Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15"

Transkript

1 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav Bakke Herdis Bragelien Tore Skarpnord Følgende medlemmer møtte ikke: Ordfører Niels F. Rolsdorph (meldt forfall) Roman Drazkowski (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Roy Holseter Guro Tuer Følgende fra administrasjonen møtte: Konst. rådmann Turid Bjerkestrand Sekretær Hans Kalleberg Saksbehandler Johny Solvang (tilstede ved sak 11, 12 og 13/12) Underskrifter: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Herdis Bragelien Fung. ordfører

2 Informasjon: Fungerende ordfører - Invitasjon til landsmøte USS (utmarkskommunenes sammenslutning) i Stjørdalen. - Oppstatsmøte i Samhandlingsreformen (de siste 7 avtalene) på Lillehammer hvor også konst. rådmann og prosjektleder deltok. Konstituert rådmann - Kongsvinger kommune har redusert budsjettet for 2012 til GBI med kr. Dette innebærer en reduksjon for Grue med kr. - Notat av ang. framdriftsplan økonomiplan ble utlevert medlemmene. - 5 repr. fra Grue kommune deltok i møte med fylkeslegen inneværende uke i anledning overbelegg i omsorgssektoren. - Regnskapsstatus KS har sendt tilbud til 3 kommuner i Hedmark om statue i forbindelse med terroraksjonen 22. juli. KS ettersender nå også tilbud til Grue og sak blir lagt fram for politisk behandling. - Årsrapport tannhelsetjenesten i Hedmark og resultater når det gjelder tannhelsen.

3 Saksliste Saksnr. Innhold 011/12 Detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak på gnr 34 bnr 1 012/12 Detaljreguleringsplan for Boligtomter på del av gnr 113 bnr gangs behandling 013/12 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kirkenær Arena 014/12 Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 015/12 Revidert samarbeidsavtale Solør barneverntjeneste 016/12 Arkivlokaler 017/12 Politikere på nett 018/12 Innbyggerundersøkelsen /12 Felles IKT-trategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner. 020/12 Evaluering og justering av administrativ organisering 021/12 Ansettelse rådmann 022/12 023/12 Rapport fra forprosjekt vedr. Finnskogen natur- og kulturpark Avtale Unntatt offentlighet

4 011/12: Detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak på gnr 34 bnr 1 Ordføreren rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k I medhold av plan- og bygningslovens sendes forslag til detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak på del av eiendommen gnr 34 bnr 1 ved Kirkenær, med bestemmelser, datert på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Konst. rådmann fratrådte møtet som inhabil. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-011/12 I medhold av plan- og bygningslovens sendes forslag til detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak på del av eiendommen gnr 34 bnr 1 ved Kirkenær, med bestemmelser, datert på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 012/12: Detaljreguleringsplan for Boligtomter på del av gnr 113 bnr gangs behandling Rådmannen rår Formannskapet til å fatte slikt v e d t a k Forslag til detaljreguleringsplan for Boligtomter på del av gnr 113 bnr 47, datert , med bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens av 27. juni Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

5 Vedtak i: FS-012/12 Forslag til detaljreguleringsplan for Boligtomter på del av gnr 113 bnr 47, datert , med bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens av 27. juni /12: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kirkenær Arena Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k; I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 av 2008 gis det dispensasjon fra reguleringsplan slik at Rally WM 2012 kan gjennomføres som omsøkt fredag den I tillegg gis det tillatelse til å foreta en gjennomkjøring av traseen 3-4 dager i forkant. Per Guttorm Haarstad fratrådte som inhabil. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-013/12 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 av 2008 gis det dispensasjon fra reguleringsplan slik at Rally WM 2012 kan gjennomføres som omsøkt fredag den I tillegg gis det tillatelse til å foreta en gjennomkjøring av traseen 3-4 dager i forkant. 014/12: Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg Saken legges fram uten innstilling. Behandling i FORMANNSKAPET Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til neste møte i formannskapet

6 Vedtak i: FS-004/12 Saken utsettes. Grue barne- og ungdomsskole: Kommunen 3 (inkl. rektor) Gunn Beate Gjedtjernet og Roy Holseter ble enstemmig valgt. Finnskogen oppvekstsenter Kommunen 2 (inkl. rektor) Kåre Weberg ble enstemmig valgt. Barnehagenes samarbeidsutvalg har følgende sammensetning: Solungen barnehage: Kommunen 2 (inkl. styrer) Per Guttorm Haarstad ble enstemmig valgt. Gromungen avd. Namnå: Kommunen 2 (inkl. styrer) Magnhild Viken Moe ble enstemmig valgt. Gromungen avd. Grinder: Kommunen 2 (inkl. styrer) Herdis Bragelien ble enstemmig valgt. Vedtak i: FS-014/12 Følgende ble valgt: Grue barne- og ungdomsskole: Kommunen 3 (inkl. rektor) Gunn Beate Gjedtjernet Roy Holseter Finnskogen oppvekstsenter Kommunen 2 (inkl. rektor) Kåre Weberg Barnehagenes samarbeidsutvalg har følgende sammensetning: Solungen barnehage: Kommunen 2 (inkl. styrer) Per Guttorm Haarstad Gromungen avd. Namnå:

7 Kommunen 2 (inkl. styrer) Magnhild Viken Moe Gromungen avd. Grinder: Kommunen 2 (inkl. styrer) Herdis Bragelien 015/12: Revidert samarbeidsavtale Solør barneverntjeneste Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Revidert samarbeidsavtale vedtas. 2. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne avtalen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-015/12 1. Revidert samarbeidsavtale vedtas. 2. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne avtalen. Saksordfører: Roy Holseter 016/12: Arkivlokaler Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Det bevilges inntil kr ,- til å bygge nytt arkivlokale i Grue barne- og ungdomsskoles tidligere basseng. Oppstart snarest mulig i Beløpet finansieres ved å utsette øvrige tiltak på investeringsbudsjettet slik:

8 Enøk, Finnskogen Oppvekstsenter kr. 0,6 mill. Bygninger, Finnskogen oppvestsenter kr. 0,4 mill. Øvrige bygninger kr. 0,2 mill. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag til vedtak: Midler til å bygge nytt arkivlokale i Grue barne- og ungdomsskoles tidligere basseng, behandles i forbindelse med økonomiplanen Forslaget fra Bragelien ble votert mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Bragelien ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-016/12 Midler til å bygge nytt arkivlokale i Grue barne- og ungdomsskoles tidligere basseng, behandles i forbindelse med økonomiplanen Saksordfører: Herdis Bragelien 017/12: Politikere på nett Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Grue kommunes politikere går over til bruk av såkalte nettbrett IPAD. 2. Ordningen trer i kraft i løpet våren. 3. Investeringen dekkes av IKT-budsjettet for Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-017/12 1. Grue kommunes politikere går over til bruk av såkalte nettbrett IPAD. 2. Ordningen trer i kraft i løpet våren. 3. Investeringen dekkes av IKT-budsjettet for Saksordfører: Per Guttorm Haarstad

9 018/12: Innbyggerundersøkelsen 2011 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Kommunestyret tar rapporten vedr. innbyggerundersøkelsen til orientering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-018/12 Kommunestyret tar rapporten vedr. innbyggerundersøkelsen til orientering Saksordfører: Guro Tuer 019/12: Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord- Odal og Stange kommuner. Rådmannen rår arbeidsmiljøutvalget til å fremme slik i n n s t i l l i n g IKT-strategien for kommunene i Hedmark IKT-samarbeidet godkjennes. Vedtak i ADMINISTRASJONSUTVALGET Administrasjonsutvalget rår formannskapet til å godkjenne IKT-strategien. Formannskapet sluttet seg til rådmannens- og administrasjonsutvalgets innstilling.l

10 Vedtak i: FS-019/12 IKT-strategien for kommunene i Hedmark IKT-samarbeidet godkjennes. Saksordfører: Gunn Elin Krav Bakke 020/12: Evaluering og justering av administrativ organisering Rådmannen rår administrasjonsutvalget til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Justeringer av større omfang utsettes til etter en rådmann er tilsatt og tidligst høsten Følgende endringer iverksettes innen : De tre strategiske områdene opprettholdes og det foretas en administrativ avklaring vedr. tilsetting av en tredje kommunalsjef innenfor budsjettrammen Flyktningetjenesten organiseres under NAV fra Innstilling fra partssammensatt utvalg og innspill fra ledere og ansattes organisasjoner tas til orientering og danner grunnlaget for en ny prosess tidligst høst Det bør i den anledning foretas en utredning knyttet til organisering av hjembaserte tjenester og tjenester for barn og unge, knyttet til det strategiske arbeidet når det gjelder oppvekst.. Vedtak i ADMINISTRASJONSUTVALGET Administrasjonsutvalgets slutter seg til rådmannens innstilling. Formannskapets slutter seg enstemmig til rådmannens- og administrasjonsutvalgets innstilling. Vedtak i: FS-020/12 1. Justeringer av større omfang utsettes til etter en rådmann er tilsatt og tidligst høsten Følgende endringer iverksettes innen : De tre strategiske områdene opprettholdes og det foretas en administrativ avklaring vedr. tilsetting av en tredje kommunalsjef innenfor budsjettrammen Flyktningetjenesten organiseres under NAV fra Innstilling fra partssammensatt utvalg og innspill fra ledere og ansattes organisasjoner

11 tas til orientering og danner grunnlaget for en ny prosess tidligst høst Det bør i den anledning foretas en utredning knyttet til organisering av hjembaserte tjenester og tjenester for barn og unge, knyttet til det strategiske arbeidet når det gjelder oppvekst.. Saksordfører: Tore Skarpnord 021/12: Ansettelse rådmann Ordføreren rår administrasjonsutvalget til å fremme slik i n n s t i l l i n g: I tråd med rekrutteringsutvalgets anbefaling fremmes slik innstilling: Nr. 1 Marianne Birkeland Nr. 2 Turid Bjerkestrand Vedtak i ADMINISTRASJONSUTVALGET Saken ble drøftet i utvalget. Konstituert rådmann Turid Bjerkestrand fratrådte som inhabil. Utvidet søkerliste for de to innstilte ble utlevert medlemmene. Fungerende ordfører refererte til mottatt underskriftliste fra kommuneansatte til støtte for Turid Bjerkestrand. Ordførerens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Vedtak i: FS-021/12 Det fremmes slik innstilling til kommunestyret: Nr. 1 Marianne Birkeland Nr. 2 Turid Bjerkestrand 022/12: Rapport fra forprosjekt vedr. Finnskogen natur- og kulturpark

12 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik Rapporten tas til orientering. Kommunestyret stiller seg positiv til videre deltakelse, og avventer søknad om finansiering og prosjektplan Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-022/12 Rapporten tas til orientering. Kommunestyret stiller seg positiv til videre deltakelse, og avventer søknad om finansiering og prosjektplan Saksordfører: Herdis Bragelien

13 ************ TILLEGGSSAKER ************ 023/12: Avtale Unntatt offentlighet

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.04.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.04.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.04.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield

v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Å.se B. Lilleåsen Ivar

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.01.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.02.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3 v GRUE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, styresalen Mandag 03.06.2013 Kl. 13.00 OBS. Merktiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.09.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann w GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 19.01.2015 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer