GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl t.30. Niels.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels."

Transkript

1 GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen Alina Drazkowski Per Guttorm Haarstad Tore Skarpnord Gunn Elin Krav Bakke Gunn Beate Gjedtjernet Per Arne Dahl Kåre'Weberg Roy Holseter Roman Drazkowski Evy Westfield Berit Hanestad Magnhild Viken Moe Følgende medlemmer møtte ikke: Kjersti Omsted (meldt forfall) Guro Tuer (meldt forfall) Knut Skaraberget (meldt forfall) Odd Holen (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Ivar Lingaas Aleksandra Dukic Lena Gaard Kirsten Sagerud Per oskar urdahl (varamedlem for Tore Skarpnord under sak 036/14) Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Turid Bj erkestrand Sekretær Hans Kalleberg Niels ordfører Evy Westfield Herdis Bragelien

2 Drøftingssak: a Lokaldemokrati og delegasjonsreglement I forbindelse med kommunestyrets behandling av delegasjonsregleme ntet 04.02,2013, sak 10/13, vedtok kommunestyret et tilleggsforslag om at det avsettes tid i kommunestyret til debatt ang. delegering og lokaldemokrati. I den anledning hadde ordføreren invitert Martin Skramstad fra KS for å ta del i debatten. Skramstad informerte også på kommunestyrets folkevalgopplæring ved oppstart av inneværende valgperiode. Skramstad innledet med å snakke om lokaldemokratiet og avsluttet med aktuelle tiltak for veier til god lokaldemokratisk stþng. Det er viktig å bygge på tillit politikere imellom og mellom politikere og administrasjonen. Etter innledning av Skramstad ble det åpnet for debatt i kommunestyret. Det ble debatt rundt komitemodellen og dets arbeid og kommunens delegasj onsreglem ent. Ordføreren avsluttet debatten med en oppsummering og ordføreren kommer tilbake med oppfølging av saken i et senere møte. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokollen ble enstemmig vedtatt uten merknader. Informasjon: o Solør Renovasjon IKS Fra Solør Renovasjon IKS møtte driftsingeniør Jon Arne Aaslie for å informere om Solør Renovasjon. Aaslie informerte fra etableringen i 1984 til dagens organisering. Selskapet ble etablert med de tre Solør-kommunene med Åsnes som vertskommune. Tvungen renovasjon ble innført fra 1. juli ansatte i bedriften i dag abonnenter. Han Informerte fra selskapsavtalen og avsluttet informasjonen med eierstyring, Etter informasjonen ble det stilt spørsmål fra kommunestyrets medlemmer som ble kommentert og besvart av Aaslie. a Ordfører o Kommunen har fått en invitasjon til bla politikere med temaet "Hverdagsmestring". Hva skal til for å kunne bo hjemme? " Dette skal foregå på Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober. For interesserte er program tilgjengelig her. o Saker til formannskapets møte neste mandag 22. september legges ut for synking i morgen. o Det gjennomføres et møte " Flætt Hematt" i Oslo på Hard Rock Cafe neste torsdag 25. september i regi av Næringshagene i Solør og Grue, støttet av Solørfondet,

3 o Kommunens Psykososiale beredskapsteam (kriseteam) er nå fulltallige og operative. Gjennomføres en felles samling22. september på Kongsvinger for hele regionen. o Det er gjennomført et stormøte for alle kommuner innenfor rowiltsonen for å se på muligheten for en samordnet uttalelse til den behandling som Stortinget skal ha sener i høst om rovdyrsonen og bestandsmåi. Denne uttalelsen er nå sendt til de forskjellige deltakere for klarering av innholdet og vil deretter bli sendt til samtlige kommuner/regioner innenfor sonen for å få en felles uttalelse. o Har fått svar på brev sendt ift Miljøvemminister og Statsminister på ordførerens henvendelser om rowiltforvaltningen og håndhevelsen eller rettere sagt mangel på det. Brevet er journalført i kommunens postjournal. o Harvært invitert i møte med de øwige Solørkommunene om WRC-rally og videre deltakelse etter Saken tas opp som drøftingssak i formannskapets møte22. september. o Grunderdag avholdt på Skaslien med godt frammøte. o Grønn dag for alle ansatte avholdes søndag 21. september med Lindtjernet. o Varaordfører o Deltatt på et folkemøte pàflisa - nei til EU. a Rådmann o Oppfølging av politiske saker. o Beredskap, stormen 4. august gikk hardt ut over skogen i Grue med masse trefall., kubikk i kommuneskogen og kubikk i hele Grue. Kriseplanen ajourføn pr. 1. september Aggregat er ferdig innstilt på rådhuset og kommunegården og har automatisk start ved strømbrudd. o Kulturminneplan vil komme til pol behandling på nyåret. Oppfølging av boligsosial handlingsplan er under forberedelse for politisk behandling. o Tilsatt ny økonomisjef og personalsjef. o Sykefraværet har en positiv utvikling.

4 Saksliste Saksnr. 03slt t Ut /t4 Innhold Referatsak Videre drift av bolig for bosatte mindreårige flyktninger,a.rsregnskap og årsberetning for Solørfonde t GIVAS - revidert selskapsavtale fra Høring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkj øretøyer i utmark og islagte vassdrag. Rapport forvaltningsrevisj on - Brukerperspektiv, tillitsskapende forvaltning Budsjettendnng2014 Stedsutvikling - Finnskogen Utredning - kommunestruktur

5 035ll4z Referatsak Behandling i KowtvtuNESryREr Referatsaken ble tatt til orientering : Videre drift av bolig for bosatte mindreårige flyktninger Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Bofellesskapet for mindreårige flyktninger awikles innen Behandling i FonulNNsKApEr Roman Drazkowski fremmet forslag om å opprettholde bofellesskapet som beskrevet i i saksframstillingens alternativ l. Votering: Rådmannens innstilling ble votert mot forslag fra Roman Drazkowski. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-038/14 Bofellesskapet for mindreårige flyktninger awikles innen 0 I I 5. Saksordfører: Åse B. Lilleåsen Behandling i KovtvIuNESryREr Tore Skarpnord fratrådte som inhabil. Som varamedlem tiltrådte Per Oskar Urdahl. Berit Hanestad på vegne av Felleslista og SP fremmet forslag om at saken utsettes og det foretas føl gende utredninger: 1. Kommunestyret ber om en grundigere saksutredning til neste kommunestyremøte. 2. Utrede mulige løsninger for bemanning som kan gi lavere lønnskostnader. 3. Skissere antatte utgifter ved å overføre ungdommene til fosterhjem. 4. Er det mulig å si opp ansatte ved endret drift? Vil det bli overtallighet som det står i saksutredningen? 5. Altemativ bruk av boligen. 6. Hvis en velger å ikke ta inn mindreårige flyktninger, når kan tilbudet awikles? 7. Hvordan er mulighetene for å skaffe fosterhjem i Grue kommune?

6 Votering: Forslaget fra Hanestad om utsettelse av saken ble enstemmig vedtafi. Vedtak i: KS-036/14 Saken utsettes. 037ll4z Årsregnskap og årsberetning for Solørfondet20l3 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik rnnstilling: Ärsregnskap og årsberetning for Solørfondet2}l3 tas til orientering. Behandling i FonunNNSKApEr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: f,'s-032/14 Årsregnskap og årsberetning for Solørfondet 2013 tas til orientering. Saksordfører: Ordføreren Behandling i KovtwtuNESryREr Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-037/14 Ärsregnskap og årsberetning for Solørfondet2}l3 tas til orientering. 038/14: GIVAS - revidert selskapsavtale fra Ll.20l4 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling

7 Revidert selskapsavtale for Givas IKS godkjennes. Behandling i FonuaNNSKApEr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Í: FS-034/14 Revidert selskapsavtale for Givas IKS godkjennes. Saksordfører: Per Guttorm Haarstad Behandling i KovtwIuNESryREr Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-038/14 Revidert selskapsavtale for Givas IKS godkjennes. 039ll4z Høring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag. Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Grue kommune ser positivt på forslaget til endringer i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkj øretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Behandling i KoutrÉ FoR N, ßRrNG oc oppvnksr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

8 Innstilling iz Kl Grue kommune ser positivt på forslaget til endringer i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkj øretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Saksordfører: Roy Holseter Behandling i KonauuNESryREr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-039/14 Grue kommune ser positivt på forslaget til endringer i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkj øretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 040 I l4z Rapport forvaltningsrevisjon - Brukerperspektiv, tillitsskapende forvaltning Kontrollutvalgetrfu kommunestyret til å fatte slikt vedtak: a. Kommunestyret tar rapport om Brukerperspektiv/tillitsskapende forvaltning til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og spesielt innskjerpe rutinene i forhold til journalføring. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fult opp, innen Saksordfører: Odd Holen Behandling i KolrlruNEsryRnr Da saksordfører Odd Holen hadde forfall, ga ordføreren ordet til Didrik Hjort fra Hedmark revisjon IKS som innledningsvis hadde en gjennomgang av rapporten. Berit Hanestad fremmet følgende tilleggsforslag på vegne 4v Felleslista og SP til innstillingens punkt b: "Etter kontrollutvalgets behandling ber kommunestyret om en tilbakemelding." Alina Drazkowski fremmet følgende tilleggsforslag i punkt b: Voterine: "Kommunestyret ber administrasjonen om å unngå muntlige byggetillatelser."

9 Kontrollutvalgets innstilling punkt a ble enst. vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling punkt b ble enst. vedtatt. Tilleggsforslag fra Hanestad til punkt b ble enst. vedtatt. Tilleggsforslag fra Alina Drazkowski til punkt b ble enst. vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling punkt c ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-040/14 a. Kommunestyret tar rapport om Brukerperspektiv/tillitsskapende forvaltning til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og spesielt innskjerpe rutinene i forhold til journalføring. Etter kontrollutvalgets behandling ber kommunestyret om en tilbakemelding. Kommunestyret ber administrasjonen om å unngå muntlige byggetillatelser. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fult opp, innen l I I 4z Budsjettend ring 2014 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Budsjettendringene som framgår av tabell 1 godkjennes. Behandling i Fonu,lNNSKApEr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-035/14 Budsjettendringene som framgår av tabell I godkjennes Saksordfører: Ordføreren Behandling i KoutvtuNnsryRor Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-041/14 Budsjettendringene som framgar av tabell I godkjennes.

10 042ll4z Stedsutvikling - Finnskogen Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling 1. Under forutsetning av tilskudd fra Hedmark FylkeskoÍrmune igangsettes et forprosjekt for stedsutvikling på Finnskogen. 2. Egenandel i2014 kr dekkes av reserverte bevilgninger. Egenandel for 2015 innarbeides i budsjett Behandling i FomnlNNSKApEr Etter en debatt fremmet ordføreren følgende endringsforslag :som ble enstemmig vedtatt: l. Under forutsetning av tilskudd fra Hedmark Fylkeskommune igangsettes et forprosjekt for stedsutvikling på Svullrya basert på prosjektet Finnskogen Natur- og Kulturpark. 2. Egenandel i2014 kr dekkes av reseryerte bevilg inger. Egenandel for 2015 innarbeides i budsjett Vedtak i: FS-037/14 1. Under forutsetning av tilskudd fra Hedmark Fylkeskornmune igangsettes et forprosjekt for stedsutvikling på Svullrya basert på prosjektet Finnskogen Naturog Kulturpark. 2. Egenandel i2014 kr dekkes av reserverte bevilgninger. Egenandel for 2015 innarbeides i budsjett Saksordfører: Tore Skarpnord Behandling i KowrvruNESryREr Etter de signaler som kom ved innlegg av Herdis Bragelien, stilte ordføreren spørsmål om søknaden skal trekkes. Spørsmålet om søknaden skal trekkes ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer Vedtak i: KS-042/14 Søknaden trekkes.

11 043ll4z Utredning - kommunestruktur Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling l. Det giennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen hvor følgende alternativer utredes : * 7- kommuner * 5- kommuner (alle kommuner unntatt Åsnes og Våler) *3kommuneriGlåmdalen Kongsvinger, Grue og Eidskog Sør-Odal og Nord-Odal Våler og Å.snes * Dagens kommunestruktur (0-altemativet) 2. Mandatet for utredningsprosessen skal ta utgangspunkt i målsettingene for endring av kommunestrukturen i Glåmdalsregionen - En ny kommuneinndeling skal ha som hovedformål å styrke hele Glåmdalsregionen - En ny kommuneinndeling skal gjøre kommunen(e) mer attraktive for innbyggere, næringsliv og ansatte - En ny kommuneinndeling skal bidra til å skape og videreutvikle livskraftige og handlekraftige lokalsamfunn - En ny kommuneinndeling skal bidra til å bygge ny kompetanse og skape nye kompetansearbeidsplasser Mandatet skal videre bygge på regjeringens mål for kommunereformen og ekspertutvalgets kriterier og anbefalinger for en god kommunestruktur. I tillegg må utredningsprosessen inneholde analyser av spesifikke lokale og regionale forhold som det er nødvendig å belyse som bl.a. frlkestilhørighet og rands oneutfordringer. 3. Regionrådet delegeres myndighet til å utforme endelig mandat med framdriftsplan og opplegg for innbyggerhøring. 4. Det søkes om skjønnsmidler fra Fylkesmannen og midler fra KS eller andre til finansiering av utredningsprosessen. Kommunenes egenandel forutsettes å være i form av arbeidsinnsats og med f,rnansiering over Regionrådets budsjett. Behandling i Fonnn.l,NNsKApEr Etter forslag fra Åse B. Lilleåsen om tillegg av Solørkommune som alternativ til rådmannens innstiling punkt l, ble dette samordnet med AP hvor Herdis Bragelien fremmet følgende endringsforslag av innstillingens punkt 1-4:

12 1. Som rådmannens innstilling + Solørkommune. 2. Mandat for utredning skal ha utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og styrker lokaldemokratiet. 3. Punkt 3 strykes. 4. Uendret. Votering: Rådmannens innstilling punkt l-4 ble votert mot forslagene fra Bragelien. Endringsforslag fra Bragelien punkt I ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Endringsforslag fra Bragelien punkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Endringsforslag fra Bragelien punkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-039/14 1. Det gjennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen hvor følgende alternativer utredes : o 7- kommuner o 5- kommuner (alle kommuner unntatt Åsnes og Våler) o 3kommuneriGlåmdalen Kongsvinger, Grue og Eidskog Sør-Odal og Nord-Odal Våler og Åsnes o Solørkonunune-. Dagens kommunestruktur (0-alternativet) 2. Mandat for utredning skal ha utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og styrker lokaldemokratiet. 3. Det søkes om skjønnsmidler fra Fylkesmannen og midler fra KS eller andre til finansiering av utredningsprosessen. Kommunenes egenandel forutsettes å være i form av arbeidsinnsats og med finansiering over Regionrådets budsj ett. Saksordfører. Roy Holseter Behandling i KovrvruNEsryRnr Herdis Bragelien fremmet forslag om nytt punkt 3 slik at formannskapets innstilling punkt 3 endres til punkt 4: Grue kommune vil avholde en rådgivende folkeavstemming når resultatet av utreningen foreli g ger. Åse Lilleåsen fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling punkt 2 Mandat for utredning skal ha utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og styrker lokaldemokratiet

13 Herunder hva som gjør kommunene til en god - tjenesteleverandør - næringsutvikler - samfunnsutvikler - myndighetsutøver - arbeidsgiver - lokaldemokratiskarena Ordføreren fremmet forslag om å slutte seg til rådmannens innstilling. Votering: Ordførerens forslag til vedtak (som rådmannens innstilling), falt med 12mot 7 stemmer Formannskapets innstillingpunkt I ble vedtatt med12mott stemmer. Lilleåsens tilleggsforslag til punkt 2 ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Brageliens forslag til nytt punkt 3 ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer Formannskapets innstilling punkt 3 som nå endres til punkt 4,ble enstemmig vedtatt. Forslaget med de endringer som framkom under behandlingen, ble vedtatt med 12 mott stemmer. Vedtak i: KS-043/14 1. Det gjennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdalsregionen hvor følgende altemativer utredes : o 7- kommuner o 5- kommuner (alle kommuner unntatt Äsnes og Våler). 3kommuneriGlåmdalen Kongsvinger, Grue og Eidskog Sør-Odal og Nord-Odal Våler og Äsnes o Solørkommune. o Dagenskommunestruktur(0-altemativet) ) Mandat for utredning skal ha utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og styrker lokaldemokratiet. Herunder hva som gjør kommunene til en god - tjenesteleverandør - næringsutvikler - samfunnsutvikler - myndighetsutøver - arbeidsgiver - lokaldemokratiskarena J Grue kommune vil avholde en rådgivende folkeavstemming når resultatet av utreningen forelig ger. 4. Det søkes om skjønnsmidler fra Fylkesmannen og midler fra KS eller andre til finansiering av utredningsprosessen.

14 Kommunenes egenandel forutsettes å være i form av arbeidsinnsats og med finansiering over Regionrådets budsjett.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer