vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank : A - God service og konkurransedyktige vilkår - 13 autoriserte finansielle rådgjevarar - Samfunnsengasjement i 170 år for Vossabygda - Takk til kundane for svært god oppslutnad

2 vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfritt i bank for honnørkundar nye spanande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Foto: Svein Ulvund Voss Sparebank har lang fartstid i Vossabygda. Gode kundar som stør opp om banken gjev oss høve til betydelege bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Erik Østlie/visitvoss.no - Opplag: 7500

3 Voss Sparebank - gjer det enkelt og skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet! Voss Sparebank har som visjon å vera ein sjølvstendig, engasjert og trygg medspelar i utviklinga av lokalsamfunnet og næringsliv. Det viser tydeleg att i tala våre dette året, med fin vekst på alle område. Den store aktiviteten i lokalsamfunnet skapar positive ringverknader både for næringsdrivande i bygda og for oss som lokalbank. Voss Sparebank sikrar sjølvstende ved stabil drift gjennom ei årrekkje, der eigenkapitalen vert bygt opp «stein på stein». Banken er på nytt vurdert som den mest kredittverdige banken i landet av DnB Markets. God oppslutnad frå kundane, har saman med effektiv drift og god innsats av våre tilsette gjennom mange år, gjort oss til ein svært solid bank. Voss Sparebank engasjerer seg på ulike måtar i lokalsamfunnet. Mellom anna tilfører banken om lag 2,5 mill. kr årleg til sponsoravtalar, gåver og anna stønad - ei hjelpande hand til det flotte lagslivet i bygda. God og effektiv drift av banken er likevel den viktigaste samfunnsoppgåva vår. Samarbeidet med næringsdrivande er ein svært viktig del av oppgåva. Voss Sparebank har utvikla seg og er den største næringsbanken på Voss, med god eigenkapital til å skjøtta den rolla også i tida framover. Me tenkjer langsiktig og ynskjer å vera ein trygg og stabil samarbeidspartnar for alle kundane våre i alle situasjonar både i gode og mindre gode tider. For oss er det eit ikkje uvesentleg poeng at alle utlåna våre vert finansierte gjennom kundeinnskot og opparbeidd eigenkapital. Me låner ikkje ei krone i marknaden, har god likviditet og ingen refinansieringsrisiko. Svært få bankar i landet er i same situasjonen. Ei særskilt takk til innskytarane for den flotte oppslutnaden om banken! Nyleg gjennomført kundeundersøking viser at banken skårar høgt på mellom anna service, lett tilgjengeleg kundeservice, konkurranse-dyktige vilkår og god rådgjevingskompetanse, medan det betyr lite for kundane at banken ikkje er til stades på sosiale media som Facebook og Twitter. Satsinga på kompetanseoppbygging siste åra synest å ha vorte positivt motteke hjå kundane. Banken har no 13 Autoriserte finansielle rådgjevarar. Me freistar heile tida å yta kundane våre god service og ha konkurransedyktige vilkår, samstundes som me legg vekt på å gjera det enkelt for kundane å nytta tenestene våre. Eksempel på det er: KundePIN - same kode ved bruk av fleire kort. BankID - brukarane kan om kort tid logga seg på med BankID der MinID vert nytta i dag mellom anna på Altinn, NAV, Skatteetaten, Lånekassen og kommunane sine nettsider. MobilBank tingjengeleg der du er! Stor vekst i antal brukarar og transaksjonar. Bank, forsikring og leasing på ein stad. Fin utvikling i salet av både forsikring og leasing. Frende Skadeforsikring: landets mest fornøgde forsikringskundar går det fram av ei nyleg undersøking gjort av selskapet EPSI Rating. Eg håpar du finn mykje av interesse i dette nummeret av vossabanken.no - god lesnad! Me ynskjer alle ei god adventstid og ei fredeleg julehelg i vente! Kjell Jostein Bø 3

4 Eldsjelp for Vo 4 Laila Rynning Veum Den eine vinnaren av Eldsjelprisen for 2011 er frå Mosjøen og kom til Voss i Alt frå første stund på Voss vart ho med i frivillig dugnadsarbeid. Det var dugnad i ungdomslaget, Kvinne- og familielaget og elles i grendamiljøet på Kyte. Som mor var ho m.a. ivrig med i IL Viljar på ulike dugnader, i Joggekarusellen, i fotballgruppa, og som funksjonær på skirenn. Vinnaren er lærar av yrke og gjekk av med AFP for tre år sidan. Ho har undervist både på barne- og ungdomstrinnet og i vidaregåande skule, og m.a. undervist i kunsthistorie. Kunst og kultur er ei av hennar store interesser, og i 2003 / 2005 var ho student ved Universitetet i Bergen / Folkeuniversitetet, der ho tok grunnfag i kunsthistore. Vinnaren er i dag leiar i Voss Kunstlag, og har vore medlem i laget heilt sidan ho kom til Voss i Voss Kunstlag fyller i år 60 år, og er aktivt som aldri før. Ei rekkje utstillingar og foredrag har vore haldne i år, og fleire er planlagde. Det vert også arrangert kurs og workshops. Voss Kunstlag vart i jubileumsåret kåra til Norges beste og mest aktive lag, av Norske Kunstforeninger. Ei utmerking som heng svært høgt. Vinnaren har arbeidd for eit breiare samarbeid innan kunst og kultur i bygda. Mellom anna var laget aktivt med under NM på Ski i vinter, og har delteke under Ekstremsportveko, i tillegg til mange års samarbeid med Vossa Jazz. Vinnaren har stor stå-på vilje og gjev seg ikkje før ho har fått svar og resultat av arbeidet. Ho er ein aktiv og nytenkjande person og ein inspirasjon for mange. Ho brukar svært mykje av pensjonisttida si til frivillig arbeid for kunst og kultur i bygda. Voss Sparebank deler årleg ut Eldsjelprisen for Voss. Utnemninga som Årets Eldsjel 2011 vart denne gongen tildelt to personar - Laila Rynning Veum og Per Ove Himle. Prisen er i år på kr til kvar av vinnarane, og vert delt likt mellom eldsjela og laget denne representerer. Prisen vart delt ut under VossUp-dagen på torget laurdag 6. oktober VossUp-dagen er eit arrangement der lag og organisasjonar drive av friviljug kraft kan presentera seg sjølve. Det var såleis ein flott arena å dela ut Eldsjelprisen på. Voss Sparebank oppretta Eldsjelprisen for Voss i Prisen skal tildelast eit prosjekt, lag, organisa-sjon eller enkeltperson som gjer ein nyttig innsats for utviklinga av lokalsamfunnet eller næringslivet i kommunen. Prisen skal tildelast for ueigennyttig innsats og gjerne for eit bestemt prosjekt. Utdelinga skjedde på torget under VossUp-da styreformann i V

5 risen ss 2011 Personar som gjennom ein lengre periode har stått på for eit lag eller organisasjon, er gode kandidatar til å få prisen som Årets Eldsjel. Bygdefolket kjem med forslag til kandidatar, og til Årets Eldsjel har det kome inn ei lang rekkje med forslag. Mange av kandidatane er føreslegne av fleire personar. Juryen Til å velje ut Eldsjelprisvinnarane er det etablert ein jury, som er samansett slik: Steinar Hjørnevik Styreleiar i Voss Sparebank og dagleg leiar av HMV-konsernet Gunnhild Utkvitne Kommunalsjef for kultur og fritid i Voss Kommune Heidi Olsen Nedkvitne Leiar i Voss Idrottsråd og styrar ved Tvildemoen Barnehage Odd Henry Hommedal Sekretær i juryen og avdelingsleiar i Voss Sparebank gen. Prisane vart utdelt av Steinar Hjørnevik, oss Sparebank. Per Ove Himle Den andre vinnaren av Eldsjelprisen 2011 fekk dugnadsarbeidet inn med morsmjølka. Han deltok tidleg på dugnad i lag med faren, på same måte som han sjølv tek sin eigen son med på dugnadsarbeid i dag. Vinnaren har vore medlem i Idrottslaget Vargar heile livet, der han i dag er nestleiar i laget. Han har elles vore med i styret i om lag 15 år. Som yngre var han sjølv aktiv langerennsløpar, utan dei store topplasseringane. Når det gjeld frivillig arbeid og dugnad er han derimot i det absolutte toppsjiktet. Vinnaren var ein av drivkreftene for å få i gang Voss Ski- og Tursenter, og har stått på for dette anlegget seint og tidleg. Han er Vargar sin representant i styret for anlegget oppi åsen. Vinnaren har fulltidsjobb som arbeidsformann i entreprenørbransjen, så køyring av trakkemaskin og løypepreparering må skje i fritida. Det meste av fritida går dermed med til nettopp dette. Ikkje sjeldan tek han ei økt tidleg om morgonen før han dreg på jobb, slik at løypene skal vera tipp topp for alle oss andre som brukar anlegget. I samband med NM på Ski i vinter deltok han aktivt natt og dag med å få best mogelege løyper. Som me veit vart arrangementet ein stor suksess. Ein suksess som vinnaren av Eldsjelprisen må ta ein stor del av æra for. Vinnaren er ein arbeidsmann som likar å få ting til å skje og likar å sjå resultat. Han er opptatt av at det skal vera kvalitet på arbeidet og anlegg-et i Voss Ski- og Tursenter. Det må det vera, om me skal få ting til å skje i framtida. Vinnaren seier at han vanskeleg kunne halda fram med dugnadsarbeidet utan den svært gode støtta frå familien og kona, og ynskjer å takka dei for det. Vinnaren lovar å halda fram med arbeidet så lenge han har gnisten. 5

6 Osafestivalen Lunsjkonsert Ved lunsjtid fredag 26. oktober vart banken sine lokale i Vangsgata gjort om til konsertarena. Me hadde då gleda av å ta i mot 10 utøvarar som studerer folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Konserten var ein del av programmet til årets Osafestival, og det var andre året på rad at festivalen held konsert i banken. Vel 50 tilhøyrarar fekk med seg dei vakre tonane som vart presenterte. Kunstnarleg leiar for festivalen, Steinar Ofsdal, opna konserten med eit fyrespel, før studentane frå Norges Musikkhøgskole entra scena. Ensemblet bestod av seks hardingfelespelarar og tre kvedarar. I løpet av den vel halvtimelange konserten fekk me høyra eit variert program frå den sarte bånsull til den ville halling. Med seg hadde dei også ein rumensk-serbisk felespelar, noko som gjorde at me også fekk høyra nokre balkanske rytmar. 6 Banksjefen takka studentane og Osafestivalen for ein flott konsert, og understreka at banken synest det er stas også å kunne bidra med å vera konsertarena for slike arrangement som føregår i bygda vår! Dette var som nemnt andre året på rad at Osafestivalen held konsert i banken, og me håpar å kunne ynskja velkomen også ved seinare høve! Alle foto: Svein Ulvund

7 BSU Framtidsretta SPARING Alle tenkjer på å kjøpe seg bustad ein eller annan gong. Huskjøpet er for dei fleste den største og viktigaste investeringa i livet. BSU er ein god måte å leggje seg opp ein betydeleg startkapital, slik at huskjøpet vert lettare. Voss Sparebank tilbyr gode vilkår til deg som vil spara til eigen bustad. Regelmessig sparing på BSU gjev deg eigenkapital til kjøp av drøymehuset. Voss Sparebank kan hjelpa deg med dette. Me tilbyr BSU med den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % av spart sum i redusert skatt. Når du skal kjøpa bustad tilbyr me beste utlånsrenta i banken. BSU-konto kan du opprette sjølv i nettbanken din under: Produktbestilling og Opprett konto. 20 % av spart beløp i redusert skatt Sparar du kr ,- per år, vil du få kr 4.000,- i redusert skatt Det er difor ein fordel å ha skattbar inntekt for full utnytting av sparetilbodet Banken si beste innskotsrente Dette gjer at du samla sett vil få over 20 % avkasting på sparebeløpet Skattereduksjon + innskotsrenta Gode lånevilkår Ved regelmessig sparing i BSU kvalifiserer du for gode lånevilkår med Fyrsteheimslån. Dette er eit tilpassa lån for nyetablerarar som gjev deg beste lånevilkår i ein livsfase du treng det mest. Nokre BSU-reglar Maks sparesum er kr ,- per år Maks spart beløp totalt er kr ,- Kan spare fram til og med det året du fyller 33 år Uttak må knytast opp mot bustadføremål Du er hjarteleg velkomen innom i banken for meir informasjon, eller oppretting av BSU-konto! 7

8 Ålmennyttige gåver Voss Sparebank deler kvart år ut gåver til ålmennyttige føremål. Gjennom sponsoravtalar, gåver og anna stønad, bidreg banken årleg med omkring 2,5 mill til lokalsamfunnet. Dette er betydelege midlar for å oppretthalde det gode aktvitetsnivået i bygda. Pengane går i stor grad til idrett, kultur og organisasjonsliv, men litt går òg til andre samfunnsnyttige tiltak. Banken har sidan 1853 gjeve gåver til ålmennyttige føremål. Den første gåva vart gjeven til Voss folkeboksamling (almuebilioteket). Denne var på 15 spd. Det er såleis store summar banken fører attende til lokalsamfunnet. Gåvene går til store prosjekt innan idrett og kultur, medan mange av gåvene er ekstra tilskot for å betra eller fortsetja godt arbeid for bygda og lokalsamfunnet. Banken kjenner på at dette er like aktuelt no som det var for 160 år sidan. God bankdrift og kundar som stør opp om banken er grunnlaget for ålmennyttige gåver. Dei største gåvene i år gjekk til Voss Sjukehus og FIS Freestyle VM Voss Sjukehus fekk kr ,- til ny ultralydmaskin. Medan FIS Freestyle VM 2013 fekk kr ,- til arrangementet. No i haust har det vore 2 store gåveutdelingar, der banken delte ut til saman kr ,- 8

9 delte me ut tilsaman kroner til: Bolstadøyri Bedehus KFUM/KFUK Bjørgum Ungdomslag Evanger Grendalag Hauge Ungdomslag Jordalen Grendalag Kløve Ungdomslag Oppheim Ungdomslag Ungbjørk Ungdomslag Voss Ungdomslag Balkanfest Ekstremsportveko Osafestivalen Orkesteret Fossegrimen Evanger Musikklag Voss Musikklag Voss Skulemusikk Vossa Jazz Voss Storband Stalheim Landskapspark Vassvøri Sogelag Voss Kunstlag Voss Røde Kors Hjelpekorps Vossestrand Røde Kors Hjelpekorps delte me ut tilsaman kroner til: Borstrondi Skyttarlag Bulken IL FFO-Voss Fotballklubben Voss FIS Freestyle VM 2013 IL Eldar IL Vargar IL Ørnar Nabobeino Voss Freestyleklubb Voss Hang- og Paragliderklubb Voss IL (Roset-hytta) Voss Karateklubb Voss Køyre- og Rideklubb Voss Ski- og Tursenter Voss Skyttarlag Årmotslia Skisenter Festival Voss Biletet er frå utdelinga mange gode representantar for lags- og organisasjonslivet på Voss. 9

10 i Myrkdalen I perioden mars 2013 skal Voss og Myrkdalen arrangera FIS Freestyle World Ski Championships Toppeliten av skikøyrarar frå heile verda kjem til Hordaland, Voss og Myrkdalen desse dagane for å avgjera kven som er best i verda. Me reknar med at om lag 350 utøvarar frå 35 nasjonar kjem på besøk. Konkurransen i halfpipe går i Oslo Vinterpark, medan kulekøyring, parallellkulekøyring, skicross, aerials (hopp) og slopestyle vert gjennomført i Myrkdalen på Voss, der det er investert fleire millionar i eit topp moderne anlegg for freestyle. Om lag 600 frivillige er engasjert på alle nivå i organisasjonen. Dette gjer at engasjementet spreier seg utover fleire miljø. Meld deg som frivillig på NRK står for fjernsynsproduksjonen, med sendingar i meir enn 50 land. 10 Det vert eit godt kulturopplegg under VM. Tysdag er det opningsseremoni i Voss sentrum med Alex Rosén og andre aktørar. Kvar dag unnateke laurdag er det premieutdeling og ettermiddagsunderhaldning i Myrkdalen, med det nye hotellet som råme. Laurdag vert det premieutdeling og show i Voss Sentrum. Opplevinga av samspelet mellom natur, vêr, spektakulære idrettsprestasjonar, kulturuttrykk og andre tilskodarar skal sitja i kropp og sinn lenge etter VM. Opplevingane skal bidra til at tilskodarane søkjer attende til tilsvarande arrangement i framtida. Gode idrettsopplevingar vert endå sterkare når dei er ramma inn av positive menneske. Me ynskjer å sjå deg i bakken under verdsmeisterskapen i Myrkdalen i mars 2013! Tekst: Kristin Lemme VM 2013 Foto: Erik Østlie/visitvoss.no

11 FIS Freestyle World Ski Championships/ Freestyle-VM 2013: 11 Oslo Vinterpark Tysdag 5. mars kl 19.30: Halfpipe Myrkdalen, alle dagar kl 14.00: Onsdag 6. mars: Kulekøyring Torsdag 7. mars: Aerials (freestyle hopp) Fredag 8. mars: Parallellkulekøyring Laurdag 9. mars: Slopestyle Sundag 10. mars: Skicross Det vert sett opp busstransport kvar dag, og publikum vert oppmoda om å reisa kollektivt!

12 Frende Forsikring - mest nøgde kundar Frende Forsikring ligg i teten etter årets kundeundersøking, gjort av EPSI Rating. Frende har som målsetjing å vera konkurransedyktig, med forutsigbare prisar og innhaldsrike forsikringar. Kundeundersøkinga til EPSI Rating inneheld over 2200 telefonintervju, og viser at Frende igjen ligg på toppen. Hjå oss får du god hjelp til å finne dei rette forsikringane for deg. Dine fordelar Gunstige, stabile prisar, samt lojalitetsbonus etter 3 år som skadeforsikringskunde Ikkje gebyr eller grunnpremie på skadeforsikringar Gode forsikringsdekningar, og bl.a. ein av marknadens beste bonusoppteningar på bil Oversiktlege forsikringsdokument Om uhellet er ute, er du sikra rask og god skadebehandling Både bank og forsikring på samme stad Kjøp forsikring på nett 12 No kan du kjøpa dei vanlegaste skadeforsikringane dine på nett. Enkelt og greitt, og tilgjengeleg for deg heile døgeret alle dagar. Gå inn på og finn lenkja der. Spør oss om du lurer på noko.

13 Voss Sparebank Næring Me har lang røynsle som samarbeidspartnar og lagspelar for det lokale næringslivet. Me kjenner dei lokale forholda og mogelegheitene godt, og tilbyr dei produkta du treng for di bedrift. Voss Sparebank kan hjelpa deg når du har behov for å låna pengar! Me tilbyr det meste innan finansiering, ulike garantiordningar og leasing til både nye og etablerte verksemder. Kunderådgjevarane våre ser fram til ein interessant samtale med deg. Ta kontakt med oss på førehand for å avtala tid hjå rådgjevar, så slepp du ventetid. VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små- og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Ved at dei tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid midlar tilgjengeleg for å gjera opp i jobbsamanhengar. Leasing Voss Sparebank er ein av ti eigarar av Brage Finans. Selskapet vart stifta i 2010 i Bergen. Brage Finans tilbyr leasing av alle typar driftsmidlar. Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, for så å leiga det tilbake til deg mot ei avtalt månadsleige i eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som har vorte svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasingobjektet, medan det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperioden er som regel tre - fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehaldskostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange tilfelle. 13 Forsikring Voss Sparebank er medeigar i Frende Forsikring. Forsikringsselskapet har base på Vestlandet og er i god utvikling. Frende er eit fullskala forsikringsforetak og tilbyr forsikring til nærings- og privatkundar. To aktuelle forsikringar er gruppeliv og nøkkelpersonforsikring. Bakgrunnsfoto: Svein Ulvund

14 13 autoriserte rådgjevarar i Voss Sparebank - med god lokalkunnskap Autorisasjonsordningen for finansielle rådgjevarar er ei nasjonal autorisasjonsordning, som fremjar og sikrar nødvendig kompetanse og haldningar hjå finansielle rådgjevarar. Målet er å styrkja kvaliteten på finansiell rådgjeving ovanfor kundar. Med finansiell rådgjeving meinast den personlege rettleiinga som rådgjevaren gir på bakrgrunn av kunden sin finansielle situasjon. Alle som arbeider innanfor feltet finansiell rådgjeving er pliktige til å ha nødvendig kompetanse samt å etterleva god rådgjevingskikk, noko som er svært viktig for kundane. For å bli autorisert, må ein rådgjevar bestå ein omfattande kunnskapsprøve og ein praktisk prøve, som inneheld rådgjevingssamtale og samtale om eit etisk dilemma. Det vert også stilt krav til oppdatering og vedlikehald av kompetanse. Det er Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak autorisasjonsordninga. Voss Sparebank har gjennom dei siste åra lagt til rette for at dei tilsette skal få best mogeleg høve til å gjennomføra autoriseringa. Det er avsett studietid, i tillegg til at banken har hatt eksterne føredragshaldarar. Voss Sparebank har no 13 autoriserte rådgjevarar. Styret i Voss Sparebank 14 Frå venstre: Per Anders Tveite, Hilde Lussand Selheim, Steinar Hjørnevik (leiar), Kjell Jostein Bø (banksjef), Trude Storheim (vara), Vigleik Lie (vara tilsett), Hans Skeie, Tor Ivar Johnsson og Åse Karin Bidne (tilsett).

15 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Vigdis Dale Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Kunderådgjevarar Næring Stefi Måge 15 Asle Opheim Ingebjørg Arnetveit Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Internavdeling Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

16 16 Voss Sparebank Postboks Voss

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer