Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN"

Transkript

1 Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

2 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Hva har vi gjort for å tilpasse oss krisen. Styring og kontroll på likviditetsområdet Rammeverk Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Styringsdokumentasjon, organisering Operasjonalisering Det strategiske funding-arbeidet Oppfølging fra dag til dag og på mellomlang sikt Utviklingstrekk 2 2 Page:

3 3 SpareBank 1 Alliansen

4 SpareBank 1 Alliance Summary The SpareBank 1 Alliance's objective is to ensure the individual bank's independence and regional anchoring through strong competitiveness, profitability and solidity SpareBank 1 Alliance founded in nd largest mortgage lender in the Norwegian Retail Market Key figures for the SpareBank 1 Alliance Total Assets: NOK 440 bn (EUR 55.5 bn) 541,000 internet customers Total no. of employees: 5, member branches and distribution through approx. 380 branches Market leader in its local markets - Market share app. 40% The second largest real estate brokerage chain in Norway Market surveys indicate that SpareBank 1 is the second most known brand name in the Norwegian financial industry Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A / F1 A1 / P Page:

5 SpareBank 1-alliansen 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 12% 10% SMN SR-Bank Nord Norge Samspar Hedmark LO 25% 20% 20% 20% 15% 0% BNbank Sparebank 1 Boligkreditt BNbank Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Gruppen AS SpaeBank Sparebank 1 Næringskreditt 1 Factoring kreditt - Bredt samarbeid - Merkevare - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Bank 1 Oslo (100%) ODIN Forvaltning (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Argo Securities (75%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) Actor Fordringsforvaltning (90%) - Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø First Securities (24,5%) SpareBank 1 Bilplan (19,9%) SpareBank 1 Factoring 5 5 Page:

6 6 SpareBank 1 SMN

7 SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN s kjerneområde Overview of SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN is an independent savings bank with head office in Trondheim and 56 branches in Nord- and Sør Trøndelag, Møre og Romsdal and Sogn & Fjordane Norway s sixth largest bank with NOK 96 bn in total assets and more than 180,000 customers Participant in the SpareBank 1 alliance (third largest banking group in Norway) and 19.5% ownership in the SpareBank 1 Group AS Brief history of SpareBank 1 SMN Established in 1823 Listed on the Oslo Stock Exchange in 1994 Participated in the establishment of the SpareBank 1 alliance in 1996 Expansion to the Møre and Romsdal county in 2003 through takeover of Romsdals Fellesbank ASA Espansion to Sunnmøre and Sogn and Fjordane in 2007/8 7 7

8 Nye mål for kapitaldekning Kjernekapital minimum 9 % (8 %), kapitaldekning 12 % ( 12 %) Mål Ek-avkastning 15 % 10,1 % 9,7 % Kjernekapital 9 % 8,6 % 8,6 % Ansvarlig kapital 12 % 12,0 % 11,5 % Kostnader / inntekter 50 % 54 % 63 % 8 8

9 Kredittkrisen 9 9

10 Kredittkrisen Krisen startet i boligmarkedet i USA Finanskrisen i kortversjon Sterk boligprisvekst ga lånevekst og fall i spareraten Gjeldsveksten i amerikanske banker ble etter hvert verdipapirisert Rentenivået stiger Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene stiger Boligmarkedet møtte veggen og den gjeldsfinansierte oppturen tok slutt Omsetningen og aktivaprisene faller Boligmarkedet I USA prisvekst i % Realrente og sparerate i USA Langsiktig realrente Sparerate

11 Kredittkrisen Tidenes verste finanskrise Page:

12 Kredittkrisen Tapsanslagene øker fra dag til dag! Page:

13 Kredittkrisen Utvikling i bankenes finansieringskostnad Store endringer i bankenes kostnader Økningen i kredittmarginene startet i august 2007 Kraftig økning etter konkursen i Lehman Brothers i september 2008 Internasjonalt snudde markedet etter at en rekke tiltak ble innført og at aksjemarkedet snudde i februar 2009 I Norge toppet spreadene ut da bankpakke 2 kom vinteren 2009 For mellomstore banker steg kostnaden for 5 års funding fra N+15 til N+210 på det høyeste. Pt ligger prisen på om lag N+80 itraxx Europeisk Finans, Senior og ansvarlig Kredittspreader på norske banker Page:

14 Kredittkrisen Kostnader fondsobligasjon og ansvarlig lån Økte kredittspreader også på kapital Utviklingen på ansvarlig lån-fondsobligasjon Kraftig økning i kredittspreadene både på ansvarlig lån og på fondsobligasjoner Fondsobligasjoner toppet ut på ca 1750 mens ansvarlig lån snudde på ca 700 Markedet i Norge var stengt lenge men flere banker har den siste tiden utnyttet det positive markedet til å emittere både ansvarlig lån og fondsobligasjoner Page:

15 Kredittkrisen Konsekvenser for finansnæringen Hele obligasjonsmarkedet faller i kurs/marginene stiger Prisfall på likviditetsreserven Likviditeten i obligasjonsmarkedet blir dårligere Fundingkostnadene til bankene stiger Tilgangen til funding blir dårligere Enkelte fundingkilder forsvinner og andre kilder kan gjøre mindre beløp Økt spread mellom Norges Bank og Nibor Skaper problemer for prising av lån/innskudd til privat sektor Større konkurranse om innskudd Bankene opplever uventet økning i trekk på kreditter Bankene mister likviditet, tilgangen på ny funding blir dårligere, prisen stiger og verdien på likviditetsreserven faller Page:

16 Kredittkrisen Myndighetene i mange land må innføre kraftige tiltakspakker for å bedre likviditeten og kapitalen i banksystemene Page:

17 Tiltak for norske banker Stort spekter av tiltak for likviditet og kapital i bankene Norges Bank -ekstraordinære likviditetstiltak Generelt større likviditetsoverskudd Utvidet tilførsel av NOK og USD gjennom F-lån med lengre løpetid Tilførsel av NOK og USD ved valutabytteavtaler Bytteordning Tilførsel av statskasseveksler mot bytte av OMF, obligasjoner med fortrinnsrett Tilført ca 200 mrd av en ramme på 350 mrd Auksjoner annen hver uke i 2009 Volum pr. auksjon offentliggjort bare ut september Minsteprisen gradvis justert opp til NIBOR + 0,2% og nærmer seg ordinær markedspris Statens obligasjonsfond 50 mrd satt av for å bedre obligasjonsmarkedet Statens finansfond 50 mrd satt av for tilførsel av kjernekapital til bankene Page:

18 Bankenes låneadgang i Norges Bank har økt siden 2006 Vesentlig økning i bankenes låneadgang i Norges Bank Størst vekst i mellomstore banker Stor tilførsel av dollerlikviditet etter påtrykk fra andre sentralbanker høsten Page:

19 Bytteordningen Tildelt volum i prosent av forvaltningskapital Page:

20 Utvikling i strukturell og samlet likviditet Kraftig økning i samlet likviditet siden 2008 Balanse på mrd i innskudd i Norges Bank mot ca 20 mrd tidligere Forventet kraftig økning i strukturell likviditet utover høsten gitt tilførsel fra statens finansfond og obligasjonsfond Norges Bank vil måte trekke inn likviditet trolig bl.a ved obligasjonsemisjoner Page:

21 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Page:

22 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Før krisen: SMN var igjennom en bankspesifikk krise med Finance Credit og MIDNOR 2002 og Erfaringene fra det ble brukt til å forbedre likviditetsstrategi og beredskapsplan Banken hadde bl.a økt bufferkapitalen økt lengden på innlån Etablert Boligkreditt i regi av Alliansen Redusert kredittrisikoen i verdipapirporteføljen Fått økt forståelse for likviditetsrisikoen gjennom arbeidet med likviditetsstrategier og beredskapsplaner både i egen bank og i Alliansen Page:

23 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Under krisen: Brukt Boligkreditt fullt ut Utnyttet muligheter i det norske obligasjonsmarkedet. Økt fokus på innskudd Tatt i bruk beredskapsplanen Høy informasjonsberedskap Svært hyppig dialog mellom likviditetsansvarlig, adm. dir., balansekomite og styre vedr. daglig likviditetssituasjon Aktiv dialog med Norges Bank ifm bankpakkene Benyttet bytteordningen Pleie obligasjonsmarkedet. Viktig å pleie markedet jevnlig selv om banken ikke har fundingbehov. Søkt Statens finansfond om fondsobligasjon Page:

24 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Fundingen godt diversifisert på løpetid, produkt og geografi Funding maturity dates Forfallsstruktur på funding NOK bn 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Other debt 0% Hybrid equity 1% Subordinated 7% Perp. Sub loan capital 1% Bond Index 0% Interbank 13% NOK Certificates 3% CURR Bonds 40% NOK Bonds 35% 0,

25 Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet 25 25

26 Styring og kontroll, rammeverk Lover og forskrifter Kredittilsynets moduler for likviditetsstyring, bygd på BIS 14 prinsipper for likviditetsstyring Ratingbyråers fokus på likviditetsbuffere 26 26

27 Styring og kontroll, rammeverk Finansinstitusjonslovens 2-17 Finansinstitusjoner skal: sørge for at de til enhver tid kan dekke sine forpliktelser sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret rapportere gjenstående løpetid for poster i balansen og ikkebalanseførte finansielle instrumenter til Kredittilsynet Myndighetene kan: fastsette rapporteringskrav gi pålegg som begrenser adgangen til å gi nye lån og kreditter, eller kreve at andre tiltak iverksettes gi nærmere regler i forskrift 27 27

28 Styring og kontroll, rammeverk Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring av Likviditetsforskriften stiller krav til at banker skal ha: styrevedtatt likviditetsstrategi styrevedtatte rammer for likviditetsrisiko styrevedtatte beredskapsplaner for likviditet klar organisering og ansvarsfordeling, samt arbeidsdeling måling av likviditetsrisiko prognoser for fremtidig likviditetsbehov stresstester rutiner for overvåking av rammer og retningslinjer regelmessig rapportering til styret og ledelsen uavhengig kontroll (internrevisjon) 28 28

29 Likviditetsrisiko, rammeverk Kredittilsynets moduler Kredittilsynet har, som en del av sitt risikobaserte tilsyn, etablert en modul for tilsyn med likviditetsrisiko Modulen er to-delt: Evaluering av styring og kontroll (kvalitative vurderinger) Evaluering av likviditetsrisiko (kvantitative beregninger)

30 Likviditetsrisiko, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Strategi Likviditetsstrategi Likviditetsrisikorammer Beredskapsplaner Organisering og ansvarsforhold Organisering og ansvarsforhold Ressurser og kompetanse Måling Systemer for risikomål og prognoser Stresstester (scenarier; banksspesifikt og markedsspesifikt) Overvåking og rapportering Rutiner for overvåking (overvåking og etterlevelse) Styre- og ledelsesrapportering Ekstern rapportering (myndighetsrapportering) Uavhengig kontroll Intern og ekstern revisor 30 30

31 Likviditetsrisiko, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Likviditetsrisikonivå Hvor langsiktig institusjonen er finansiert likviditetsindikator 1 og 2 Diversifisering på finansieringskilder Stabilitet i kundeinnskudd Grad av diversifisering av innlån fra kredittinstitusjoner Institusjonenes likviditetsbuffere Grad av likviditet i verdipapirporteføljen Bruk av kredittforetak Ubenyttede kommiterte trekkretter Klassifisering Kredittilsynet graderer risikonivå med utgangspunkt i gjennomsnittlige indikatorverdier Avvik fra gjennomsnitt klassifiseres i fire graderinger; positiv, moderat, bedtydelig negativ og høyt negativt avvik til referansegruppegjennomsnittet Kun bruk av kredittforetak og ubenyttede trekkretter kan styrke klassifiseringen 31 31

32 Likviditetsrisiko, rammeverk Ratingbyrå Ratingbyrå har bl.a. vært opptatt av: Forfallsstruktur/Likviditetsindikatorer Hvor lenge klarer banken seg uten ny funding? Størrelse på likviditetsbuffer Relativt til sammenlignbare banker i andre land Relativt til andre banker i Norge Likvide aktiva: Obligasjoner, omløpsaksjer, innskudd i finansinstitusjoner etc. Forventet støtte fra myndigheter, allianser Bruk av fondsobligasjoner 32 32

33 Hovedtrekk i strategien 33 33

34 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Oppbygging med utgangspunkt i Kredittilsynets moduler Hovedmålsetting - risikotoleranse Banken skal kunne overleve med normal drift i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. Banken skal i en slik situasjon kunne finansieres ved bl.a. salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter, salg av lån uten at det oppfattes av markedet som unormal handel. Rammer Ramme for netto refinansieringsbehov for ulike tidshorisonter og valuta Ramme for bufferkapital likvide eiendeler / kortsiktig gjeld Måltall som sikrer diversifisering med hensyn til finansieringskilder, type instrument, grupper av aktører og geografiske markeder Rammer for sammensetning av verdipapirportefølje 34 34

35 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Beredskapsplaner Det er sterk sammenheng mellom bankens Likviditetsstrategi og Beredskapsplan SpareBank 1 har i også egen Beredskapsplan. Den trer i kraft hvis en av bankene i Alliansen øker nivået for beredskap. Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplan Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Krise i banken Systemkrise 35 35

36 Nivåer og tiltak i beredskapsplanen Vi har definert stressnivåer med tilhørende mulige tiltak Neste krise blir neppe slik vi har definert den så tiltakene vil måtte vurderes Det er derfor viktig å ha en operativ beredskapsgruppe Ved krise i banken er det ekstra viktig med en god informasjonsplan og beredskap Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplaner Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Nivå 1 Fare for likviditetskrise Nivå 2 a Middels krise i banken Nivå 3 a Middels Systemkrise Nivå 2 b Stor krise i banken Nivå 3 b Stor systemkrise Tiltak 36 som kan 36iverksettes ved likviditetskriser Kontantstrømmer Øke innskudd Skifte til lengre innlån Stans i utlån

37 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Organisering Finansavdelingen/FO Daglig likviditetsstyring Kort/lang finansiering Verdipapirforvaltning NICS og nivå 2 banker Prognoser Balansekomiteen ALCO Risikostyringskomitè: Konsernledelse Finanssjef Risk Manager Konserndirektør Oppgjør/BO Kontroll av forretninger Oppgjør av forretninger Regnskapsoppdatering IFRS Eksternrapportering Risk Management/MO Måling/overvåking av rammer Godkjenning av rutiner Utarbeidelse av rapporter Regnskapsoppfølging Prognoser Kommentarer ALCO (asset and liability committee) har det overordnede ansvar for styringen av likviditetsrisikonivået Gode kommunikasjonslinjer mellom løpende likviditetsstyring og ledelsen i banken Uavhengighet og arbeidsdeling mellom markedsfunksjoner og oppgjør/målingovervåkning, rapportering og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner 37 37

38 Operasjonalisering 38 38

39 Operasjonalisering Forankring i ledelse og styre Møter i Balansekomite og ALCO Månedlig rapportering Månedlige stresstester Strategigjennomgang årlig Investor relasjoner Regnskapspresentasjoner Kapitalmarkedsdager i Norge og utland Roadshow i Norge og utland Investorpresentasjoner Alliansenivå Finansutvalg 39 39

40 Operasjonalisering På mellomlang sikt og dag til dag Stresstester Markedsoppdatering Oppfølging av diversifisering på løpetid, produkt og marked Likviditetsprognoser For inneværende og inn i påfølgende år: I makro ( kilde Norges Bank; statens konti etc) I mikro Bankens budsjetter ( utlån/innskudd) Bevegelser store kunders konti Låneutmålinger 40 40

41 Operasjonalisering Likviditetsprognose Typiske hendelser: Skatteforfall Momsforfall Overføringer til kommuner Offentlige lønnsutbetalinger Alkoholavgift Kasseoppgjør fra store handelskjeder Forfall tidligere lån Personmarked og Bedriftsmarked varsler om store likviditetsbevegelser 41 41

42 Operasjonalisering Stresstest Siste oppdatering: 31. aug Saldo: 7d 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd 18 mnd 24 mnd Saldo Norges Bank Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo Tilgjengelig likv Tiltak Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) Bundet likviditet Brukte sikkerheter Norges Bank Webklient Boligkreditt Boliglån til OMF, pool 2 Lån til næringseiendom til OMF Trekkrettigheter Tilgjengelig likviditet tiltak Sum tilgjengelig likviditet Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf Innskudd fra Banker med avtalt løpetid Deposit Forfall VP funding Forfall ANS Lån/ Fonds Obl Forfall Bufferkapital Bufferkapital (Likvider/Kortsiktig gjeld) % 105 % 94 % 76 % Netto vekst Utlån/innskudd Kundeinnskudd 15 største Øvrige innskudd over 2 mill Øvrige kundeinnskudd Sum innskudd kunder Ubenyttet kommitert Sum utlån BM Sum utlån PM Herav Boligkreditt Utlån til kunder Netto endring innlån/utlån Refinansieringsbehov etter stress Stresstest utarbeides minimum månedlig Tilgjengelig likviditet beregnes gitt kjente forfall, moderat vekst og utgang av kortsiktige innskudd SMN har en ekstra utfordring ved at banken er oppgjørsbank for 16 SamSpar-banker Banken skal til enhver tid ha likviditet til å dekke refinansieringsbehovet i 12 mnd 42 42

43 Utviklingstrekk Større fokus fra markedet og myndigheter på likviditetsstyring og funding Videreutvikling av stresstester. Tester som integrerer flere typer risiki med både kortsiktige og langsiktige scenarier. Stor fare for teoretisering Større bruk av risikoreduserende tiltak som CLS og CSA Myndighetene ønsker større innskuddsdekning i bankene og ser positivt på etableringen av OMF kredittforetak for bolig, næringseiendom og offentlig sektor

Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank

Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Erfaringer fra likviditetskrisen 2007-08 Dag Olav Uddu, Finanssjef SpareBank 1 SMN 19 mai 2008 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser. Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN

Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser. Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN 1 SpareBank 1 SMN 2 Hva 3 Strategiske konsekvenser SpareBank 1 - alliance Strong alliance of Norwegian retail

Detaljer

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Makro ved UiO 30. oktober 2008

Makro ved UiO 30. oktober 2008 Makro ved UiO 30. oktober 2008 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015 Europeiske markeder 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Utestående volum pr. januar

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Likviditetsstyringen i Norges Bank Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Dagens agenda Målet med likviditetspolitikken Virkemidlene i likviditetspolitikken Hva er likviditet? Finanskrisen og Norges

Detaljer

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Recoveryplan - Praktiske erfaringer Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Sør- og vestlandets ledende finanskonsern Rogaland Befolkning 470.000 Markedsandel 36 % Etablert år 1839 Markedsstrategi

Detaljer

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Lars-Erik Aas Head of Institutional Banking, No Danske Bank lars-erik.aas@danskebank.com

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

Likviditetspolitikken i Norge

Likviditetspolitikken i Norge Likviditetspolitikken i Norge [Erna Hoff ] MOA Markedsoperasjons- og analyseavdelingen 1 Likviditetspolitikken Norges Bank skal gjennom likviditetspolitikken sørge for at endringer i styringsrenten får

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010 Sparebanken Hedmark konsern 1. Kvartal 2010 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2012

Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 11.705 11.342 15.041 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning.

BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning. Pressemelding/Børsmelding BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning. 26. januar 2011 Det omfattende strategiarbeidet som

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer