OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet"

Transkript

1 OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

2 Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk som kan påvirke - CRD IV - Solvens II - Krisehåndteringsdirektivet - Lavrentesituasjonen 5. Ytterligere regulering? - Oppdrag fra Finansdepartementet - EU 6. Oppsummering 2

3 1. Forventninger til OMF Bedre konkurransesituasjon for norske finansinstitusjoner Mer langsiktig og rimeligere finansiering Mer likvid- og bedre fungerende obligasjonsmarked i Norge OMF mer attraktive for norske finansinstitusjoner p.g.a lav risikovekt Lavere lånekostnader for lånekundene Bidra til fastrentemarked 3

4 2. Risiko ved bruk av OMF Svekker bankenes balanser. Beste eiendeler tas ut Utsetter andre kreditorer for større risiko Kan bidra til økning i prisen på andre innlån For høy overføringsgrad kan føre til finansieringsproblemer ved uro i kapitalmarkedene Finansiell stabilitet/systemrisiko. Lave innlånskostnader og lave risikovekter kan ha økt kredittilførselen til boligmarkedet og bidratt til økt systemrisiko 4

5 3. Markedet og utviklingen Andel av finansiering Antall foretak Volum Veksttakt Overføringsgrad Overpansettelse Prising Bankens innskuddsdekning Emisjoner 5

6 Utvikling i finansieringskilder Banker og OMF-foretak 6

7 Balanse i OMF-foretak (mill. kr) Heleide OMF-foretak (17 selskaper) Deleide OMF-foretak (5 selskaper) % vekst % vekst Forvaltningskapital , ,4 Brutto utlån til kunder , ,5 herav utlån sikret med pant i bolig/næringseiendom , ,1 Fyllingssikkerhet , ,2 Sum sikkerhetsmasse , ,7 Gjennomsnittlig overpantsettelse 36,1 % 29,7 % 13,7 % 9,5 % Gjeld stiftet ved utstedelse av OMF , ,8 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,4 Ren kjernekapitaldekning 14,3 % 12,0 % 11,7 % 10,5 % Kapitaldekning 16,1 % 12,7 % 14,9 % 11,2 % 7

8 Emisjoner Kilde: Statistisk sentralbyrå 8

9 Andel boliglån overført fra bank til OMF-foretak (i prosent av boliglån) 9

10 Prosent Grad av overpantsettelse i de fem største OMF-foretakene DNB Boligkreditt SpB 1 Boligkreditt Nordea Eiendomskreditt Eika Boligkreditt Spb Vest Boligkreditt 10

11 Innskuddsdekning 11

12 Påslag for seniorobligasjoner og OMF mot 3 mnd. NIBOR, 5 år Kilde: DNB Markets 12

13 Utvikling i rentemargin og netto renteinntekter 11

14 Kredittvekst Kilde: Statistisk Sentralbyrå 14

15 Eierstruktur obligasjoner utstedt av kredittforetak.* 4.kv kv % 90% 80% 70% 60% 50% 0% 0% 0% 4% 28% 7% 3% 18% 18% 6% 4% 21% 7% 9% 21% 40% 30% 20% 44% 50% 58% 10% 0% kv Kilde: Statistisk sentralbyrå Banker og kredittforetak Forsikringsselskaper Verdipapirfond Utlandet Offentlig forvaltning Øvrige sektorer Ikke-finansielle foretak *Gjelder obligasjoner registrert i VPS utstedt av alle kredittforetak, totalt NOK 480 mrd. per 3.kv Til sammenligning har OMF-foretakene totalt utstedt om lag NOK 880 mrd. i kroner og utenlandsk valuta per 3.kv

16 4. Utviklingstrekk som kan påvirke utviklingen CRD IV Krav til likviditetsbuffer LCR Krav til stabil finansiering NSFR 16

17 LCR delegated act Nivå 1 - Kan i hovedsak bestå av kontanter, sentralbankreserver, obligasjoner utstedt av stater og sentralbanker i EØS og svært likvide OMF - Skal utgjøre minst 60 prosent av total likviditetsbuffer - Minst 30 prosent av likviditetsbufferen skal bestå av nivå 1 eiendeler uten nivå 1- OMF Nivå 2A - Består bl.a. av visse OMF og foretaksobligasjoner med høy rating med utstedelsesvolum over 250 mill. EUR og obligasjoner utstedt av kommuner med 20 prosent risikovekt Nivå 2B - Består bl.a. av visse OMF, RMBS og andre typer ABS med høy rating, foretaksobligasjoner med lavere rating og aksjer, samt en eventuell sentralbankfasilitet (RCLF) - Nivå 2B kan utgjøre maksimalt 15 prosent av den totale likviditetsbufferen 17

18 LCR delegated act OMF kan i større grad enn Basel III inngå i institusjonenes likviditetsbuffer Nærmere om OMF som likvide eiendeler - Nivå 1: Utstedelsesvolum > 500 mill. EUR, overpantsettelse > 2 % og risikoklasse 1(beste rating og risikovekt). Avkorting på 7% og kan maksimalt utgjøre 70 prosent av likviditetsbufferen - Nivå 2A: Utstedelsesvolum >250 mill. EUR, overpantsettelse > 7% for risikoklasse 2 (nest beste rating og risikovekt) og overpantsettelse > 2% for risikoklasse 1. Avkortning 15% - Nivå 2B: Utstedelsesvolum > 250 mill. EUR, overpantsettelse > 10% (må offentligjøres månedlig), sikkerhetsmassen skal ikke ha risikovekt >35%, ingen krav til rating. Akortning 30% Norske OMF kvalifiserer i LCR på lik linje med andre covered bonds etter art. 52(4) i direktiv 2009/65/EC 18

19 Solvens II Kapitalkrav for spreadrisiko avhenger av rating og durasjon. For godt ratede papirer med durasjon under 5 år blir kravet lavere enn i dag. Solvens tar også hensyn til diversifiseringseffekter og renterisiko. Derfor vanskelig å angi et tall for kapitalkrav «på marginen». 19

20 Krisehåndteringsdirektivet Bail-in og «bortfall» av implisitte statsgarantier. Hybrider, ansvarlige lån, seniorobligasjoner, ikke garanterte innskudd kan bli nedskrevet/konvertert før all egenkapital er tapt - OMF fremstår som sikrere - Konsekvenser? Små hittil - Hva skjer når første bail-in situasjon inntreffer? 20

21 Lavrentesituasjonen - Økt låneetterspørsel - Økte boligpriser - Høyere sikkerhetsverdier - Ytterligere overføring til OMF foretak 21

22 5. Ytterligere regulering? - Finanstilsynet i 2013: Ingen kvantitativ begrensning i overføringsgrad. Tilsynsmessig oppfølging: - Bankene må selv vurdere dette i risiko- og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP) - Retningslinjer for forsvarlig håndtering av pantsetting av eiendeler - Systemer for å identifisere, overvåke og styre risiko knyttet til pantsetting av eiendeler Beredskapsplaner og stresstester - Intern rapportering - Finanstilsynet vil gjennomgå bankenes vurderinger i SREP en 22

23 Oppdrag fra Finansdepartementet Oppfølging av Finansmarknadsmeldinga Gå gjennom koblingen mellom bankene og OM-foretakene for å kartlegge virkningene for konkurransen Finanstilsynet er bedt å vurdere koblingene mellom bankene og OMFforetakene og hvordan koblingene påvirker - Soliditeten i bankene - Finansiell stabilitet - Konkurransen om boliglån - Behovet for regelverksendringer - Forslag til regelverksendringer Frist 27 februar

24 EU «Opinion of the European Banking Authority on preferential treatment of covered bonds» 1.juli

25 6. Oppsummering - De fleste forventningene til OMF har slått til. - Risikoen består Avhenger av bankenes håndtering. 25

26 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Norge Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 04.05.2015 Vår ref.: 15-507 Deres ref.: 15/874 Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Det vises til Finansdepartementets brev 17.3.2015

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Espen Frøyland, rådgiver, og Kai Larsen, seniorrådgiver, begge i Avdeling for finansiell analyse og

Detaljer

Solvens II Til beste for kunden, men til hvilken pris? Forsikringsforeningen 15.Oktober 2014

Solvens II Til beste for kunden, men til hvilken pris? Forsikringsforeningen 15.Oktober 2014 Solvens II Til beste for kunden, men til hvilken pris? Forsikringsforeningen 15.Oktober 2014 1 Formål med regulering: Hva er til det beste for kundene? 1. Et velfungerende marked Forutsetninger: Standardiserte

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer