vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank : A - God service og konkurransedyktige vilkår - 13 autoriserte finansielle rådgjevarar - Samfunnsengasjement i 170 år for Vossabygda - Takk til kundane for svært god oppslutnad

2 vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfritt i bank for honnørkundar nye spanande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Foto: Svein Ulvund Voss Sparebank har lang fartstid i Vossabygda. Gode kundar som stør opp om banken gjev oss høve til betydelege bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Erik Østlie/visitvoss.no - Opplag: 7500

3 Voss Sparebank - gjer det enkelt og skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet! Voss Sparebank har som visjon å vera ein sjølvstendig, engasjert og trygg medspelar i utviklinga av lokalsamfunnet og næringsliv. Det viser tydeleg att i tala våre dette året, med fin vekst på alle område. Den store aktiviteten i lokalsamfunnet skapar positive ringverknader både for næringsdrivande i bygda og for oss som lokalbank. Voss Sparebank sikrar sjølvstende ved stabil drift gjennom ei årrekkje, der eigenkapitalen vert bygt opp «stein på stein». Banken er på nytt vurdert som den mest kredittverdige banken i landet av DnB Markets. God oppslutnad frå kundane, har saman med effektiv drift og god innsats av våre tilsette gjennom mange år, gjort oss til ein svært solid bank. Voss Sparebank engasjerer seg på ulike måtar i lokalsamfunnet. Mellom anna tilfører banken om lag 2,5 mill. kr årleg til sponsoravtalar, gåver og anna stønad - ei hjelpande hand til det flotte lagslivet i bygda. God og effektiv drift av banken er likevel den viktigaste samfunnsoppgåva vår. Samarbeidet med næringsdrivande er ein svært viktig del av oppgåva. Voss Sparebank har utvikla seg og er den største næringsbanken på Voss, med god eigenkapital til å skjøtta den rolla også i tida framover. Me tenkjer langsiktig og ynskjer å vera ein trygg og stabil samarbeidspartnar for alle kundane våre i alle situasjonar både i gode og mindre gode tider. For oss er det eit ikkje uvesentleg poeng at alle utlåna våre vert finansierte gjennom kundeinnskot og opparbeidd eigenkapital. Me låner ikkje ei krone i marknaden, har god likviditet og ingen refinansieringsrisiko. Svært få bankar i landet er i same situasjonen. Ei særskilt takk til innskytarane for den flotte oppslutnaden om banken! Nyleg gjennomført kundeundersøking viser at banken skårar høgt på mellom anna service, lett tilgjengeleg kundeservice, konkurranse-dyktige vilkår og god rådgjevingskompetanse, medan det betyr lite for kundane at banken ikkje er til stades på sosiale media som Facebook og Twitter. Satsinga på kompetanseoppbygging siste åra synest å ha vorte positivt motteke hjå kundane. Banken har no 13 Autoriserte finansielle rådgjevarar. Me freistar heile tida å yta kundane våre god service og ha konkurransedyktige vilkår, samstundes som me legg vekt på å gjera det enkelt for kundane å nytta tenestene våre. Eksempel på det er: KundePIN - same kode ved bruk av fleire kort. BankID - brukarane kan om kort tid logga seg på med BankID der MinID vert nytta i dag mellom anna på Altinn, NAV, Skatteetaten, Lånekassen og kommunane sine nettsider. MobilBank tingjengeleg der du er! Stor vekst i antal brukarar og transaksjonar. Bank, forsikring og leasing på ein stad. Fin utvikling i salet av både forsikring og leasing. Frende Skadeforsikring: landets mest fornøgde forsikringskundar går det fram av ei nyleg undersøking gjort av selskapet EPSI Rating. Eg håpar du finn mykje av interesse i dette nummeret av vossabanken.no - god lesnad! Me ynskjer alle ei god adventstid og ei fredeleg julehelg i vente! Kjell Jostein Bø 3

4 Eldsjelp for Vo 4 Laila Rynning Veum Den eine vinnaren av Eldsjelprisen for 2011 er frå Mosjøen og kom til Voss i Alt frå første stund på Voss vart ho med i frivillig dugnadsarbeid. Det var dugnad i ungdomslaget, Kvinne- og familielaget og elles i grendamiljøet på Kyte. Som mor var ho m.a. ivrig med i IL Viljar på ulike dugnader, i Joggekarusellen, i fotballgruppa, og som funksjonær på skirenn. Vinnaren er lærar av yrke og gjekk av med AFP for tre år sidan. Ho har undervist både på barne- og ungdomstrinnet og i vidaregåande skule, og m.a. undervist i kunsthistorie. Kunst og kultur er ei av hennar store interesser, og i 2003 / 2005 var ho student ved Universitetet i Bergen / Folkeuniversitetet, der ho tok grunnfag i kunsthistore. Vinnaren er i dag leiar i Voss Kunstlag, og har vore medlem i laget heilt sidan ho kom til Voss i Voss Kunstlag fyller i år 60 år, og er aktivt som aldri før. Ei rekkje utstillingar og foredrag har vore haldne i år, og fleire er planlagde. Det vert også arrangert kurs og workshops. Voss Kunstlag vart i jubileumsåret kåra til Norges beste og mest aktive lag, av Norske Kunstforeninger. Ei utmerking som heng svært høgt. Vinnaren har arbeidd for eit breiare samarbeid innan kunst og kultur i bygda. Mellom anna var laget aktivt med under NM på Ski i vinter, og har delteke under Ekstremsportveko, i tillegg til mange års samarbeid med Vossa Jazz. Vinnaren har stor stå-på vilje og gjev seg ikkje før ho har fått svar og resultat av arbeidet. Ho er ein aktiv og nytenkjande person og ein inspirasjon for mange. Ho brukar svært mykje av pensjonisttida si til frivillig arbeid for kunst og kultur i bygda. Voss Sparebank deler årleg ut Eldsjelprisen for Voss. Utnemninga som Årets Eldsjel 2011 vart denne gongen tildelt to personar - Laila Rynning Veum og Per Ove Himle. Prisen er i år på kr til kvar av vinnarane, og vert delt likt mellom eldsjela og laget denne representerer. Prisen vart delt ut under VossUp-dagen på torget laurdag 6. oktober VossUp-dagen er eit arrangement der lag og organisasjonar drive av friviljug kraft kan presentera seg sjølve. Det var såleis ein flott arena å dela ut Eldsjelprisen på. Voss Sparebank oppretta Eldsjelprisen for Voss i Prisen skal tildelast eit prosjekt, lag, organisa-sjon eller enkeltperson som gjer ein nyttig innsats for utviklinga av lokalsamfunnet eller næringslivet i kommunen. Prisen skal tildelast for ueigennyttig innsats og gjerne for eit bestemt prosjekt. Utdelinga skjedde på torget under VossUp-da styreformann i V

5 risen ss 2011 Personar som gjennom ein lengre periode har stått på for eit lag eller organisasjon, er gode kandidatar til å få prisen som Årets Eldsjel. Bygdefolket kjem med forslag til kandidatar, og til Årets Eldsjel har det kome inn ei lang rekkje med forslag. Mange av kandidatane er føreslegne av fleire personar. Juryen Til å velje ut Eldsjelprisvinnarane er det etablert ein jury, som er samansett slik: Steinar Hjørnevik Styreleiar i Voss Sparebank og dagleg leiar av HMV-konsernet Gunnhild Utkvitne Kommunalsjef for kultur og fritid i Voss Kommune Heidi Olsen Nedkvitne Leiar i Voss Idrottsråd og styrar ved Tvildemoen Barnehage Odd Henry Hommedal Sekretær i juryen og avdelingsleiar i Voss Sparebank gen. Prisane vart utdelt av Steinar Hjørnevik, oss Sparebank. Per Ove Himle Den andre vinnaren av Eldsjelprisen 2011 fekk dugnadsarbeidet inn med morsmjølka. Han deltok tidleg på dugnad i lag med faren, på same måte som han sjølv tek sin eigen son med på dugnadsarbeid i dag. Vinnaren har vore medlem i Idrottslaget Vargar heile livet, der han i dag er nestleiar i laget. Han har elles vore med i styret i om lag 15 år. Som yngre var han sjølv aktiv langerennsløpar, utan dei store topplasseringane. Når det gjeld frivillig arbeid og dugnad er han derimot i det absolutte toppsjiktet. Vinnaren var ein av drivkreftene for å få i gang Voss Ski- og Tursenter, og har stått på for dette anlegget seint og tidleg. Han er Vargar sin representant i styret for anlegget oppi åsen. Vinnaren har fulltidsjobb som arbeidsformann i entreprenørbransjen, så køyring av trakkemaskin og løypepreparering må skje i fritida. Det meste av fritida går dermed med til nettopp dette. Ikkje sjeldan tek han ei økt tidleg om morgonen før han dreg på jobb, slik at løypene skal vera tipp topp for alle oss andre som brukar anlegget. I samband med NM på Ski i vinter deltok han aktivt natt og dag med å få best mogelege løyper. Som me veit vart arrangementet ein stor suksess. Ein suksess som vinnaren av Eldsjelprisen må ta ein stor del av æra for. Vinnaren er ein arbeidsmann som likar å få ting til å skje og likar å sjå resultat. Han er opptatt av at det skal vera kvalitet på arbeidet og anlegg-et i Voss Ski- og Tursenter. Det må det vera, om me skal få ting til å skje i framtida. Vinnaren seier at han vanskeleg kunne halda fram med dugnadsarbeidet utan den svært gode støtta frå familien og kona, og ynskjer å takka dei for det. Vinnaren lovar å halda fram med arbeidet så lenge han har gnisten. 5

6 Osafestivalen Lunsjkonsert Ved lunsjtid fredag 26. oktober vart banken sine lokale i Vangsgata gjort om til konsertarena. Me hadde då gleda av å ta i mot 10 utøvarar som studerer folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Konserten var ein del av programmet til årets Osafestival, og det var andre året på rad at festivalen held konsert i banken. Vel 50 tilhøyrarar fekk med seg dei vakre tonane som vart presenterte. Kunstnarleg leiar for festivalen, Steinar Ofsdal, opna konserten med eit fyrespel, før studentane frå Norges Musikkhøgskole entra scena. Ensemblet bestod av seks hardingfelespelarar og tre kvedarar. I løpet av den vel halvtimelange konserten fekk me høyra eit variert program frå den sarte bånsull til den ville halling. Med seg hadde dei også ein rumensk-serbisk felespelar, noko som gjorde at me også fekk høyra nokre balkanske rytmar. 6 Banksjefen takka studentane og Osafestivalen for ein flott konsert, og understreka at banken synest det er stas også å kunne bidra med å vera konsertarena for slike arrangement som føregår i bygda vår! Dette var som nemnt andre året på rad at Osafestivalen held konsert i banken, og me håpar å kunne ynskja velkomen også ved seinare høve! Alle foto: Svein Ulvund

7 BSU Framtidsretta SPARING Alle tenkjer på å kjøpe seg bustad ein eller annan gong. Huskjøpet er for dei fleste den største og viktigaste investeringa i livet. BSU er ein god måte å leggje seg opp ein betydeleg startkapital, slik at huskjøpet vert lettare. Voss Sparebank tilbyr gode vilkår til deg som vil spara til eigen bustad. Regelmessig sparing på BSU gjev deg eigenkapital til kjøp av drøymehuset. Voss Sparebank kan hjelpa deg med dette. Me tilbyr BSU med den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % av spart sum i redusert skatt. Når du skal kjøpa bustad tilbyr me beste utlånsrenta i banken. BSU-konto kan du opprette sjølv i nettbanken din under: Produktbestilling og Opprett konto. 20 % av spart beløp i redusert skatt Sparar du kr ,- per år, vil du få kr 4.000,- i redusert skatt Det er difor ein fordel å ha skattbar inntekt for full utnytting av sparetilbodet Banken si beste innskotsrente Dette gjer at du samla sett vil få over 20 % avkasting på sparebeløpet Skattereduksjon + innskotsrenta Gode lånevilkår Ved regelmessig sparing i BSU kvalifiserer du for gode lånevilkår med Fyrsteheimslån. Dette er eit tilpassa lån for nyetablerarar som gjev deg beste lånevilkår i ein livsfase du treng det mest. Nokre BSU-reglar Maks sparesum er kr ,- per år Maks spart beløp totalt er kr ,- Kan spare fram til og med det året du fyller 33 år Uttak må knytast opp mot bustadføremål Du er hjarteleg velkomen innom i banken for meir informasjon, eller oppretting av BSU-konto! 7

8 Ålmennyttige gåver Voss Sparebank deler kvart år ut gåver til ålmennyttige føremål. Gjennom sponsoravtalar, gåver og anna stønad, bidreg banken årleg med omkring 2,5 mill til lokalsamfunnet. Dette er betydelege midlar for å oppretthalde det gode aktvitetsnivået i bygda. Pengane går i stor grad til idrett, kultur og organisasjonsliv, men litt går òg til andre samfunnsnyttige tiltak. Banken har sidan 1853 gjeve gåver til ålmennyttige føremål. Den første gåva vart gjeven til Voss folkeboksamling (almuebilioteket). Denne var på 15 spd. Det er såleis store summar banken fører attende til lokalsamfunnet. Gåvene går til store prosjekt innan idrett og kultur, medan mange av gåvene er ekstra tilskot for å betra eller fortsetja godt arbeid for bygda og lokalsamfunnet. Banken kjenner på at dette er like aktuelt no som det var for 160 år sidan. God bankdrift og kundar som stør opp om banken er grunnlaget for ålmennyttige gåver. Dei største gåvene i år gjekk til Voss Sjukehus og FIS Freestyle VM Voss Sjukehus fekk kr ,- til ny ultralydmaskin. Medan FIS Freestyle VM 2013 fekk kr ,- til arrangementet. No i haust har det vore 2 store gåveutdelingar, der banken delte ut til saman kr ,- 8

9 delte me ut tilsaman kroner til: Bolstadøyri Bedehus KFUM/KFUK Bjørgum Ungdomslag Evanger Grendalag Hauge Ungdomslag Jordalen Grendalag Kløve Ungdomslag Oppheim Ungdomslag Ungbjørk Ungdomslag Voss Ungdomslag Balkanfest Ekstremsportveko Osafestivalen Orkesteret Fossegrimen Evanger Musikklag Voss Musikklag Voss Skulemusikk Vossa Jazz Voss Storband Stalheim Landskapspark Vassvøri Sogelag Voss Kunstlag Voss Røde Kors Hjelpekorps Vossestrand Røde Kors Hjelpekorps delte me ut tilsaman kroner til: Borstrondi Skyttarlag Bulken IL FFO-Voss Fotballklubben Voss FIS Freestyle VM 2013 IL Eldar IL Vargar IL Ørnar Nabobeino Voss Freestyleklubb Voss Hang- og Paragliderklubb Voss IL (Roset-hytta) Voss Karateklubb Voss Køyre- og Rideklubb Voss Ski- og Tursenter Voss Skyttarlag Årmotslia Skisenter Festival Voss Biletet er frå utdelinga mange gode representantar for lags- og organisasjonslivet på Voss. 9

10 i Myrkdalen I perioden mars 2013 skal Voss og Myrkdalen arrangera FIS Freestyle World Ski Championships Toppeliten av skikøyrarar frå heile verda kjem til Hordaland, Voss og Myrkdalen desse dagane for å avgjera kven som er best i verda. Me reknar med at om lag 350 utøvarar frå 35 nasjonar kjem på besøk. Konkurransen i halfpipe går i Oslo Vinterpark, medan kulekøyring, parallellkulekøyring, skicross, aerials (hopp) og slopestyle vert gjennomført i Myrkdalen på Voss, der det er investert fleire millionar i eit topp moderne anlegg for freestyle. Om lag 600 frivillige er engasjert på alle nivå i organisasjonen. Dette gjer at engasjementet spreier seg utover fleire miljø. Meld deg som frivillig på NRK står for fjernsynsproduksjonen, med sendingar i meir enn 50 land. 10 Det vert eit godt kulturopplegg under VM. Tysdag er det opningsseremoni i Voss sentrum med Alex Rosén og andre aktørar. Kvar dag unnateke laurdag er det premieutdeling og ettermiddagsunderhaldning i Myrkdalen, med det nye hotellet som råme. Laurdag vert det premieutdeling og show i Voss Sentrum. Opplevinga av samspelet mellom natur, vêr, spektakulære idrettsprestasjonar, kulturuttrykk og andre tilskodarar skal sitja i kropp og sinn lenge etter VM. Opplevingane skal bidra til at tilskodarane søkjer attende til tilsvarande arrangement i framtida. Gode idrettsopplevingar vert endå sterkare når dei er ramma inn av positive menneske. Me ynskjer å sjå deg i bakken under verdsmeisterskapen i Myrkdalen i mars 2013! Tekst: Kristin Lemme VM 2013 Foto: Erik Østlie/visitvoss.no

11 FIS Freestyle World Ski Championships/ Freestyle-VM 2013: 11 Oslo Vinterpark Tysdag 5. mars kl 19.30: Halfpipe Myrkdalen, alle dagar kl 14.00: Onsdag 6. mars: Kulekøyring Torsdag 7. mars: Aerials (freestyle hopp) Fredag 8. mars: Parallellkulekøyring Laurdag 9. mars: Slopestyle Sundag 10. mars: Skicross Det vert sett opp busstransport kvar dag, og publikum vert oppmoda om å reisa kollektivt!

12 Frende Forsikring - mest nøgde kundar Frende Forsikring ligg i teten etter årets kundeundersøking, gjort av EPSI Rating. Frende har som målsetjing å vera konkurransedyktig, med forutsigbare prisar og innhaldsrike forsikringar. Kundeundersøkinga til EPSI Rating inneheld over 2200 telefonintervju, og viser at Frende igjen ligg på toppen. Hjå oss får du god hjelp til å finne dei rette forsikringane for deg. Dine fordelar Gunstige, stabile prisar, samt lojalitetsbonus etter 3 år som skadeforsikringskunde Ikkje gebyr eller grunnpremie på skadeforsikringar Gode forsikringsdekningar, og bl.a. ein av marknadens beste bonusoppteningar på bil Oversiktlege forsikringsdokument Om uhellet er ute, er du sikra rask og god skadebehandling Både bank og forsikring på samme stad Kjøp forsikring på nett 12 No kan du kjøpa dei vanlegaste skadeforsikringane dine på nett. Enkelt og greitt, og tilgjengeleg for deg heile døgeret alle dagar. Gå inn på og finn lenkja der. Spør oss om du lurer på noko.

13 Voss Sparebank Næring Me har lang røynsle som samarbeidspartnar og lagspelar for det lokale næringslivet. Me kjenner dei lokale forholda og mogelegheitene godt, og tilbyr dei produkta du treng for di bedrift. Voss Sparebank kan hjelpa deg når du har behov for å låna pengar! Me tilbyr det meste innan finansiering, ulike garantiordningar og leasing til både nye og etablerte verksemder. Kunderådgjevarane våre ser fram til ein interessant samtale med deg. Ta kontakt med oss på førehand for å avtala tid hjå rådgjevar, så slepp du ventetid. VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små- og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Ved at dei tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid midlar tilgjengeleg for å gjera opp i jobbsamanhengar. Leasing Voss Sparebank er ein av ti eigarar av Brage Finans. Selskapet vart stifta i 2010 i Bergen. Brage Finans tilbyr leasing av alle typar driftsmidlar. Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, for så å leiga det tilbake til deg mot ei avtalt månadsleige i eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som har vorte svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasingobjektet, medan det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperioden er som regel tre - fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehaldskostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange tilfelle. 13 Forsikring Voss Sparebank er medeigar i Frende Forsikring. Forsikringsselskapet har base på Vestlandet og er i god utvikling. Frende er eit fullskala forsikringsforetak og tilbyr forsikring til nærings- og privatkundar. To aktuelle forsikringar er gruppeliv og nøkkelpersonforsikring. Bakgrunnsfoto: Svein Ulvund

14 13 autoriserte rådgjevarar i Voss Sparebank - med god lokalkunnskap Autorisasjonsordningen for finansielle rådgjevarar er ei nasjonal autorisasjonsordning, som fremjar og sikrar nødvendig kompetanse og haldningar hjå finansielle rådgjevarar. Målet er å styrkja kvaliteten på finansiell rådgjeving ovanfor kundar. Med finansiell rådgjeving meinast den personlege rettleiinga som rådgjevaren gir på bakrgrunn av kunden sin finansielle situasjon. Alle som arbeider innanfor feltet finansiell rådgjeving er pliktige til å ha nødvendig kompetanse samt å etterleva god rådgjevingskikk, noko som er svært viktig for kundane. For å bli autorisert, må ein rådgjevar bestå ein omfattande kunnskapsprøve og ein praktisk prøve, som inneheld rådgjevingssamtale og samtale om eit etisk dilemma. Det vert også stilt krav til oppdatering og vedlikehald av kompetanse. Det er Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak autorisasjonsordninga. Voss Sparebank har gjennom dei siste åra lagt til rette for at dei tilsette skal få best mogeleg høve til å gjennomføra autoriseringa. Det er avsett studietid, i tillegg til at banken har hatt eksterne føredragshaldarar. Voss Sparebank har no 13 autoriserte rådgjevarar. Styret i Voss Sparebank 14 Frå venstre: Per Anders Tveite, Hilde Lussand Selheim, Steinar Hjørnevik (leiar), Kjell Jostein Bø (banksjef), Trude Storheim (vara), Vigleik Lie (vara tilsett), Hans Skeie, Tor Ivar Johnsson og Åse Karin Bidne (tilsett).

15 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Vigdis Dale Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Kunderådgjevarar Næring Stefi Måge 15 Asle Opheim Ingebjørg Arnetveit Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Internavdeling Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

16 16 Voss Sparebank Postboks Voss

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Spektakulært 40 m lange og 20 m høge svev på ski med baklengs inngang på hoppet, 4 rotasjonar og ut av eigen akse x 2 Det er freestyle det!

Spektakulært 40 m lange og 20 m høge svev på ski med baklengs inngang på hoppet, 4 rotasjonar og ut av eigen akse x 2 Det er freestyle det! Spektakulært 40 m lange og 20 m høge svev på ski med baklengs inngang på hoppet, 4 rotasjonar og ut av eigen akse x 2 Det er freestyle det! Info til Hordaland Fylkeskommune 18. januar 2013 VM 2013 - Kven

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer