GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18."

Transkript

1 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk Roman Drazkowski Knut Skaraberget Kåre Weberg Kirsten Sagerud Marina Seigerud Moe Kaja Sillerud Haugen Åse B. Lilleåsen Liv Bekkesletten Ida Kristine Teien Merete Furuberg Terje Rolsdorph Hanne Dorthea Stangnæss Geir Kvisler Evy Westfjeld Følgende medlemmer møtte ikke: Ola Rostad (meldt forfall) Ulf Ebbel (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Liv Rønnaug Lilleåsen Anne S. Helgesen Følgende fra administrasjonen møtte: Fung. rådmann Erik O. Møller Sekretær Hans Kalleberg Kommunalsjef Marit Lorentsen (sak 65/09) Kommunalsjef Paul Inge Tønseth (sak 65/09) Stabsleder Turid Bjerkestrand (sak 64, 65 og 66/09) Torbjørn Øveråsen (sak 69/09) Enhetsleder Ingunn Langmoen (sak 65 og 67/09) samt øvrige enhetsledere ved behandling av sak 65/09. Underskrifter: Herdis Bragelien Roman Drazkowski Evy Westfjeld Ordfører

2 Settevaraordfører: I forbindelse med forfall fra varaordfører Ulf Ebbel, ble Odd Holen enstemmig valgt som settevaraordfører. Protokoll Protokollen fra kommunestyrets møte ble enst. godkjent uten merknader.

3 Saksliste Saksnr. Innhold 062/09 Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Grue Kommune 063/09 Valg - overformynderiet 064/09 Tertialrapport 2. tertial 065/09 Budsjett /09 Likviditetslån 067/09 Kommunal garanti - Solør Rideklubb 068/09 069/09 Kirkenær Omsorgssenter for barn - godkjenning av totalprosjekt. Ny behandling Luxo AS husleie (unntatt offentlighet)

4 062/09: Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Grue Kommune Innstilling: Saksordfører rår Komiteen for næring og oppvekst til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Skjenketidene for Grue Kommune fastsettes til kl , med stopp for utskjenking kl Ellers slik som plandokumentet Alkoholpolitiske retningslinjer for Grue Kommune frem til viser. Saksordfører: Ida Kr. Teien Behandling i KOMITÉ FOR NÆRING OG OPPVEKST Det ble fattet følgende enstemmige vedtak: Skjenketiden for Grue kommune fastesettes til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Ellers legges plandokumentet Alkoholpolitiske retningslinjer for Grue kommune frem til frem med komiteens endringer. Vedtak i: K1-016/09 Skjenketiden for Grue kommune fastesettes til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Ellers legges plandokumentet Alkoholpolitiske retningslinjer for Grue kommune frem til frem med komiteens endringer. Behandling i KOMMUNESTYRET Saken ble trukket av ordfører da det var uklart og usikkert om riktig versjon var utsendt kommunestyrets medlemmer. Vedtak i: KS-060/09 Saken utsettes til neste kommunestyre.

5 Behandling i KOMMUNESTYRET Ida Kr. Teien fremmet følgende forslag: Følgende setning foreslås som nytt forslag under overskrift: Skjenekebevillinger. Det gis egen bevilling for minibar på overnattingssteder. Campingplasser regnes ikke som overnattingssted i dette knutepunktet. Nytt tillegg (uthevet i fet skrift) foreslås i vedtakets første punkt: Skjenetiden for Grue kommune fastsettes til kl , natt til lørdag og søndag. Som en konsekvens av dette endres også første kulepunkt under overskriften Grue kommune innfører følgende unntak fra den alminnelige skjenketiden til: Skjenketidene for Grue kommune er for gruppe 1, 2 og 3 fastsatt til kl , natt til lørdag og søndag. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag: Åpningstiden for serverings- og skjenelokaler fastsettes generelt fra kl til kl Skjenking av øl og vin kan skje i denne tiden. Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen i dette punktet fravikes. Votering: Forslaget fra Teien 3. ledd ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Teien 2. ledd ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Drazkowski ble votert mot det som står i retningslinjene og vedtatt med 15 mot 4 stemmer. Forslaget fra Teien 1. ledd ble enstemmig vedtatt. Innstillingen fra komite for Næring og oppvekst ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som vedtatt under voteringen. Vedtak i: KS-062/09 Skjenketiden for Grue kommune fastesettes til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Plandokumentet Alkoholpolitiske retningslinjer for Grue kommune frem til godkjennes med følgende endringer: Følgende setning endres under overskrift: Skjenekebevillinger. Det gis egen bevilling for minibar på overnattingssteder. Campingplasser regnes ikke som overnattingssted i dette knutepunktet. Nytt tillegg (uthevet i fet skrift) endres i vedtakets første punkt: Skjenetiden for Grue kommune fastsettes til kl , natt til lørdag og søndag. Som en konsekvens av dette endres også første kulepunkt under overskriften Grue kommune innfører følgende unntak fra den alminnelige skjenketiden til: Skjenketidene for Grue kommune er for gruppe 1, 2 og 3 fastsatt til kl , natt til lørdag og søndag.

6 Åpningstiden for serverings- og skjenelokaler fastsettes generelt fra kl til kl Skjenking av øl og vin kan skje i denne tiden. Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen i dette punktet fravikes. 063/09: Valg - overformynderiet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling i FORMANNSKAPET Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Kåre Jørgensrud gjenvelges som forretningsførende overformynder med funksjonstid til ny vergemålslov er vedtatt, senest Varamedlemmer Per Dahl og Eva Willoch gjenvelges som varamedlemmer med samme funksjonstid. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-092/09 Kåre Jørgensrud gjenvelges som forretningsførende overformynder med funksjonstid til ny vergemålslov er vedtatt, senest Varamedlemmene Per Dahl og Eva Willoch gjenvelges som varamedlemmer med samme funksjonstid. Saksordfører: Kaja Sillerud Haugen Behandling i KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling ble enstemmig godkjent. Vedtak i: KS-063/09 Kåre Jørgensrud gjenvelges som forretningsførende overformynder med funksjonstid til ny vergemålslov er vedtatt, senest

7 Varamedlemmene Per Dahl og Eva Willoch gjenvelges som varamedlemmer med samme funksjonstid. 064/09: Tertialrapport 2. tertial Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Tertialrapporten tas til orientering og godkjennes. 2. Forslagene til budsjettendringer på investeringsregnskapet godkjennes. 3. Enhet for helse og familie styrkes med kr ,-. Midlene tas fra reserverte bevilgninger Behandling i FORMANNSKAPET Ola Rostad fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om at administrasjonen har spesiell fokus på reduksjon av sykefraværet. Rådmann fremmet følgende tilleggsforslag: Kap. 6 Investeringsbudsjettet. Punkt 7 utgår. Finansiering av kr ,- dekkes av ubundet kapitalfond/ låneopptak. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag som foreslått av Rostad og rådmann, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-091/09 1. Tertialrapporten tas til orientering og godkjennes. 2. Forslagene til budsjettendringer på investeringsregnskapet godkjennes. 3. Enhet for helse og familie styrkes med kr ,-. Midlene tas fra reserverte bevilgninger Kommunestyret ber om at administrasjonen har spesiell fokus på reduksjon av sykefraværet. 5. Kap 6 Investeringsbudsjettet. Punkt 7 utgår. Finansiering av kr ,- dekkes av ubundet kapitalfond/ låneopptak.

8 Saksordfører: Ordfører Behandling i KOMMUNESTYRET Saken ble trukket av ordfører da dokumentene kun var sendt til formannskapets medlemmer. Vedtak i: KS-061/09 Saken utsettes til neste kommunestyre. Behandling i KOMMUNESTYRET Merete Furuberg fremmet forslag om at innstillingen punkt 1 endres slik: 1. Tertialrapporten tas til etterretning og godkjennes. Formannskapets innstilling med endringsforslag av punkt 1 som foreslått av Furuberg, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-064/09 1. Tertialrapporten tas til etterretning og godkjennes. 2. Forslagene til budsjettendringer på investeringsregnskapet godkjennes. 3. Enhet for helse og familie styrkes med kr ,-. Midlene tas fra reserverte bevilgninger Kommunestyret ber om at administrasjonen har spesiell fokus på reduksjon av sykefraværet. 5. Kap 6 Investeringsbudsjettet. Punkt 7 utgår. Finansiering av kr ,- dekkes av ubundet kapitalfond/ låneopptak. 065/09: Budsjett 2010 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med de tiltak som er lagt fram for å oppnå balanse i budsjettet. Se kap i budsjettdokumenet.

9 2. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer i husleiene ved behov i løpet av året. 3. Drifts- og investeringsbudsjettet vedtas på totale inntekter og utgifter pr. enhet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere merinntekt sykepenger til økte lønnsutgifter. 4. Eiendomsskattesatsen er 7,0 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk, (Eiendomsskatteloven 12.a). Forøvrig jf eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: - Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse) - Bygninger som har historisk verdi - Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Behandling i FORMANNSKAPET Innledningsvis hadde stabsleder/økonomisjef Turid Bjerkestrand en presentasjon av budsjettforslaget. Representantene stilte spørsmål til rådmann som utredes med tilbakemelding til den videre politiske behandling. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Budsjettforslaget for 2010 legges ut på offentlig høring. Formannskapet vil komme tilbake med innstilling ved behandling av høringsuttalelsene. Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-096/09 Budsjettforslaget for 2010 legges ut på offentlig høring. Formannskapet vil komme tilbake med innstilling ved behandling av høringsuttalelsene. Behandling i FORMANNSKAPET Ved høringsfristens utløp kl var innkommet følgende høringsuttalelser som ble utlevert formannskapets medlemmer på møtet og sendt i posten til kommunestyrets øvrige medlemmer:

10 1. Arbeidsmiljøutvalget 2. Grue Finnskog Arbeiderlag 3. FAU Finnskogen oppvekstsenter 4. Servicetorget enhetsleder servicetorget 5. Grue eldreråd 6. Grue barne- og ungdomsråd 7. Fellesorganisasjonen (FO) 8. Finnskogutvalget 9. SU Solungen barnehage 10. SU Gromungen barnehage avd. Søeinna (Grinder barnehage) 11. SU Gromungen barnehage avd. Noreinna (Namnå barnehage) 12. Grue Arbeiderparti 13. SU Grue barne- og ungdomsskole 14. Norsk Skogfinsk Museum 15. Fagforbundet avd. 234 Grue kommune 16. FAU Grue barne- og ungdomsskole (GBU) Etter at formannskapet behandlet budsjettet har følgende dokumenter kommet inn som følger som vedlegg til budsjettsaken: - Budsjett 2010 for Solør renovasjon IKS representantskapets innstilling. - Uttalelse fra administrasjonsutvalget Utlevert på møte : - Notat fra enhetsleder for utvikling ang. kostnader ved ny organisering - Notat av fra kommunalsjef for oppvekst- og kultur ang. sparetiltak skole og Heldagsskole. Votering: Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt endret slik: (Forslag fra Grue Arbeiderparti og Felleslista ble fremmet av henholdsvis Roman Drazkowski og Ola Rostad). 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende tillegg og endringer (jfr. kap. 7.7 i budsjettdokumentet): C. Et forslag om å opprettholde kompetanseutviklingsbudsjettet ( ) ble enstemmig vedtatt. D. Drazkowski foreslo at næringsutviklingsbudsjettet styrkes med kr ,- øremerket Skogfinsk Museum. Rostad foreslo at budsjettposten styrkes med kr ,-. Drazkowski s forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. E. Forslag om opprettholdelse av fritidsklubben ( ) ble enstemmig vedtatt. F. Forslag om å legge ned skole og sfo på Finnskogen oppvekstsenter ( ) falt med 4 mot 3 stemmer. L. Forslag om å legge fram en egen utredningssak om Grue Service ble enstemmig vedtatt. M. Rostad fremmet forslag om å styrke innsatsen for økt nærvær. Drazkowski fremmet følgende tillegg: Administrasjonen bes følge opp sykefraværet og sette i gang tiltak for å nærme seg målsetningen om et sykefravær mindre enn 8,5 %. Forslagene fra Rostad og Drazkowski ble enstemmig vedtatt.

11 N. Drazkowski fremmet følgende forslag: Administrasjonen får i oppdrag og finne innsparingstiltak/inntektsøkning på 0,3 %. Forslaget fra Drazkowski ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. O. Drazkowski fremmet følgende forslag: Alle ledige kommunale boliger i Bergesiden selges hele eller deler av salgsmidlene øremerkes investeringer kommunale veger. Alle andre kommunale eiendommer vurderes lagt ut for salg i tråd med tidligere vedtak. Forslaget fra Drazkowski ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 2. Rådmannens innstilling punkt 2 ble enst. vedtatt med tillegg som foreslått av Haugen (kursiv): Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Hjemmehjelpsatser økes med 10% på alle over 2 G. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer i husleiene ved behov i løpet av året. 3. Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 4. Drazkoski fremmet forslag om at eiendomsskattesatsen holdes uendret med 6,5 promille. Endringsforslaget fra Drazkowski ble votert mot rådmannens innstilling. Endringsforslaget fra Drazkowski ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-102/09 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende tillegg og endringer (jfr. kap i budsjettdokumenet): C. Kompetanseutviklingsbudsjettet ( ) opprettholdes. D. Næringsutviklingsbudsjettet styrkes med kr ,- øremerket Skogfinsk Museum. E. Fritidsklubben opprettholdes ( ).. F. Skole og sfo på Finnskogen oppvekstsenter opprettholdes ( ).. L. Det legges fram en egen utredningssak om Grue Service. M. Styrke innsatsen for økt nærvær. Administrasjonen bes følge opp sykefraværet og sette i gang tiltak for å nærme seg målsetningen om et sykefravær mindre enn 8,5 %. N. Administrasjonen får i oppdrag og finne innsparingstiltak/inntektsøk. på 0,3 %. P. Alle ledige kommunale boliger i Bergesiden selges hele eller deler av salgsmidlene øremerkes investeringer kommunale veger. Alle andre kommunale eiendommer vurderes lagt ut for salg i tråd med tidligere vedtak. 2. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Hjemmehjelpsatser økes med 10% på alle over 2 G. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer i husleiene ved behov i løpet av året. 3. Drifts- og investeringsbudsjettet vedtas på totale inntekter og utgifter pr. enhet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere merinntekt sykepenger til økte lønnsutgifter.

12 4. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk, (Eiendomsskatteloven 12.a). Forøvrig jf eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: a. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse) b. Bygninger som har historisk verdi c. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån med inntil kr ,- i tråd med hovedbankavtalen med Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. Saksordfører: Ordfører Behandling i KOMMUNESTYRET Nye vedlegg til kommunestyrets behandling: - Notat fra enhetsleder for eiendom ang. energiforbruk Grue barne- og ungdomsskole. - Møteprotokoll fra administrasjonsutvalgets møte Etter en innledende debatt, fremmet Åse Lilleåsen følgende forslag fra representanter fra Fellesliste: 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende endringer og tillegg (jfr. kap. 7.7 i budsjettdokumentet): Pkt. A inntekten av maks eiendomsskatt benyttes som følger: kr. til kompetanseutvikling (pkt. C) kr. til bygningsmasse og drift og fritidsklubben (pkt. E) kr. til tilskudd Skogfinsk Museum kr. til næringsutvikling kr. til ungdomssatsing. Pkt. L Utredning om mulighet for opprettelse av flere tiltaksplasser ved Grue Service legges fram som egen sak. Pkt. M Administrasjonen bes styrke innsatsen for økt nærvær og sette i gang tiltak for å nærme seg målsettingen om et sykefravær mindre enn 8,5%.

13 Pkt. O Ledige kommunale eiendommer vurderes lagt ut for salg. Det legges fram egen sak om disponering av salgsinntektene Som formannskapets innstilling Som rådmannens og formannskapets innstilling Eiendomsskattesatsen er 7,0 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (osv. som rådmannens innst.). Liv Bekkesletten fremmet tilsvarende forslag som Lilleåsen fra 3 øvrige representanter fra Felleslista som inneholdt 2 endringer i forhold til punkt 1: 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende endringer og tillegg (jfr. kap. 7.7 i budsjettdokumentet): Pkt. A inntekten av maks eiendomsskatt benyttes som følger: kr. til kompetanseutvikling (pkt. C) kr. til bygningsmasse og drift og fritidsklubben (pkt. E) kr. til tilskudd Skogfinsk Museum kr. til opprettholdelse av Finnskogen Oppvekstsenter Liv Rønnaug Lilleåsen fremmet følgende forslag: Rus og psykiatriproblematikken tas inn som en tungtveiende sak i samhandlingsprosjektet om forebyggende tiltak i Solørkommunene. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV: Votering: Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på innsparingsområder i henhold til kommunestyrets pålegg om innsparing/inntektsøkning på 0,3%. Styrke post (GB IKS):: 338 Fra kr til kr Fra kr til kr Kulturelle bæremeisen må videreføres med kr Felleslistas forslag falt med 16 mot 3 stemmer. Så ble det votert over formannskapets innstilling: Punkt 4. Punkt 1 (Eiendomsskattesats 6,5 promille). Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende tillegg og endringer (jfr. kap. 7.7 i budsjettdokumentet): N. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer. C. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. D. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. E. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. F. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer. L. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt.

14 M. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. P. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Punkt 2 Punkt 3 Punkt 5 (Endring av bebyrer, betalingssatser m.v.) Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (Drifts- og investeringsbudsjettet) Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (Likviditetslån) Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Forslag fra Liv Rønnaug Lilleåsen ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Drazkowski 1. ledd ble enstemmig vedtatt Forslag fra Drazkowski 2. ledd ble enstemmig vedtatt Forslag fra Drazkowski 3. ledd ble enstemmig vedtatt Hele budsjettet med de endringer som følger av formannskapets og kommunestyrets behandling ble vedtatt med 18 mot 1 stemme. Vedtak i: KS-065/09 1. Det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett godkjennes med følgende tillegg og endringer (jfr. kap i budsjettdokumenet): C. Kompetanseutviklingsbudsjettet ( ) opprettholdes. D. Næringsutviklingsbudsjettet styrkes med kr ,- øremerket Skogfinsk Museum. E. Fritidsklubben opprettholdes ( ).. F. Skole og sfo på Finnskogen oppvekstsenter opprettholdes ( ).. L. Det legges fram en egen utredningssak om Grue Service. M. Styrke innsatsen for økt nærvær. Administrasjonen bes følge opp sykefraværet og sette i gang tiltak for å nærme seg målsetningen om et sykefravær mindre enn 8,5 %. N. Administrasjonen får i oppdrag og finne innsparingstiltak/inntektsøk. på 0,3 %. Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på innsparingsområder i henhold til kommunestyrets pålegg om innsparing/inntektsøkning på 0,3%. P. Alle ledige kommunale boliger i Bergesiden selges hele eller deler av salgsmidlene øremerkes investeringer kommunale veger. Alle andre kommunale eiendommer vurderes lagt ut for salg i tråd med tidligere vedtak. 2. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Hjemmehjelpsatser økes med 10% på alle over 2 G. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer i husleiene ved behov i løpet av året. 3. Drifts- og investeringsbudsjettet vedtas på totale inntekter og utgifter pr. enhet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere merinntekt sykepenger til økte lønnsutgifter. 4. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk, (Eiendomsskatteloven 12.a).

15 Forøvrig jf eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse) D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån med inntil kr ,- i tråd med hovedbankavtalen med Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 6. Rus og psykiatriproblematikken tas inn som en tungtveiende sak i samhandlingsprosjektet om forebyggende tiltak i Solørkommunene. 7. Styrke post (GB IKS):: Fra kr til kr Fra kr til kr Kulturelle bæremeisen videreføres med kr /09: Likviditetslån Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån med inntil kr ,- i tråd med hovedbankavtalen med Sparebanken Hedmark. 2. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 3. Eventuell videreføring av likviditetslånet foretas i forbindelse med budsjettvedtaket for Behandling i FORMANNSKAPET Saken ble behandlet før sak 102/09; budsjett Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

16 Vedtak i: FS-103/09 1. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån med inntil kr ,- i tråd med hovedbankavtalen med Sparebanken Hedmark. 2. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 3. Eventuell videreføring av likviditetslånet foretas i forbindelse med budsjettvedtaket for Saksordfører: Liv Bekkesletten Behandling i KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-066/09 1. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån med inntil kr ,- i tråd med hovedbankavtalen med Sparebanken Hedmark. 2. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 3. Eventuell videreføring av likviditetslånet foretas i forbindelse med budsjettvedtaket for /09: Kommunal garanti - Solør Rideklubb Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: På grunnlag av tidligere vedtak forlenger Grue kommune garanti for finansiering av inntil kr. 2,4 mill., gjeldende fram til Behandling i FORMANNSKAPET Roman Drazkowski fremmet forslag om at garantibeløpet økes til 2,5 mill. kr. Ola Rostad fremmet følgende tilleggsforslag: Garantien forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert.

17 Endringsforslaget fra Drazkowski ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Tilleggsforslaget fra Rostad ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-099/09 På grunnlag av tidligere vedtak forlenger Grue kommune garanti for finansiering av inntil kr. 2,5 mill., gjeldende fram til Garantien forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert. Saksordfører: Roman Drazkowski Behandling i KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-067/09 På grunnlag av tidligere vedtak forlenger Grue kommune garanti for finansiering av inntil kr. 2,5 mill., gjeldende fram til Garantien forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert. 068/09: Kirkenær Omsorgssenter for barn - godkjenning av totalprosjekt. Ny behandling Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: 1. Men henvisning til Kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgsenter for barn og sak 045/09 av som omhandlet foreløpig totalramme for etableringen, godkjennes ny totalramme på 33,6 mill kroner. 2. Prossjektene finansieres ved låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat.

18 Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-100/09 1. Men henvisning til Kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgsenter for barn og sak 045/09 av som omhandlet foreløpig totalramme for etableringen, godkjennes ny totalramme på 33,6 mill kroner. 2. Prossjektene finansieres ved låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat. Saksordfører: Ordfører Behandling i KOMMUNESTYRET Innledningsvis informerte ordfører om at leder for senteret, Frank Nerheim og enhetsleder Per O. Bukkemoen er invitert til formannskapets møte for å informere om senteret og svare på spørsmål til politikerne. Ordfører inviterte også de øvrige kommunestyrets medlemmer til å delta på informasjonen. Geir Kvisler fremmet følgende forslag: Saken utsettes fram til svar mht leietid og inntekter blir fremlagt av administrasjonen. Utsettelsesforslaget fra Kvisler falt med 17 mot 2 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 2 stemmer. Vedtak i: KS-068/09 1. Men henvisning til Kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgsenter for barn og sak 045/09 av som omhandlet foreløpig totalramme for etableringen, godkjennes ny totalramme på 33,6 mill kroner. 2. Prossjektene finansieres ved låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat.

19 ************ TILLEGGSSAKER ************ 069/09: Luxo Industrier AS - husleie. Unntatt offentlighet