Notat. 1.. Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. 1.. Innledning"

Transkript

1 Notat Til: Avfall Norge Att: Ellen Halaas Fra: Advokat Hanne S. Torkelsen Dato: Emne: Finansiering av kommunale avfallsselskap - forskriftsarbeid Innledning Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) er i ferd med å utarbeide en endring til avfallsforskriften som inneholder retningslinjer forberegning av selvkost som følge av norske myndigheters plikt til å følge opp EFTAs overvåkingorgan (ESA) sin avgjørelse om finansiering av kommunale avfallsaktører 1. Avgjørelsen retter seg mot finansieringen av det kommunale system for innsamling av avfall, men har også betydning for fastsettelse av gebyrer for avfallsbehandling. ESA viser til at fordi eksisterende selvkostretningslinjer ikke er lovfestet og derved ikke rettslig bindende muliggjør dette ulovlig kryss-subsidiering og ulovlig støtte. ESA har foreslått flere tiltak som norske myndigheter har akseptert å gjennomføre gjennom forskriftsendringer. Ett av tiltakene er at norske myndigheter utarbeider rettslig bindende retningslinjer for kommunale avfallsinnsamlere som utfører økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Retningslinjene skal inneholde krav om å føre separate regnskap for økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Ett tiltak er at det skal sikres at faste kostnader fordeles forholdsmessig mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet: «The Norwegian authorities should ensure that the waste collection fee will be calculated on the basis of the costs directly related to the non-economic activity as well as a proportionate share of fixed common costs,» Etter forurensingloven skal kommune sørge for «innsamling av husholdningsavfall». Men forurensingsloven 29 tredje ledd pålegger også kommunen å «ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam og plikt til å ta i mot slikt avfall og slam». Det viser at kommunene har en videre lovpålagt plikt enn det som kun gjelder «innsamling.» 1 EFTA Surveillance authority decision of 27 February 2013 on the financing of municipal waste collectors Case no

2 Dette kan ha betydning for fordeling av kostnader, siden det er vanskeligere å tilpasse kapasiteten til det faktiske behov for behandlingsanlegg enn ved ren innsamling Kommuner og kommunale avfallsselskaper er involvert i flere kapitalkrevende prosjekter knyttet til biogassanlegg og forbrenningsanlegg, sorteringsanlegg m.m. Anleggene er delvis finansiert ved gebyrer som beregnes på grunnlag av selvkost, og ved tildeling av enerett fra eierne av anleggene 2. Ved utnyttelse av ledig kapasitet er anleggene avhengig av å motta avfall fra næringslivet og konkurranseutsatt avfall fra andre kommuner, særlig de første årene før kapasiteten er fylt opp av avfall fra husholdningene som følge av økende avfallsvekst. Der markedsprisen er lavere enn selvkostprisen, vil det ikke være mulig å fordele kostnadene basert på full kostnadsdekning. I slike tilfeller må det foretas en kostnadsdekning basert på prinsippet om dekning av merkostnader. Dersom det oppstilles ett absolutt krav om full kostnadsdekning, vil dette kunne føre til redusert utnyttelse av kapasitet i anleggene, redusert konkurranse i markedet, og i verste fall til driftsstans eller konkurs. Ved forskriftsfesting av selvkostberegning må det derfor tas høyde for problemstillingen knyttet til utnyttelse av ledig kapasitet og markedsprising. Jeg vil i dette notatet kun vurdere hvordan tiltaket om fordeling av faste kostnader kan gjennomføres slik at det ikke kan anses som ulovlig støtte, samtidig som det muliggjør utnyttelse av restkapasitet i anleggene. Jeg vil derfor først gjennomgå regelverket knyttet til kryss-subsidiering og offentlig støtte under punkt 2 før jeg redegjør for hvordan dette kan løses i arbeidet med forskriftsendring i punkt 3. 2 Kryss-subsidiering og offentlig støtte 2.1 Forholdet til konkurranselovens regler om kryssubsidiering Konkurranseloven bygger på bestemmelsene i EØS-avtalen, og er harmonisert med EØSavtalens konkurranseregler. Konkurranseloven 11 3 inneholder forbud mot en dominerende aktørs misbruk av markedsmakt, for eksempel gjennom underprising og kryss-subsidiering). Eksempel på ulovlig kryss-subsidiering vil være dersom man priser tjenester knyttet til monopolvirksomhet høyere enn det som er nødvendig, og benytter overskuddet til å finansiere lavere priser på tjenester i et konkurranseutsatt marked. Selvkostprinsippet sikrer at overskudd fra selvkostvirksomhet ikke benyttes til å subsidiere andre sektorer. Selvkostprinsippet bygger også på et prinsipp om at brukerne kun skal betale 2 Se ESAs avgjørelse om tildeling av enerett til kommunale avfallsselskap i sak 413/12/COL hvor enerett ble ansett ikke å være i strid med anskaffelsesregelverk og EØS-avtalen 3 Identisk med EØS-avtalens Artikkel 54 og EF-traktatens Artikkel 82, nå Artikkel 102 i «The Treaty of the Functioning of the European Union», TFEU. 2

3 for den tjeneste de har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Selvkostprinsippet innebærer imidlertid at man kan være nødt til å prise avfallsforbrenningstjenester forskjellig, avhengig av om det er husholdningsavfall eller næringsavfall man mottar til forbrenning, siden markedsprisen og selvkostprisen ikke alltid er lik. Dersom markedsprisen på avfall er lavere enn prisen dersom man regner med fullfordelte kostander, vil selskapet enten risikere å prise seg ut av markedet, eller måtte senke prisen tilsvarende det som er markedspris. I flere saker som gjelder påstand om ulovlig kryss-subsidiering i renovasjonssektoren der det drives blandet virksomhet har Konkurransetilsynet vurdert prising i forhold til begrepene merkostnader og merinntekter. Merinntekter utgjør differansen i totale inntekter for selskapet med og uten oppdraget, og merkostnad er differansen i totale kostnader med og uten oppdraget (Se bl.a. avgjørelsene i A Reno-Vest IKS 4 og avgjørelse Ragn- Sells AS). Merkostnader vil være de kostnader som påløper som følge av det konkrete oppdraget. Alternativkostnaden vil også være et moment ved vurdering av merkostnader, og alternativ kostnad vil måtte inkluderes i merkostnaden. Spørsmålet blir da hva som er alternativ kostnaden. Er det mulig å utnytte den ledige kapasiteten på en måte som gir høyere inndekning, eller vil tap av oppdraget føre til at selskapet påføres et økonomisk tap. Dersom selskapet ikke får dekket sine merkostnader, og derved påføres tap ved å gjennomføre oppdraget vil det være ulovlig kryss-subsidiering. Det forutsettes også at kapasiteten i anlegget er dimensjonert for behovet, og at det ikke er investert i spekulativ overkapasitet. I begge sakene vurderte Konkurransetilsynet om merinntektene dekket merkostnadene ved produksjon av tjenesten. Merkostnaden omfatter både faste og variable kostnader, men kun kostnader som er knyttet til den tjenesten som vurderes. Det er verdt å merke seg at kostnader knyttet til opprettholdelse av lovpålagt reservekapasitet uavhengig av de leverte tjenester ble regnet som faste felleskostnader, og ble holdt utenfor beregning av merkostnadene. Samtidig stilte Konkurransetilsynet spørsmålet om hva som skjer med ledig kapasitet, dersom virksomheten ikke får oppdraget, og hvorvidt det mest lønnsomme for bedriften ville være at kapasiteten ble bygget ned. I så fall skal anleggskostnader gå inn som merkostnad ved oppdraget. Dette er aktuelt dersom man dimensjonerer anlegget for å håndtere næringsavfall på mer permanent basis, og ikke bare som utnyttelse av ledig kapasitet. Konkurransetilsynet uttalte i saken: «Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er det et ressurstap forbundet med tapsbringende aktiviteter, og dette tapet må dekkes av andre i samfunnet. I saker med utilbørlig underprising er det ofte selskapets eksisterende kunder som må dekke et eventuelt tap i et konkurranseutsatt marked, og tilsvarende kan disse kundene få en gevinst dersom oppdraget er lønnsomt». 4 Saken ble klaget inn for ESA som en støttesak 3

4 Dette prinsippet er også lagt til grunn av EU-kommisjonen ved vurdering av ulovlig underprising, blant annet i Deutsche Post-saken 5. I denne saken var det hevdet at Deutsche Post benyttet overskudd fra enerettsområdet ordinære brevforsendelser til å kryssubsidiere konkurranseutsatte pakketjenester. Kommisjonen kom til at merkostnadene - «incremental cost» - omfatter både faste og variable kostnader, men kun kostnader som er knyttet til den tjenesten som vurderes. Kostnader knyttet til opprettholdelse av lovpålagt reservekapasitet uavhengig av omfanget av de leverte tjenester, ble regnet som faste felleskostnader, og ble holdt utenfor beregning av merkostnadene. Disse avgjørelsene gjelder spørsmål om kryss-subsidiering etter konkurranseloven 11 og EF traktatens artikkel 82 om misbruk av markedsmakt, men argumentasjonen må være relevant også ved tolkning av EØS avtalens art. 61 om offentlig støtte og de unntakene som eksisterer, ved vurdering av hvordan kostnadsfordeling skal skje og hvorvidt det foreligger fare for kryss-subsidiering. Se nedenfor om statsstøtteregelverket og lovlig støtte i henhold til gruppeunntak, retningslinjer og EØS avtalens art 59 (2). 2.2 Statsstøtte EØS avtalens art. 61 (1) oppstiller fire vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal anses å være statsstøtte. 1. Det må foreligge en støtte (økonomisk fordel) for mottaker 2. Støtten må være gitt av offentlige myndigheter, (statsmidler), i en eller annen form 3. Mottakeren av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretak) 4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetskriteriet) 5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen (konkurransevridningskriteriet) 6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen i EØS-området (samhandelskriteriet) ESA har funnet at dagens regelverk om selvkostfinansiering er i strid med art. 61 (1), og i utgangspunktet utgjør offentlig støtte. Dersom et tiltak oppfyller alle disse kravene vil neste steg være å se om det finnes et unntak som kan begrunne at det likevel ikke foreligger statsstøtte, eller at statsstøtten likevel er lovlig. Dersom de tiltak som ESA foreslår gjennomføres på en slik måte at det er innenfor de unntakene som gjennomgås nedenfor, vil det ikke anses som ulovlig statsstøtte. Unntakene som skal vurderes i forhold til spørsmål om fordeling av kostnader er EU- Kommisjonens gruppeunntak og ESAs retningslinjer for kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse, samt EØS-avtalens art. 59 (2). Det finnes også andre unntak som kan være relevante i en konkret sak, som f.eks. bagatellmessig støtte, men jeg gjennomgår ikke denne type unntak her. 5 Case COMP/ Deutche Post AG 4

5 Det er ingen tvil om at avfallsbehandling er tjenester av allmenn økonomisk interesse, slik at de i utgangspunktet omfattes av de unntakene som gjennomgås nedenfor EU-Kommisjonens gruppeunntak implementert i forskrift EU-Kommisjonen har fattet et vedtak av 28. november 2005 «om anvendelse av EFtraktatens artikkel 86 nr. 2, for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlig tjenesteytelse til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning». Dette vedtaket er gjennomført i norsk rett som en forskrift. 6 Dersom vilkårene er oppfylt er det lovlig støtte som ikke må notifiseres. Det er et vilkår at foretaket er gitt oppdrag å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, og at disse forpliktelsene er tydelig definert. Det vilkåret vil være oppfylt for de foretakene som har fått tildelt enerett til å håndtere husholdningsavfall fra sine eierkommuner. I innledningen heter det bl.a. i pkt (2): «For at visse tjenester av allmenn økonomisk betydning skal kunne utføres på grunnlag av prinsipper og vilkår som setter dem i stand til å oppfylle sine oppgaver, kan det vise seg å være nødvendig med finansiell støtte fra staten for å dekke noen eller samtlige av de særskilte kostnadene som oppstår på grunn av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse» For at unntaket skal komme til anvendelse er det en del terskelverdier som må være oppfylt i henhold til artikkel. En generell beløpsgrense er fastsatt i artikkel 2(1) a): Kompensasjonen gis til foretak som har gjennomsnittlig årsomsetning før skatt for all sin virksomhet på mindre enn 100 millioner euro i de to regnskapsårene før året da oppgaven med å utføre tjenesten av allmenn økonomisk interesse ble tildelt, og som mottar en årlig kompensasjon for vedkommende tjeneste på under 30 millioner euro. Det er i vedtakets artikkel 5 slått fast følgende: 1. Kompensasjonsbeløpet skal ikke overstige det som er nødvendig for å dekke kostnadene ved å oppfylle forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, idet det tas hensyn til en relevant inntekt og en rimelig fortjeneste på den egenkapital som er nødvendig for å oppfylle disse forpliktelsene. Kompensasjonen må brukes til den faktiske utførelse av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, med forbehold for foretakets mulighet til å oppnå en rimelig fortjeneste. I kompensasjonsbeløpet skal medregnes alle fordeler som er gitt av staten eller gjennom f Forskrift om unntak for notifikasjonsplikt for offentlig støtte av , 3. EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1h (kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011) om anvendelsen av artikkel 106 (2) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig 5

6 statlige midler uansett form. Ved vurderingen av rimelig fortjeneste skal det tas hensyn til alle eller noen av de produktivitetsgevinster som oppnås av vedkommende foretak i løpet av et avtalt begrenset tidsrom uten å forringe kvalitetsnivået for tjenesten staten har tillagt foretaketoppgaven å utføre.» Kompensasjon som baserer seg på selvkost vil være innenfor det som er regulert i artikkel 5. En sentral bestemmelse er nedfelt i artikkel 5 nr. 2 om fordeling av kostnader, i de tilfeller foretaket også utøver aktivitet i et marked: «2. Kostnadene som det skal tas hensyn til, omfatter samtlige kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning. De skal beregnes på grunnlag av alminnelig anerkjente prinsipper for føring av kostnadsregnskap på følgende måte: a) når vedkommende foretaks virksomhet er begrenset til tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan det tas hensyn til alle foretakets kostnader, b) når foretaket også utfører virksomhet som faller utenom området for tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal det bare tas hensyn til kostnadene knyttet til tjenesten av allmenn økonomisk betydning, c) kostnadene som fordeles til tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan dekke alle variable kostnader knyttet til ytelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, et forholdsmessig bidrag til faste kostnader som er felles for både tjenester av allmenn økonomisk betydning og annen virksomhet, og en rimelig fortjeneste, d) det kan tas hensyn til kostnadene knyttet til investeringer, særlig i infrastruktur, dersom dette er nødvendig for utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning.» (Min uthevning). Det er derved i bokstav d) åpnet for at det kan tas hensyn til kostnader knyttet til investeringer i infrastruktur, dersom det er nødvendig for utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning ved beregning av kompensasjon. I mange tilfeller vil investeringer i kapitalkrevende avfallsinfrastruktur som avfallsforbrenningsanlegg og biogassanlegg, være helt avhengig av at det kan mottas næringsavfall som anses som økonomisk aktivitet, i tillegg til avfall fra husholdningene basert på enerett, og som anses som ikke-økonomisk aktivitet basert på selvkost. Argumentasjonen for at det må tas hensyn til kostnadene knyttet til investeringer ved fordeling av kostnader, fordi det er nødvendig for utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, vil kunne være den samme som i saken om enerett, hvor ESA har akseptert at enerett er nødvendig for å foreta investeringer for å ivareta miljøformål, se også nedenfor i punkt 3. Om kostnader og inntekter heter det bl.a. i artikkel 5 punkt 5: I 5. Når et foretak utfører virksomhet som både omfattes og ikke omfattes av området for tjenester av allmenn økonomisk betydning, skal foretakets internregnskap angi atskilt kostnadene og inntektene knyttet til tjenesten av allmenn økonomisk betydning og kostnadene og inntektene for andre tjenester, samt parametrene for fordeling av kostnader og inntekter. Kostnadene knyttet til eventuell virksomhet utenfor området for tjenesten av allmenn 6

7 økonomisk betydning skal dekke alle variable kostnader, et tilstrekkelig bidrag til felles faste kostnader og en passende avkastning på kapitalen. Det skal ikke gis noen kompensasjon for slike kostnader. Dersom vilkårene i dette vedtaket er oppfylt, anses statsstøtten som forenlig med EØS-avtalen og er unntatt fra meldeplikten som følger av ODA protokoll ESAs retningslinjer om tjenester av allmenn økonomisk interesse Dersom ikke Kommisjonens gruppeunntak er oppfylt, vil det neste være å se på ESAs retningslinjer for tjenester av allmenn økonomisk interesse. (SGEI Guidelines). Disse retningslinjene angir når ESA vil anse støtte som er ment å kompensere for tjenester av allmenn økonomisk betydning, vil være forenlig med EØS-avtalen dersom støtten er nødvendig og støtten ikke påvirker samhandelen i et omfang som strider mot avtalepartenes interesser, jf. EØS-artikkel 59(2). I motsetning til støtte gitt under gruppeunntaket vil støtte i henhold til retningslinjene måtte meldes til ESA og godkjennes, før støtten kan iverksettes. Retningslinjene bruker ordet «bør», og ikke «skal». Det er derfor verdt å merke seg at det prinsipielt ikke er noe i veien for at enkelte krav i retningslinjene ikke er oppfylt, men at en likevel utifra en tolkning av EØSartikkel 59(2) kommer til at støtten er forenlig. 7 Det er i retningslinjenes del VI vi finner bestemmelser om kostnadsfordeling 8 mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Her står følgende om Methodology based on cost allocation: 31 Where the undertaking also carries out activities falling outside the scope of the SGEI, the costs to be taken into consideration may cover all the direct costs necessary to discharge the public service obligations and an appropriate contribution to the indirect costs common to both the SGEI and other activities. The costs linked to any activities outside the scope of the SGEI must include all the direct costs and an appropriate contribution to the common costs. To determine the appropriate contribution to the common costs, market prices for the use of the resources, where available, can be taken as a benchmark In the absence of such market prices, the appropriate contribution to the common costs can be determined by reference to the level of reasonable profit the undertaking is expected to make on the activities falling outside the scope of the SGEI or by other methodologies where more appropriate. (Min utheving) 7 Se Altererskjær mfl. Statsstøtte s. 132 flg. 8 Part VI, Rules on public service compensation, state ownership of enterprises and aid to public enterprises, Framework for state aid in the form of public service compensation 7

8 Her ser man at ESA legger til grunn at det skal benyttes markedspris for bruk av den aktuelle ressursen som bestemmende for hva som er en «appropriate contribution to the common costs». Det kan reises spørsmål om det etter denne ordlyden vil være mulig å foreta en fordeling av kostnader, der markedsprisen for næringsavfall er bestemmende for fordeling av kostnadene. Det er i såfall markedsprisen for næringsavfall som indikerer hva markedet er villig til å betale for bruk av kapasiteten, og markedsprisen vil da måtte dekke merkostnaden, og legges til grunn for en «passende allokering av kostnader». Retningslinjene har en formulering som følge av en avgjørelse fra EF-domstolen i Chronopost 9. I denne saken måtte EF-domstolen ta stilling til hvordan man skulle fastsette korrekt pris for tjenester ytet fra det franske postvesen til et kommersielt datterselskap. Det fantes ikke noe regulært marked for infrastrukturtjenestene. En korrekt pris måtte derfor fastsettes slik at den dekket de variable merkostnadene ved å tilby tjenesten, en passende andel av de faste kostnadene, samt en rimelig fortjeneste på investeringen som alt var gjort i infrastrukturen. Saksforholdet var derfor ikke helt sammenfallende med det som var til avgjørelse i Deutsche Post og Konkurransetilsynets avgjørelser gjennomgått i punkt 2.1. Denne avgjørelsen løser ikke etter min mening det spørsmål vi står overfor i forhold til å ha mulighet til å utnytte ledig kapasitet i et marked der markedsprisen er lavere enn fullfordelte kostander EØS-Artikkel 59 (2) ESA kan også foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene i artikkel 59(2) er oppfylt, selv om ikke alle vilkårene i retningslinjene er oppfylt. Det vil være sentralt for vurderingen om støtten er nødvendig for at foretaket skal kunne utføre tjenesten av allmenn økonomisk interesse som det er pålagt å utføre. Her kan det benyttes mye av samme argumentasjon og faktaoppysninger som i saken knyttet til enerett. 3 Anvendelse av regelverket ved forskriftsutforming Som gjennomgangen av statstøtteregelverket viser, er det grunnlag for å kunne ta hensyn til investeringer ved kostnadsfordeling der det er nødvendig av hensyn til å utføre tjenester av allmenn økonomisk interesse, og dette bør tas hensyn til i arbeidet med forskriften. Minstekravet til kostnadsdekning bør være merkostnadene der det er nødvendig for å investere i behandlingsanlegg for husholdningsavfall. Dvs. at merkostnader skal legges til grunn, der det dreier seg om utnyttelse av lovpålagt restkapasitet som selges til markedspris, og det ellers vil føre til at kapasiteten ikke vil bli utnyttet. Markedsprisen for næringsavfall bør kunne legges til grunn ved fordeling av kostnadene. I dette ligger tre begrensninger: 9 (Forente saker C-83/01 P, C93-01 P og C-94/01 8

9 - Det må ikke være investert i spekulativ overkapasitet - Prisen for næringsavfallet må ikke være lavere enn markedspris - Oppdraget må ikke være tapsbringende Hva som er riktig dimensjonering kan være gjenstand for diskusjon, og det er mye usikkerhet beheftet med langsiktige investeringer på avfallsområdet. Det må gis anledning til å dimensjonere for fremtidig avfallsvekst, og kommunene må ha en viss skjønnsmargin på dette området. Her er også ESAs brev til Norsk Industri av 5. september 2012 i saken vedrørende enerett av interesse, hvor blant annet betydningen av overkapasitet i markedet og ulike risikofaktorer var drøftet (s 11): «In the view of the Directorate, it could not be expected from municipalities investing in new capacity to forsee all these developments and accounts must be taken of the fact that the exclusive rights cover long-term projects and investments. Videre skriver ESA s. 12 In its assessment, the Directorate has taken account of the fact that the facilities currently handle as much industrial waste as they handle household waste, and that such was also foreseen in the planning stage. However, as the available information shows, the capacity of the facilities was designed on the basis of a steadily increasing amount of household waste, a trend which has been ongoing for years and which is likely to continue in the future. Furthermore, it follows from the available information that, over time, the facilities of Returkraft and Ecopro are supposed to gradually process more and more household waste, and in the end, household waste only, be it that this is depending on external factors and future political decisions in the field of waste handling. The Directorate takes the view that it cannot be considered unreasonable that the municipalities are planning and establishing capacity in function of expected future needs. Disse betraktningene må være like relevante ved tolkning av statsstøtteregelverket, og i forhold til kravet om at støtten må være nødvendig for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk interesse. Det kan diskuteres om vi her står overfor lovpålagt restkapasitet som var situasjonen i Deutche Post, se ovenfor i punkt 2.1. Det kan hevdes at vilkåret ikke er oppfylt fordi kommunene ikke er pliktig ved lov til å investere i for eksempel forbrenningsanlegg. Som nevnt innledningsvis har kommunene en lovpålagt plikt til å sørge for at det er tilstrekkelig behandlingskapasitet for husholdningsavfall, jf. forurensingsloven 29 tredje ledd. Det er i stor grad opp til kommunene om de ønsker å bruke markedet, eller løse dette gjennom investeringer i egne anlegg. Norske myndigheter har oppmuntret kommunene til å investere i ny behandlingskapasitet for husholdningsavfall som følge av deponiforbudet, og som er bekreftet av ESA 10. Så lenge det dreier seg om kapasitet til å behandle de lovpålagte oppgavene knyttet til husholdningsavfall må kravet til lovpålagt restkapasitet være oppfylt. 10 Brev fra ESA av 5. september 2012 til Norsk Industri vedrørende enerett 9

10 En regulering av kostnadsfordeling i forskriften kan for eksempel se slik ut: a) Kostandene knyttet til virksomhet utenfor selvkostområdet skal dekke alle variable kostnader, et tilstrekkelig bidrag til felles faste kostnader og en passende avkastning på kapitalen. b) Det kan tas hensyn til kostnadene knyttet til investeringer i avfallsinfrastruktur, dersom det er nødvendig for utførelsen av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. Ved utnyttelse av ledig restkapasitet i avfallsbehandlingsanlegg kan kostnadsfordeling for tjenester som utføres i et marked skje med utgangspunkt i prinsippet om dekning av merkostnader, der markedsprisen ikke dekker fullfordelte kostnader, inkludert kapitalkostnader. Det bør vurderes om forslaget skal meldes til ESA som støtte etter retningslinjene i punkt 2.2. og EØS-avtalens art. 59 (2). 10

Innspill ifm. arbeidet med regelverk for beregning av avfallsgebyrer

Innspill ifm. arbeidet med regelverk for beregning av avfallsgebyrer Øvre Vollgt 6, 0158 Oslo Telefon: 24 14 66 00 E-post: post@avfallnorge.no Internett: www.avfallnorge.no Org. nr. no 971 274 409 MVA Dato: 04.10.2013 Til: Kopi: Fra: Miljøverndepartementet v/ida Juell og

Detaljer

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006 Avfall Norge Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet Hamar 7. november 2006 Dagens utgangspunkt Offentlige aktør med en rekke ulike oppgaver Viktige oppgaver i monopoldel Gradvis mer aktivitet i konkurransedel

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Bakgrunn. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim. Sted/dato Oslo, 22. april 2014

Bakgrunn. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim. Sted/dato Oslo, 22. april 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. november 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. november 2005 Nr. 39/463 KOMMISJONSVEDTAK 2009/EØS/39/32 av 28. november 2005 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 86 nr. 2 på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

NOR/305D T OJ L 312/05, p

NOR/305D T OJ L 312/05, p NOR/305D0842.00T OJ L 312/05, p. 67-73 Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form om public service compensation granted to certain

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

- Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen

- Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen - Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen 2016 27.6.16 Jostein Selle Kommune Hovedregelen om offentlig støtte Offentlig støtte er forbudt (EØS-avtalen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår - Viktig for alle! Iman Winkelman Fagsjef Hovedorganisasjonen Virke Lange tradisjoner for betydelig offentlig tjeneste- og velferdsproduksjon i Norge Kilde: Statsbudsjettet for

Detaljer

"Like vilkår"-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017

Like vilkår-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 "Like vilkår"-utredningen Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 Mandatet Bakgrunn: ESA-sak og produktivitetskommisjonen Formål: Grunnlag for vurdering av tiltak som sikrer "at reguleringen av økonomisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A Avslag på anmodning om inngrep etter krrl. 12

Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A Avslag på anmodning om inngrep etter krrl. 12 Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Olav Hustad Postboks 4104 Dreggen 5835 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 18. september 2006 #_333707/2 200602262 Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og oppdraget for MEF/Norsk Industri

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Reno-Vest IKS konkurranseloven 12 første ledd jf. 11 avslag på anmodning om påbud om opphør

Reno-Vest IKS konkurranseloven 12 første ledd jf. 11 avslag på anmodning om påbud om opphør Flere mottakere Deres ref.: Vår ref.: 2004/139 MAB-M2 ASNY 548.7 Saksbeh.: Dato: 7. september 2005 Reno-Vest IKS konkurranseloven 12 første ledd jf. 11 avslag på anmodning om påbud om opphør Avgjørelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Praktisk tilnærming til statsstøtte

Praktisk tilnærming til statsstøtte Praktisk tilnærming til statsstøtte Militsa Kostova Oslo, 31. mai 2017 Hvorfor har vi støtteregler? Fornuftig bruk av offentlige midler Formålsrettet bruk av offentlige midler Konkurranse på like vilkår

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for tydeliggjøring av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 20. desember 2011

KOMMISJONSBESLUTNING. av 20. desember 2011 Nr. 25.8.2016 47/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25.8.2016 47/866 KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/47/101 av 20. desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall

Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall Byrådssak 1191 /14 Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall MASR ESARK-03-201400030-113 Hva saken gjelder:

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL Kristiansand kommune v/ Kommuneadvokaten SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 Postboks 437 4604 Kristiansand Tel: +47 38 17 00 80 Faks: +47 38 17 00 81 Organisasjonsnr.: 988 343 412 MVA

Detaljer

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER?

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Norweas høstkonferanse 2017 HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Adrian Mekki, Analytiker, I HVILKEN RETNING GÅR EU NÅR DET GJELDER FORNYBARSTØTTE? 2 EU ØNSKER MER

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse

Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1722 SL ABR/KR 27.06.2016 Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse 1. GENERELT Den 10. juni 2013 ga

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv. - tiltak for å unngå kryssubsidiering innenfor

Detaljer

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket Prosjektledersamling for VRIs samhandlingsprosjekter 23.3.2011 Line Hallenstvedt Bjørvik, Norges forskningsråd, Juridisk avdeling Disposisjon Innføring i regelverket

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis?

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis? Nærings- og fiskeridepartementet Super-lokalt? Mee Eline Eriksson,, Oslo 31. mai 2017 Oversikt 1. Hvor er vi? - EØS-avtalen - det indre markedet - Støttereglene de seks vilkårene - Vilkåret om samhandel

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

St.prp. nr. 73 ( )

St.prp. nr. 73 ( ) St.prp. nr. 73 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 6/2001 av 25. januar 2001 om endring av EØSavtalens vedlegg XV (Innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene @eftasurv En introduksjon til EU/EØS-rett og ESAs rolle EFTA Surveillance Authority Håvard Ormberg Charlotte Flood 8. Ferbruar 2016 Dagens opplegg Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre

Detaljer

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS 1 Mottatt 10.11.15 Ordfører i Kristiansand kommenterte tørt: «Er tallene store nok

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

NOR/310R T OJ L 233/10, p. 1-6

NOR/310R T OJ L 233/10, p. 1-6 Nedenfor gjengis Kommisjonsforordning av 2. september 2010 om fastsettelse av retningslinjer for oppgjøret mellom systemansvarlige nettselskaper og en felles framgangsmåte for regulering av overføringstariffer

Detaljer

Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften

Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften Miljøverndepartementet v/ida Juell Oslo, 03.10.2013 Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften KS Bedrift Avfalls ønske er at det etableres en robust forskrift som landets avfallsbedrifter

Detaljer

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte Benytter kommunen potensialet for støtte til tiltak? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Selger kommunen tomt eller eiendom? Gir kommunen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Det Juridiske Fakultet i Oslo. Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016

Det Juridiske Fakultet i Oslo. Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016 1 2 3 4 5 Det Juridiske Fakultet i Oslo Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016 Sagt om ESA I ESA, som er kontrollorganet som overvakar EØS-avtalen, sit det norske diplomatar som systematisk motarbeider

Detaljer

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte!

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Selger kommunen tomt eller eiendom? Unngå uthenging i media

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM /2 og COM /2)

Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM /2 og COM /2) Fra: Øvergård Trine-Lise Sendt: 9. februar 2012 14:53 Til: Postmottak BLD Emne: Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM 2011 793/2 og COM 2011

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår Avfallsdagene 2015 Konkurranse på ulike vilkår ØFAS Litt om ØFAS og organisering Skillet næring og husholdning Endringer underveis ØFAS-konsernet ØFAS-konsernet i dag Omsetning på +90 millioner hvor ca.

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold er ikke i strid EØSretten

Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold er ikke i strid EØSretten Mediebedriftenes landsforening Oslo, 4. november 2014 Kongens gate 14 Ref: M5571139/1/115488-007/KYE 0153 Oslo Ansvarlig advokat: Kyrre Eggen For: Randi S Øgrey Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt

Detaljer

Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines

Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines Saknr. 12/12551-6 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines Fylkesrådets

Detaljer

Nytt statsstøtteregelverk og tilpassede rutiner for årsplan og regnskapsrapportering. SFI Forum 18. juni 2015 Tron Espeli

Nytt statsstøtteregelverk og tilpassede rutiner for årsplan og regnskapsrapportering. SFI Forum 18. juni 2015 Tron Espeli Nytt statsstøtteregelverk og tilpassede rutiner for årsplan og regnskapsrapportering SFI Forum 18. juni 2015 Tron Espeli Bakgrunn EU har revidert regelverket om offentlig støtte Forskningsrådet har gjennomgått

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Informasjonsutveksling og M&A Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Oslo, 13. september 2017 1 M&A og konkurranserett Kommersielle og rettslig hensyn Utveksling av informasjon mellom kjøper og selger

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 2 (kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv -kommisjonen har vedtatt ett forslag til nytt anskaffelsesdirektiv for blandt annet klassisk sektor, COM(2011) 896/2 Skal behandles I -rådet og deretter i parlamentet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger

Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger Barns personvern spesielt samtykke til behandling av personopplysninger Oversikt over foredraget Spesielle utfordringer med barns personvern Gjeldende rett om samtykke til behandling av barns personopplysninger

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Kommisjonssalg. BECCLE seminar 06.11.13. Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen

Kommisjonssalg. BECCLE seminar 06.11.13. Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen Kommisjonssalg BECCLE seminar 06.11.13 Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen Temaet Unntaket fra konkurransereglene for Kommisjonssalg/agentavtaler Hva er kommisjonssalg? Privatrettslig Konkurranserettslig

Detaljer