Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav Bakke Per Arne Dahl Roy Holseter Evy Westfjeld Berit Hanestad Magnhild Viken Moe Herdis Bragelien Odd Holen Guro Tuer Lena Lundberg Knut Skaraberget Boro Petkovic Roman Drazkowski Følgende medlemmer møtte ikke: Kjersti Rinde Omsted (meldt forfall) Tore Skarpnord (meldt forfall) Alina Drazkowski (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Ivar Lingaas Kåre Weberg Gunn Beate Gjedtjernet Følgende fra administrasjonen møtte: Fungerende rådmann Turid Bjerkestrand Ordfører Niels F. Rolsdorph Kommunalsjef Erik O. Møller Kommunalsjef Paul Inge Tønseth Underskrifter: Niels F. Rolsdorph Evy Westfjeld Herdis Bragelien ordfører

2 Utlagt materiell: Nasjonal forventninger til regional og kommunal planlegging et dokument fra Miljøverndepartementet vedtatt ved kongelig resolusjon Invitasjon fra Frisklivssentralen i Solør til alle 3 kommunestyrene om en uhøytidelig intern konkurranse. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokollen ble enstemmig vedtatt. Informasjon: Ordfører - Folkevalgtopplæring avholdt i to dager, 8. og 9. desember. 3 samling avholdes 9. januar Deltatt på Arkomøte på Eda. - Deltatt på KS-møte vedr. Samhandlingsreformen. - Ekstraordinært kommunestyre for alle 3 Solørkommunene ang. Samhandlingsavtalen legges til Skaslien Gjestgiveri tirsdag Det vil bli gitt felles orientering til alle kommunestyrene før de avholdes hver sine møter med behandling av avtalen. - Invitasjon fra Frisklivssentralen i Solør, jfr. utlagt materiell. Konklusjon: Kommunestyret tar utfordringen.

3 Saksliste Saksnr. Innhold 089/11 Avtale Unntatt offentlighet 090/11 Referatsaker 091/11 Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør /11 Tilstandsrapport for skolen i Grue 2010/11 093/11 Prosjektplan Samhandlingsreformen i Solør 094/11 Kontrollutvalgets årsplan for /11 Valg - Overformynderiet 096/11 Konstituering av rådmann 097/11 Givas IKS - gebyrer vann, avløp og septiktømming /11 Solør renovasjon - gebyrer /11 Glåmdal brannvesen IKS - økt tilsynsavgift for 2012 og underskuddsinndekning 2007 og /11 Budsjett 2012

4 090/11: Referatsaker Behandling i KOMMUNESTYRET Referatsakene ble tatt til orientering. 091/11: Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør godkjennes. Behandling i FORMANNSKAPET Herdis Bragelien fremmet forslag om at Rusforum inkluderer hele Glåmdalsregionen. Det ble videre foreslått at innstillingen endres med følgende tilføyelse; med forbehold. Rådmannens innstilling med endringsforslag av innstilling og tilleggsforslag som foreslått av Bragelien ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-090/11 Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør godkjennes, med forbehold. Kommunestyret anbefaler at Rusforum inkluderer hele Glåmdalsregionen. Saksordfører: Roman Drazkowski Behandling i KOMMUNESTYRET Prosjektleder Eivor Indrebø Lægreid innledet saken ved å informere om felles handlingsplan i Solør og svarte på spørsmål fra representantene. Åse B. Lilleåsen fremmet følgende endring av innstillingens punkt 1:

5 Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør godkjennes med forbehold om event. økonomiske konsekvenser som behandles som egen sak. Formannskapets innstilling med endring av punkt 1 som foreslått av Lilleåsen, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-091/11 1. Felles handlingsplan mot rusmiddelmisbruk i Solør godkjennes med forbehold om event. økonomiske konsekvenser som behandles som egen sak. 2. Kommunestyret anbefaler at Rusforum inkluderer hele Glåmdalsregionen. 092/11: Tilstandsrapport for skolen i Grue 2010/11 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Grue til etterretning. Behandling i FORMANNSKAPET Kommunalsjef oppvekst og velferd, Paul Inge Tønseth, var til stede og informerte om tilstandsrapporten og svarte på spørsmål fra representantene. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-091/11 Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Grue til etterretning. Saksordfører: Herdis Bragelien Behandling i KOMMUNESTYRET Kommunalsjef oppvekst og kultur, Paul Inge Tønseth innledet saken ved å informere om tilstandsrapporten og svarte på spørsmål fra representantene. Roman Drazkowski fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Grue AP: Kommunestyret ønsker at det også blir rapportert i forhold til Skolepolitisk plattform.

6 Formannskapets innstilling med tilleggsforslag som foreslått av Drazkowski, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-092/11 Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Grue til etterretning. Kommunestyret ønsker at det også blir rapportert i forhold til Skolepolitisk plattform. 093/11: Prosjektplan Samhandlingsreformen i Solør Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Den fremlagte prosjektplanen for Samhandlingsreformen i Solør vedtas. Behandling i FORMANNSKAPET Ordføreren refererte mottatt brev fra Grue Arbeiderparti datert vedlagt uttalelse til samhandlingsreformen fra Vestsida Arbeiderlag. Åse B. Lilleåsen fremmet følgende forslag til vedtak: Den fremlagte prosjektplanen for Samhandlingsreformen i Solør tas til foreløpig orientering. Lilleåsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-092/11 Den fremlagte prosjektplanen for Samhandlingsreformen i Solør tas til foreløpig orientering. Saksordfører: Åse B. Lilleåsen Behandling i KOMMUNESTYRET Prosjektleder Siri Brunborg innledet saken ved å informere om Prosjektplanen og svarte på spørsmål fra representantene. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

7 Vedtak i: KS-093/11 Den fremlagte prosjektplanen for Samhandlingsreformen i Solør tas til foreløpig orientering. 094/11: Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt: v e d t a k: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2012 til orientering. Saksordfører: Odd Holen Behandling i KOMMUNESTYRET Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-094/11 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2012 til orientering. 095/11: Valg - Overformynderiet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling da saken vurderes nærmere av ordføreren. Behandling i KOMMUNESTYRET Ordføreren orienterte nærmere om kommunestyrets vedtak hvor det ble vedtatt å ha fast formann. Advokat Geir Hagerud har i brev av gitt nærmere informasjon om ordningen, om kostnader ved å foreta strukturering av sakene og opprettelse av datasystem og fast årlig kostnad som ansatt i Grue som fast formann. Ordningen med fast formann vil vedvare til staten v/fylkesmannen overtar overformynderiet. Foreløpig dato er satt til Roman Drazkowski fremmet forslag om at vedtak om fast formann opprettholdes.

8 Enst. vedtak: Kommunestyrets vedtak av om fast formann opprettholdes. Valgkomiteen fremmer forslag på 2 overformyndere og 2 varamedlemmer til kommunestyrets neste møte Vedtak i: KS-084/11 Kommunestyrets vedtak av om fast formann opprettholdes. Valgkomiteen fremmer forslag på 2 overformyndere og 2 varamedlemmer til kommunestyrets neste møte Behandling i KOMMUNESTYRET Saksordfører Roman Drazkowski fremmet følgende forslag på vegne av valgkomiteen: Overformynder Weche Foss, velges for 4 år Overformynder Stein Vidar Lie, velges for 2 år. Varamedlemmer: 1. Asbjørn Hansen, velges for 2 år 2. Eva Willoch, velges for 2 år. Funksjonstiden er som foreslått, eventuelt til ny lov trer i kraft. fra et tidligere tidspunkt. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-095/11 Som overformyndere og varamedlemmer ble valgt: Overformynder Weche Foss, velges for 4 år Overformynder Stein Vidar Lie, velges for 2 år. Varamedlemmer: 1. Asbjørn Hansen, velges for 2 år 2. Eva Willoch, velges for 2 år. Funksjonstiden er som vedtatt, eventuelt til ny lov trer i kraft fra et tidligere tidspunkt. 096/11: Konstituering av rådmann

9 Innstilling: Ordfører rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: Turid Bjerkestrand konstitueres som rådmann fra og inntil ny rådmann tiltrer. Behandling i KOMMUNESTYRET Fungerende rådmann Turid Bjerkestrand fratrådte møtet under behandlingen. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-096/11 Turid Bjerkestrand konstitueres som rådmann fra og inntil ny rådmann tiltrer. 097/11: Givas IKS - gebyrer vann, avløp og septiktømming 2012 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Gebyrer for vann, avløp og septikktømming for 2012 godkjennes. Behandling i FORMANNSKAPET Avdelingsleder Hanne Rolsdorph fra Givas IKS deltok under behandling av saken og svarte på spørsmål fra representantene. Hanne Rolsdorph viste til deres melding til Grue kommune datert hvor det presiseres at gebyrøkningen totalt sett er langt lavere, henholdsvis 7,5% (vann) og 7,1% (avløp). Herdis Bragelien fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Grue AP: Grue kommunestyre ber Givas utarbeide langsiktige planer med tanke på at flere husstander kan koble seg til avløpsnettet og gjennom det fordele kostnadene på flere. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag som foreslått av Bragelien, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-100/11 Gebyrer for vann, avløp og septikktømming for 2012 godkjennes.

10 Grue kommunestyre ber Givas utarbeide langsiktige planer med tanke på at flere husstander kan koble seg til avløpsnettet og gjennom det fordele kostnadene på flere. Saksordfører: Herdis Bragelien Behandling i KOMMUNESTYRET Ordfører Niels F. Rolsdorph fratrådte som inhabil og varaordfører Åse B. Lilleåsen ledet møtet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-097/11 Gebyrer for vann, avløp og septikktømming for 2012 godkjennes. Grue kommunestyre ber Givas utarbeide langsiktige planer med tanke på at flere husstander kan koble seg til avløpsnettet og gjennom det fordele kostnadene på flere. 098/11: Solør renovasjon - gebyrer 2012 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Gebyrer for Solør renovasjon for 2012 godkjennes. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-101/11 Gebyrer for Solør renovasjon for 2012 godkjennes. Saksordfører: Tore Skarpnord

11 Behandling i KOMMUNESTYRET Da Skarpnord hadde forfall var Kåre Weberg ny saksordfører. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-098/11 Gebyrer for Solør renovasjon for 2012 godkjennes. 099/11: Glåmdal brannvesen IKS - økt tilsynsavgift for 2012 og underskuddsinndekning 2007 og 2010 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Økt tilsynsavgift fra kr. 60,- til kr. 120,- pr. år godkjennes. 2. Tidligere omsøkt underskuddsinndekning for 2007 og 2010 på kr ,- dekkes. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger kto Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-102/11 1. Økt tilsynsavgift fra kr. 60,- til kr. 120,- pr. år godkjennes. 2. Tidligere omsøkt underskuddsinndekning for 2007 og 2010 på kr ,- dekkes. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger kto Saksordfører: Roman Drazkowski Behandling i KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme. Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-099/11

12 1. Økt tilsynsavgift fra kr. 60,- til kr. 120,- pr. år godkjennes. 2. Tidligere omsøkt underskuddsinndekning for 2007 og 2010 på kr ,- dekkes. Beløpet finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger kto /11: Budsjett 2012 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (start-lån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas på sum prosjekt. 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskattelovens 12 a). For øvrig jfr. Eiendomsskattelovens 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. mai og 20. november i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 15 mill kroner i Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Marginavsetningen til skatt økes fra 10,5 % til 11 % fra og med Behandling i FORMANNSKAPET Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av AP: Rådmannens innstilling sendes ut på høring. Etter høringsrunden vil det bli politisk realitetsbehandling i formannskapet før endelig vedtak i kommunestyret.

13 Åse B. Lilleåsen fremmet følgende forslag: Minikulturhus og seniorboliger tas ut av budsjett 2012 for å tas opp til vurdering i arbeidet med økonomiplanen Votering: Forslaget fra Bragelien ble votert mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Tilleggspunkt (8) som foreslått fra Lilleåsen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-088/11 Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (start-lån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas på sum prosjekt. 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskattelovens 12 a). For øvrig jfr. Eiendomsskattelovens 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. mai og 20. november i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 15 mill kroner i Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Marginavsetningen til skatt økes fra 10,5 % til 11 % fra og med Minikulturhus og seniorboliger tas ut av budsjett 2012 for å tas opp til vurdering i arbeidet med økonomiplanen Saksordfører: Ordføreren Behandling i FORMANNSKAPET Til møtet var ettersendt følgende 8 høringsuttalelser:

14 1. Samarbeidsutvalget (SU) ved Solungen barnehage 2. Eldrerådet 3. Samarbeidsutvalgene ved Gromungen barnehage 4. Utdanningsforbundet 5. FAU Grue barne- og ungdomsskole 6. Fagforbundet 7. Administrasjonsutvalget 8. Arbeidsmiljøutvalget Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (A) Opplæringslova 9-2. Rådgiving og skolebibliotek Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter. Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Forskrifter til opplæringslova Tilgang til skolebibliotek Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen. Grue Arbeiderparti ber, med utgangspunkt i Opplæringslova med forskrifter, at det settes ned en gruppe som består av politikere og administrasjon. Gruppas mandat er å se på hvordan en ved hjelp av de arkitektsskissene og den utredningen som allerede er utarbeidet kan vurdere løsninger som bidrar til å flytte biblioteket til rådhuset, Gjennom dette kan en sikre elevene god tilgang til bibliotek. Dette medfører også bedre bruk av personell, bl.a. bibliotekar. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (B) Det bes om en utredning på hvordan en kan ta hjem til egen regi veivedlikehold og vei investering. Hvilke behov vil det bli for bemanning, maskiner og kompetanse? Kan anbudsutlysing foretas av enhet for teknikk og landbruk uten at en bygger opp en egen veiavdeling? Finnes det andre alternativ? Forslag til vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder saken ang. veivedlikehold og investering i egen regi. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (C) Viser til innsendte uttalelse fra Grue Arbeiderparti ang. samhandlingsreformen. Det bes om at Grue kommune avsetter midler til en deltidsstilling, aktivitør, for å få på plass et dagsentertilbud. Dagsenteret kan etableres i samarbeid med frivillige organisasjoner og er i tråd med både samhandlingsreformen og Pleie- og omsorgsplanen.

15 Forslag til vedtak: Det avsettes midler fra samhandlingsmidlene til en aktivitørstilling. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (D) Grue Arbeiderparti mener fortsatt det er behov for seniorboliger i sentrum av Kirkenær. En av grunnene til at det er viktig å bygge i offentlig regi er at en da får kompensasjon for moms og dermed kan tilby billigere boliger for de som har behov. Sentrumsnære boliger for eldre er viktig for de eldre. De vil kunne mestre sin egen hverdag i en lengre tid og dermed oppleve større livsglede og kvalitet. Samtidig er det god økonomi og for kommunen med tanke på kortere reiseavstander for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Selv om det tas opp lån for bygging, skal husleie dekke kostnadene. Denne type utleieboliger bør administrere som et eget foretak eller i egne kapitler i budsjettet. Forslag til vedtak: Det arbeides videre med å etablere sentrumsnære boliger for eldre, samtidig med vurdering av egen budsjettføring for utleieboliger enten som kommunalt foretak eller eget budsjettkapittel. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (E) Viser til innsendte sak fra Grue Arbeiderparti ang. landbruk. Saken er enda mer aktuell nå med tanke på den nye landbruksmeldingen, i tillegg til føringene i kommuneplan. Forslag til vedtak: Det nedsettes en prosjektgruppe i tråd med innsendte sak fra Grue Arbeiderparti ang. landbrukets stilling i kommunen. Åse B. Lilleåsen fremmet følgende 2 forslag (F og G): (F) (G) Fra kulturbudsjett overføres kr ,- til styrkingstimer på GBUS. Fra kulturbudsjett overføres tiltak i tråd med strategiplan for kulturskolen, bl.a. redusering av ventelistene i kulturskolen og korpsvirksomhet, med kr ,-. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue AP: (H) Det bes om at ressursbruken ved GBUS vurderes i forhold til hvor mye som brukes til undervisning og spes.ped, og hva som brukes til andre oppgaver (administrasjon, kontor, trinnleder osv.). Det er viktig at ressurser til spes.ped. og undervisning prioriteres. Votering: Forslag (A) fra Bragelien ble enstemmig vedtatt. Forslag (B) fra Bragelien. Ved votering fratrådte ordføreren som inhabil og voteringen ga 3 mot 3 stemmer. Ved varaordførerens dobbeltstemme falt forslaget fra Bragelien. Forslag (C) fra Bragelien falt med 4 mot 3 stemmer. Forslag (D) fra Bragelien falt med 4 mot 3 stemmer.

16 Forslag (E) fra Bragelien ble enstemmig vedtatt. Forslag (F) fra Lilleåsen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Forslag (G) fra Lilleåsen ble enstemmig vedtatt. Forslag (H) fra Bragelien ble enstemmig vedtatt. Formannskapet sluttet seg enstemmig til det foreliggende budsjettforslag med de tillegg som ble vedtatt under behandlingen. Vedtak i: FS-103/11 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (start-lån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas på sum prosjekt. 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskattelovens 12 a). For øvrig jfr. Eiendomsskattelovens 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. mai og 20. november i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 15 mill kroner i Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Marginavsetningen til skatt økes fra 10,5 % til 11 % fra og med Minikulturhus og seniorboliger tas ut av budsjett 2012 for å tas opp til vurdering i arbeidet med økonomiplanen Grue kommunestyre ber, med utgangspunkt i Opplæringslova med forskrifter, at det settes ned en gruppe som består av politikere og administrasjon. Gruppas mandat er å se på hvordan en ved hjelp av de arkitektsskissene og den utredningen som allerede er utarbeidet kan vurdere løsninger som bidrar til å flytte biblioteket til rådhuset, Gjennom dette kan en sikre elevene god tilgang til bibliotek. Dette medfører også bedre bruk av personell, bl.a. bibliotekar. 10. Det nedsettes en prosjektgruppe i tråd med innsendte sak fra Grue Arbeiderparti ang. landbrukets stilling i kommunen. 11. Fra kulturbudsjett overføres kr ,- til styrkingstimer på GBUS. 12. Fra kulturbudsjett overføres tiltak i tråd med strategiplan for kulturskolen, bl.a. redusering av ventelistene i kulturskolen og korpsvirksomhet, med kr , Det bes om at ressursbruken ved GBUS vurderes i forhold til hvor mye som brukes til undervisning og spes.ped, og hva som brukes til andre oppgaver (administrasjon, kontor, trinnleder osv.). Det er viktig at ressurser til spes.ped. og undervisning prioriteres.

17 Saksordfører: Ordføreren Behandling i KOMMUNESTYRET Herdis Bragelien fremmet partiets forslag på nytt fra formannskapets behandling for punktene B, C og D: B. Det bes om en utredning på hvordan en kan ta hjem til egen regi veivedlikehold og vei investering. Hvilke behov vil det bli for bemanning, maskiner og kompetanse? Kan anbudsutlysing foretas av enhet for teknikk og landbruk uten at en bygger opp en egen veiavdeling? Finnes det andre alternativ? Forslag til vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder saken ang. veivedlikehold og investering i egen regi. (C) Viser til innsendte uttalelse fra Grue Arbeiderparti ang. samhandlingsreformen. Det bes om at Grue kommune avsetter midler til en deltidsstilling, aktivitør, for å få på plass et dagsentertilbud. Dagsenteret kan etableres i samarbeid med frivillige organisasjoner og er i tråd med både samhandlingsreformen og Pleie- og omsorgsplanen. Forslag til vedtak: Det avsettes midler fra samhandlingsmidlene til en aktivitørstilling. (D) Grue Arbeiderparti mener fortsatt det er behov for seniorboliger i sentrum av Kirkenær. En av grunnene til at det er viktig å bygge i offentlig regi er at en da får kompensasjon for moms og dermed kan tilby billigere boliger for de som har behov. Sentrumsnære boliger for eldre er viktig for de eldre. De vil kunne mestre sin egen hverdag i en lengre tid og dermed oppleve større livsglede og kvalitet. Samtidig er det god økonomi og for kommunen med tanke på kortere reiseavstander for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Selv om det tas opp lån for bygging, skal husleie dekke kostnadene. Denne type utleieboliger bør administrere som et eget foretak eller i egne kapitler i budsjettet. Forslag til vedtak: Det arbeides videre med å etablere sentrumsnære boliger for eldre, samtidig med vurdering av egen budsjettføring for utleieboliger enten som kommunalt foretak eller eget budsjettkapittel. Evy Westfjeld fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Grue FRP: I. Overføre kr til Gromungen barnehage. Kan tas fra kulturbudsjettet tilrettelagte tjenester for voksne. Avklaring punkt 8 i formannskapets innstilling: Minikulturhus og seniorboliger tas ut av budsjett 2012 endres til tas ut av investeringsbudsjettet 2012.

18 Votering: Formannskapets innstilling punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling punkt 8 ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. Formannskapets innstilling punkt 9 (forslag A) ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Bragelien punkt B ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. Forslag fra Bragelien punkt C falt med 10 mot 9 stemmer. Forslag fra Bragelien punkt D falt med 10 mot 9 stemmer. Formannskapets innstilling punkt 10 (forslag E) ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling punkt 11 (forslag F) falt med 11 mot 8 stemmer Formannskapets innstilling punkt 12 (forslag G) ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling punkt 13 (forslag H) ble enstemmig vedtatt. Forslag I fra Evy Westfjeld. Westfjeld endret sitt forslag til vedtak ved at beløpet reduseres fra kr. til kr. og tas fra kulturbudsjettet. Forslaget fra Westfjeld ble vedtatt med 15 mot 4 stemmer. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til det foreliggende budsjettforslag med de endringer og tillegg som ble vedtatt under behandlingen. Vedtak i: KS-100/11 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (start-lån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas på sum prosjekt. 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskattelovens 12 a). For øvrig jfr. Eiendomsskattelovens 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. mai og 20. november i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 15 mill kroner i Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Marginavsetningen til skatt økes fra 10,5 % til 11 % fra og med Minikulturhus og seniorboliger tas ut av investeringsbudsjett 2012 for å tas opp til vurdering i arbeidet med økonomiplanen Grue kommunestyre ber, med utgangspunkt i Opplæringslova med forskrifter, at det settes ned en gruppe som består av politikere og administrasjon. Gruppas mandat er å

19 se på hvordan en ved hjelp av de arkitektsskissene og den utredningen som allerede er utarbeidet kan vurdere løsninger som bidrar til å flytte biblioteket til rådhuset, Gjennom dette kan en sikre elevene god tilgang til bibliotek. Dette medfører også bedre bruk av personell, bl.a. bibliotekar. 10. Det nedsettes en prosjektgruppe i tråd med innsendte sak fra Grue Arbeiderparti ang. landbrukets stilling i kommunen. 11. Fra kulturbudsjett overføres tiltak i tråd med strategiplan for kulturskolen, bl.a. redusering av ventelistene i kulturskolen og korpsvirksomhet, med kr , Det bes om at ressursbruken ved GBUS vurderes i forhold til hvor mye som brukes til undervisning og spes.ped, og hva som brukes til andre oppgaver (administrasjon, kontor, trinnleder osv.). Det er viktig at ressurser til spes.ped. og undervisning prioriteres. 13. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder saken ang. veivedlikehold og investering i egen regi. 14. Overføre kr til Gromungen barnehage. Kan tas fra kulturbudsjettet

20

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer