Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold"

Transkript

1 Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

2 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

3 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall (per ) 20 selvstendige sparebanker Herav syv børsnoterte egenkapitalbevisbanker To felleseide forretningsbanker BNbank og Bank 1 Oslo Total forvaltning: ca NOK 625 mrd. (inkl. BNbank) Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: 378 Totalt antall årsverk: ca Antall nettkunder: ca En fantastisk ressursgruppe 3

4 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 264 ansatte Lokalbanker: Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Larvik, Horten, Tønsberg, Stavern og Hvittingfoss.

5 Markedsandeler 70,0 % Markedsandel - kunder ift befolkning over 18 år 64,1 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 37,3 % 30,0 % 24,6 % Markedsandel 20,0 % 15,8 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 4,0 % Sandefjord Larvik Tønsberg Horten Drammen Kongsberg

6 Hovedtrekk regnskap pr Resultat etter skatt 65 mill. kroner ( 118 mill ) Egenkapitalavkastning (annualisert) 8,0 % ( 16,0 % ) Resultat pr egenkapitalbevis 5,65 kroner ( 10,10 ) Forretningskapital mill. kroner ( mill.) Forvaltningskapital mill. kr, hvorav Brutto utlån er mill Verdipapirgjeld, inkl innskudd fra banker mill. ( mill) Innskuddsdekning 69,8 % ( 64,1 %) Tilfredsstillende soliditet 12,4 % og 13,9 % ( 12,8 % og 15,0 %)

7 Utsiktene fremover Det forventes fortsatt sterk konkurranse i 2011 og Presset rentemargin lavere inntjening krever tiltak. Lønnsomhetsprogram med fokus på både inntekts- og kostnadsområdet er igangsatt. God kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje forventning om relativt lave tap Banken er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende finansiering. Banken vil videreføre sin aktive likviditetspolitikk - samt utnytte SpareBank 1 Boligkreditt mer aktivt i den langsiktige finansieringen.

8 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

9 Erfaringer fra Finanskrisen I grove trekk Innlåning for sparebanker: Ti år siden - innskuddsdekning Innskudd, samt kort fremmedkapital Etter Finance Credit og Nordlandsbanken lang!! fremmedkapital ( 1 til 3 år!!) Høy kredittvekst Verdipapir gjeld vs innskudd % brutto utlån VP gjeld Innskudd

10 Erfaringer fra Finanskrisen

11 Erfaringer fra Finanskrisen

12 Erfaringer fra Finanskrisen Spreadkurven for små og mellomstore banker 3 år over SWAP rente bp År..og hva hvis likviditeten forsvinner? 12

13 Bankpakke 1 og 2 medvirket til å stabilisere markedet. Bytteordning/F-lån Statens Finansfond Norges Bank Hva kjennetegnet de norske bankene under finanskrise? Norske banker var sunne Tillit tilstede mellom utsteder og investor. Stor andel av boliglån stabilisator => Tilgjengelig likviditet og fungerende fundingmarked, men pris-sjokk for bankene

14 Erfaringer fra Finanskrisen Bankenes Samfunnsrolle Bank balanse Aktiva Innlån Lån ut Lån inn Langsiktig Kortsiktig Egenkapital Bankene gir ikke bare lån, De skaper også lange penger Konsekvenser Bankenes evne til å skape lange penger reduseres. Likviditet får en mye høyere kostnad enn tidligere Konsekvensene kan bli Mindre likviditet til samfunnet! Er det noen andre som vil ta på seg denne rollen? Tilsiktet utvikling?

15 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

16 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Vedtatt i Norge: Endringer i pantsettelsesadgangen i Norges Bank Innføring av kvote basert innskudd i Norges Bank Nye kvalitative krav til likviditetsstyringen Retningslinjer fra CEBS: Retningslinjer for overlevelsesperioder, størrelsen på og sammensetningen av likviditetsbuffere Retningslinjer for internprising av likviditet BIS-forslag til kvantitative krav til likviditet: Krav til likviditetsdekning ( Liquidity Coverage Ratio ) Krav til stabil finansiering ( Net Stable Funding Ratio ) 16

17 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Likviditetsstrategien skal angi styrets risikotoleranse En forsvarlig likviditetsreserve, samt kvalitative krav til sammensetningen av denne: God kvalitet Ikke foreligge heftelser Ikke foreligge hindringer for umiddelbar realisering/anvendelse for finansiering Kravene skal oppfylles på konsolidert basis Forsvarlig likviditetsstyring på tvers av legale enheter, forretningsområder og valutaer Proposjonalitetsprinsippet er presisert Forsvarlig styring av likviditet intradag. 17

18 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Oversikt over eiendeler som aksepteres som sikkerhet for låneadgang hos sentralbanker og eiendeler som kan være tilgjengelig på kort varsel Diversifisert finansiering. De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Jevnlig test av beredskapsplanene. Etablering av metoder for måle likviditetsrisikoen. Stresstester skal omfatte både selskapsspesifikk stress, markedsstress og kombinasjon av disse Internprising av likviditetsrisiko Minst kvartalsvis styre- og ledelsesrapportering - frekvens og innhold skal tilpasses likviditetssituasjon 18

19 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Styrets ansvar 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi Styret i foretak som nevnt i 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader. I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser og overvåking, inkludert stresstester. Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll. Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet

20 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Fremtidens bankbalanse Gammel balanse Likviditetsbuffer Utlån + annet Kortsiktig finansiering Innskudd Likviditetsbuffer Utlån + annet Ny balanse Kortsiktig finansiering Innskudd Langsiktig finansiering Langsiktig finansiering Egenkapital Egenkapital RESULTAT: Aktiva: Mer av det som yielder minst Passiva: Mer av det som koster mest

21 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Konsekvenser Endringene i balansens sammensetning gir lavere avkastning og høyere kostnader Hvem skal betale? 1. Lånekundene 2. Innskuddskundene 3. Obligasjonsholderne 4. Aksjonærene Hva som skjer på kort sikt avhenger av konkurransesituasjonen

22 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

23 SpareBank1 Buskerud-Vestfold Strategi for likviditetstyring og -buffere Styret skal vedta mål for likviditetsstyringen til banken, jfr. Pkt Bankens rammeverk for styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile bankens risikoprofil og være lav, men samtidig være på linje med risikoprofilen til øvrige sammenlignbare aktører i markedet. I bankens likviditetsstrategi er det fastsatt følgende overordnet mål: "Banken skal kunne overleve i en normalsituasjon i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. I stress scenarioet Stor krise i banken og markedet - skal banken kunne overleve uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet i minimum 3 mnd."

24 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammeverk for styring av likviditetsrisiko Ramme/måltall Rammer Overlevelsesevne- normalsituasjon 12 mnd Overlevelsesevne stor krise i markedet og banken Innskuddsdekning på bankens balanse Andel fundingforfall innenfor 12 mnd (rullerende) Andel av totalporteføljen overført bolig- og næringskreditt (totalportefølje inkl overført volum) Likviditetsindikatorer I og II Intradag min. innestående på konto Norges Bank og SMN 3 mnd xx xx xx xx xx Maksimal andel av likviditetsreserven som kan være trekkrettigheter Rentepapirer i likviditetsporteføljen xx xx Spredning i fundigkilder - diversifisering SpareBank1 - diversifisering andre xx xx Maksimal løpetid utlån Fullmakt innlån neste 12 mnd forfall over 1 år xx xx

25 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Formål Formålet med SpareBank 1 Buskerud-Vestfolds finansaktiviteter er: - finansiering av bankens virksomhet, til lavest mulig finansieringskostnad - styring av bankens finansielle risikoer, - oppnå tilfredsstillende avkastning på bankens overskuddslikviditet og handelsportefølje av rentepapirer.

26 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Overordende rammer Bankens overordnede mål for styring av markedsrisiko (risikotoleranse - risikoappetitt) er definert i bankens overordnede risikostrategi. Denne defineres som bankens maksimale tapspotensial innen for de rammer som er gitt for de ulike markedsrisikoene. Bankens samlede tapspotensial for 2011 basert på visse forutsetninger, skal ikke overstige X mill kr. Basert på ovennevnte foreslås følgende rammer for markedsrisiko i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold: Aksjerisiko: Renterisiko Spreadrisiko Valutarisiko Total ramme for markedsrisiko NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK X mill

27 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammer for Spreadrisiko Spreadrisiko er knyttet til den økonomiske konsekvensen det får for konsernet, at markedsverdien faller på obligasjonsporteføljen som en følge av en generell økning i spread i obligasjonsmarkedet. I obligasjonsporteføljen foreligger det også kredittrisiko på den enkelte utsteder. Kapitalbehov knyttet til denne risikoen er imidlertid beregnet under strategi for kredittrisiko. Erfaringer fra finanskrisen er at spreadene økte betydelig og markedsverdien på obligasjonsporteføljen ble vesentlig redusert. Erfaringer fra denne krisen legges til grunn ved beregning av kapitalbehov for spread risiko. Rammen er satt til som følger : Spread risko Total obligasjonsportefølje Obligasjonsportefølje til likviditetsformål Obligasjonsportefølje til handelsportefølje Total obligasjonsportefølje Obligasjons portefølje pr Ramme Beregnet verdifall % Beregnet kapitalbehov

28 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Likviditetsbuffere Likviditetsreserve = Obligasjoner og sertifikater i likviditetsporteføljen, innskudd på foliokonto i Norges Bank, ubenyttede trekkrettigheter i Norges Bank, klargjorte lån (Web-klienten) som kan overføres til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank1 Næringskreditt, trekkrettigheter i andre banker og plasseringer i andre banker uten bindingstid. Likviditetsporteføljen = Rentepapirene i likviditetsporteføljen skal være deponerbare i Norges Bank etter , og minst 40 % av porteføljen bør være utstedt av stater i Norden eller ha statsgaranti fra nordiske stater (ekskl. Island). Finansieringen av likviditetsreserven = Avkastningen på likviditetsporteføljen vil være lavere enn porteføljer som har et annet formål. Den lavere avkastningen vil være en kostnad som banken fremover må hensynta i sine kalkyler ved prisfastsettelse av andre produkter.

29 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Total investerings ramme Obligasjoner og sertifikater Øvre ramme NOK XX mill Utlån Fin.institusjoner Omløpsaksjer Øvre ramme NOK XX mill Derivater Likviditets Portefø lje Øvre ramme NOK XX mill Handels Portefølje Øvre ramme NOK XX mill Kortsiktig Lån Langsiktig lån Renteswapper sikring Nordiske stater, eks. Island Øvrig deponerbare papirer i Norges Bank Øvrige rentebærende VP. med minimum rating BBB Ansv.obl.lån, inkl Fondsobl. Øvre ramme NOK XX mill FRAer sikring Cross currency interest rate swap sikring

30 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

31 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bakgrunn Alle scenarier i stresstesten viser til absolutt worst-case på finansieringssiden; det vil si ingen ekstern finansiering tilgjengelig uansett situasjon i markedet og banken. Det er en rekke tiltak som kan gjøres for å tilføre banken likviditet (ref. beredskapsplan), men hovedformålet er å vise likviditetseffekten av store endringer i bankens innskudds- og utlånsvolumer. I tillegg vil det være en del positive kontantstrømmer fra driften som vil bedre bankens likviditet, hvorav avdrag på utlån og positiv rentenetto er de største. Disse er utelatt fra stresstesten

32 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forklaring til stresstester Bygger på 6 stresscenarier: normal drift, en middels og stor bankspesifikk krise, en middels og stor system krise en stor krise i både banken og markedet. Alle scenariene er delt opp i 4 tidsperioder; 30, 90, 180 og 270 dager. Forutsetter faktisk forfallsstruktur og at innlån ikke blir fornyet. Viser virkningen på utlåns- og innskuddvolumet. Virkningene er estimater fra bankens side og er ikke dokumentert med erfaringstall

33 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Nødvendig deponering (bundet likviditet) i Norges Bank opprettholdes. Tilgang til sentralbankfinansiering er tilgjengelig (F-lån, D-lån etc. ) Deler av utlånsveksten på PM kan overføres til Spare Bank 1 Boligkreditt, - ved stor krise i markedet blir imidlertid ingen lån overført

34 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Publikum opprettholder tilliten til innskuddsgarantiordningen Salg av likviditetsportefølje verdipapirer (VP) med rabatt (økende rabatter i de ulike scenariene fra 5 % til 25 %) Reduksjon av innskudd, mest betydelig for innskudd over 2 mill Opptrekk av rammekreditter Utfallet av stresstestene er i stor grad avhengig av forutsetningene som settes, og det er knyttet stor usikkerhet til fastsettelse av disse (lite erfaringsdata)

35 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon - Eksempel på forutsetninger Normalsituasjon ink. Budsjett 2011 Normalsituasjon 0 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 15 mnd 24 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige kunde innskudd 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 5,00 % 10,00 % 18,75 % 30,00 % 37,50 % 37,50 % 37,50 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe 0,67 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 16,00 % Budsjett sum utlån Lokalbanker 0,89 % 2,67 % 5,35 % 8,03 % 10,70 % 13,37 % 21,40 % Andel boligkreditt av nye boliglån 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

36 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon Saldo Norges Bank Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf. Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo Tilgjengelig likviditet Tiltak Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) Bundet likviditet Brukte sikkerheter Norges Bank Webklient Boligkreditt Tilgjengelig likviditet tiltak Sum tilgjengelig likviditet Saldo: 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd Innskudd fra Banker uten avtale, ink F-lån Innsk. Banker og Meglede innsk m.avt.løpetid Forfall VP funding Forfall ANS Lån/ Fonds Obl. Fremtidig forfall Bufferkapital Bufferkapital i % (Likvider/Kortsiktig gjeld) Netto vekst Utlån/innskudd Kundeinnskudd 15 største (-meglede innskudd) Øvrige innskudd over 2 mill (-meglede innskudd) Øvrige kundeinnskudd Sum innskudd kunder Ubenyttet kommitert (inkl. byggelån) Sum utlån Ressursgruppe Sum utlån Lokalbanker Herav Boligkreditt (maks 20 % av br. Utlån) Utlån til kunder Netto endring innlån/utlån Refinansieringsbehov normalsituasjon

37 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bufferkapital normalsituasjon Normalsituasjon Tilgjengelig likviditet inkl tilgjengelig for overføring til boligkreditt mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd Fremtidige forfall Bufferkapital (Tilgjengelig likviditet - kjente forfall) Buffer justert for forventet vekst og overføring til boligkreditt

38 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Stress-scenarioer Middels krise i banken Stor krise i banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 85 % 85 % 85 % -3 % -5 % -8 % -25 % -12 % -18 % -30 % -50 % -2 % -3 % -5 % -15 % -12 % -18 % -30 % -50 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2 % -6 % -8 % -10 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % -0,5 % -3,0 % -5,0 % -10,0 % -0,5 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -0,1 % -0,2 % -0,5 % -0,6 % -0,5 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Middels krise i markedet Stor krise i markedet 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % -3 % -5 % -8 % -25 % -8 % -12 % -20 % -40 % -1 % -2 % -3 % -10 % -8 % -12 % -20 % -40 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -3 % -4 % -5 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 25,0 % 12,5 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % -0,2 % -0,6 % -2,0 % -6,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % -0,2 % -0,6 % -1,0 % -2,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 0,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

39 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stress-scenarioer STRESSTEST SP.BV Stor krise markedet og banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 75 % 75 % 75 % 75 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige kunde innskudd -2 % -6 % -8 % -10 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 15,0 % 25,0 % 37,5 % 50,0 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Budsjett sum utlån Lokalbanker -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Andel boligkreditt av nye boliglån 0 % 0 % 0 % 0 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 %

40 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stresscenario Bufferkapital etter stress mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Stor krise markedet og banken Middels krise i banken Stor krise i banken Middels krise i markedet Stor krise i markedet

41 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Scenario: Scenariet er både bankspesifikt og markedsspesifikt og en kombinasjon av disse, tilsvarende nivå 3 i beredskapsplanen (Kap. 2.3.) Stor likviditetskrise rammer banken. Scenariet forutsetter at det skjer dramatiske forstyrrelser i kapitalmarkedet generelt sett. Dette medfører at norske banker og finansinstitusjoner opplever store vanskeligheter med å få refinansiert sine innlån samtidig som en del innskudd trekkes ut av bankene og en ser en økning i trekk på rammekreditter.

42 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Hendelser: Innskudd faller med x mill på 90 dager og x mill på 270 dager. Hovedtyngden av innskuddsreduksjonen skjer mellom 180 og 270 dager. Opptrekk av rammekreditter på x mill. på 90 dager og x mill. på 270 dager. NB: Stans i overføringen av lån til Boligkreditt.

43 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Tiltak: Beredskapsplanen trer i kraft nivå 3 Stans i innvilgelse av nye lån både i BM og PM Frie verdipapirer selges til x % rabatt. Dersom krisens varighet er lengre enn 90 dager iverksettes følgende tiltak Ytterligere salg av utlånsportefølje anbefales (avh. av krisens art..) Mulig sentralbankfinansiering

44 Takk for oppmerksomheten!!

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Presentasjon 2Q 2013

Presentasjon 2Q 2013 Presentasjon 2Q 2013 Generell informasjon S1BV-konsernet i stadig utvikling SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 7 bankkontorer 9 meglerkontorer 4 Regnskapskontorer 42 ansatte 35 mill omsetn Totalt ca 280 årsverk

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL. Hovedtrekkene 1. kvartal 2012

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL. Hovedtrekkene 1. kvartal 2012 MeldingsID: 304730 Innsendt dato: 09.05.2012 08:36 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Makro ved UiO 30. oktober 2008

Makro ved UiO 30. oktober 2008 Makro ved UiO 30. oktober 2008 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert.

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert. MeldingsID: 221551 Innsendt dato: 27.10.2008 12:19 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG - Sparebank

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010 Sparebanken Hedmark konsern 1. Kvartal 2010 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer