GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20."

Transkript

1 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja S. Haugen Åse B. Lilleåsen Liv Bekkesletten Følgende medlemmer møtte ikke: Ola Rostad Følgende varamedlemmer møtte: Terje Rolsdorph Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Kari Andreassen Sekretær Hans Kalleberg Underskrifter: Herdis Bragelien Kaja Sillerud Haugen Åse B. Lilleåsen

2 Informasjon: Ordfører Årsmelding fra Glåmdal krisesenter AS. Folkevalgtopplæring. Tilbakemelding foreligger fra Ulf Ebbel og Kaja S. Haugen. Ny påminnelse sendes de øvrige formannskapsmedlemmene. Flomverkene, jfr. drøftingssak fra formannskapet 9. mars 09. Formannskapet har ingen innvendinger til konklusjonen fra møtet. GIVAS IKS og bruk av anbudsreglene. Opprop fra representanter i gjerdeprosjektene i Lierne i Nord-Trøndelag samt Grue og Trysil i Hedmark til Miljøverndepartementet ang. stående fellingstillatelse på rovdyr. Konklusjon: Et enstemmig formannskap støtter oppropet. Ordfører ber også om at brevet sendes Landbruk- og matdepartementet. Rådmann GIVAS IKS og vedlikehold. Friluftsbarnehage på Grinder. Garanti for Solør Rideklubb tilbakemelding fra fylkesmannen. Bufetat og omsorgssenter anbudsåpning. Rådmannens utkast til administrativ organisasjonsplan ble utlevert medlemmene. 2 av topplederstillingene blir utlyst parallelt med behandlingsprosessen. Drøftingssak: Myrvoldheimen på Arneberg i Åsnes kommune I tillegg til utsendt brev fra Grue Kr. Folkeparti refererte ordfører brev av fra eiendomsforvaltningen, Sykehus Innlandet HF, hvor det inviteres til møte/omvisning tirsdag 5. mai på Myrvoldheimen. Liv Bekkesletten ga en nærmere orientering rundt mulighetene med Myrvoldheiem og ønske om kommunens initiativ for felles drøfting. Rådmann orienterte fra drøfting i rådmannsmøte. Konklusjon: Ordfører deltar på møte 5. mai. Styringsgruppa bes også invitere rådmennene til det samme møte.

3 Saksliste Saksnr. Innhold 025/09 Søknad om deling av grunneiendom - gnr 117 bnr 23, Østgarden 026/09 Ny konsesjonsbehandling - gnr 114 bnr 14, 29 og 33. Terje Heggelund, Grue Finnskog 027/09 Endring av reguleringsplan - Skasberget hytteområde 028/09 Reguleringsplan Frydenlund 029/09 Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 030/09 Grue kultur- og aktivitetssenter - gjennomføring av hovedprosjekt Grue Bad og Trening. 031/09 Prosjekt - Nederlendere til Solør 032/09 Rally VM - lånekapital

4 025/09: Søknad om deling av grunneiendom - gnr 117 bnr 23, Østgarden Rådmannen rår Formannskapet til å fatte slikt v e d t a k : I medhold av plan- og bygningslovens 7 avslås søknad om å fradele en parsell på ca 1,2 daa som vist på situasjonsplan datert Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i strid med kommuneplanens bestemmelser og nasjonale målsettinger om å begrense ytterligere bygging i strandsonen. Odd Holen fremmet forslag om å imøtekomme søknaden om fradeling av en parsell som omsøkt. Ved votering over Holens forslag mot innstilling fra rådmann, ble Holens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-025/09 Søknaden fra Trygve Rotberg om fradeling av en parsell på ca 1,2 daa som vist på situasjonsplan datert , godkjennes. 026/09: Ny konsesjonsbehandling - gnr 114 bnr 14, 29 og 33. Terje Heggelund, Grue Finnskog Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: Grue kommune anser bruddet på boplikten på gnr.114 bnr.14, 29 og 33 som vesentlig i forhold til konsesjonstillatelsen og trekker i.h.h.t. konsesjonslovens 16, 2.ledd konsesjonen tilbake. Terje Heggelund gis frist til til å overdra eiendommen til noen som lovlig kan erverve den jfr. konsesjonslovens 16, 3.ledd.

5 Odd Holen fratrådte som inhabil. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-026/09 Grue kommune anser bruddet på boplikten på gnr.114 bnr.14, 29 og 33 som vesentlig i forhold til konsesjonstillatelsen og trekker i.h.h.t. konsesjonslovens 16, 2.ledd konsesjonen tilbake. Terje Heggelund gis frist til til å overdra eiendommen til noen som lovlig kan erverve den jfr. konsesjonslovens 16, 3.ledd. 027/09: Endring av reguleringsplan - Skasberget hytteområde Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k Forslag til endring av reguleringsplanen Skasberget hytteområde, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens 28-1 pkt 1. Det forutsettes at reguleringsplanen oppgraderes og at kart oppdateres før det fattes endelig vedtak. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-027/09 Forslag til endring av reguleringsplanen Skasberget hytteområde, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens 28-1 pkt 1. Det forutsettes at reguleringsplanen oppgraderes og at kart oppdateres før det fattes endelig vedtak.

6 028/09: Reguleringsplan Frydenlund Rådmannen rår Formannskapet til å fatte slikt v e d t a k Forslag til reguleringsplan Frydenlund, datert , med bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-028/09 Forslag til reguleringsplan Frydenlund, datert , med bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens /09: Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Organisasjon av samarbeidsutvalg har sammensetning som følger: Grue barne- og ungdomsskole SU/ samarbeidsutvalg Foreldrerådet: 3 Elevene: 3 Undervisningspersonalet: 2 Andre tilsatte: 1 Kommunen: 2 (derav rektor) Sum 11 Finnskogen oppvekstsenter SU/ samarbeidsutvalg Foreldrerådet 2 Elevene 2 Ansatte 1 Kommunen 2 (derav rektor) Sum 7

7 Det oppnevnes representant og vararepresentant blant kommunestyrets medlemmer til: Samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg ved Grue barne- og ungdomsskole Samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg ved Finnskogen oppvekstsenter Ordfører fremmet følgende forslag til organisasjon av samarbeidsutvalg : Grue barne- og ungdomsskole SU/ samarbeidsutvalg Foreldrerådet: 3 Elevene: 3 Undervisningspersonalet: 2 Andre tilsatte: 1 Kommunen: 3 (derav rektor) Sum 13 Finnskogen oppvekstsenter SU/ samarbeidsutvalg Foreldrerådet 2 Elevene 1 Ansatte 2 Kommunen 2 (derav rektor) Sum 7 Endringsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Som folkevalgt velges følgende for den resterende del av valgperioden: Samarbeidsutvalget, Grue barne- og ungdomssko: Medlem: Varamedlem: Roman Drazkowski Terje Rolsdorph Kaja Sillerud Haugen Liv Bekkesletten Samarbeidsutvalget, Finnskogen oppvekstsenter: Medlem: Varamedlem: Odd Holen Merete Furuberg Når samarbeidsutvalgene utvalgene skal fungere som skolemiljøutvalg, fratrer 1 politisk representant og 1 repr. fra undervisningspersonalet ved Grue barne- og ungdomsskole og 1 kommunal repr. og 1 ansattrepr. ved Finnskogen oppvekstsenter. Samarbeidsutvalgene vedtar selv hvem som skal fratre.

8 Vedtak i: FS-029/09 Forslag til organisering av samarbeidsutvalg ved Grue barne- og ungdomsskole og Finnskogen oppvekstsenter med oppnevning av politiske representanter, forelegges Kommunestyret slik det framgår av formannskapets behandling. Saksordfører: Kaja S. Haugen 030/09: Grue kultur- og aktivitetssenter - gjennomføring av hovedprosjekt Grue Bad og Trening. Saken legges frem uten innstilling. Behandling i KOMITÉ FOR NÆRING OG OPPVEKST Saken ble drøftet i komiteen. Innstilling til formannskapet. Rådmann rår formannskapet til å fremme slik innstilling: Anmodningen fra Grue IL om gjennomføring og finansiering av hovedprosjekt Grue Bad og Trening avslås. Rådmann orienterte innledningsvis om forprosjektet og presenterte sluttrapporten med å gjennomgå plantegninger og de økonomiske konsekvenser. Ordfører foreslo at saken sendes på høring til de politiske partiene før formannskapet behandler saken på nytt i møte 4. mai 09. Høringsfrist settes til 25. april 09. I tillegg legges saken fram på et innbyggermøte 22. april 09. Det bes om forslag på hvordan Grue Bad og Trening kan realiseres ved å redusere andre kommunale tiltak og eventuelt ved å øke kommunens inntekter. Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

9 Vedtak i: FS-030/09 Saken sendes på høring til de politiske partiene før formannskapet behandler saken på nytt i møte 4. mai 09. Høringsfrist settes til 25. april 09. I tillegg legges saken fram på et innbyggermøte 22.april /09: Prosjekt - Nederlendere til Solør Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k : P.g.a. manglende finansiering og usikkert arbeidsmarked tas spørsmålet opp igjen etter at Fylkesmannen har behandlet søknaden om støtte. Ordfører fremmet følgende forslag: Arbeidet med å organisere en kommunal nettverksgruppe settes i gang. Grendeutvalgene benyttes i arbeidet. Mandat for nettverksgruppen: Kartlegging, tilrettelegging og veiledning om besettingsmuligheter, arbeid, etablering, barnehage, skole m.v.. Saken legges til en komite. Vedtak i: FS-031/09 Arbeidet med å organisere en kommunal nettverksgruppe settes i gang. Grendeutvalgene benyttes i arbeidet. Mandat for nettverksgruppen: Kartlegging, tilrettelegging og veiledning om besettingsmuligheter, arbeid, etablering, barnehage, skole m.v.. Saken legges til en komite. 032/09: Rally VM - lånekapital Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt

10 v e d t a k: Grue kommune yter et rentefritt lån på kr ,- til Rally Norway som mellomfinansiering fram til at Staten har gått inn og dekket underskuddet for årets arrangement. Grue kommune ønsker å selge sine aksjer i Rally VM Invest AS til høystbydende så snart som råd og dermed gå ut av rolla som medeier i arrangementselskapet Grue kommune støtter styrets arbeid med å sikre en mer solid økonomisk fundament for kommende arrangement. I den forbindelse er det naturlig at Staten kommer sterkt og fast inn som medfinansiør. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-032/09 Grue kommune yter et rentefritt lån på kr ,- til Rally Norway som mellomfinansiering fram til at Staten har gått inn og dekket underskuddet for årets arrangement. Grue kommune ønsker å selge sine aksjer i Rally VM Invest AS til høystbydende så snart som råd og dermed gå ut av rolla som medeier i arrangementselskapet Grue kommune støtter styrets arbeid med å sikre en mer solid økonomisk fundament for kommende arrangement. I den forbindelse er det naturlig at Staten kommer sterkt og fast inn som medfinansiør.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.09.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.09.2012 Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann w GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 19.01.2015 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.02.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer