Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.04.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45"

Transkript

1 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav Bakke Tore Skarpnord Roman Drazkowski Følgende medlemmer møtte ikke: Herdis Bragelien (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Guro Tuer Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Turid Bjerkestrand Sekretær Hans Kalleberg Underskrifter: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Roman Drazkowski ordfører

2 Drøftingssaker (fra møte f.skapets møte ) Rally Sweden Verkstellande direktør i Rally Sweden, Glenn Olsson, informerte om forberedelser og samarbeid for Rally Sweden Forskjellige problemstillinger ble drøftet. Konklusjon: Spørsmål om kommunal deltakelse med økonomisk bevilgning behandles i kommunestyret i mai eller juni. Terroraksjonen (sted for statue) 3 alternative plasseringer var krysset av på et situasjonskart over Kirkenær som ble utlevert medlemmene. Det framkom signaler om 2 alternative plasseringer; Kirkenær sentrum ved stasjonen eller ved rådhusområdet. Konklusjon: Endelig valg av sted foretas i formannskapets møte 7. mai d.å. Europarådets invitasjon til deltakende kommuner Grue kommune har tidligere deltatt i en startsfase. Videre deltakelse krever behandling i kommunestyret. Konklusjon: Etter forslag fra ordføreren arbeides det ikke videre med saken i denne omgang.

3 Informasjon: Ordfører - Vegvedlikehold - ordføreren viste til budsjettvedtakets punkt 13 som sier at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som utreder vegvedlikehold og investeringer i egen regi. Det foreslås fra ordfører at det oppnevnes 2 politiske representanter fra Formannskapet i arbeidsgruppen som skal jobbe med utredningen. Gruppens mandat følger av budsjett som går ut på å utrede vegvedlikehold og investeringer i egen regi eller det skal fortsette i Givas. Konklusjon: Som representanter ble valgt Tore Skarpnord og Per Guttorm Haarstad. - Regional Planstrategi Høring. Høringsuttalelse er sendt. - Oppfølging av ulykken i Namnå Barnehage i påskeuken. - Kriseledelsen er gitt en innføring av fylkesmannens beredskapsavdeling i CIM (Crises and Issues Mannager), som er et hjelpeverktøy som skal samle alt vedr Beredskap, ROS, loggføring, rapporter og pressemeldinger samt direkte kontakt med fylkesmannens beredskapsavdeling. - Orgelkomiteen på Grue Finnskog har hatt møte med ordfører og rådmann om støtte til nytt Orgel på Finnskogen, på lik linje med støtten til Grue Kirke. Eventuelt kommunalt bidrag følges opp politisk. - Ordføreren har fått en bekreftelse på at Glåmdalsprosjektet vedrørende Samhandlingsreformen som vil orientere politikerne i Grue om status torsdag 3. mai kl i kommunestyresalen. Ordføreren sender informasjon og innbydelse om dette til alle kommunestyremedlemmer. - Ansatte går for FolkeHelsa. 3 tider er avsatt i mai på området rundt det gamle vannverket. - Det skal åpnes et nytt friidrettsanlegg på Skansesletta i Kongsvinger 10. mai i forbindelse med Tine-stafetten. - Grue Kulturskole feirer sitt 20-års jubileum hele uke Suksessen Oppfinnermessa ble gjennomført i forrige uke og Norges Vel delte ut sin sølvmedalje til Solør Bioenergi. - Brev sendt miljøvernministeren vedr Ulveutvalget som er nedsatt av departementet. Brevet er besvart i dag 23. april. - brev sendes Justisministeren 24. april fra Grue vedrørende bemanningen i Grue lensmannskontor og bemanningen i Solør. - SOLUNGLOVEN mottatt innrammet fra Solør næringshage. Varaordfører - Fremtidig sykehusstruktur i Hedmark og Oppland strategisk fokus Høringsfrist er satt til 14. mai. Konklusjon: Sonderes ut av varaordføreren om muligheten for en felles politisk uttalelse fra Grue. I motsatt fall vurderes uttalelse fra hvert enkelt parti.

4 Rådmann - Oppfølging av politiske saker. - Sykefraværet positiv utvikling i Folkehelsen. - Økonomistatus overforbruk på institusjon. - Overbelegg er redusert i Tilsynsbesøk fra fylkesmannen på institusjon. - Lov om pasientrettigheter. - Dialogseminaret 18. og 19. april. - Kommuneregnskapet 2011 revisjonsberetning. - Betaling for praktisk bistand i omsorgsboliger. Politisk sak fremmes til kommunestyret 29. august.

5 Saksliste Saksnr. Innhold 039/12 Søknad om deling av driftsenheten, gnr. 23 bnr /12 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje, 46/160 Dispensasjon fra kommuneplan 041/12 Overåsvegen 042/12 Jakttid på bever i Grue 043/12 Kulturskoleutvalg 044/12 Finnskogen natur- og kulturpark 045/12 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan /12 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer - tider for salg og skjenking av alkoholholdig drikke inntil

6 039/12: Søknad om deling av driftsenheten, gnr. 23 bnr. 1 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k Grue kommune avslår, ihht. jordloven 12, søknad om at gnr. 42, bnr. 140 blir fradelt driftsenheten med hovednummer gnr. 23, bnr. 1. Grue kommune gir tillatelse til, ihht. jordloven 12, at inntil 3 daa blir fradelt gnr. 42, bnr Vilkår: Fradelingen må være rekvirert innen 3 år. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag til vedtak: Grue kommune gir i hht jordlovens 12 tillatelse til at gnr 42, bnr 140 blir fradelt driftsenhet med hovednummer gnr 23, bnr. 1. Begrunnelse: Særlige samfunnsinteresser; økt bosetting, miljø, småskalaproduksjon og bevaring av småbruk. Forslaget fra Drazkowski ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-039/12 Grue kommune gir i hht jordlovens 12 tillatelse til at gnr 42, bnr 140 blir fradelt driftsenhet med hovednummer gnr 23, bnr. 1. Begrunnelse: Særlige samfunnsinteresser; økt bosetting, miljø, småskalaproduksjon og bevaring av småbruk.

7 040/12: Søknad om tillatelse til tiltak - garasje, 46/160 Dispensasjon fra kommuneplan Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k; I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 av 2008 gis det dispensasjon fra kommuneplan slik at garasjen på 65 kvm (BYA) kan oppføres som omsøkt, 1 m fra nabogrense mot nordøst og 4,5 m fra kant veg. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-040/12 I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 av 2008 gis det dispensasjon fra kommuneplan slik at garasjen på 65 kvm (BYA) kan oppføres som omsøkt, 1 m fra nabogrense mot nordøst og 4,5 m fra kant veg. 041/12: Overåsvegen Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Det bevilges kr ,- som Grue kommunes andel av sluttfinansiering av utbedring/ombygging av Overåsvegen. 2. Beløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 3. Regnskapsfører bes om å få regnskapet for vegen revidert snarest. Roman Drazkowski fremmet forslag om at saken utsettes til regnskapene er revidert. Forslaget fra Drazkowski ble enstemmig vedtatt.

8 Vedtak i: FS-041/12 Saken utsettes. 042/12: Jakttid på bever i Grue Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: Grue kommune fastsetter, med hjemmel i Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 av nr punkt 3 følgende forskrift: Jakttid på bever i Grue kommune er fra og med 1. oktober til og med 30. april i Glomma. I øvrige vassdrag inklusive Glommas sidevassdrag er jakttiden utvidet til og med 10. mai. Forskriften trer i kraft og gjelder fram til en eventuell ny lokal forskrift om jakttid på bever vedtas som erstatning for denne. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-042/12 Grue kommune fastsetter, med hjemmel i Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 av nr punkt 3 følgende forskrift: Jakttid på bever i Grue kommune er fra og med 1. oktober til og med 30. april i Glomma. I øvrige vassdrag inklusive Glommas sidevassdrag er jakttiden utvidet til og med 10. mai. Forskriften trer i kraft og gjelder fram til en eventuell ny lokal forskrift om jakttid på bever vedtas som erstatning for denne. 043/12: Kulturskoleutvalg

9 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Det etableres Kulturskoleutvalg for Grue Kulturskole. Følgende retningslinjer gjelder: Kulturskoleutvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Utvalget er sammensatt slik: 1 repr. fra kommunestyret 1 repr fra foreldrene 1 repr. fra friv. kulturliv 1 repr fra lærerne i kulturskolen Medlemmene velges for to år. Representanten for kommunestyret følger kommunal valgperiode. Kulturskoleutvalget velger selv sin leder og nestleder. Vararepresentantene får tilsendt sakspapirene og innkalles, til møtene ved varslet fravær. Enhetsleder er saksbehandler og sekretær for utvalget. Kulturskoleutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i kulturskolen. Det skal ivareta kulturskolen interesser på beste måte, slik at skolen kan fylle sin oppgave, og fremme forslag om tiltak som utvalget mener vil være til nytte for kulturskolen. Utvalget griper ikke inn i kulturskolens daglige arbeid, men tar eventuelle merknader ved skolens virksomhet opp med skolens enhetsleder. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som representant fra kommunestyret velges Gunn Elin Krav Bakke med varamedlem Roman Drazkowski. Vedtak i: FS-043/12 Det etableres Kulturskoleutvalg for Grue Kulturskole. Følgende retningslinjer gjelder: Kulturskoleutvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Utvalget er sammensatt slik: 1 repr. fra kommunestyret; Gunn Elin Krav Bakke m/varamedlem Roman Drazkowski 1 repr fra foreldrene 1 repr. fra friv. kulturliv 1 repr fra lærerne i kulturskolen Medlemmene velges for to år. Representanten for kommunestyret følger kommunal valgperiode. Kulturskoleutvalget velger selv sin leder og nestleder. Vararepresentantene får tilsendt sakspapirene og innkalles, til møtene ved varslet fravær.

10 Enhetsleder er saksbehandler og sekretær for utvalget. Kulturskoleutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i kulturskolen. Det skal ivareta kulturskolen interesser på beste måte, slik at skolen kan fylle sin oppgave, og fremme forslag om tiltak som utvalget mener vil være til nytte for kulturskolen. Utvalget griper ikke inn i kulturskolens daglige arbeid, men tar eventuelle merknader ved skolens virksomhet opp med skolens enhetsleder. Saksordfører: Tore Skarpnord 044/12: Finnskogen natur- og kulturpark Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: 1. Grue kommune tar hovedprosjektet Finnskogen Natur og kulturpark, samarbeid om særpreg, til etterretning 2. Kommune bevilger kr til arbeidet med gjennomføring av hovedprosjekt i Midlene tas fra bevilgninger til næringsutvikling og merkes prosjektnr oppnevnes som kommunens representant til styringsgruppa Roman Drazkowski fremmet forslag på Tore Skarpnord som kommunens representant til styringsgruppa. Rådmannens innstilling med forslag som foreslått fra Drazkowski, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-044/12 1. Grue kommune tar hovedprosjektet Finnskogen Natur og kulturpark, samarbeid om særpreg, til etterretning 2. Kommune bevilger kr til arbeidet med gjennomføring av hovedprosjekt i Midlene tas fra bevilgninger til næringsutvikling og merkes prosjektnr Tore Skarpnord.oppnevnes som kommunens representant til styringsgruppa

11 045/12: Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k : Grue kommune mener at Grue kommune og regionen nå trenger et stort løft når det gjelder utbygging av veger, gang- og sykkelveger og jernbane og ber om at Hedmark fylkeskommune arbeider aktivt for at de prioriterte forslagene i saksframlegget blir innarbeidet i Nasjonal Transportplan. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg om at de prioriterte forslagene tas inn i vedtaket. Vedtak i: FS-045/12 Grue kommune mener at Grue kommune og regionen nå trenger et stort løft når det gjelder utbygging av veger, gang- og sykkelveger og jernbane og ber om at Hedmark fylkeskommune arbeider aktivt for at de prioriterte forslagene i saksframlegget blir innarbeidet i Nasjonal Transportplan: Veger Rv. 2 (E16) strekningene Slomarka - Kongsvinger og Nybakk - Slomarka må utbygges slik som skissert i stamnettutredningen, dvs. i løpet av 4-årsperioden (gruppe 1), da hele næringslivet og befolkningen i Glåmdal har et sterkt behov for bedre vegforbindelse til Oslo-området og Gardermoen. Rv. 20 (ny Rv 2) strekning Vingersnoret Roverud må utbygges slik som skissert i stamnettutredningen, dvs. i løpet av 4-årsperioden (gruppe 1), da vegen har stor ulykkes- og trafikkbelastning. Rv. 20 (ny Rv 2) strekning Grinder xfv. 407 (Nøkleberget) må flyttes fra gruppe 2 til gruppe 1, da denne strekningen er smal og har veldig mange avkjørsler. Rv. 20 (ny Rv 2) strekning Brynn Grue kirke må utbygges slik som skissert i stamnettutredningen, dvs. i løpet av 4-årsperioden (gruppe 1), da vegen er smal, svingete og trafikkfarlig. Denne strekningen må prioriteres så tidlig som mulig i neste 4-årsperiode, sammen med utbygging av gang- og sykkelveg, se punktet under gang- og sykkelveger. Rv. 20 (ny Rv 2) må for øvrig få en oppgradering med punktvis heving av vegstandarden så snart som mulig. Gang- og sykkelveger

12 Rv. 20 (ny Rv 2) gang- og sykkelveg, strekning Brynn Pelerudsgutua, må prioriteres så tidlig som mulig i neste 4-årsperiode, jfr. punktet ovenfor. Her er det grunn til å minne om at denne g/s-vegen var prioritert i inneværende periode, men ble tatt ut under sluttbehandlingen av NTP. Rv. 20 (ny Rv 2) gang- og sykkelveg, strekning Skaslien Ingelsrud må bygges ferdig slik som skissert i stamnettutredningen, dvs. i løpet av 4-årsperioden (gruppe 1). Gang- og sykkelveg Ingelsrud Namnå må også inn i planperioden (gruppe 2). Jernbane Kongsvingerbanen må utbygges for InterCity-tog med avganger til/fra Oslo minst hver time og reisetid på under 1 time. Flere kryssningsspor og lengre perronger. Solørbanen må videreutvikles og elektrifiseres slik Jernbaneforum Røros- og Solørbanen ønsker. Øvrige tiltak Grue kommune støtter de øvrige forslagene til tiltak i stamnettutredningen. 046/12: Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer - tider for salg og skjenking av alkoholholdig drikke inntil Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Kommunestyret slutter seg til felles salgs- og skjenketider for Solør-kommunene med følgende retningslinjer: Skjenketider: 1. Skjenking av drikk under 22 volumprosent alkohol(øl og vin gruppe 1 og 2) kan skje i tidsrommet fra kl til på hverdager og fra kl til natt til lørdag og søndag. 2. Skjenking av drikk under 22 volumprosent alkohol(øl og vin gruppe 1 og 2) kan skje i tidsrommet fra kl til på søn-, hellig- og høytidsdager. 3. Skjenking av alkoholholdig drikk fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol(gruppe 3 - brennevin)kan skje i tidsrommet fra kl til på hverdager og mellom kl og natt til lørdag og søndag.

13 4. Skjenking av drikk fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol(gruppe 3 - brennevin) kan skje i tidsrommet fra kl til på søn-, hellig- og høytidsdager 5. All konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Salgstider: 6. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) skal skje mellom og på hverdager og mellom kl og på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. I tillegg gjøres Alkoholpolitisk retningslinjer av sak KS 062/09 gjeldende inntil Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-046/12 Kommunestyret slutter seg til felles salgs- og skjenketider for Solør-kommunene med følgende retningslinjer: Skjenketider: 1. Skjenking av drikk under 22 volumprosent alkohol(øl og vin gruppe 1 og 2) kan skje i tidsrommet fra kl til på hverdager og fra kl til natt til lørdag og søndag. 2. Skjenking av drikk under 22 volumprosent alkohol(øl og vin gruppe 1 og 2) kan skje i tidsrommet fra kl til på søn-, hellig- og høytidsdager. 3. Skjenking av alkoholholdig drikk fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol(gruppe 3 - brennevin)kan skje i tidsrommet fra kl til på hverdager og mellom kl og natt til lørdag og søndag. 4. Skjenking av drikk fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol(gruppe 3 - brennevin) kan skje i tidsrommet fra kl til på søn-, hellig- og høytidsdager 5. All konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Salgstider: 6. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) skal skje mellom og på hverdager og mellom kl og på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. I tillegg gjøres Alkoholpolitisk retningslinjer av sak KS 062/09 gjeldende inntil Saksordfører: Roman Drazkowski

14

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield

v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Å.se B. Lilleåsen Ivar

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.09.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer