Hovedveiledning LCR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedveiledning LCR 18.12.2014"

Transkript

1 Hovedveiledning LCR Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR). måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 en kommisjonsforordning der den endelige definisjon av LCR fremgår. Sammenlignet med tidligere anbefalinger fra Baselkomitéen og EBA, er definisjonen av likvide eiendeler utvidet, blant annet ved at obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i større grad kan inngå i institusjonenes likviditetsbuffer. Likvide eiendeler Eiendeler som skal kvalifisere til å telle med i LCR må oppfylle alle kriteriene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. Likvide eiendeler i LCR er delt inn i eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet, nivå 1-eiendeler, og eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet, nivå 2-eiendeler. Nivå 2-eiendelene er ytterligere inndelt i nivå 2A og 2B. Minimum 60 prosent av likviditetsbufferen skal bestå av nivå-1 aktiva. OMF som inngår i nivå-1 kan maksimalt utgjøre 70 prosent av totale likvide aktiva. Nivå 2B-eiendeler kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av totale likvide aktiva. Nivå 1-eiendeler Kontanter. Innskudd i sentralbanker, som er umiddelbart tilgjengelig i en stressituasjon. Verdipapirer utstedt eller garantert av stater. Verdipapirer utstedt eller garantert av sentralbanker. Verdipapirer med 0%-risikovekt utstedt eller garantert av PSEer. Verdipapirer utstedt eller garantert av Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), Det internasjonale valutafondet (IMF), EU-kommisjonen, mulitilaterale utviklingsbanker eller EUs krisefond (EFSF/ESM). Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) med høyeste rating og utstedelsesvolum over 500 millioner EUR Andeler i verdipapirfond (CIU) som investerer i nivå 1-eiendeler. Andre omsettelige eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet. Nivå 2A-eiendeler Verdipapirer med 20%-risikovekt utstedt eller garantert av PSEer. Foretaksobligasjoner med minimum A- rating og minimum ustedelsesvolum euro 250 mill. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) med minimum rating A- og minimum utstedelsesvolum euro 250 mill. Andeler i verdipapirfond (CIU) som investerer i nivå 2-eiendeler. Andre omsettelige eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet.

2 Nivå 2B-eiendeler Foretaksobligasjoner med rating mellom A+ og BBB- og minimum ustedelsesvolum euro 250 mill. Enkelte uratede OMF. RMBS og ABS med beste rating og minimum utstedelsesvolum euro100 mill. Enkelte aksjer. Andre omsettelige eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. Generelle definisjoner - Husholdningssektoren defineres ved sektorene f.o.m t.o.m , og jf. SSBs sektorgruppering. - Ikke-finansielle foretak defineres ved sektorene f.o.m t.o.m og f.o.m t.o.m jf. SSBs sektorgruppering. I tillegg inkluderes sektor Finansielle kunder se artikkel 411(1). - Kredittinstitusjoner er definert som virksomheter som yter lån og som finansierer disse utlånene med innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige innlån fra allmennheten. - Med PSE (Public Sector Entities) menes her fylkeskommuner, kommuner, statlige foretak, fylkeskommunale-, interkommunale- og kommunale foretak, og tilsvarende i utland, definert ved sektorene f.o.m t.o.m , og (SSBs sektorkoder). I tillegg inkluderes enkelte spesialiserte kredittinstitusjoner som Kommunalbanken, Kommuneinvest (SE) og Municipality Finance (FI). Merk at norske kommuner og Kommunalbanken har 20% risikovekt, mens Kommuneinvest og Municipality Finance har 0%-risikovekt. - Med tredjestat menes et land som ikke er medlem av EU/EØS. - Med rating menes rating fra Standard & Poor's og/eller Moody's og/eller Fitch Ratings. Ved "delt rating" gjelder den dårligste. - Linken mellom rating og kredittkvalitetstrinn er som følger: Kredittkvalitetstrinn 1: Rating AAA til AA- Kredittkvalitetstrinn 2: Rating A+ til A- Kredittkvalitetstrinn 3: Rating BBB+ til BBB- - Med OMF menes obligasjoner med fortrinnsrett. Norske OMF kan kun utstedes av kredittforetak (med rett til å utstede OMF), mens utenlandske covered bonds kan utstedes av både banker og kredittforetak. - En likviditetsfasilitet er definert som en kommittert, ubrukt "back-up-fasilitet" som er opprettet spesielt med det formål å refinansiere gjelden til en kunde i en situasjon der denne kunden ikke har tilgang til ordinær finansiering i finansmarkedet. Ordinære kasse- og

3 driftskreditter for ikke-finansielle foretak er ikke definert som en likviditetsfasilitet, men som en kredittfasilitet. Det vises for øvrig til CRR artikkel 4 og 41, og delegated act artikkel 3 for definisjoner. Rapportering Rapporteringen av LCR er basert på CRR og rapporteringsskjemaer fra EBA benyttes i rapporteringen. Som følge av forordningen som ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2014 vil det komme nye rapporteringsskjemaer fra EBA. Disse vil imidlertid først være klare i oktober Inntil videre har Finanstilsynet derfor gjort tilpasninger i de eksisterende rapporteringsskjemaene, så langt det er mulig, for å fange opp endringene som følger av kommisjonsforordningen. Følgende endringer er gjort f.o.m. 4. kvartal 2014: Definisjonen av godkjente obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) utvides. - OMF med høyeste rating og utstedelsesvolum over 500 millioner EUR inngår i nivå 1- eiendeler med haircut på 7% jf. artikkel 10.1(f) og 10.2 i delegated act. Disse OMFene skal føres på post i kolonne E eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet. - OMF med minimum rating A- og minimum utstedelsesvolum euro 250 mill inngår i nivå 2A-eiendeler med haircut på 15% jf. artikkel 11.1(c) og 11.2 i delegated act. Disse OMFene skal føres på post og i kolonne G eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. - Enkelte OMF inngår i nivå 2B-eiendeler med haircut på 30% jf. artikkel 12.1(e) og 12.2(d) i delegated act. Disse OMFene skal føres på post 1.12 i kolonne G eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. Kredittkvalitetstrinn 3 benyttes for de uratede OMFene. Definisjonen av godkjente asset backed securities (ABS, RMBS) utvides jf. artikkel 12.1(a) og i delegated act. - ABSer og RMBSer som kvalifiserer til en haircut på 35% jf. artikkel 13.14(b) i delegated act, føres på post ABSer og RMBSer som kvalifiserer til en haircut på 25% jf. artikkel 13.14(a) i delegated act, føres på post Når det gjelder grensene for utstedelsesvolum, har Finanstilsynet valgt å sette en fast eurokurs på 8. Det innebærer at grensene for utstedelsesvolum som gjelder er henholdsvis NOK 4 mrd., 2 mrd. og 800 millioner. Dersom det over en lengre periode observeres en eurokurs som avviker mye fra 8, vil Finanstilsynet vurdere å endre referansekursen for grensene for utstedelsesvolum. En slik endring vil varsles i god tid for å sikre forutsigbarhet for institusjonene.

4 Definisjonen av godkjente CIUs utvides i delegated act. Med det nåværende rapporteringsskjemaet er det imidlertid ikke mulig å fange opp denne endringen. Inntil videre må derfor fond som investerer i nivå 1-OMF behandles som nivå 2-fond med haircut 20%. Og fond med nivå 2B-godkjente eiendeler vil ikke telle med i beregningen av LCR. Kriteriene for innskudd med andre uttaksfaktorer endres etter artikkel 25 i delegated act. - De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 10%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) eller (b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 15%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 20%, føres på post Øvrige endringer i ut- og innbetalinger er gjort for sikrede lån og kapitalmarkedstransaksjoner og speiler endringene i likvide eiendeler. Rapporteringen av LCR er del inn i fire deler: Del I: Likvide eiendeler Del II: Utbetalinger Del III: Innbetalinger Del IV: Bytte av sikkerheter (collateral swaps) Del I: Likvide eiendeler Likvide eiendeler skal rapporteres i skjema C 51.00, etter følgende hovedinndeling: 1. Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. 2. Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 (1) (b) og (d), men ikke kravene i artikkel 417 (b) og (c) i CRR og artikkel 8 i delegated act. 3. Poster som er omfattet av krav om supplerende rapportering av likvide eiendeler. 4. Eiendeler som ikke oppfyller kravene i artikkel 416 i CRR, men som oppfyller kravene i artikkel 417 (b) og (c) og artikkel 8 i delegated act. 5. Alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. 6. Eiendeler som er i overensstemmelse med sharialovgivningen og som kan betegnes som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, for banker som følger sharialovgivningen. Enkelte eiendeler kan kvalifisere til å rapporteres flere steder i skjemaet, men for å unngå dobbelttelling i beregningen av LCR, skal hver enkelt eiendel kun rapporteres ett sted i skjemaet.

5 Vektede beløp I utgangspunktet skal både uvektede beløp (markedsverdi/beløp/beholdning/ubenyttet del av linjen) og vektede beløp (verdi i henhold til artikkel 418 i CRR) rapporteres for hver enkelt eiendel. For å forenkle rapporteringen og sikre harmonisert beregning av LCR, har Finanstilsynet valgt å legge inn avkortningssatsene (haircuts) i skjemaet og formel i kolonnen "Verdi i henhold til artikkel 418 i CRR". Dette innebærer at det i de fleste tilfeller kun er kolonnen markedsverdi/beløp/beholdning/ubenyttet del av linjen som skal rapporteres. Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet En del av postene skal deles inn etter henholdsvis svært god, og god likviditet og kredittkvalitet. Der en post per definisjon er av svært god (nivå 1) eller god (nivå 2) likviditet og kredittkvalitet, har Finanstilsynet valgt å markere de cellene som anses som uaktuelle å rapportere i. Disse cellene blir imidlertid ikke låst, så rapportørene står fritt til å benytte disse dersom de ønsker det. Se arkfanen "Info" i rapporteringsskjema for nærmere omtale av markeringen av de ulike cellene. Post 1: Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. I postene under hovedpost 1 skal alle eiendeler som kvalifiserer til å telle med som likvide eiendeler i LCR rapporteres. Unntaket er verdipapirer med 0% risikovekt utstedt av stater eller PSEer i annet enn utsteders nasjonale valuta, verdipapirer med 20% risikovekt utstedt eller garantert av PSEer, og aksjer. For disse eiendelene skal post 3 benyttes. Post 2: Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416(1) (b) og (d), men ikke kravene i artikkel 417 (b) og (c) i CRR og artikkel 8 i delegated act. I postene under hovedpost 2 skal eiendeler som ikke oppfyller de operasjonelle kravene til likvide eiendeler; kontrolleres av likviditetsstyringsfunksjonen og er øyeblikkelig tilgjengelige, rapporteres. Disse eiendelene har et potensiale til å kvalifisere som likvide eiendeler, dersom de operasjonelle kravene oppfylles. Post 3: Poster som er omfattet av krav om supplerende rapportering av likvide eiendeler. De fleste postene under hovedpost 3 antas å være dekket andre steder i skjemaet. Disse postene skal derfor ikke rapporteres. Unntaket er postene 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, og 3.11, der henholdsvis verdipapirer med 0% risikovekt utstedt av stater eller PSEer i annet enn utsteders nasjonale valuta, verdipapirer med 20% risikovekt utstedt eller garantert av PSEer, og aksjer, skal rapporteres. Eksempler på PSEer med 20% risikovekt er norske kommuner og Kommunalbanken. Aksjene som rapporteres på post 3.11 må oppfylle kravene til å telle med som nivå 2B-eiendeler. Post 4: Eiendeler som ikke oppfyller kravene i artikkel 416 i CRR og artikkel 7 i delegated act, men som oppfyller kravene i artikkel 417 (b) og (c) og artikkel 8 i delegated act. I postene under hovedpost 4 skal eiendeler som ikke er definert som eiendeler med svært god, eller god likviditet og kredittkvalitet etter artikkel CRR og delegated act, men som oppfyller de operasjonelle kravene til likvide eiendeler, rapporteres. Siden dette gjelder eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide eiendeler er det ingen avkortningssatser for disse postene, og verdi i henhold til artikkel 418 settes derfor lik markedsverdien.

6 Post 5: Alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. Post 5 gjelder alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. Selv om norske kroner er en av kandidatene til å få benytte alternative løsninger, er det ikke endelig avgjort hvilke løsninger som skal gjelde og hvordan disse skal utformes. Inntil videre skal det derfor ikke rapporteres noe på disse postene. Post 6: Eiendeler som er i overensstemmelse med sharialovgivningen og som kan betegnes som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, for banker som følger sharialovgivningen. Post 6 gjelder for shariabanker og er foreløpig ikke aktuell for norske banker. Del II: Utbetalinger Utbetalinger skal rapporteres i skjema C52.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1 Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak. 1.2 Utbetalinger knyttet til andre forpliktelser 1.3 Supplerende utbetalinger. 1.4 Utbetalinger fra kreditt- og likviditetsfasiliteter. Alle utbetalinger de neste 30 dager skal rapporteres. Post 1.1 Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak. På post 1.1 skal alle innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak rapporteres. Innskuddene skal splittes i stabile og mindre stabile innskudd etter gitte kriterier, blant annet om de er dekket av en innskuddsgaranti eller ikke. I post skal innskudd som kvalifiserer etter kriteriene i delegated act artikkel 25.2 rapporteres. Det er i delegated act artikkel 25.3 angitt uttaksfaktorer på disse innskuddene på 10, 15 og 20% avhengig av hvilke og hvor mange kriterier i art som oppfylles. Inskuddene skal rapporteres på følgende måte: - De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 10%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) eller (b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 15%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 20%, føres på post Bundne innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak skal rapporteres i post 1.1.6, men skal ikke inngå i beregningen av LCR og tillegges derfor en vekt på 0 prosent. Bundne innskudd fra andre sektorer skal inntil videre utelates fra rapporteringen.

7 Post 1.2 Utbetalinger knyttet til andre forpliktelser Post 1.2 dekker en rekke ulike utbetalinger, blant annet utbetalinger knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner, og operasjonelle innskudd. Forpliktelser knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner Forpliktelser knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner dreier seg i hovedsak om repoer og sentralbanklån. Det er to skjemaer knyttet til rapporteringen av disse forpliktelsene, C52.00.b og C52.00.c. I skjema C52.00.b skal markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet for sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles på om motparten i repoen/lånet er sentralbank eller ikkesentralbank, og etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, eller god likviditet og kredittkvalitet. Postene i skjema C52.00.b er lagt opp etter eiendelene som rapporteres i skjema C51.00.a og b, og avkortningssatsene (haircutene) som skal benyttes for å beregne verdien i henhold til artikkel 418 er hentet fra disse skjemaene. Som tidligere nevnt, har Finanstilsynet valgt å markere celler som anses som uaktuelle å rapportere fordi postene per definisjon er av svært god (nivå 1) eller god (nivå 2) likviditet og kredittkvalitet, se omtalen under "Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet". Av tekniske årsaker er det ikke mulig for Finanstilsynet å avvike fra celler som av EBA er definert som låst. Det vil derfor være poster der kolonneoverskriftene etter Finanstilsynets mening fremstår som ulogiske, men som likevel må rapporteres. I skjema b gjelder dette postene Etter Finanstilsynets mening bør disse postene behandles likt som postene Siden dette er poster som per definisjon ikke oppfyller kravene i LCR, burde kun kolonnen "Markedsverdi" være åpen for rapportering. I postene er alle kolonner bortsett fra kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" for transaksjoner der motparten ikke er sentralbank, åpne. Finanstilsynet foreslår derfor at kolonnene for "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" inntil videre benyttes for å angi om motparten er sentralbank eller annen motpart, og at verdi i henhold til artikkel 418 settes lik markedsverdi. Det forventes at det kommer avklaringer fra EBA knyttet til disse postene når fremtidige oppdateringer av skjemaene blir publisert. I skjema C52.00.c skal utbetalingene knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles på om motparten i repoen/lånet er sentralbank, ikke-sentralbank eller sentralmyndighet/pse, og etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Vektede utbetalinger blir beregnet automatisk i skjemaet. Uttaksfaktorene som benyttes for utbetalingene er gjengitt i tabellen under.

8 Uttaksfaktorer for post "Forpliktelser som følge av sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner." Sentralbank Andre motparter Nivå Nivå 1-OMF 0 0,07 Nivå 2A 0 0,15 Nivå 2B-OMF 0 0,30 Nivå 2B RMBS/ABS 0 0,25/0,35 Nivå 2B foretaksobligasjoner og aksjer 0 0,5 Nivå 2B motpart PSEer 0 0,25 Andre eiendeler - stater, PSEer 0 0,25 Andre eiendeler - andre motparter 0 1 Tilsvarende som for skjema C52.00.b, er det også i skjema C52.00.c poster som for Finanstilsynet fremstår som ulogiske, men som likevel må rapporteres. Dette gjelder, som for skjema C52.00.b, postene Etter Finanstilsynets mening burde disse postene behandles likt som postene Siden dette er poster som per definisjon ikke oppfyller kravene i LCR, burde kun kolonnene "Eiendeler med annen likviditet og kredittkvalitet" og "Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide aktiva i henhold til artikkel 416" være åpne for rapportering. I postene , der motparten ikke er sentralbank, er det kun kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" som er åpen i EBA-skjemaet. Finanstilsynet har, som nevnt, av tekniske årsaker ikke mulighet til å avvike fra de cellene som er låst av EBA, i transaksjoner der motparten ikke er en sentralbank må derfor kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" benyttes. For transaksjoner med motpart sentralbank og sentralmyndighet/pse er alle kolonner åpne i EBA-skjemaene, her foreslås det derfor å benytte henholdsvis kolonnene "Eiendeler med annen likviditet og kredittkvalitet" og "Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide aktiva i henhold til artikkel 416", mens de to resterende kolonnene kan stå tomme. Operasjonelle innskudd Post knytter seg til operasjonelle innskudd, herunder innskudd knyttet til clearing, depothold, oppgjørstjenester eller andre lignende tjenester. Innskuddene skal rapporteres etter hvor stabile de anses å være. Videre skal de fordeles etter om det er innskudd fra finansielle eller ikke-finansielle kunder. Øvrige innskudd, som ikke er fanget opp i poster tidligere i skjemaet, rapporteres på post Andre utbetalinger På post skal andre forpliktelser knyttet til utenombalanse- og betingede finansieringsforpliktelser som kommiterte kreditt- og likviditetsfasiliteter, ikke-trukne lån, lånetilsagn, kredittkort mv. rapporteres. Alle andre forpliktelser Post skal fange opp utbetalinger som ikke er dekket andre steder i skjemaet. Herunder blant annet ikke-operasjonelle innskudd fra finansielle kunder, og renter og avdrag på verdipapirer.

9 Post 1.3 Supplerende utbetalinger Post 1.3 er utbetalinger knyttet til eiendeler som er stilt som sikkerhet, herunder ytterligere sikkerheter som må stilles som følge av en nedgradering av kredittkvalitet eller negativ markedsutvikling. Markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet rapporteres, utbetalingen beregnes automatisk. Post 1.4 Utbetalinger fra kreditt- og likviditetsfasiliteter På postene under 1.4 skal utbetalinger knyttet til kreditt- og likviditetsfasiliteter rapporteres etter motpart. Del III: Innbetalinger Innbetalinger skal rapporteres i skjema C53.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1Innbetalinger fra kunder som ikke er finansielle kunder. 1.2 Innbetalinger fra finansielle kunder. 1.3 Innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester. 1.4 Innbetalinger knyttet til eiendeler uten fast kontraktuell løpetid. 1.5 Innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis. 1.6 Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner. 1.7 Innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter. 1.8 Innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien. 1.9 Andre innbetalinger. 2. Totale innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen. 3. Innbetalinger som er unntatt 75%-grensen. Post 1.1 Innbetalinger fra kunder som ikke er finansielle kunder På postene under 1.1 skal innbetalinger fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak, øvrige ikke-finansielle foretak og sentralbanker, rapporteres. For ikke-finansielle foretak og sentralbanker skal den delen av innbetalingene som knytter seg til operasjonelle forhold skilles ut og rapporteres separat. Post 1.2. Innbetalinger fra finansielle kunder På postene under 1.2 skal innbetalinger knyttet til operasjonelle forhold fra finansielle kunder rapporteres. Andre innbetalinger fra finansielle kunder skal rapporteres under post 1.9 "Andre innbetalinger". Dette gjelder også intragruppe-innbetalinger, inntil behandlingen av disse er endelig avklart. Post 1.3 Innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester På post 1.3 skal innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester i henhold til artikkel 425(2)(b) rapporteres. Handelsfinansiering defineres i artikkel 4(80) som finansiering, herunder garantier, i tilknytning til utveksling av varer og tjenester ved hjelp av finansielle produkter med fast løpetid, normalt på under ett år, uten automatisk fornyelse.

10 Post 1.4 Innbetalinger knyttet til eiendeler uten fast kontraktuell løpetid På post 1.4 skal innbetalinger fra eiendeler som ikke har en fast kontraktsmessig løpetid, men som kan sies opp innen 30 dager, rapporteres. Post 1.5 Innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis På post 1.5 skal innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis rapporteres. Aksjene og egenkapitalbevisene må være børsnoterte, og inngå i en større indeks. Videre forutsetter rapportering av innbetalinger knyttet til aksjer og egenkapitalbevis at det ikke er ført tilsvarende som eiendel, slik at det blir dobbelttelling i beregningen av LCR. Post 1.6 Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner Innbetalinger knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner dreier seg i hovedsak om repoer og sentralbanklån. Det er to skjemaer knyttet til rapporteringen av disse innbetalingene, C53.00.b og C53.00.c. I skjema C53.00.b skal innbetalingene knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Vektede utbetalinger blir beregnet automatisk i skjemaet. Vektene som benyttes for innbetalingene er gjengitt i tabellen nedenfor. Uttaksfaktorer for post 1.6 "Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner." Nivå 1 0 Nivå 1-OMF 0,07 Nivå 2A 0,15 Nivå 2B-OMF 0,30 Nivå 2B RMBS/ABS 0,25/0,35 Nivå 2B foretaksobligasjoner og aksjer 0,50 Andre eiendeler 1,00 I skjema C53.00.c skal markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet for sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Postene i skjema C53.00.c er lagt opp etter eiendelene som rapporteres i skjema C51.00.a og b, og avkortningssatsene (haircutene) som skal benyttes for å beregne verdien i henhold til artikkel 418 er hentet fra disse skjemaene. Som tidligere nevnt, har Finanstilsynet valgt å markere celler som anses som uaktuelle å rapportere fordi postene per definisjon er av svært god (nivå 1), god (nivå 2), eller annen likviditet og kredittkvalitet, se omtalen under "Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet" og veiledningen til tilsvarende poster under utbetalinger.

11 1.7 Innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter På postene under 1.7 skal innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter, og forpliktelser som mottas fra intragruppe-enheter rapporteres. Inntil behandlingen av intragruppeinnbetalinger er avklart skal ikke post og benyttes. Intragruppe-innbetalinger skal inntil videre føres på post 1.9 "Andre innbetalinger". På post skal nettoinnbetalinger fra derivater føres. Det presiseres at inn- og utbetalinger fra derivater skal nettes, det innebærer at det kun skal føres enten innbetalinger eller utbetalinger. Det er lagt inn en kontroll i skjemaet som gjør at man vil få en feilmelding dersom man forsøker å fylle ut både inn- og utbetalinger knyttet til derivater. 1.8 Innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien. På post 1.8 skal innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien rapporteres. 1.9 Andre innbetalinger. Post 1.9 skal fange opp innbetalinger som ikke er dekket andre steder i skjemaet. Herunder blant annet ikke-operasjonelle innskudd i banker, og renter og avdrag på verdipapirer. 2. Totale innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen. På post 2 skal summen av innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen rapporteres. 3. Innbetalinger som er unntatt 75%-grensen. Disse postene anses inntil videre som uaktuell for norske banker og skal derfor ikke rapporteres. Det vises til veiledningen til enkeltposter for angivelse av hvilke avkortninger (haircuts) og uttaksfaktorer som benyttes på hver enkelt post. Her gis det også en henvisning til det tidligere norske skjemaet, samt øvrige presiseringer til de enkelte postene. Det presiseres at denne veiledningen er Finanstilsynets egne vurderinger.

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV 19. mai og 20. mai 2014 Velkommen Agenda Generelt om rapporteringskrav og teknisk standard for rapportering (ITS) Tekniske løsninger Nærmere om rapporteringskravene:

Detaljer

Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler

Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning DATO: 15.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Overordnet om rapportering... 4 1.3 Definisjon av sikkerhetsstillelse... 5 2 DEL A

Detaljer

Høringsuttalelse Nye likviditetskrav for finansforetak

Høringsuttalelse Nye likviditetskrav for finansforetak Finansdepartementet Dato: 17.09.2015 Vår ref.: 15-1010/PES Deres ref.: 15/2529-3 Høringsuttalelse Nye likviditetskrav for finansforetak Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 19.6.2015 med forslag

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst

Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst Bjørn Bakke og Ketil Rakkestad, seniorrådgivere i Avdeling for betalingssystemer, og Geir Arne Dahl, konsulent i Finansmarkedsavdelingen 1 I juni

Detaljer

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Bjørn Bakke, rådgiver i Avdeling for interbankoppgjør, Knut Sandal, assisterende direktør, og Ingrid Solberg, konsulent, begge i

Detaljer

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Aktuell kommentar. av Haseeb Syed, rådgiver i Avdeling for likviditetsovervåking, Finansiell stabilitet *

Aktuell kommentar. av Haseeb Syed, rådgiver i Avdeling for likviditetsovervåking, Finansiell stabilitet * Nr. 7 2010 Aktuell kommentar Det norske markedet for statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett i lys av nye krav til bankenes likviditetsbuffer av Haseeb Syed, rådgiver i Avdeling for likviditetsovervåking,

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013 Resultatrapport for finansinstitusjoner 2012 Dato: 20.02.2013 Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 10 STRUKTUREN I DET NORSKE

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven Veiledning til rapport 700 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven (rapport 700) Gitt av Kredittilsynet 18. november 1996 (siste gang revidert desember 2008) Kredittilsynet Side 1 Veiledning

Detaljer

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko 1 Finansiell stabilitet Sårbarhet og risiko 1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 131 E-post: central.bank@norges-bank.no Internett: http://www.norges-bank.no

Detaljer

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko 1 Finansiell stabilitet Sårbarhet og risiko 1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 131 E-post: central.bank@norges-bank.no Internett: http://www.norges-bank.no

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Oppdatert pr 31. desember 2010

Oppdatert pr 31. desember 2010 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012.

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012. BASEL II PILAR III 2012 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...

Detaljer

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Revidert sist gang 15. april 2010 Innledning Dette bakgrunnsnotatet redegjør nærmere for de vurderinger som er lagt til grunn

Detaljer