Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN"

Transkript

1 Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

2 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Hva har vi gjort for å tilpasse oss krisen. Styring og kontroll på likviditetsområdet Rammeverk Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Styringsdokumentasjon, organisering Operasjonalisering Det strategiske funding-arbeidet Oppfølging fra dag til dag og på mellomlang sikt Utviklingstrekk 2 2 Page:

3 3 SpareBank 1 Alliansen

4 SpareBank 1 Alliance Summary The SpareBank 1 Alliance's objective is to ensure the individual bank's independence and regional anchoring through strong competitiveness, profitability and solidity SpareBank 1 Alliance founded in nd largest mortgage lender in the Norwegian Retail Market Key figures for the SpareBank 1 Alliance Total Assets: NOK 440 bn (EUR 55.5 bn) 541,000 internet customers Total no. of employees: 5, member branches and distribution through approx. 380 branches Market leader in its local markets - Market share app. 40% The second largest real estate brokerage chain in Norway Market surveys indicate that SpareBank 1 is the second most known brand name in the Norwegian financial industry Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A / F1 A1 / P Page:

5 SpareBank 1-alliansen 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 12% 10% SMN SR-Bank Nord Norge Samspar Hedmark LO 25% 20% 20% 20% 15% 0% BNbank Sparebank 1 Boligkreditt BNbank Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Gruppen AS SpaeBank Sparebank 1 Næringskreditt 1 Factoring kreditt - Bredt samarbeid - Merkevare - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Bank 1 Oslo (100%) ODIN Forvaltning (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Argo Securities (75%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) Actor Fordringsforvaltning (90%) - Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø First Securities (24,5%) SpareBank 1 Bilplan (19,9%) SpareBank 1 Factoring 5 5 Page:

6 6 SpareBank 1 SMN

7 SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN s kjerneområde Overview of SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN is an independent savings bank with head office in Trondheim and 56 branches in Nord- and Sør Trøndelag, Møre og Romsdal and Sogn & Fjordane Norway s sixth largest bank with NOK 96 bn in total assets and more than 180,000 customers Participant in the SpareBank 1 alliance (third largest banking group in Norway) and 19.5% ownership in the SpareBank 1 Group AS Brief history of SpareBank 1 SMN Established in 1823 Listed on the Oslo Stock Exchange in 1994 Participated in the establishment of the SpareBank 1 alliance in 1996 Expansion to the Møre and Romsdal county in 2003 through takeover of Romsdals Fellesbank ASA Espansion to Sunnmøre and Sogn and Fjordane in 2007/8 7 7

8 Nye mål for kapitaldekning Kjernekapital minimum 9 % (8 %), kapitaldekning 12 % ( 12 %) Mål Ek-avkastning 15 % 10,1 % 9,7 % Kjernekapital 9 % 8,6 % 8,6 % Ansvarlig kapital 12 % 12,0 % 11,5 % Kostnader / inntekter 50 % 54 % 63 % 8 8

9 Kredittkrisen 9 9

10 Kredittkrisen Krisen startet i boligmarkedet i USA Finanskrisen i kortversjon Sterk boligprisvekst ga lånevekst og fall i spareraten Gjeldsveksten i amerikanske banker ble etter hvert verdipapirisert Rentenivået stiger Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene stiger Boligmarkedet møtte veggen og den gjeldsfinansierte oppturen tok slutt Omsetningen og aktivaprisene faller Boligmarkedet I USA prisvekst i % Realrente og sparerate i USA Langsiktig realrente Sparerate

11 Kredittkrisen Tidenes verste finanskrise Page:

12 Kredittkrisen Tapsanslagene øker fra dag til dag! Page:

13 Kredittkrisen Utvikling i bankenes finansieringskostnad Store endringer i bankenes kostnader Økningen i kredittmarginene startet i august 2007 Kraftig økning etter konkursen i Lehman Brothers i september 2008 Internasjonalt snudde markedet etter at en rekke tiltak ble innført og at aksjemarkedet snudde i februar 2009 I Norge toppet spreadene ut da bankpakke 2 kom vinteren 2009 For mellomstore banker steg kostnaden for 5 års funding fra N+15 til N+210 på det høyeste. Pt ligger prisen på om lag N+80 itraxx Europeisk Finans, Senior og ansvarlig Kredittspreader på norske banker Page:

14 Kredittkrisen Kostnader fondsobligasjon og ansvarlig lån Økte kredittspreader også på kapital Utviklingen på ansvarlig lån-fondsobligasjon Kraftig økning i kredittspreadene både på ansvarlig lån og på fondsobligasjoner Fondsobligasjoner toppet ut på ca 1750 mens ansvarlig lån snudde på ca 700 Markedet i Norge var stengt lenge men flere banker har den siste tiden utnyttet det positive markedet til å emittere både ansvarlig lån og fondsobligasjoner Page:

15 Kredittkrisen Konsekvenser for finansnæringen Hele obligasjonsmarkedet faller i kurs/marginene stiger Prisfall på likviditetsreserven Likviditeten i obligasjonsmarkedet blir dårligere Fundingkostnadene til bankene stiger Tilgangen til funding blir dårligere Enkelte fundingkilder forsvinner og andre kilder kan gjøre mindre beløp Økt spread mellom Norges Bank og Nibor Skaper problemer for prising av lån/innskudd til privat sektor Større konkurranse om innskudd Bankene opplever uventet økning i trekk på kreditter Bankene mister likviditet, tilgangen på ny funding blir dårligere, prisen stiger og verdien på likviditetsreserven faller Page:

16 Kredittkrisen Myndighetene i mange land må innføre kraftige tiltakspakker for å bedre likviditeten og kapitalen i banksystemene Page:

17 Tiltak for norske banker Stort spekter av tiltak for likviditet og kapital i bankene Norges Bank -ekstraordinære likviditetstiltak Generelt større likviditetsoverskudd Utvidet tilførsel av NOK og USD gjennom F-lån med lengre løpetid Tilførsel av NOK og USD ved valutabytteavtaler Bytteordning Tilførsel av statskasseveksler mot bytte av OMF, obligasjoner med fortrinnsrett Tilført ca 200 mrd av en ramme på 350 mrd Auksjoner annen hver uke i 2009 Volum pr. auksjon offentliggjort bare ut september Minsteprisen gradvis justert opp til NIBOR + 0,2% og nærmer seg ordinær markedspris Statens obligasjonsfond 50 mrd satt av for å bedre obligasjonsmarkedet Statens finansfond 50 mrd satt av for tilførsel av kjernekapital til bankene Page:

18 Bankenes låneadgang i Norges Bank har økt siden 2006 Vesentlig økning i bankenes låneadgang i Norges Bank Størst vekst i mellomstore banker Stor tilførsel av dollerlikviditet etter påtrykk fra andre sentralbanker høsten Page:

19 Bytteordningen Tildelt volum i prosent av forvaltningskapital Page:

20 Utvikling i strukturell og samlet likviditet Kraftig økning i samlet likviditet siden 2008 Balanse på mrd i innskudd i Norges Bank mot ca 20 mrd tidligere Forventet kraftig økning i strukturell likviditet utover høsten gitt tilførsel fra statens finansfond og obligasjonsfond Norges Bank vil måte trekke inn likviditet trolig bl.a ved obligasjonsemisjoner Page:

21 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Page:

22 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Før krisen: SMN var igjennom en bankspesifikk krise med Finance Credit og MIDNOR 2002 og Erfaringene fra det ble brukt til å forbedre likviditetsstrategi og beredskapsplan Banken hadde bl.a økt bufferkapitalen økt lengden på innlån Etablert Boligkreditt i regi av Alliansen Redusert kredittrisikoen i verdipapirporteføljen Fått økt forståelse for likviditetsrisikoen gjennom arbeidet med likviditetsstrategier og beredskapsplaner både i egen bank og i Alliansen Page:

23 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Under krisen: Brukt Boligkreditt fullt ut Utnyttet muligheter i det norske obligasjonsmarkedet. Økt fokus på innskudd Tatt i bruk beredskapsplanen Høy informasjonsberedskap Svært hyppig dialog mellom likviditetsansvarlig, adm. dir., balansekomite og styre vedr. daglig likviditetssituasjon Aktiv dialog med Norges Bank ifm bankpakkene Benyttet bytteordningen Pleie obligasjonsmarkedet. Viktig å pleie markedet jevnlig selv om banken ikke har fundingbehov. Søkt Statens finansfond om fondsobligasjon Page:

24 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Fundingen godt diversifisert på løpetid, produkt og geografi Funding maturity dates Forfallsstruktur på funding NOK bn 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Other debt 0% Hybrid equity 1% Subordinated 7% Perp. Sub loan capital 1% Bond Index 0% Interbank 13% NOK Certificates 3% CURR Bonds 40% NOK Bonds 35% 0,

25 Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet 25 25

26 Styring og kontroll, rammeverk Lover og forskrifter Kredittilsynets moduler for likviditetsstyring, bygd på BIS 14 prinsipper for likviditetsstyring Ratingbyråers fokus på likviditetsbuffere 26 26

27 Styring og kontroll, rammeverk Finansinstitusjonslovens 2-17 Finansinstitusjoner skal: sørge for at de til enhver tid kan dekke sine forpliktelser sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret rapportere gjenstående løpetid for poster i balansen og ikkebalanseførte finansielle instrumenter til Kredittilsynet Myndighetene kan: fastsette rapporteringskrav gi pålegg som begrenser adgangen til å gi nye lån og kreditter, eller kreve at andre tiltak iverksettes gi nærmere regler i forskrift 27 27

28 Styring og kontroll, rammeverk Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring av Likviditetsforskriften stiller krav til at banker skal ha: styrevedtatt likviditetsstrategi styrevedtatte rammer for likviditetsrisiko styrevedtatte beredskapsplaner for likviditet klar organisering og ansvarsfordeling, samt arbeidsdeling måling av likviditetsrisiko prognoser for fremtidig likviditetsbehov stresstester rutiner for overvåking av rammer og retningslinjer regelmessig rapportering til styret og ledelsen uavhengig kontroll (internrevisjon) 28 28

29 Likviditetsrisiko, rammeverk Kredittilsynets moduler Kredittilsynet har, som en del av sitt risikobaserte tilsyn, etablert en modul for tilsyn med likviditetsrisiko Modulen er to-delt: Evaluering av styring og kontroll (kvalitative vurderinger) Evaluering av likviditetsrisiko (kvantitative beregninger)

30 Likviditetsrisiko, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Strategi Likviditetsstrategi Likviditetsrisikorammer Beredskapsplaner Organisering og ansvarsforhold Organisering og ansvarsforhold Ressurser og kompetanse Måling Systemer for risikomål og prognoser Stresstester (scenarier; banksspesifikt og markedsspesifikt) Overvåking og rapportering Rutiner for overvåking (overvåking og etterlevelse) Styre- og ledelsesrapportering Ekstern rapportering (myndighetsrapportering) Uavhengig kontroll Intern og ekstern revisor 30 30

31 Likviditetsrisiko, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Likviditetsrisikonivå Hvor langsiktig institusjonen er finansiert likviditetsindikator 1 og 2 Diversifisering på finansieringskilder Stabilitet i kundeinnskudd Grad av diversifisering av innlån fra kredittinstitusjoner Institusjonenes likviditetsbuffere Grad av likviditet i verdipapirporteføljen Bruk av kredittforetak Ubenyttede kommiterte trekkretter Klassifisering Kredittilsynet graderer risikonivå med utgangspunkt i gjennomsnittlige indikatorverdier Avvik fra gjennomsnitt klassifiseres i fire graderinger; positiv, moderat, bedtydelig negativ og høyt negativt avvik til referansegruppegjennomsnittet Kun bruk av kredittforetak og ubenyttede trekkretter kan styrke klassifiseringen 31 31

32 Likviditetsrisiko, rammeverk Ratingbyrå Ratingbyrå har bl.a. vært opptatt av: Forfallsstruktur/Likviditetsindikatorer Hvor lenge klarer banken seg uten ny funding? Størrelse på likviditetsbuffer Relativt til sammenlignbare banker i andre land Relativt til andre banker i Norge Likvide aktiva: Obligasjoner, omløpsaksjer, innskudd i finansinstitusjoner etc. Forventet støtte fra myndigheter, allianser Bruk av fondsobligasjoner 32 32

33 Hovedtrekk i strategien 33 33

34 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Oppbygging med utgangspunkt i Kredittilsynets moduler Hovedmålsetting - risikotoleranse Banken skal kunne overleve med normal drift i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. Banken skal i en slik situasjon kunne finansieres ved bl.a. salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter, salg av lån uten at det oppfattes av markedet som unormal handel. Rammer Ramme for netto refinansieringsbehov for ulike tidshorisonter og valuta Ramme for bufferkapital likvide eiendeler / kortsiktig gjeld Måltall som sikrer diversifisering med hensyn til finansieringskilder, type instrument, grupper av aktører og geografiske markeder Rammer for sammensetning av verdipapirportefølje 34 34

35 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Beredskapsplaner Det er sterk sammenheng mellom bankens Likviditetsstrategi og Beredskapsplan SpareBank 1 har i også egen Beredskapsplan. Den trer i kraft hvis en av bankene i Alliansen øker nivået for beredskap. Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplan Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Krise i banken Systemkrise 35 35

36 Nivåer og tiltak i beredskapsplanen Vi har definert stressnivåer med tilhørende mulige tiltak Neste krise blir neppe slik vi har definert den så tiltakene vil måtte vurderes Det er derfor viktig å ha en operativ beredskapsgruppe Ved krise i banken er det ekstra viktig med en god informasjonsplan og beredskap Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplaner Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Nivå 1 Fare for likviditetskrise Nivå 2 a Middels krise i banken Nivå 3 a Middels Systemkrise Nivå 2 b Stor krise i banken Nivå 3 b Stor systemkrise Tiltak 36 som kan 36iverksettes ved likviditetskriser Kontantstrømmer Øke innskudd Skifte til lengre innlån Stans i utlån

37 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Organisering Finansavdelingen/FO Daglig likviditetsstyring Kort/lang finansiering Verdipapirforvaltning NICS og nivå 2 banker Prognoser Balansekomiteen ALCO Risikostyringskomitè: Konsernledelse Finanssjef Risk Manager Konserndirektør Oppgjør/BO Kontroll av forretninger Oppgjør av forretninger Regnskapsoppdatering IFRS Eksternrapportering Risk Management/MO Måling/overvåking av rammer Godkjenning av rutiner Utarbeidelse av rapporter Regnskapsoppfølging Prognoser Kommentarer ALCO (asset and liability committee) har det overordnede ansvar for styringen av likviditetsrisikonivået Gode kommunikasjonslinjer mellom løpende likviditetsstyring og ledelsen i banken Uavhengighet og arbeidsdeling mellom markedsfunksjoner og oppgjør/målingovervåkning, rapportering og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner 37 37

38 Operasjonalisering 38 38

39 Operasjonalisering Forankring i ledelse og styre Møter i Balansekomite og ALCO Månedlig rapportering Månedlige stresstester Strategigjennomgang årlig Investor relasjoner Regnskapspresentasjoner Kapitalmarkedsdager i Norge og utland Roadshow i Norge og utland Investorpresentasjoner Alliansenivå Finansutvalg 39 39

40 Operasjonalisering På mellomlang sikt og dag til dag Stresstester Markedsoppdatering Oppfølging av diversifisering på løpetid, produkt og marked Likviditetsprognoser For inneværende og inn i påfølgende år: I makro ( kilde Norges Bank; statens konti etc) I mikro Bankens budsjetter ( utlån/innskudd) Bevegelser store kunders konti Låneutmålinger 40 40

41 Operasjonalisering Likviditetsprognose Typiske hendelser: Skatteforfall Momsforfall Overføringer til kommuner Offentlige lønnsutbetalinger Alkoholavgift Kasseoppgjør fra store handelskjeder Forfall tidligere lån Personmarked og Bedriftsmarked varsler om store likviditetsbevegelser 41 41

42 Operasjonalisering Stresstest Siste oppdatering: 31. aug Saldo: 7d 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd 18 mnd 24 mnd Saldo Norges Bank Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo Tilgjengelig likv Tiltak Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) Bundet likviditet Brukte sikkerheter Norges Bank Webklient Boligkreditt Boliglån til OMF, pool 2 Lån til næringseiendom til OMF Trekkrettigheter Tilgjengelig likviditet tiltak Sum tilgjengelig likviditet Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf Innskudd fra Banker med avtalt løpetid Deposit Forfall VP funding Forfall ANS Lån/ Fonds Obl Forfall Bufferkapital Bufferkapital (Likvider/Kortsiktig gjeld) % 105 % 94 % 76 % Netto vekst Utlån/innskudd Kundeinnskudd 15 største Øvrige innskudd over 2 mill Øvrige kundeinnskudd Sum innskudd kunder Ubenyttet kommitert Sum utlån BM Sum utlån PM Herav Boligkreditt Utlån til kunder Netto endring innlån/utlån Refinansieringsbehov etter stress Stresstest utarbeides minimum månedlig Tilgjengelig likviditet beregnes gitt kjente forfall, moderat vekst og utgang av kortsiktige innskudd SMN har en ekstra utfordring ved at banken er oppgjørsbank for 16 SamSpar-banker Banken skal til enhver tid ha likviditet til å dekke refinansieringsbehovet i 12 mnd 42 42

43 Utviklingstrekk Større fokus fra markedet og myndigheter på likviditetsstyring og funding Videreutvikling av stresstester. Tester som integrerer flere typer risiki med både kortsiktige og langsiktige scenarier. Stor fare for teoretisering Større bruk av risikoreduserende tiltak som CLS og CSA Myndighetene ønsker større innskuddsdekning i bankene og ser positivt på etableringen av OMF kredittforetak for bolig, næringseiendom og offentlig sektor

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer