Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold"

Transkript

1 Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

2 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

3 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall (per ) 20 selvstendige sparebanker Herav syv børsnoterte egenkapitalbevisbanker To felleseide forretningsbanker BNbank og Bank 1 Oslo Total forvaltning: ca NOK 625 mrd. (inkl. BNbank) Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: 378 Totalt antall årsverk: ca Antall nettkunder: ca En fantastisk ressursgruppe 3

4 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 264 ansatte Lokalbanker: Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Larvik, Horten, Tønsberg, Stavern og Hvittingfoss.

5 Markedsandeler 70,0 % Markedsandel - kunder ift befolkning over 18 år 64,1 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 37,3 % 30,0 % 24,6 % Markedsandel 20,0 % 15,8 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 4,0 % Sandefjord Larvik Tønsberg Horten Drammen Kongsberg

6 Hovedtrekk regnskap pr Resultat etter skatt 65 mill. kroner ( 118 mill ) Egenkapitalavkastning (annualisert) 8,0 % ( 16,0 % ) Resultat pr egenkapitalbevis 5,65 kroner ( 10,10 ) Forretningskapital mill. kroner ( mill.) Forvaltningskapital mill. kr, hvorav Brutto utlån er mill Verdipapirgjeld, inkl innskudd fra banker mill. ( mill) Innskuddsdekning 69,8 % ( 64,1 %) Tilfredsstillende soliditet 12,4 % og 13,9 % ( 12,8 % og 15,0 %)

7 Utsiktene fremover Det forventes fortsatt sterk konkurranse i 2011 og Presset rentemargin lavere inntjening krever tiltak. Lønnsomhetsprogram med fokus på både inntekts- og kostnadsområdet er igangsatt. God kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje forventning om relativt lave tap Banken er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende finansiering. Banken vil videreføre sin aktive likviditetspolitikk - samt utnytte SpareBank 1 Boligkreditt mer aktivt i den langsiktige finansieringen.

8 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

9 Erfaringer fra Finanskrisen I grove trekk Innlåning for sparebanker: Ti år siden - innskuddsdekning Innskudd, samt kort fremmedkapital Etter Finance Credit og Nordlandsbanken lang!! fremmedkapital ( 1 til 3 år!!) Høy kredittvekst Verdipapir gjeld vs innskudd % brutto utlån VP gjeld Innskudd

10 Erfaringer fra Finanskrisen

11 Erfaringer fra Finanskrisen

12 Erfaringer fra Finanskrisen Spreadkurven for små og mellomstore banker 3 år over SWAP rente bp År..og hva hvis likviditeten forsvinner? 12

13 Bankpakke 1 og 2 medvirket til å stabilisere markedet. Bytteordning/F-lån Statens Finansfond Norges Bank Hva kjennetegnet de norske bankene under finanskrise? Norske banker var sunne Tillit tilstede mellom utsteder og investor. Stor andel av boliglån stabilisator => Tilgjengelig likviditet og fungerende fundingmarked, men pris-sjokk for bankene

14 Erfaringer fra Finanskrisen Bankenes Samfunnsrolle Bank balanse Aktiva Innlån Lån ut Lån inn Langsiktig Kortsiktig Egenkapital Bankene gir ikke bare lån, De skaper også lange penger Konsekvenser Bankenes evne til å skape lange penger reduseres. Likviditet får en mye høyere kostnad enn tidligere Konsekvensene kan bli Mindre likviditet til samfunnet! Er det noen andre som vil ta på seg denne rollen? Tilsiktet utvikling?

15 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

16 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Vedtatt i Norge: Endringer i pantsettelsesadgangen i Norges Bank Innføring av kvote basert innskudd i Norges Bank Nye kvalitative krav til likviditetsstyringen Retningslinjer fra CEBS: Retningslinjer for overlevelsesperioder, størrelsen på og sammensetningen av likviditetsbuffere Retningslinjer for internprising av likviditet BIS-forslag til kvantitative krav til likviditet: Krav til likviditetsdekning ( Liquidity Coverage Ratio ) Krav til stabil finansiering ( Net Stable Funding Ratio ) 16

17 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Likviditetsstrategien skal angi styrets risikotoleranse En forsvarlig likviditetsreserve, samt kvalitative krav til sammensetningen av denne: God kvalitet Ikke foreligge heftelser Ikke foreligge hindringer for umiddelbar realisering/anvendelse for finansiering Kravene skal oppfylles på konsolidert basis Forsvarlig likviditetsstyring på tvers av legale enheter, forretningsområder og valutaer Proposjonalitetsprinsippet er presisert Forsvarlig styring av likviditet intradag. 17

18 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Oversikt over eiendeler som aksepteres som sikkerhet for låneadgang hos sentralbanker og eiendeler som kan være tilgjengelig på kort varsel Diversifisert finansiering. De viktigste endringene for en bank av vår størrelse Jevnlig test av beredskapsplanene. Etablering av metoder for måle likviditetsrisikoen. Stresstester skal omfatte både selskapsspesifikk stress, markedsstress og kombinasjon av disse Internprising av likviditetsrisiko Minst kvartalsvis styre- og ledelsesrapportering - frekvens og innhold skal tilpasses likviditetssituasjon 18

19 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Styrets ansvar 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi Styret i foretak som nevnt i 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader. I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser og overvåking, inkludert stresstester. Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll. Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet

20 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Fremtidens bankbalanse Gammel balanse Likviditetsbuffer Utlån + annet Kortsiktig finansiering Innskudd Likviditetsbuffer Utlån + annet Ny balanse Kortsiktig finansiering Innskudd Langsiktig finansiering Langsiktig finansiering Egenkapital Egenkapital RESULTAT: Aktiva: Mer av det som yielder minst Passiva: Mer av det som koster mest

21 Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Konsekvenser Endringene i balansens sammensetning gir lavere avkastning og høyere kostnader Hvem skal betale? 1. Lånekundene 2. Innskuddskundene 3. Obligasjonsholderne 4. Aksjonærene Hva som skjer på kort sikt avhenger av konkurransesituasjonen

22 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

23 SpareBank1 Buskerud-Vestfold Strategi for likviditetstyring og -buffere Styret skal vedta mål for likviditetsstyringen til banken, jfr. Pkt Bankens rammeverk for styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile bankens risikoprofil og være lav, men samtidig være på linje med risikoprofilen til øvrige sammenlignbare aktører i markedet. I bankens likviditetsstrategi er det fastsatt følgende overordnet mål: "Banken skal kunne overleve i en normalsituasjon i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. I stress scenarioet Stor krise i banken og markedet - skal banken kunne overleve uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet i minimum 3 mnd."

24 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammeverk for styring av likviditetsrisiko Ramme/måltall Rammer Overlevelsesevne- normalsituasjon 12 mnd Overlevelsesevne stor krise i markedet og banken Innskuddsdekning på bankens balanse Andel fundingforfall innenfor 12 mnd (rullerende) Andel av totalporteføljen overført bolig- og næringskreditt (totalportefølje inkl overført volum) Likviditetsindikatorer I og II Intradag min. innestående på konto Norges Bank og SMN 3 mnd xx xx xx xx xx Maksimal andel av likviditetsreserven som kan være trekkrettigheter Rentepapirer i likviditetsporteføljen xx xx Spredning i fundigkilder - diversifisering SpareBank1 - diversifisering andre xx xx Maksimal løpetid utlån Fullmakt innlån neste 12 mnd forfall over 1 år xx xx

25 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Formål Formålet med SpareBank 1 Buskerud-Vestfolds finansaktiviteter er: - finansiering av bankens virksomhet, til lavest mulig finansieringskostnad - styring av bankens finansielle risikoer, - oppnå tilfredsstillende avkastning på bankens overskuddslikviditet og handelsportefølje av rentepapirer.

26 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Overordende rammer Bankens overordnede mål for styring av markedsrisiko (risikotoleranse - risikoappetitt) er definert i bankens overordnede risikostrategi. Denne defineres som bankens maksimale tapspotensial innen for de rammer som er gitt for de ulike markedsrisikoene. Bankens samlede tapspotensial for 2011 basert på visse forutsetninger, skal ikke overstige X mill kr. Basert på ovennevnte foreslås følgende rammer for markedsrisiko i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold: Aksjerisiko: Renterisiko Spreadrisiko Valutarisiko Total ramme for markedsrisiko NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK x mill NOK X mill

27 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Rammer for Spreadrisiko Spreadrisiko er knyttet til den økonomiske konsekvensen det får for konsernet, at markedsverdien faller på obligasjonsporteføljen som en følge av en generell økning i spread i obligasjonsmarkedet. I obligasjonsporteføljen foreligger det også kredittrisiko på den enkelte utsteder. Kapitalbehov knyttet til denne risikoen er imidlertid beregnet under strategi for kredittrisiko. Erfaringer fra finanskrisen er at spreadene økte betydelig og markedsverdien på obligasjonsporteføljen ble vesentlig redusert. Erfaringer fra denne krisen legges til grunn ved beregning av kapitalbehov for spread risiko. Rammen er satt til som følger : Spread risko Total obligasjonsportefølje Obligasjonsportefølje til likviditetsformål Obligasjonsportefølje til handelsportefølje Total obligasjonsportefølje Obligasjons portefølje pr Ramme Beregnet verdifall % Beregnet kapitalbehov

28 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Likviditetsbuffere Likviditetsreserve = Obligasjoner og sertifikater i likviditetsporteføljen, innskudd på foliokonto i Norges Bank, ubenyttede trekkrettigheter i Norges Bank, klargjorte lån (Web-klienten) som kan overføres til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank1 Næringskreditt, trekkrettigheter i andre banker og plasseringer i andre banker uten bindingstid. Likviditetsporteføljen = Rentepapirene i likviditetsporteføljen skal være deponerbare i Norges Bank etter , og minst 40 % av porteføljen bør være utstedt av stater i Norden eller ha statsgaranti fra nordiske stater (ekskl. Island). Finansieringen av likviditetsreserven = Avkastningen på likviditetsporteføljen vil være lavere enn porteføljer som har et annet formål. Den lavere avkastningen vil være en kostnad som banken fremover må hensynta i sine kalkyler ved prisfastsettelse av andre produkter.

29 SB1BV Strategi for likviditetsstyring og -buffere Total investerings ramme Obligasjoner og sertifikater Øvre ramme NOK XX mill Utlån Fin.institusjoner Omløpsaksjer Øvre ramme NOK XX mill Derivater Likviditets Portefø lje Øvre ramme NOK XX mill Handels Portefølje Øvre ramme NOK XX mill Kortsiktig Lån Langsiktig lån Renteswapper sikring Nordiske stater, eks. Island Øvrig deponerbare papirer i Norges Bank Øvrige rentebærende VP. med minimum rating BBB Ansv.obl.lån, inkl Fondsobl. Øvre ramme NOK XX mill FRAer sikring Cross currency interest rate swap sikring

30 Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring SpareBank 1 Buskerud Vestfold's Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i SpareBank 1 Buskerud Vestfold

31 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bakgrunn Alle scenarier i stresstesten viser til absolutt worst-case på finansieringssiden; det vil si ingen ekstern finansiering tilgjengelig uansett situasjon i markedet og banken. Det er en rekke tiltak som kan gjøres for å tilføre banken likviditet (ref. beredskapsplan), men hovedformålet er å vise likviditetseffekten av store endringer i bankens innskudds- og utlånsvolumer. I tillegg vil det være en del positive kontantstrømmer fra driften som vil bedre bankens likviditet, hvorav avdrag på utlån og positiv rentenetto er de største. Disse er utelatt fra stresstesten

32 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forklaring til stresstester Bygger på 6 stresscenarier: normal drift, en middels og stor bankspesifikk krise, en middels og stor system krise en stor krise i både banken og markedet. Alle scenariene er delt opp i 4 tidsperioder; 30, 90, 180 og 270 dager. Forutsetter faktisk forfallsstruktur og at innlån ikke blir fornyet. Viser virkningen på utlåns- og innskuddvolumet. Virkningene er estimater fra bankens side og er ikke dokumentert med erfaringstall

33 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Nødvendig deponering (bundet likviditet) i Norges Bank opprettholdes. Tilgang til sentralbankfinansiering er tilgjengelig (F-lån, D-lån etc. ) Deler av utlånsveksten på PM kan overføres til Spare Bank 1 Boligkreditt, - ved stor krise i markedet blir imidlertid ingen lån overført

34 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Forutsetninger: Publikum opprettholder tilliten til innskuddsgarantiordningen Salg av likviditetsportefølje verdipapirer (VP) med rabatt (økende rabatter i de ulike scenariene fra 5 % til 25 %) Reduksjon av innskudd, mest betydelig for innskudd over 2 mill Opptrekk av rammekreditter Utfallet av stresstestene er i stor grad avhengig av forutsetningene som settes, og det er knyttet stor usikkerhet til fastsettelse av disse (lite erfaringsdata)

35 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon - Eksempel på forutsetninger Normalsituasjon ink. Budsjett 2011 Normalsituasjon 0 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 15 mnd 24 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Budsjett Øvrige kunde innskudd 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 5,00 % 10,00 % 18,75 % 30,00 % 37,50 % 37,50 % 37,50 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe 0,67 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 16,00 % Budsjett sum utlån Lokalbanker 0,89 % 2,67 % 5,35 % 8,03 % 10,70 % 13,37 % 21,40 % Andel boligkreditt av nye boliglån 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

36 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Normalsituasjon Saldo Norges Bank Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf. Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo Tilgjengelig likviditet Tiltak Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) Bundet likviditet Brukte sikkerheter Norges Bank Webklient Boligkreditt Tilgjengelig likviditet tiltak Sum tilgjengelig likviditet Saldo: 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd Innskudd fra Banker uten avtale, ink F-lån Innsk. Banker og Meglede innsk m.avt.løpetid Forfall VP funding Forfall ANS Lån/ Fonds Obl. Fremtidig forfall Bufferkapital Bufferkapital i % (Likvider/Kortsiktig gjeld) Netto vekst Utlån/innskudd Kundeinnskudd 15 største (-meglede innskudd) Øvrige innskudd over 2 mill (-meglede innskudd) Øvrige kundeinnskudd Sum innskudd kunder Ubenyttet kommitert (inkl. byggelån) Sum utlån Ressursgruppe Sum utlån Lokalbanker Herav Boligkreditt (maks 20 % av br. Utlån) Utlån til kunder Netto endring innlån/utlån Refinansieringsbehov normalsituasjon

37 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Bufferkapital normalsituasjon Normalsituasjon Tilgjengelig likviditet inkl tilgjengelig for overføring til boligkreditt mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd Fremtidige forfall Bufferkapital (Tilgjengelig likviditet - kjente forfall) Buffer justert for forventet vekst og overføring til boligkreditt

38 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Stress-scenarioer Middels krise i banken Stor krise i banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 85 % 85 % 85 % -3 % -5 % -8 % -25 % -12 % -18 % -30 % -50 % -2 % -3 % -5 % -15 % -12 % -18 % -30 % -50 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2 % -6 % -8 % -10 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % -0,5 % -3,0 % -5,0 % -10,0 % -0,5 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -0,1 % -0,2 % -0,5 % -0,6 % -0,5 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % STRESSTEST SP.BV Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. Likviditetsportefølje VP Budsjett Kundeinnskudd 15 største Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill Budsjett Øvrige kunde innskudd Opptrekk av ubenyttet kommitert Budsjett sum utlån Ressursgruppe Budsjett sum utlån Lokalbanker Andel boligkreditt av nye boliglån Forfall VP funding Middels krise i markedet Stor krise i markedet 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % -3 % -5 % -8 % -25 % -8 % -12 % -20 % -40 % -1 % -2 % -3 % -10 % -8 % -12 % -20 % -40 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -3 % -4 % -5 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 25,0 % 12,5 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % -0,2 % -0,6 % -2,0 % -6,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % -0,2 % -0,6 % -1,0 % -2,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 0,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

39 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stress-scenarioer STRESSTEST SP.BV Stor krise markedet og banken 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % Likviditetsportefølje VP 75 % 75 % 75 % 75 % Budsjett Kundeinnskudd 15 største -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill -10 % -15 % -25 % -50 % Budsjett Øvrige kunde innskudd -2 % -6 % -8 % -10 % Opptrekk av ubenyttet kommitert 15,0 % 25,0 % 37,5 % 50,0 % Budsjett sum utlån Ressursgruppe -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Budsjett sum utlån Lokalbanker -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % Andel boligkreditt av nye boliglån 0 % 0 % 0 % 0 % Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 %

40 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Stresscenario Bufferkapital etter stress mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd Stor krise markedet og banken Middels krise i banken Stor krise i banken Middels krise i markedet Stor krise i markedet

41 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Scenario: Scenariet er både bankspesifikt og markedsspesifikt og en kombinasjon av disse, tilsvarende nivå 3 i beredskapsplanen (Kap. 2.3.) Stor likviditetskrise rammer banken. Scenariet forutsetter at det skjer dramatiske forstyrrelser i kapitalmarkedet generelt sett. Dette medfører at norske banker og finansinstitusjoner opplever store vanskeligheter med å få refinansiert sine innlån samtidig som en del innskudd trekkes ut av bankene og en ser en økning i trekk på rammekreditter.

42 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Hendelser: Innskudd faller med x mill på 90 dager og x mill på 270 dager. Hovedtyngden av innskuddsreduksjonen skjer mellom 180 og 270 dager. Opptrekk av rammekreditter på x mill. på 90 dager og x mill. på 270 dager. NB: Stans i overføringen av lån til Boligkreditt.

43 SB1BV Normalsituasjon og stresscenarioer Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken Tiltak: Beredskapsplanen trer i kraft nivå 3 Stans i innvilgelse av nye lån både i BM og PM Frie verdipapirer selges til x % rabatt. Dersom krisens varighet er lengre enn 90 dager iverksettes følgende tiltak Ytterligere salg av utlånsportefølje anbefales (avh. av krisens art..) Mulig sentralbankfinansiering

44 Takk for oppmerksomheten!!

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert.

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert. MeldingsID: 221551 Innsendt dato: 27.10.2008 12:19 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG - Sparebank

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Makro ved UiO 30. oktober 2008

Makro ved UiO 30. oktober 2008 Makro ved UiO 30. oktober 2008 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen OBOS-banken Investorpresentasjon per 2. kvartal 2014 m/kommentarer om utvikling etter balansedagen Innhold 1. Regnskap og nøkkeltall 2. Kapital og finansiering Balanse OBOS-banken pr 30.06.2014 Total forretningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 1. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 1. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2013 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Positiv resultatutvikling Lavere driftskostnader Ren kjernekapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer