Hovedveiledning LCR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedveiledning LCR 18.12.2014"

Transkript

1 Hovedveiledning LCR Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR). måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 en kommisjonsforordning der den endelige definisjon av LCR fremgår. Sammenlignet med tidligere anbefalinger fra Baselkomitéen og EBA, er definisjonen av likvide eiendeler utvidet, blant annet ved at obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i større grad kan inngå i institusjonenes likviditetsbuffer. Likvide eiendeler Eiendeler som skal kvalifisere til å telle med i LCR må oppfylle alle kriteriene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. Likvide eiendeler i LCR er delt inn i eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet, nivå 1-eiendeler, og eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet, nivå 2-eiendeler. Nivå 2-eiendelene er ytterligere inndelt i nivå 2A og 2B. Minimum 60 prosent av likviditetsbufferen skal bestå av nivå-1 aktiva. OMF som inngår i nivå-1 kan maksimalt utgjøre 70 prosent av totale likvide aktiva. Nivå 2B-eiendeler kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av totale likvide aktiva. Nivå 1-eiendeler Kontanter. Innskudd i sentralbanker, som er umiddelbart tilgjengelig i en stressituasjon. Verdipapirer utstedt eller garantert av stater. Verdipapirer utstedt eller garantert av sentralbanker. Verdipapirer med 0%-risikovekt utstedt eller garantert av PSEer. Verdipapirer utstedt eller garantert av Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), Det internasjonale valutafondet (IMF), EU-kommisjonen, mulitilaterale utviklingsbanker eller EUs krisefond (EFSF/ESM). Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) med høyeste rating og utstedelsesvolum over 500 millioner EUR Andeler i verdipapirfond (CIU) som investerer i nivå 1-eiendeler. Andre omsettelige eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet. Nivå 2A-eiendeler Verdipapirer med 20%-risikovekt utstedt eller garantert av PSEer. Foretaksobligasjoner med minimum A- rating og minimum ustedelsesvolum euro 250 mill. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) med minimum rating A- og minimum utstedelsesvolum euro 250 mill. Andeler i verdipapirfond (CIU) som investerer i nivå 2-eiendeler. Andre omsettelige eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet.

2 Nivå 2B-eiendeler Foretaksobligasjoner med rating mellom A+ og BBB- og minimum ustedelsesvolum euro 250 mill. Enkelte uratede OMF. RMBS og ABS med beste rating og minimum utstedelsesvolum euro100 mill. Enkelte aksjer. Andre omsettelige eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. Generelle definisjoner - Husholdningssektoren defineres ved sektorene f.o.m t.o.m , og jf. SSBs sektorgruppering. - Ikke-finansielle foretak defineres ved sektorene f.o.m t.o.m og f.o.m t.o.m jf. SSBs sektorgruppering. I tillegg inkluderes sektor Finansielle kunder se artikkel 411(1). - Kredittinstitusjoner er definert som virksomheter som yter lån og som finansierer disse utlånene med innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige innlån fra allmennheten. - Med PSE (Public Sector Entities) menes her fylkeskommuner, kommuner, statlige foretak, fylkeskommunale-, interkommunale- og kommunale foretak, og tilsvarende i utland, definert ved sektorene f.o.m t.o.m , og (SSBs sektorkoder). I tillegg inkluderes enkelte spesialiserte kredittinstitusjoner som Kommunalbanken, Kommuneinvest (SE) og Municipality Finance (FI). Merk at norske kommuner og Kommunalbanken har 20% risikovekt, mens Kommuneinvest og Municipality Finance har 0%-risikovekt. - Med tredjestat menes et land som ikke er medlem av EU/EØS. - Med rating menes rating fra Standard & Poor's og/eller Moody's og/eller Fitch Ratings. Ved "delt rating" gjelder den dårligste. - Linken mellom rating og kredittkvalitetstrinn er som følger: Kredittkvalitetstrinn 1: Rating AAA til AA- Kredittkvalitetstrinn 2: Rating A+ til A- Kredittkvalitetstrinn 3: Rating BBB+ til BBB- - Med OMF menes obligasjoner med fortrinnsrett. Norske OMF kan kun utstedes av kredittforetak (med rett til å utstede OMF), mens utenlandske covered bonds kan utstedes av både banker og kredittforetak. - En likviditetsfasilitet er definert som en kommittert, ubrukt "back-up-fasilitet" som er opprettet spesielt med det formål å refinansiere gjelden til en kunde i en situasjon der denne kunden ikke har tilgang til ordinær finansiering i finansmarkedet. Ordinære kasse- og

3 driftskreditter for ikke-finansielle foretak er ikke definert som en likviditetsfasilitet, men som en kredittfasilitet. Det vises for øvrig til CRR artikkel 4 og 41, og delegated act artikkel 3 for definisjoner. Rapportering Rapporteringen av LCR er basert på CRR og rapporteringsskjemaer fra EBA benyttes i rapporteringen. Som følge av forordningen som ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2014 vil det komme nye rapporteringsskjemaer fra EBA. Disse vil imidlertid først være klare i oktober Inntil videre har Finanstilsynet derfor gjort tilpasninger i de eksisterende rapporteringsskjemaene, så langt det er mulig, for å fange opp endringene som følger av kommisjonsforordningen. Følgende endringer er gjort f.o.m. 4. kvartal 2014: Definisjonen av godkjente obligasjoner med fortrinnsrett (OMF og covered bonds) utvides. - OMF med høyeste rating og utstedelsesvolum over 500 millioner EUR inngår i nivå 1- eiendeler med haircut på 7% jf. artikkel 10.1(f) og 10.2 i delegated act. Disse OMFene skal føres på post i kolonne E eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet. - OMF med minimum rating A- og minimum utstedelsesvolum euro 250 mill inngår i nivå 2A-eiendeler med haircut på 15% jf. artikkel 11.1(c) og 11.2 i delegated act. Disse OMFene skal føres på post og i kolonne G eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. - Enkelte OMF inngår i nivå 2B-eiendeler med haircut på 30% jf. artikkel 12.1(e) og 12.2(d) i delegated act. Disse OMFene skal føres på post 1.12 i kolonne G eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet. Kredittkvalitetstrinn 3 benyttes for de uratede OMFene. Definisjonen av godkjente asset backed securities (ABS, RMBS) utvides jf. artikkel 12.1(a) og i delegated act. - ABSer og RMBSer som kvalifiserer til en haircut på 35% jf. artikkel 13.14(b) i delegated act, føres på post ABSer og RMBSer som kvalifiserer til en haircut på 25% jf. artikkel 13.14(a) i delegated act, føres på post Når det gjelder grensene for utstedelsesvolum, har Finanstilsynet valgt å sette en fast eurokurs på 8. Det innebærer at grensene for utstedelsesvolum som gjelder er henholdsvis NOK 4 mrd., 2 mrd. og 800 millioner. Dersom det over en lengre periode observeres en eurokurs som avviker mye fra 8, vil Finanstilsynet vurdere å endre referansekursen for grensene for utstedelsesvolum. En slik endring vil varsles i god tid for å sikre forutsigbarhet for institusjonene.

4 Definisjonen av godkjente CIUs utvides i delegated act. Med det nåværende rapporteringsskjemaet er det imidlertid ikke mulig å fange opp denne endringen. Inntil videre må derfor fond som investerer i nivå 1-OMF behandles som nivå 2-fond med haircut 20%. Og fond med nivå 2B-godkjente eiendeler vil ikke telle med i beregningen av LCR. Kriteriene for innskudd med andre uttaksfaktorer endres etter artikkel 25 i delegated act. - De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 10%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) eller (b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 15%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 20%, føres på post Øvrige endringer i ut- og innbetalinger er gjort for sikrede lån og kapitalmarkedstransaksjoner og speiler endringene i likvide eiendeler. Rapporteringen av LCR er del inn i fire deler: Del I: Likvide eiendeler Del II: Utbetalinger Del III: Innbetalinger Del IV: Bytte av sikkerheter (collateral swaps) Del I: Likvide eiendeler Likvide eiendeler skal rapporteres i skjema C 51.00, etter følgende hovedinndeling: 1. Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. 2. Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 (1) (b) og (d), men ikke kravene i artikkel 417 (b) og (c) i CRR og artikkel 8 i delegated act. 3. Poster som er omfattet av krav om supplerende rapportering av likvide eiendeler. 4. Eiendeler som ikke oppfyller kravene i artikkel 416 i CRR, men som oppfyller kravene i artikkel 417 (b) og (c) og artikkel 8 i delegated act. 5. Alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. 6. Eiendeler som er i overensstemmelse med sharialovgivningen og som kan betegnes som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, for banker som følger sharialovgivningen. Enkelte eiendeler kan kvalifisere til å rapporteres flere steder i skjemaet, men for å unngå dobbelttelling i beregningen av LCR, skal hver enkelt eiendel kun rapporteres ett sted i skjemaet.

5 Vektede beløp I utgangspunktet skal både uvektede beløp (markedsverdi/beløp/beholdning/ubenyttet del av linjen) og vektede beløp (verdi i henhold til artikkel 418 i CRR) rapporteres for hver enkelt eiendel. For å forenkle rapporteringen og sikre harmonisert beregning av LCR, har Finanstilsynet valgt å legge inn avkortningssatsene (haircuts) i skjemaet og formel i kolonnen "Verdi i henhold til artikkel 418 i CRR". Dette innebærer at det i de fleste tilfeller kun er kolonnen markedsverdi/beløp/beholdning/ubenyttet del av linjen som skal rapporteres. Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet En del av postene skal deles inn etter henholdsvis svært god, og god likviditet og kredittkvalitet. Der en post per definisjon er av svært god (nivå 1) eller god (nivå 2) likviditet og kredittkvalitet, har Finanstilsynet valgt å markere de cellene som anses som uaktuelle å rapportere i. Disse cellene blir imidlertid ikke låst, så rapportørene står fritt til å benytte disse dersom de ønsker det. Se arkfanen "Info" i rapporteringsskjema for nærmere omtale av markeringen av de ulike cellene. Post 1: Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416 og 417 i CRR, og artikkel 7 og 8 i delegated act. I postene under hovedpost 1 skal alle eiendeler som kvalifiserer til å telle med som likvide eiendeler i LCR rapporteres. Unntaket er verdipapirer med 0% risikovekt utstedt av stater eller PSEer i annet enn utsteders nasjonale valuta, verdipapirer med 20% risikovekt utstedt eller garantert av PSEer, og aksjer. For disse eiendelene skal post 3 benyttes. Post 2: Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 416(1) (b) og (d), men ikke kravene i artikkel 417 (b) og (c) i CRR og artikkel 8 i delegated act. I postene under hovedpost 2 skal eiendeler som ikke oppfyller de operasjonelle kravene til likvide eiendeler; kontrolleres av likviditetsstyringsfunksjonen og er øyeblikkelig tilgjengelige, rapporteres. Disse eiendelene har et potensiale til å kvalifisere som likvide eiendeler, dersom de operasjonelle kravene oppfylles. Post 3: Poster som er omfattet av krav om supplerende rapportering av likvide eiendeler. De fleste postene under hovedpost 3 antas å være dekket andre steder i skjemaet. Disse postene skal derfor ikke rapporteres. Unntaket er postene 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, og 3.11, der henholdsvis verdipapirer med 0% risikovekt utstedt av stater eller PSEer i annet enn utsteders nasjonale valuta, verdipapirer med 20% risikovekt utstedt eller garantert av PSEer, og aksjer, skal rapporteres. Eksempler på PSEer med 20% risikovekt er norske kommuner og Kommunalbanken. Aksjene som rapporteres på post 3.11 må oppfylle kravene til å telle med som nivå 2B-eiendeler. Post 4: Eiendeler som ikke oppfyller kravene i artikkel 416 i CRR og artikkel 7 i delegated act, men som oppfyller kravene i artikkel 417 (b) og (c) og artikkel 8 i delegated act. I postene under hovedpost 4 skal eiendeler som ikke er definert som eiendeler med svært god, eller god likviditet og kredittkvalitet etter artikkel CRR og delegated act, men som oppfyller de operasjonelle kravene til likvide eiendeler, rapporteres. Siden dette gjelder eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide eiendeler er det ingen avkortningssatser for disse postene, og verdi i henhold til artikkel 418 settes derfor lik markedsverdien.

6 Post 5: Alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. Post 5 gjelder alternative løsninger for valutaer med lite tilgang til likvide eiendeler. Selv om norske kroner er en av kandidatene til å få benytte alternative løsninger, er det ikke endelig avgjort hvilke løsninger som skal gjelde og hvordan disse skal utformes. Inntil videre skal det derfor ikke rapporteres noe på disse postene. Post 6: Eiendeler som er i overensstemmelse med sharialovgivningen og som kan betegnes som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, for banker som følger sharialovgivningen. Post 6 gjelder for shariabanker og er foreløpig ikke aktuell for norske banker. Del II: Utbetalinger Utbetalinger skal rapporteres i skjema C52.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1 Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak. 1.2 Utbetalinger knyttet til andre forpliktelser 1.3 Supplerende utbetalinger. 1.4 Utbetalinger fra kreditt- og likviditetsfasiliteter. Alle utbetalinger de neste 30 dager skal rapporteres. Post 1.1 Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak. På post 1.1 skal alle innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak rapporteres. Innskuddene skal splittes i stabile og mindre stabile innskudd etter gitte kriterier, blant annet om de er dekket av en innskuddsgaranti eller ikke. I post skal innskudd som kvalifiserer etter kriteriene i delegated act artikkel 25.2 rapporteres. Det er i delegated act artikkel 25.3 angitt uttaksfaktorer på disse innskuddene på 10, 15 og 20% avhengig av hvilke og hvor mange kriterier i art som oppfylles. Inskuddene skal rapporteres på følgende måte: - De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 10%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(a) eller (b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 15%, føres på post De innskuddene som kvalifiserer etter artikkel 25(3)(b) i delegated act og skal ha en uttaksfaktor på 20%, føres på post Bundne innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak skal rapporteres i post 1.1.6, men skal ikke inngå i beregningen av LCR og tillegges derfor en vekt på 0 prosent. Bundne innskudd fra andre sektorer skal inntil videre utelates fra rapporteringen.

7 Post 1.2 Utbetalinger knyttet til andre forpliktelser Post 1.2 dekker en rekke ulike utbetalinger, blant annet utbetalinger knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner, og operasjonelle innskudd. Forpliktelser knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner Forpliktelser knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner dreier seg i hovedsak om repoer og sentralbanklån. Det er to skjemaer knyttet til rapporteringen av disse forpliktelsene, C52.00.b og C52.00.c. I skjema C52.00.b skal markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet for sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles på om motparten i repoen/lånet er sentralbank eller ikkesentralbank, og etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, eller god likviditet og kredittkvalitet. Postene i skjema C52.00.b er lagt opp etter eiendelene som rapporteres i skjema C51.00.a og b, og avkortningssatsene (haircutene) som skal benyttes for å beregne verdien i henhold til artikkel 418 er hentet fra disse skjemaene. Som tidligere nevnt, har Finanstilsynet valgt å markere celler som anses som uaktuelle å rapportere fordi postene per definisjon er av svært god (nivå 1) eller god (nivå 2) likviditet og kredittkvalitet, se omtalen under "Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet". Av tekniske årsaker er det ikke mulig for Finanstilsynet å avvike fra celler som av EBA er definert som låst. Det vil derfor være poster der kolonneoverskriftene etter Finanstilsynets mening fremstår som ulogiske, men som likevel må rapporteres. I skjema b gjelder dette postene Etter Finanstilsynets mening bør disse postene behandles likt som postene Siden dette er poster som per definisjon ikke oppfyller kravene i LCR, burde kun kolonnen "Markedsverdi" være åpen for rapportering. I postene er alle kolonner bortsett fra kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" for transaksjoner der motparten ikke er sentralbank, åpne. Finanstilsynet foreslår derfor at kolonnene for "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" inntil videre benyttes for å angi om motparten er sentralbank eller annen motpart, og at verdi i henhold til artikkel 418 settes lik markedsverdi. Det forventes at det kommer avklaringer fra EBA knyttet til disse postene når fremtidige oppdateringer av skjemaene blir publisert. I skjema C52.00.c skal utbetalingene knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles på om motparten i repoen/lånet er sentralbank, ikke-sentralbank eller sentralmyndighet/pse, og etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Vektede utbetalinger blir beregnet automatisk i skjemaet. Uttaksfaktorene som benyttes for utbetalingene er gjengitt i tabellen under.

8 Uttaksfaktorer for post "Forpliktelser som følge av sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner." Sentralbank Andre motparter Nivå Nivå 1-OMF 0 0,07 Nivå 2A 0 0,15 Nivå 2B-OMF 0 0,30 Nivå 2B RMBS/ABS 0 0,25/0,35 Nivå 2B foretaksobligasjoner og aksjer 0 0,5 Nivå 2B motpart PSEer 0 0,25 Andre eiendeler - stater, PSEer 0 0,25 Andre eiendeler - andre motparter 0 1 Tilsvarende som for skjema C52.00.b, er det også i skjema C52.00.c poster som for Finanstilsynet fremstår som ulogiske, men som likevel må rapporteres. Dette gjelder, som for skjema C52.00.b, postene Etter Finanstilsynets mening burde disse postene behandles likt som postene Siden dette er poster som per definisjon ikke oppfyller kravene i LCR, burde kun kolonnene "Eiendeler med annen likviditet og kredittkvalitet" og "Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide aktiva i henhold til artikkel 416" være åpne for rapportering. I postene , der motparten ikke er sentralbank, er det kun kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" som er åpen i EBA-skjemaet. Finanstilsynet har, som nevnt, av tekniske årsaker ikke mulighet til å avvike fra de cellene som er låst av EBA, i transaksjoner der motparten ikke er en sentralbank må derfor kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" benyttes. For transaksjoner med motpart sentralbank og sentralmyndighet/pse er alle kolonner åpne i EBA-skjemaene, her foreslås det derfor å benytte henholdsvis kolonnene "Eiendeler med annen likviditet og kredittkvalitet" og "Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide aktiva i henhold til artikkel 416", mens de to resterende kolonnene kan stå tomme. Operasjonelle innskudd Post knytter seg til operasjonelle innskudd, herunder innskudd knyttet til clearing, depothold, oppgjørstjenester eller andre lignende tjenester. Innskuddene skal rapporteres etter hvor stabile de anses å være. Videre skal de fordeles etter om det er innskudd fra finansielle eller ikke-finansielle kunder. Øvrige innskudd, som ikke er fanget opp i poster tidligere i skjemaet, rapporteres på post Andre utbetalinger På post skal andre forpliktelser knyttet til utenombalanse- og betingede finansieringsforpliktelser som kommiterte kreditt- og likviditetsfasiliteter, ikke-trukne lån, lånetilsagn, kredittkort mv. rapporteres. Alle andre forpliktelser Post skal fange opp utbetalinger som ikke er dekket andre steder i skjemaet. Herunder blant annet ikke-operasjonelle innskudd fra finansielle kunder, og renter og avdrag på verdipapirer.

9 Post 1.3 Supplerende utbetalinger Post 1.3 er utbetalinger knyttet til eiendeler som er stilt som sikkerhet, herunder ytterligere sikkerheter som må stilles som følge av en nedgradering av kredittkvalitet eller negativ markedsutvikling. Markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet rapporteres, utbetalingen beregnes automatisk. Post 1.4 Utbetalinger fra kreditt- og likviditetsfasiliteter På postene under 1.4 skal utbetalinger knyttet til kreditt- og likviditetsfasiliteter rapporteres etter motpart. Del III: Innbetalinger Innbetalinger skal rapporteres i skjema C53.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1Innbetalinger fra kunder som ikke er finansielle kunder. 1.2 Innbetalinger fra finansielle kunder. 1.3 Innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester. 1.4 Innbetalinger knyttet til eiendeler uten fast kontraktuell løpetid. 1.5 Innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis. 1.6 Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner. 1.7 Innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter. 1.8 Innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien. 1.9 Andre innbetalinger. 2. Totale innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen. 3. Innbetalinger som er unntatt 75%-grensen. Post 1.1 Innbetalinger fra kunder som ikke er finansielle kunder På postene under 1.1 skal innbetalinger fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak, øvrige ikke-finansielle foretak og sentralbanker, rapporteres. For ikke-finansielle foretak og sentralbanker skal den delen av innbetalingene som knytter seg til operasjonelle forhold skilles ut og rapporteres separat. Post 1.2. Innbetalinger fra finansielle kunder På postene under 1.2 skal innbetalinger knyttet til operasjonelle forhold fra finansielle kunder rapporteres. Andre innbetalinger fra finansielle kunder skal rapporteres under post 1.9 "Andre innbetalinger". Dette gjelder også intragruppe-innbetalinger, inntil behandlingen av disse er endelig avklart. Post 1.3 Innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester På post 1.3 skal innbetalinger fra transaksjoner knyttet til handel med varer og tjenester i henhold til artikkel 425(2)(b) rapporteres. Handelsfinansiering defineres i artikkel 4(80) som finansiering, herunder garantier, i tilknytning til utveksling av varer og tjenester ved hjelp av finansielle produkter med fast løpetid, normalt på under ett år, uten automatisk fornyelse.

10 Post 1.4 Innbetalinger knyttet til eiendeler uten fast kontraktuell løpetid På post 1.4 skal innbetalinger fra eiendeler som ikke har en fast kontraktsmessig løpetid, men som kan sies opp innen 30 dager, rapporteres. Post 1.5 Innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis På post 1.5 skal innbetalinger fra aksjer og egenkapitalbevis rapporteres. Aksjene og egenkapitalbevisene må være børsnoterte, og inngå i en større indeks. Videre forutsetter rapportering av innbetalinger knyttet til aksjer og egenkapitalbevis at det ikke er ført tilsvarende som eiendel, slik at det blir dobbelttelling i beregningen av LCR. Post 1.6 Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner Innbetalinger knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner dreier seg i hovedsak om repoer og sentralbanklån. Det er to skjemaer knyttet til rapporteringen av disse innbetalingene, C53.00.b og C53.00.c. I skjema C53.00.b skal innbetalingene knyttet til sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Vektede utbetalinger blir beregnet automatisk i skjemaet. Vektene som benyttes for innbetalingene er gjengitt i tabellen nedenfor. Uttaksfaktorer for post 1.6 "Innbetalinger fra sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner." Nivå 1 0 Nivå 1-OMF 0,07 Nivå 2A 0,15 Nivå 2B-OMF 0,30 Nivå 2B RMBS/ABS 0,25/0,35 Nivå 2B foretaksobligasjoner og aksjer 0,50 Andre eiendeler 1,00 I skjema C53.00.c skal markedsverdien og verdien i henhold til artikkel 418 (verdi etter haircut) for eiendelene som er stilt som sikkerhet for sikrede lån og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner rapporteres. Postene skal fordeles etter om eiendelen som er stilt som sikkerhet for repoene og sentralbanklånene er definert som en eiendel med svært god, god, eller annen likviditet og kredittkvalitet. Postene i skjema C53.00.c er lagt opp etter eiendelene som rapporteres i skjema C51.00.a og b, og avkortningssatsene (haircutene) som skal benyttes for å beregne verdien i henhold til artikkel 418 er hentet fra disse skjemaene. Som tidligere nevnt, har Finanstilsynet valgt å markere celler som anses som uaktuelle å rapportere fordi postene per definisjon er av svært god (nivå 1), god (nivå 2), eller annen likviditet og kredittkvalitet, se omtalen under "Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet" og veiledningen til tilsvarende poster under utbetalinger.

11 1.7 Innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter På postene under 1.7 skal innbetalinger fra ubenyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter, og forpliktelser som mottas fra intragruppe-enheter rapporteres. Inntil behandlingen av intragruppeinnbetalinger er avklart skal ikke post og benyttes. Intragruppe-innbetalinger skal inntil videre føres på post 1.9 "Andre innbetalinger". På post skal nettoinnbetalinger fra derivater føres. Det presiseres at inn- og utbetalinger fra derivater skal nettes, det innebærer at det kun skal føres enten innbetalinger eller utbetalinger. Det er lagt inn en kontroll i skjemaet som gjør at man vil få en feilmelding dersom man forsøker å fylle ut både inn- og utbetalinger knyttet til derivater. 1.8 Innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien. På post 1.8 skal innbetalinger på likvide eiendeler som ikke er reflektert i markedsverdien rapporteres. 1.9 Andre innbetalinger. Post 1.9 skal fange opp innbetalinger som ikke er dekket andre steder i skjemaet. Herunder blant annet ikke-operasjonelle innskudd i banker, og renter og avdrag på verdipapirer. 2. Totale innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen. På post 2 skal summen av innbetalinger som ekskluderes på grunn av 75%-grensen rapporteres. 3. Innbetalinger som er unntatt 75%-grensen. Disse postene anses inntil videre som uaktuell for norske banker og skal derfor ikke rapporteres. Det vises til veiledningen til enkeltposter for angivelse av hvilke avkortninger (haircuts) og uttaksfaktorer som benyttes på hver enkelt post. Her gis det også en henvisning til det tidligere norske skjemaet, samt øvrige presiseringer til de enkelte postene. Det presiseres at denne veiledningen er Finanstilsynets egne vurderinger.

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Likviditet LCR (og NSFR) Informasjonsmøte 20. mars Aud Ebba Lie, Kaia Solli og Susanne Christensen

Likviditet LCR (og NSFR) Informasjonsmøte 20. mars Aud Ebba Lie, Kaia Solli og Susanne Christensen Likviditet LCR (og NSFR) Informasjonsmøte 20. mars Aud Ebba Lie, Kaia Solli og Susanne Christensen Agenda Internasjonale problemstillinger og prosesser Nye krav til likviditet FAQ Gjennomgang av skjemaet

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler

Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning DATO: 15.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Overordnet om rapportering... 4 1.3 Definisjon av sikkerhetsstillelse... 5 2 DEL A

Detaljer

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Likviditetsforum 23. november 2017 Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Agenda LCR Minstekrav på totalnivå Minstekrav i signifikante valutaer Offentliggjøring

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017 OMF og myndighetsperspektivet OMF-forum 19. januar 2017 Tema OMF som finansieringskilde OMF som likvide papirer i bankenes likviditetsbuffer Risikofaktorer (fra et myndighetsperspektiv) Legalt rammeverk,

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018 OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn OMF-forum 23. januar 2018 OMF som finansieringskilde Andel av finansieringen Indikative påslag 5-årige obligasjoner

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Obligasjoner med fortrinnsrett Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Utkast til høringsnotat og forskriftsendring DATO: 1. september 2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Harmoniseringsprosessen

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 2 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 2/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Boligfinansiering i Norge

Boligfinansiering i Norge Boligfinansiering i Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem OMF forum 27. januar 21 1 Utlån etter långiversektor. Norge Prosent av samlede utlån. 1976 29 1) 1 1 Andre 8 Statlige låneinstitutter 8 6 Kredittforetak

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 1 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 4/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter 2 Gunnar J.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge OMF-forum, 20. januar 2016 Viktige forhold nå og fremover Rentenivå OMFregulering OMF Kapital- og likviditetsregulering

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Sum Kombinert bufferkrav 163 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.697.912 199.307 1.139 2.898.358 Utlandet - - - - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kombinert bufferk rav 83

Kombinert bufferk rav 83 Kombinert bufferk rav 83 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.548.682 101.058 8.896 1.658.636 Utlandet 1.525 1.525 Næringssektor fordelt: Jordbruk,

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kapitaldekning. Sum kjernekapital Sum tilleggskapital - - Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Sum kjernekapital Sum tilleggskapital - - Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning 2014 2013 Sparebankens fond 80.369 77.766 Gavefond 100 100 Sum egenkapital 80.469 77.866 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -646-815 Fradrag for immaterielle eiendeler -3.439

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 51.157 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 757.571 48.085 22.721 828.377 Utlandet 10 - - 10 - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Kombinert bufferk rav 265

Kombinert bufferk rav 265 Kombinert bufferk rav 265 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 114.283 114.283 Lønnstakere o.l. 4.254.385 228.109 23.567 4.506.061 Utlandet 12.838 78-12.916 Eika Boligkreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Modul for likviditetsrisiko

Modul for likviditetsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsriskonivå DATO: 15.01.2015 SEKSJON/AVDELING: BANK Innhold 1 INNLEDNING 3 2 OPPSUMMERING 4 3 LIKVIDITETSBUFFER 5 3.1 Likviditetsbufferkravet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer