Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold"

Transkript

1 Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

2 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

3 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall (per ) 20 selvstendige sparebanker Herav syv børsnoterte egenkapitalbevisbanker To felleseide forretningsbanker BNbank og Bank 1 Oslo Total forvaltning: ca NOK 625 mrd. (inkl. BNbank) Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: 378 Totalt antall årsverk: ca Antall nettkunder: ca En fantastisk ressursgruppe 3

4 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 264 ansatte Lokalbanker: Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Larvik, Horten, Tønsberg, Stavern og Hvittingfoss.

5 Markedsandeler 70,0 % Markedsandel - kunder ift befolkning over 18 år 64,1 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 37,3 % 30,0 % 24,6 % Markedsandel 20,0 % 15,8 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 4,0 % Sandefjord Larvik Tønsberg Horten Drammen Kongsberg

6 Hovedtrekk regnskap pr Resultat etter skatt 65 mill. kroner ( 118 mill ) Egenkapitalavkastning (annualisert) 8,0 % ( 16,0 % ) Resultat pr egenkapitalbevis 5,65 kroner ( 10,10 ) Forretningskapital mill. kroner ( mill.) Forvaltningskapital mill. kr, hvorav Brutto utlån er mill Verdipapirgjeld, inkl innskudd fra banker mill. ( mill) Innskuddsdekning 69,8 % ( 64,1 %) Tilfredsstillende soliditet 12,4 % og 13,9 % ( 12,8 % og 15,0 %)

7 Utsiktene fremover Det forventes fortsatt sterk konkurranse i 2011 og Presset rentemargin lavere inntjening krever tiltak. Lønnsomhetsprogram med fokus på både inntekts- og kostnadsområdet er igangsatt. God kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje forventning om relativt lave tap Banken er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende finansiering. Banken vil videreføre sin aktive likviditetspolitikk - samt utnytte SpareBank 1 Boligkreditt mer aktivt i den langsiktige finansieringen.

8 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

9 Erfaringer fra Finanskrisen I grove trekk Innlåning for sparebanker: Ti år siden - innskuddsdekning Innskudd, samt kort fremmedkapital Etter Finance Credit og Nordlandsbanken lang!! fremmedkapital ( 1 til 3 år!!) Høy kredittvekst Verdipapir gjeld vs innskudd % brutto utlån VP gjeld Innskudd

10 Erfaringer fra Finanskrisen

11 Erfaringer fra Finanskrisen

12 Erfaringer fra Finanskrisen Spreadkurven for små og mellomstore banker 3 år over SWAP rente bp År..og hva hvis likviditeten forsvinner? 12

13 Bankpakke 1 og 2 medvirket til å stabilisere markedet. Bytteordning/F-lån Statens Finansfond Norges Bank Hva kjennetegnet de norske bankene under finanskrise? Norske banker var sunne Tillit tilstede mellom utsteder og investor. Stor andel av boliglån stabilisator => Tilgjengelig likviditet og fungerende fundingmarked, men pris-sjokk for bankene

14 Erfaringer fra Finanskrisen Bankenes Samfunnsrolle Bank balanse Aktiva Innlån Lån ut Lån inn Langsiktig Kortsiktig Egenkapital Bankene gir ikke bare lån, De skaper også lange penger Konsekvenser Bankenes evne til å skape lange penger reduseres. Likviditet får en mye høyere kostnad enn tidligere Konsekvensene kan bli Mindre likviditet til samfunnet! Er det noen andre som vil ta på seg denne rollen? Tilsiktet utvikling?

15 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

16 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Vedtatt i Norge: Endringer i pantsettelsesadgangen i Norges Bank Innføring av kvote basert innskudd i Norges Bank Nye kvalitative krav til likviditetsstyringen Retningslinjer fra CEBS: Retningslinjer for overlevelsesperioder, størrelsen på og sammensetningen av likviditetsbuffere Retningslinjer for internprising av likviditet BIS-forslag til kvantitative krav til likviditet: Krav til likviditetsdekning ( Liquidity Coverage Ratio ) Krav til stabil finansiering ( Net Stable Funding Ratio ) 16

17 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Likviditetsstrategien skal angi styrets risikotoleranse En forsvarlig likviditetsreserve, samt kvalitative krav til sammensetningen av denne: God kvalitet Ikke foreligge heftelser Ikke foreligge hindringer for umiddelbar realisering/anvendelse for finansiering Kravene skal oppfylles på konsolidert basis Forsvarlig likviditetsstyring på tvers av legale enheter, forretningsområder og valutaer Proposjonalitetsprinsippet er presisert Forsvarlig styring av likviditet intradag. 17

18 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Oversikt over eiendeler som aksepteres som sikkerhet for låneadgang hos sentralbanker og eiendeler som kan være tilgjengelig på kort varsel Diversifisert finansiering. De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Jevnlig test av beredskapsplanene. Etablering av metoder for måle likviditetsrisikoen. Stresstester skal omfatte både selskapsspesifikk stress, markedsstress og kombinasjon av disse Internprising av likviditetsrisiko Minst kvartalsvis styre- og ledelsesrapportering - frekvens og innhold skal tilpasses likviditetssituasjon 18

19 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Styrets ansvar 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi Styret i foretak som nevnt i 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader. I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser og overvåking, inkludert stresstester. Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll. Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet

20 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Fremtidens bankbalanse Gammel balanse Likviditetsbuffer Utlån + annet Kortsiktig finansiering Innskudd Likviditetsbuffer Utlån + annet Ny balanse Kortsiktig finansiering Innskudd Langsiktig finansiering Langsiktig finansiering Egenkapital Egenkapital RESULTAT: Aktiva: Mer av det som yielder minst Passiva: Mer av det som koster mest

21 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Konsekvenser Endringene i balansens sammensetning gir lavere avkastning og høyere kostnader Hvem skal betale? 1. Lånekundene 2. Innskuddskundene 3. Obligasjonsholderne 4. Aksjonærene Hva som skjer på kort sikt avhenger av konkurransesituasjonen

22 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

23 SpareBank1 Buskerud-Vestfold Strategi for likviditetstyring og -buffere Styret skal vedta mål for likviditetsstyringen til banken, jfr. Pkt Bankens rammeverk for styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile bankens risikoprofil og være lav, men samtidig være på linje med risikoprofilen til øvrige sammenlignbare aktører i markedet. I bankens likviditetsstrategi er det fastsatt følgende overordnet mål: "Banken skal kunne overleve i en normalsituasjon i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. I stress scenarioet Stor krise i banken og markedet - skal banken kunne overleve uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet i minimum 3 mnd."

24 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammeverk for styring av likviditetsrisiko Ramme/måltall Rammer Overlevelsesevne- normalsituasjon 12 mnd Overlevelsesevne stor krise i markedet og banken Innskuddsdekning på bankens balanse Andel fundingforfall innenfor 12 mnd (rullerende) Andel av totalporteføljen overført bolig- og næringskreditt (totalportefølje inkl overført volum) Likviditetsindikatorer I og II Intradag min. innestående på konto Norges Bank og SMN 3 mnd xx xx xx xx xx Maksimal andel av likviditetsreserven som kan være trekkrettigheter Rentepapirer i likviditetsporteføljen xx xx Spredning i fundigkilder - diversifisering SpareBank1 - diversifisering andre xx xx Maksimal løpetid utlån Fullmakt innlån neste 12 mnd forfall over 1 år xx xx

25 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Formål Formålet med SpareBank 1 Buskerud-Vestfolds finansaktiviteter er: - finansiering av bankens virksomhet, til lavest mulig finansieringskostnad - styring av bankens finansielle risikoer, - oppnå tilfredsstillende avkastning på bankens overskuddslikviditet og handelsportefølje av rentepapirer.

26 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Overordende rammer Bankens overordnede mål for styring av markedsrisiko (risikotoleranse - risikoappetitt) er definert i bankens overordnede risikostrategi. Denne defineres som bankens maksimale tapspotensial innen for de rammer som er gitt for de ulike markedsrisikoene. Bankens samlede tapspotensial for 2011 basert på visse forutsetninger, skal ikke overstige X mill kr. Basert på ovennevnte foreslås følgende rammer for markedsrisiko i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold: Aksjerisiko: Renterisiko Spreadrisiko Valutarisiko Total ramme for markedsrisiko NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK X mill

27 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammer for Spreadrisiko Spreadrisiko er knyttet til den økonomiske konsekvensen det får for konsernet, at markedsverdien faller på obligasjonsporteføljen som en følge av en generell økning i spread i obligasjonsmarkedet. I obligasjonsporteføljen foreligger det også kredittrisiko på den enkelte utsteder. Kapitalbehov knyttet til denne risikoen er imidlertid beregnet under strategi for kredittrisiko. Erfaringer fra finanskrisen er at spreadene økte betydelig og markedsverdien på obligasjonsporteføljen ble vesentlig redusert. Erfaringer fra denne krisen legges til grunn ved beregning av kapitalbehov for spread risiko. Rammen er satt til som følger : Spread risko Total obligasjonsportefølje Obligasjonsportefølje til likviditetsformål Obligasjonsportefølje til handelsportefølje Total obligasjonsportefølje Obligasjons portefølje pr Ramme Beregnet verdifall % Beregnet kapitalbehov

28 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Likviditetsbuffere Likviditetsreserve = Obligasjoner og sertifikater i likviditetsporteføljen, innskudd på foliokonto i Norges Bank, ubenyttede trekkrettigheter i Norges Bank, klargjorte lån (Web-klienten) som kan overføres til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank1 Næringskreditt, trekkrettigheter i andre banker og plasseringer i andre banker uten bindingstid. Likviditetsporteføljen = Rentepapirene i likviditetsporteføljen skal være deponerbare i Norges Bank etter , og minst 40 % av porteføljen bør være utstedt av stater i Norden eller ha statsgaranti fra nordiske stater (ekskl. Island). Finansieringen av likviditetsreserven = Avkastningen på likviditetsporteføljen vil være lavere enn porteføljer som har et annet formål. Den lavere avkastningen vil være en kostnad som banken fremover må hensynta i sine kalkyler ved prisfastsettelse av andre produkter.

29 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Total investerings ramme Obligasjoner og sertifikater Øvre ramme NOK XX mill Utlån Fin.institusjoner Omløpsaksjer Øvre ramme NOK XX mill Derivater Likviditets Portefø lje Øvre ramme NOK XX mill Handels Portefølje Øvre ramme NOK XX mill Kortsiktig Lån Langsiktig lån Renteswapper sikring Nordiske stater, eks. Island Øvrig deponerbare papirer i Norges Bank Øvrige rentebærende VP. med minimum rating BBB Ansv.obl.lån, inkl Fondsobl. Øvre ramme NOK XX mill FRAer sikring Cross currency interest rate swap sikring

30 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

31 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bakgrunn Alle scenarier i stresstesten viser til absolutt worst-case på finansieringssiden; det vil si ingen ekstern finansiering tilgjengelig uansett situasjon i markedet og banken. Det er en rekke tiltak som kan gjøres for å tilføre banken likviditet (ref. beredskapsplan), men hovedformålet er å vise likviditetseffekten av store endringer i bankens innskudds- og utlånsvolumer. I tillegg vil det være en del positive kontantstrømmer fra driften som vil bedre bankens likviditet, hvorav avdrag på utlån og positiv rentenetto er de største. Disse er utelatt fra stresstesten

32 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forklaring til stresstester Bygger på 6 stresscenarier: normal drift, en middels og stor bankspesifikk krise, en middels og stor system krise en stor krise i både banken og markedet. Alle scenariene er delt opp i 4 tidsperioder; 30, 90, 180 og 270 dager. Forutsetter faktisk forfallsstruktur og at innlån ikke blir fornyet. Viser virkningen på utlåns- og innskuddvolumet. Virkningene er estimater fra bankens side og er ikke dokumentert med erfaringstall

33 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Nødvendig deponering (bundet likviditet) i Norges Bank opprettholdes. Tilgang til sentralbankfinansiering er tilgjengelig (F-lån, D-lån etc. ) Deler av utlånsveksten på PM kan overføres til Spare Bank 1 Boligkreditt, - ved stor krise i markedet blir imidlertid ingen lån overført

34 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Publikum opprettholder tilliten til innskuddsgarantiordningen Salg av likviditetsportefølje verdipapirer (VP) med rabatt (økende rabatter i de ulike scenariene fra 5 % til 25 %) Reduksjon av innskudd, mest betydelig for innskudd over 2 mill Opptrekk av rammekreditter Utfallet av stresstestene er i stor grad avhengig av forutsetningene som settes, og det er knyttet stor usikkerhet til fastsettelse av disse (lite erfaringsdata)

35 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon - Eksempel på forutsetninger Normalsituasjon ink. Budsjett 2011 Normalsituasjon 0 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 15 mnd 24 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige kunde innskudd 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 5,00 % 10,00 % 18,75 % 30,00 % 37,50 % 37,50 % 37,50 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe 0,67 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 16,00 % Budsjett sum utlån Lokalbanker 0,89 % 2,67 % 5,35 % 8,03 % 10,70 % 13,37 % 21,40 % Andel boligkreditt av nye boliglån 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

36 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon Saldo Norges Bank Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf. Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo Tilgjengelig likviditet Tiltak Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) Bundet likviditet Brukte sikkerheter Norges Bank Webklient Boligkreditt Tilgjengelig likviditet tiltak Sum tilgjengelig likviditet Saldo: 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd Innskudd fra Banker uten avtale, ink F-lån Innsk. Banker og Meglede innsk m.avt.løpetid Forfall VP funding Forfall ANS Lån/ Fonds Obl. Fremtidig forfall Bufferkapital Bufferkapital i % (Likvider/Kortsiktig gjeld) Netto vekst Utlån/innskudd Kundeinnskudd 15 største (-meglede innskudd) Øvrige innskudd over 2 mill (-meglede innskudd) Øvrige kundeinnskudd Sum innskudd kunder Ubenyttet kommitert (inkl. byggelån) Sum utlån Ressursgruppe Sum utlån Lokalbanker Herav Boligkreditt (maks 20 % av br. Utlån) Utlån til kunder Netto endring innlån/utlån Refinansieringsbehov normalsituasjon

37 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bufferkapital normalsituasjon Normalsituasjon Tilgjengelig likviditet inkl tilgjengelig for overføring til boligkreditt mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd Fremtidige forfall Bufferkapital (Tilgjengelig likviditet - kjente forfall) Buffer justert for forventet vekst og overføring til boligkreditt

38 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Stress-scenarioer Middels krise i banken Stor krise i banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 85 % 85 % 85 % -3 % -5 % -8 % -25 % -12 % -18 % -30 % -50 % -2 % -3 % -5 % -15 % -12 % -18 % -30 % -50 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2 % -6 % -8 % -10 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % -0,5 % -3,0 % -5,0 % -10,0 % -0,5 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -0,1 % -0,2 % -0,5 % -0,6 % -0,5 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Middels krise i markedet Stor krise i markedet 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % -3 % -5 % -8 % -25 % -8 % -12 % -20 % -40 % -1 % -2 % -3 % -10 % -8 % -12 % -20 % -40 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -3 % -4 % -5 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 25,0 % 12,5 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % -0,2 % -0,6 % -2,0 % -6,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % -0,2 % -0,6 % -1,0 % -2,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 0,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

39 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stress-scenarioer STRESSTEST SP.BV Stor krise markedet og banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 75 % 75 % 75 % 75 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige kunde innskudd -2 % -6 % -8 % -10 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 15,0 % 25,0 % 37,5 % 50,0 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Budsjett sum utlån Lokalbanker -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Andel boligkreditt av nye boliglån 0 % 0 % 0 % 0 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 %

40 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stresscenario Bufferkapital etter stress mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Stor krise markedet og banken Middels krise i banken Stor krise i banken Middels krise i markedet Stor krise i markedet

41 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Scenario: Scenariet er både bankspesifikt og markedsspesifikt og en kombinasjon av disse, tilsvarende nivå 3 i beredskapsplanen (Kap. 2.3.) Stor likviditetskrise rammer banken. Scenariet forutsetter at det skjer dramatiske forstyrrelser i kapitalmarkedet generelt sett. Dette medfører at norske banker og finansinstitusjoner opplever store vanskeligheter med å få refinansiert sine innlån samtidig som en del innskudd trekkes ut av bankene og en ser en økning i trekk på rammekreditter.

42 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Hendelser: Innskudd faller med x mill på 90 dager og x mill på 270 dager. Hovedtyngden av innskuddsreduksjonen skjer mellom 180 og 270 dager. Opptrekk av rammekreditter på x mill. på 90 dager og x mill. på 270 dager. NB: Stans i overføringen av lån til Boligkreditt.

43 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Tiltak: Beredskapsplanen trer i kraft nivå 3 Stans i innvilgelse av nye lån både i BM og PM Frie verdipapirer selges til x % rabatt. Dersom krisens varighet er lengre enn 90 dager iverksettes følgende tiltak Ytterligere salg av utlånsportefølje anbefales (avh. av krisens art..) Mulig sentralbankfinansiering

44 Takk for oppmerksomheten!!

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2013 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 19.03.2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer