans og ta initiativ til moro Å føle glede ved å lære og undersøke nye ting Å føle glede ved lek og humor 7

8 Sosial kompetanse Mål Barn i Marihøna barnehage skal utvikle seg til å bli sosialt kompetente individer slik at de kan fungere best mulig i alle sine relasjoner. For å oppnå disse målene må de voksne være bevisst sin rolle som modeller og veiledere for barna. De voksne må: Vise positive følelser Justere seg etter og følge barnets initiativ Snakke til barnet om ting det er opptatt av og prøve å få i gang en samtale Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre Hjelpe barnet til å samle sin oppmerksomhet Gi mening til barnets opplevelser av omverden ved det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme Utvide og berike barnets opplevelser ved sammenligninger, forklaringer og historier Sette grenser for hva som er tillatt på en positiv måte ved å peke ut alternativerandre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Sosial kompetanse kjennetegnes på kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. 8

9 Barns medvirkning Barnekonvensjonen peker på barns rett til medvirkning, og til å bli hørt, både i familien og samfunnet. Barnehagen er som regel barnets første møte med samfunnet utenfor hjemmet. Her representerer barnet seg selv som enkeltindivid og her begynner den første oppdragelse i demokrati. Årene i barnehagen er viktige år i dannelsen av personlig identitet, og identiteten styrkes gjennom en opplevelse av å ha aktiv innflytelse over eget liv. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelovens 3). Barn i barnehagen har rett til å ha innflytelse over alle sider ved sitt liv i barnehagen. Én måte å oppfatte barns rett til medvirkning på, er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har en betydning i fellesskapet. Voksne må ta ansvar for å gi barnet et rom, fysisk og psykisk, for å uttrykke seg og samhandle med andre. Barn har imidlertid ulike måter å medvirke på, og ivaretakelse av de minste barnas medvirkning kan være spesielt utfordrende for de voksne. Det ligger mange følelser og tanker i barnas kroppslige og verbale uttrykk. For å ivareta de minste barnas rett til å medvirke er det avgjørende at de voksne evner å se barnas verbale og kroppslige uttrykk og kunne svare på disse på en god og ansvarlig måte. Barns rett til medvirkning skal ivaretas uavhengig av alder. Det er viktig at barna erfarer at de har en betydning i barnehagen og kan påvirke sin egen hverdag. Barns medvirkning handler om å sørge for at alle barn opplever at de har en stemme. føle glede ved å lære og undersøke nye ting 9

10 Lek Barn er grunnlaget for verdens framtid. Gjennom tidene og i alle kulturer har barn lekt. Lek er, sammen med behov for ernæring, helse, bolig og utdanning, nødvendig for alle barns utvikling. Leken er instinktiv, frivillig og spontan. Den er naturlig og utforskende. Lek er kommunikasjon og uttrykk som forbinder tanke og handling. Leken omhandler alle aspekter av livet og hjelper barn til å utvikles fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt. Lek er en måte å lære seg å leve på, å leke er livet. Leken oppstår i øyeblikket og trer i kraft umiddelbart. Den er en aktivitet der barnas indre dominerer den ytre verden. Det som barnet opplever og erfarer i miljøet undersøkes og praktiseres i leken og blir slik til kunnskap for barnet. De ferdigheter som barnet tilegner seg i lek er motorikk, kroppsoppfatning, sosialt samspill, språkkunnskaper, ideer og grunnleggende matematiske ferdigheter. I leken bearbeider barnet inntrykk, problemer og motsetninger som barnet blir utsatt for i oppveksten. I lekens verden er alt mulig, der barnet kan forsøke å utforske verden rundt seg uten frykt for hva som ville skjedd dersom det var på alvor. Lek er barnets arbeid og det beste som finnes. Leken er det høyeste trinn i barns utvikling, i menneskets utvikling i denne tiden fordi den er den frie fremstilling av det indre ut fra en indre nødvendighet og drift. Friedrich Fröbel 10

11 Lekende læring lærende lek Hva er egentlig å leke? Det å skulle sette en konkret definisjon på hva lek er, er vanskelig. Men allikevel vet alle på en måte hva lek er. Leken har mange karakteristiske trekk; Lek er en typisk aktivitet blant barn, en aktivitet som gir tilfredsstillelse i seg selv. Den er lystbetont, frivillig og spontan. Den er spennende og gir et uttrykk for en indre drift. Å leke er å ta et skritt utenfor den virkelige verden, og ta sats inn i fantasiverdenen hvor alt er lov og på lissom. Men leken er ikke bare for å ha det så gøy at det kiler i magen. Leken har også en lærende funksjon på mange områder. Gjennom leken utvikler blant annet barna sosiale relasjoner som det å lede andre og mulighet til å løse konflikter. De utvikler språket gjennom begrepslæring og utveksling av kunnskap. Å inneha lekekompetanse og å mestre leken, er med på å utvikle barnas selvfølelse som igjen gir en trygghet. Mål Marihøna barnehage fremmer lek og læring gjennom: Å stimulere til allsidig og variert lek Å bruke leken til å lage rom for formell og uformell læring Å ha gode, gjennomtenkte og planlagte aktiviteter Å ha tilgang på materialer Å ha dyktig personalet For fremme barns lek og læring må personalet: Være lekne og tørre leke Være åpne for barns initiativ til lek Oppsøke barns lek der den er Legge til rette for lek og læring gjennom å gjøre rom og aktiviteter tydelige Planlegge og strukturere gode formelle læringsaktiviteter Være en part som kan utvikle og bringe leken videre Være en som kan invitere barn inn i etablert lek Ha kunnskap om lek Kjenne til enkeltbarnets behov 11

12 Voksenrollen Alle ansatte i Marihøna barnehage er betydningsfulle og viktige for fellesskapet i barnehagen. De ansatte i Marihøna har ulike roller, men alle har vi samme oppgave: Å medvirke til en god barnehagehverdag for barn og kollegaer. Voksenrollen handler om å være gode modeller og å være barnas veiledere og rådgivere. Vi skal formidle gode holdninger som toleranse, respekt og anerkjennelse. Som voksne må vi være tydelige og forutsigbare. Vi skal stimulere barns nysgjerrighet og møte deres vitebegjær med entusiasme. Vi skal være tilstede både bokstavelig og i overført betydning og se hvert enkelt barn. Mål Marihøna barnehage har et inkluderende miljø der både voksne og barn opplever likeverd og respekt. Personalet viser dette gjennom sine handlinger og væremåte. Barna skal møte voksne som: går aktivt inn i samspill med barn og støtter deres utvikling er aktive i lek og hjelper barna å videreutvikle leken. hilser på alle vi møter har respekt for andre og andres meninger er ærlige mot hverandre er lydhøre for hverandres ytringer/ tørre å si vår mening kan ta opp uenighet på en respektfull måte snakker med og ikke om er tilstede, både i bokstavelig og overført betydning minner hverandre på ansvaret vi har som forvaltere av barnas barndom 12

13 Fagområdene Fagområdene i rammeplanen er et viktig arbeidsredskap og innehar gode målformuleringer. Målene for hvert fagområde, og konkretisering av disse, skal synliggjøres i periodeplanene, aktivitetsplaner, individuelle planer, i hverdagssituasjonene og rutiner. Det er pedagogisk leder som har ansvar for å ivareta og synliggjøre fagområdene i den daglige planleggingen. 13

14 Foreldresamarbeid I Marihøna barnehage legger vi vekt på å få til et godt foreldresamarbeid. Foreldregruppen er vår viktigste samarbeidspartner i arbeidet med å skape trivsel, utvikling og læring hos barnet. Den viktigste kontakten mellom barnehagen og hjemmet skjer hver dag i bringe og hentesituasjoner, der relevant informasjon skal videreformidles begge veier. Øvrig informasjonsflyt fra barnehagen skjer hovedsakelig via e-post og barnehagens nettsider, men også på oppslagstavler. Det er derfor viktig at foreldre informerer personalet dersom de ikke er tilgjengelig via e-post eller endrer e-postadresse. I situasjoner der personalet er usikre på foreldres synspunkt, eller ønsker og informere om noe viktig vedrørende barnet, er personalet instruert og forpliktet til å ringe barns foreldre; gjerne èn gang for mye, enn èn gang for lite. Foreldresamtaler Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler i barnehageåret. Det er ønskelig at foreldre deltar på minst en av disse. Foreldremøter På høsten er det alltid et oppstartsmøte for nye og gamle foreldre. Her vil også periodeplanen for inneværende halvår presenteres. På våren vil det bli nytt foreldremøte. Samarbeidsutvalget (SU) Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Su består av 5 representanter fra foreldrene, styrere, 2 eierrepresentanter og 2 ansatte. Styrer er sekretær. Su skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Forslag til års budsjett og årsplan legges frem for Su. Su skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Su har ingen fast møteplan men møtes ved behov. Foreldreutvalg FAU består av en gruppe foreldre som er valgt på første foreldremøte på høsten. Fau består av 5 foreldrerepresentanter, en fra hver avdeling. Fau skal sikre at samarbeidet mellom hjem og barnehage blir godt. Det avholdes møter ved behov. 14

15 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Marihønas pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Å planlegge, vurdere og dokumentere er en prosess hvor de ulike delene må sees i sammenheng, og er avgjørende for at det er progresjon i arbeidet. Foresatte skal inviteres til å delta i prosessen. Pedagogiske ledere og styrere har ansvaret for prosessen. Planlegging Vi planlegger ut fra overordnede mål og med utgangspunkt i barnas interesser, erfaringer, alder og modenhet. Planlegging sikrer at vi jobber målrettet, at vi kan kontrollere/justere underveis og til slutt se om vi har nådd målene. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Ikke alt kan planlegges, men i barnehagen er det viktig at vi vet hva vi vil med de ulike aktivitetene og hverdagssituasjonene. Planer viser retning og gjør det enklere å løse uforutsette problemer. De behov og interesser som barna selv på forskjellige måter gir uttrykk for, bør ligge til grunn for vår utforming av miljøet og planleggingen av den pedagogiske virksomheten. Pedagogiske ledere og styrere er ansvarlig for planleggingsarbeidet. Mål Alle avdelinger er ansvarlig for å lage periodeplaner, som er en konkretisering av årsplanens mål. Alle avdelinger har ansvar fore å lage aktivitetsplaner/ukeplaner/månedsplaner. Alle planene skal være tilgjengelige for foresatte. Alle ansatte skal kjenne til barnehagens årsplan. 15

16 Vurdering Vurdering skal inngå som en naturlig del av arbeidet for å sikre kvaliteten i barnehagen. Trivsel hos enkeltbarnet og i barnegruppa vurderes kontinuerlig, periodeplaner vurderes etter periodens slutt osv. Vurdering er å beskrive og reflektere for å kunne justere innholdet i planleggingen. Var gjennomføringen i henhold til planer? Var det rett tidspunkt å gjøre det på? Kunne vi ha gjort noe annerledes? Hvorfor og hvordan. Vi ser på hele prosessen som en viktig del av vurderingsarbeidet. Vurdering gjøres på avdeling, leder- og personalmøter Pedagogiske ledere og styrere er ansvarlig for vurderingsarbeidet. Mål Alle periodeplaner skal vurderes fortløpende. Årsplan kan revideres etter behov. Barnegruppa og det enkelte barns trivsel og utvikling dokumenteres i tilknytning til foreldresamtaler. Barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Foreldrenes erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Observasjon Observasjon i barnehagen er systematisk innsamling av informasjon om hva barna sier og gjør, hvem de er sammen med, og stedene de oppholder seg. Observasjon hjelper oss voksne i barnehagen til å få bedre innsikt i barnas lek og sosiale samspill, og se det enkelte barnet. Ved å observere vil vi avdekke konflikter, oppdage felles lek og vennskap. Hensikten med observasjon er å støtte barna i deres videre utvikling. Observasjon kan også være for at personalet skal utvikles i sitt arbeide og sitt barnesyn. Observasjon hjelper oss å å synliggjøre vår praksis og gir større rom for barns medvirkning. Vi kartlegger 3-5 åringers språkkompetanse ved hjelp av TRAS. Mål Observere systematisk det daglige arbeidet i barnehagen. Bruke TRAS som observasjonsmetode for å kartlegge språk og språkutvikling hos 3, 4 og 5 åringer. 16

17 Pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som synliggjør egen praksis for de ansatte i barnehagen. Det kan ses på som et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor de ansatte og barnehagen som organisasjon er i kontinuerlig utvikling og arbeidsmåten er særlig nyttig for å la små barn medvirke i egen barnehagehverdag. Gjennom pedagogisk dokumentasjon tar personalet utgangspunkt i dokumentasjonen fra hverdagen i barnehagen og åpner for refleksjon rundt denne dokumentasjonen. Det handler om å vende blikket mot den pedagogiske hverdagen som skaper rammer for både barn og voksne. Ved å reflektere over det som tas for gitt dekonstrueres etiske spørsmål om barns medvirkning og demokratiske aspekter ved det pedagogiske arbeidet. Det er refleksjonen rundt eget arbeid og barnas opplevelse av barnehagehverdagen som er grunnlaget for pedagogisk dokumentasjon. Gjennom refleksjon over egen praksis vil barnehagen kunne være i kontinuerlig utvikling. Mål Marihøna barnehage skal dokumentere barnehagehverdagen gjennom video, foto, praksisfortellinger eller tekst. 17

18 Overgang mellom barnehage og skole Barn i Marihøna som skal begynne på skolen påfølgende høst vil sammen danne en førskolegruppe. Denne gruppen vil gjøre skoleforberedende oppgaver, hvor vi vil vektlegge språk og praktiske ferdigheter. Barnehagen vil også delta i direkte samarbeid med den enkelte skole der dette er behov. Overgang fra barnehage til skole skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Informasjon fra barnehage til skole skjer alltid med foreldrenes samtykke. Samarbeid med andre instanser Barnehagen har flere samarbeidspartnere som vi i varierende grad forholder oss til: Helsestasjon Pedagogisk fagsenter Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Sosialtjenesten Lover og retningslinjer Statlige føringer: FNs barnekonvensjon, Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kvalitetsmeldingen, derav Stortingsmelding nr 41 18

19 Taushetsplikt og opplysningsplikt 20 i Lov om barnehager omtaler regler for taushetsplikten. Bestemmelsen viser til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, og gjør disse gjeldene for alle ansatte i virksomheter etter barnehageloven enhver som utfører tjeneste eller arbeid. Reglene verner barna og deres foreldre slik at ingen opplysninger om personlige forhold kommer på avveie. 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten. Barnehagepersonalet har plikt til å gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysningene bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Eller når et barn har vist vedvarende, alvorlige adferdsproblemer. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barnevernstjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. 19

20 Betaling Foreldrebetaling fra og med 1. mai 2015 er på Kr. 2580,- pr. måned for full plass Kr. 2363,- for 4 dager Kr. 2088,- for 3/4 dager Kr. 1809,- for 3 dager Kr. 1317,- for 2 dager Kr. 305,- enkeltdager (inntil 9 timer daglig I tillegg kommer kr 350,- pr. måned til mat for barna og kr 20,- pr. måned i turpenger. Betalingen skjer via bankgiro og må sikre at mottaker får egen kvittering for innskuddet. På innbetalingen skal det stå fakturanummer og kundenummer. Betalingen har forfall før den 1. hver måned. Betalingen settes inn på kontonummer: Oppsigelse Oppsigelse må leveres skriftlig til styrere. Oppsigelsestiden er på tre måneder fra den følgende 1. i måneden. Dette gjelder også om kontrakten er tegnet før barnet har begynt i barnehagen. Foreldrebetalingen kan forøvrig frafalles i oppsigelsestiden fra det tidspunktet plassen fylles opp av et annet barn dersom alle barnehagens avdelinger er fylt opp, ellers etter oppsigelsestidens utløp. For sent hentet barn Vi har forståelse for at man kan bli forhindret ved noen få anledninger til å komme i rett tid, for å hente. Da forventer vi å få beskjed i så god tid som mulig. Skjer det mer enn en gang vil vi ilegge bot. Dette grunnet at Marihøna må betale en ansatt overtid for å passe barnet, samt at den ansatte bruker av sin fritid. Vi bruker sund fornuft, og ser an hvert tilfelle. 20

21 Krisesituasjoner og sorg Marihøna barnehage har en handlingsplan, hvor alle typer kriser har sine rutiner, samt ved dødsfall og andre situasjoner. Denne handlingsplanen skal alle ansatte i barnehagen signere på at de har lest og forstått innholdet av. Vi ønsker å ivareta barn, ansatte og foreldre på best mulig måte i disse situasjonene. Ved sorg: Ingen barn sørger likt, barns sorgreaksjon avhenger av personlighet, alder, modenhetsnivå og nettverk rundt. Typiske trekk: Trishet Lengsel Sterke minner Savn Tretthet Konsentrasjonsvansker Hukommelsesproblemer Angst Søvnløshet Aggresjon Det er mye man kan gjøre for å legge til rette for god sorgbearbeiding. Man kan sette av tid i avdelingen hvor man sitter i hestesko og forteller om sine opplevelser, eller prate med de det gjelder på tomannshånd. Dersom barnet opplever at det blir gitt rom for spørsmål, vil det forholde seg til den informasjonen det får, istedenfor til fri fantasi. Det er ikke alle som klarer å sette ord på det de tenker, og da kan det å tegne være et nyttig verktøy Lek er også en god metode for barn i sorg, de leker ut sorgen gjennom situasjoner de har opplevd Andre ressurser: Foreldre / foresatte Kriseteam i kommunen Venner Personalet Helsestasjon Prest / diakon Andre tillitspersoner 21

22 Ulykke / Krise Hver ulykke må behandles ulikt, ut ifra omfang. Handlingsplanen for personalet tar for seg alle sider av større og mindre typer ulykker. Handlingsplanen inneholder: Viktige telefon nummer Generell handlingsplan Fall hodeskader Alvorlig ulykke i barnehagen Ulykker med kjemikalier Alvorlig sykdom hos et barn Smittevern og hygiene Alvorlig sykdom hos ansatt Når et barn bør være borte fra barnehagen Når et barn blir syk i barnehagen Stelleinstruks Mobbing av barn i barnehagen Mobbing i barnehagen Barn blir borte fra barnehagen Barn blir borte fra tur Generell håndtering av biting Sorgreaksjon hos barn Hjelpe-rollen når barn er i sorg Minnestund i barnehagen Håndtering av presse i nødsituasjoner Håndtering av personlige kriser Frostskader Brannskader Vepsestikk, bistikk, humlestikk, flåttbitt og ved allergisk reaksjon Dødsfall i barnehagen Oppfølging når barn dør i barnehagen Ved død i familien til barn i barnehagen Når et barn død plutselig (ikke i barnehagen) En i personalgruppen mister en av sine nærmeste Vi vil også kontakte andre instanser ved noen av situasjonene: BUP PPT Helsestasjon Fastlege Kommunens kriseteam Evt andre 22

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE Barnehageåret 2017-2018 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE Barnehageåret 2012-2013 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer