Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall"

Transkript

1 Byrådssak 1191 /14 Høring- Forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall MASR ESARK Hva saken gjelder: Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften, se vedlegg B, C, D og E. Høringen har kun vært annonsert på Miljødirektoratets nettside, og BIR har på eiermøte 23. april orientert om det foreliggende forslaget til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften. Da saken ble kjent for kommunen, ble det i samarbeid med BIR tatt kontakt med Miljødirektoratet for å be om forlenget frist/ny høring, se vedlegg A, brev fra byrådsleder datert Ny frist ble innvilget til Direktoratet er ut fra dette meddelt at Bergen kommunes uttalelse vil bli oversendt så snart den politiske behandlingen er sluttført. Det er kjent at andre eierkommuner i BIR har meddelt de samme synspunkt, innenfor fristen. På vegne av Bergen kommune har BIR, KS og Kommuneadvokaten utarbeidet forslag til høringsuttalelse, som i sin helhet er inntatt i saksutredningen. Av vedlagte fagnotat datert går det fram at uttalelsen er samstemt med Etat for utbyggingsavtaler, og at det er lagt opp til en mulighet for at likelydende uttalelse kan bli sendt fra alle kommuner, som har eierandeler i BIR. Byråden er enig med fagetaten i at kommunen bør uttale seg kritisk til forslaget fra Miljødirektoratet, da det ikke er tatt hensyn til de potensielt store administrative og økonomiske konsekvenser som de foreslåtte endringer i avfallsforskriften vil ha for kommuner som har tatt ansvar for å gjøre store og langsiktige investeringer innenfor avfallssektoren, slik som Bergen kommune. Byråden anbefaler byrådet å tiltre den uttalelse som er inntatt i saksutredningen. Ut fra de referanser som der gjøres til uttalelsen fra BIR, blir vedleggene F og G lagt ved kommunens høringsuttalelse. Vedtakskompetanse: I henhold til B. sak , 7, avgir byrådet selv høringsuttalelsen på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter. Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Miljødirektoratets forslag til nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften» i tråd med forslag til felles høringsuttalelse for BIR s eierkommuner- slik denne er inntatt i Saksutredningen. 2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor. Dato: 13. mai

2 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat fra Etat for utbyggingsavtaler, datert 28.april 2014 A: Begjæring om utsatt høringsfrist/ny høring, brev datert B: Miljødirektoratets høringsdokument C: Høringsutkast datert 31.januar 2014 D: Utkast til veileder til forberegning av kommunale avfallsgebyrer- januar 2014 E: Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr F: Høringsuttalelse fra BIR datert G: Vedlegg til brev fra BIR, notat datert

3 Saksutredning: Høringsuttalelse sak 2013/3975 nytt kapittel 15 i avfallsforskriften Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften. Det nye kapitlet og veileder er ute på høring med høringsfrist 22. april Bakgrunnen for forslaget er ESAs vedtak av 27. februar 2013 i «Case No financing of municipal waste collectors». Bergen kommune har etter begjæring om utsatt høringsfrist av 11. april 2014 fått utsatt høringsfrist til 29. april 2014, og Miljødirektoratet har forlenget fristen tilsvarende for samtlige av landets kommuner. Denne høringsuttalelsen er gitt på vegne av alle kommuner med eierskap i BIR AS (heretter kalt BIRkommunene). 1) Begjæring om utsatt høringsfrist og kommentarer til prosessen Selv om høringsfristen er utsatt fra 22. april til 29. april, er høringsfristen fortsatt for kort til å kunne gi en fullstendig høringsuttalelse innen tidsfristen. Regelverket er komplekst og omfattende og fagetatene i kommunene har ingen mulighet til å sette seg inn i dette i løpet av den korte høringsfristen. Dersom kommunene pålegges å endre dagens praksis, vil dette kunne få store administrative og økonomiske konsekvenser for kommuner som har tatt ansvar for å gjøre store og langsiktige investeringer innenfor avfallssektoren. Dette gjelder ikke bare investeringer i forbrenningsanlegg, men også andre større investeringer, som rørnett, sorteringsanlegg, biogassanlegg m.v. Kommunene har behov for å sikre seg at departementet ikke forskriftsfester en løsning der man overimplementerer ESAs vedtak. ESAs vedtak viser at det har vært en omfattende korrespondanse mellom ESA og norske myndigheter, som startet ved at ESA sendte brev til norske myndigheter , uten at kommunene vedtaket berører har vært involvert i prosessen før vedtaket ble offentliggjort Bergen kommune har begjært innsyn i korrespondanse mellom ESA og norske myndigheter i ESAs vedtak, for å få innsyn i forventninger og krav som ESA har satt til norske myndigheter i forbindelse med forskriftsfastsetting, for å kunne forberede en best mulig høringsuttalelse. Innsynsbegjæringen er avslått. Det ble først sendt ut et høringsutkast den 4. september 2013, men etter sterke innvendinger fra avfallsbransjen ble det lagt ut et nytt høringsutkast datert 31. januar Høringsutkastet omfatter et høringsnotat, forslag til forskrift, konsekvensanalyse og utkast til veileder. Forslaget er uklart på flere punkter, og utkast til veileder er ikke tilstrekkelig utredet til at det kan kaste lys over hvordan forslaget skal forstås. Miljødirektoratet har derfor bedt om innspill. Konsekvensanalysen er til dels mangelfull og vurderer bl.a. ikke samfunnsøkonomiske konsekvenser av bortfall av avfall som kilde til el-produksjon eller varmeenergi. Forvaltningsloven 37 slår fast at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Høringsutkastets mangler og avslag på begjæring om innsyn i korrespondanse mellom norske myndigheter og ESA tilsier at saksbehandlingen hittil ikke har vært tilfredsstillende. Høringsfristen bør derfor utsettes med et par måneder, og iverksettelse av nytt regelverk og ny veileder bør utsettes til årsskiftet. Dersom utsatt høringsfrist ikke gis, ber vi om at det på vegne av BIR-kommunene legges til grunn følgende høringsuttalelse: 2) Kort om ESA vedtaket: BIR-kommunene har notert seg at ESA s vedtak i Case No: Financing of municipal waste collectors, som er bakgrunnen for forslaget om nytt kapittel 15 i avfallsforskriften, bygger på at de interkommunale avfallsselskapene ikke utøver økonomisk aktivitet i konkurranse- og statsstøttereglenes forstand, når de samler inn og behandler husholdningsavfall med grunnlag i direkte-tildeling fra kommunene. Vi legger til grunn at dette bringer finansieringen av denne aktiviteten utenfor rekkevidde av de prosedyreorienterte og til dels rigide kravene som følger av Altmark-vilkårene og den reviderte Altmark-lovgivningen, herunder «act of entrustment»-konseptet. Videre legger vi til grunn at ESA sin forståelse av foretaksbegrepet impliserer at Teckal-kriteriene ikke utgjør noen skranke for direktetildeling 3

4 av oppdrag knyttet til husholdningsavfall. Dette har betydning for avfallsselskap som i tillegg til å behandle direkte-tildelt avfall, også behandler avfall som er vunnet etter konkurranse. At dette er rettstilstanden, følger for så vidt også av ESA-vedtaket i Case NO: Ecopro og Returkraft, om enn med en noe annen begrunnelse. BIR-kommunene har også merket seg at det i ESAs vedtak blir lagt til grunn at behandling av næringsavfall ikke er en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. Slik vi leser vedtaket stenger det imidlertid ikke for at kommunene kan definere en del aktiviteter knyttet til næringsavfall som tjenester av allmenn økonomisk betydning. Det åpner for at kommunene kan pålegge tjenesteplikter som man kompenserer avfallsselskapene for. For BIR-kommunene er det viktig at avfallsforskriften kapittel 15 ikke blir utformet slik at den stenger for kommunenes muligheter til å benytte seg av slike tiltak i fremtiden. Dette vil kunne være aktuelt for miljømessig ønskelige avfallsanlegg, samt tilknyttede anlegg, som markedet ikke gir private aktører tilstrekkelige incentiver til å etablere. BIR-kommunene vil ellers knytte en kort bemerkning til et av de tiltak norske myndigheter synes å ha foreslått for ESA med det formål å hindre kryss-subsidiering av næringsavfall. I premiss 65 i ESA sitt vedtak av 27.februar 2013 i Case No: Financing of municipal waste collectors, står det at: «Norwegian authorities have ensured the Authority that municipalities will from now require a reasonable return on capital from those waste collectors engaging in economic activity.» BIRkommunene kan ikke se at ESA s vedtak nødvendiggjør et slikt krav for næringsavfall som blir behandlet i anlegg som er planlagt og bygget for husholdningsavfall. Et slikt tiltak er heller ikke beskrevet i vedtakets premiss 68. Formålet med å benytte ledig restkapasitet i denne typen anlegg til å behandle næringsavfall, er ikke å sikre eierne av anleggene markedsmessig avkastning i form av utbytte på sine investeringer. Formålet er å redusere utgiftene med ubenyttet restkapasitet som ellers må belastes husholdningskundene over avfallsgebyrene. Ved anvendelse av en markedsinvestor-lignende test må det dermed hensyntas at de interkommunale avfallsselskapenes situasjon ikke er sammenlignbar med den situasjon et privat selskap som ikke opererer innenfor et monopolisert område befinner seg i. Vi vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på det prinsipp Kommisjonen har sluttet seg til i artikkel 5 stk. 4 siste punktum i Kommisjonens vedtak av 20. desember 2011 om anvendelse av bestemmelsene i artikkel 106 stk. 2 i traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte i form av kompensasjon for offentlig tjeneste ytt til visse virksomheter som har fått i oppgave å utføre tjenesteytelser av allmenn økonomisk betydning (2012/21/EU). Her er det sagt at: «Medlemsstaten kan bestemme, at fortjeneste fra anden virksomhed end den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse helt eller delvis skal medgå til finansiering af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.» Dette er et prinsipp som kommunene må kunne legge til grunn for finansiering av restkapasitet i avfallshåndteringsanlegg, uten at det kommer i konflikt med forurenser betaler prinsippet. 3) Om forslaget til forskrift: Forskriftens 15-2 Virkeområde. Her brukes det andre definisjoner av begrepene husholdningsavfall og næringsavfall enn de som brukes i hjemmelsloven (forurensningsloven). Forskriftens 15-3 Fastsettelse av avfallsgebyr. Forslaget innebærer at kalkylerente skal legges til grunn for beregning av kapitalkostnader. Miljødirektoratet har tidligere godkjent at reelle lånekostnader kan danne grunnlag for selvkost i avfallssektoren. Ved å stenge for dette gjennom forskrift, vil kommuner som løser sine lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering gjennom interkommunale selskap kunne bli påført store tap. De interkommunale selskapene finansierer selv sine behandlingsanlegg. Det tas opp prosjektlån til anleggene, og ofte til en fastrente som er høyere enn den kalkylerenten forskriften gir anvisning på. BIRs eierkommuner kan ikke se at ESA s vedtak nødvendiggjør et forbud mot bruk av reelle lånekostnader som grunnlag for selvkost, og mener på den bakgrunn at det ikke skal forskriftsfestes en slik regel. Vi vil i den forbindelse også påpeke at Miljødirektoratets forslag går mye lenger enn det som er nødvending dersom det er den nettokompensasjonsmetoden Kommisjonen har søkt å implementere gjennom den reviderte Altmark-lovgivningen som har gitt inspirasjon til forskriftsbestemmelsene. Se artikkel 5 i Kommisjonens vedtak av 20. desember 2011 om anvendelse av bestemmelsene i artikkel 106 stk. 2 i traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte i form av 4

5 kompensasjon for offentlig tjeneste ytt til visse virksomheter som har fått i oppgave å utføre tjenesteytelser av allmenn økonomisk betydning (2012/21/EU). Forskriftens 15-4 Separat regnskap og kostnadsfordeling. BIR-kommunene har ikke prinsipielle motforestillinger mot at det skal føres separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i anlegg der det også behandles næringsavfall. Forslaget er imidlertid uklart på hvilke kostnader avfallsselskapene kan allokere eksklusivt til husholdningsavfall, herunder hvor langt reservekapasitet er en slik kostnad. (Se EU-Domstolens dom C-399/08 P Deutsche Post AG). Forslaget er videre uklart på hva som kan regnes som en forholdsmessig fordeling av de kostnader som skal regnes som felleskostnader. BIR-kommunene reiser for øvrig spørsmål ved hva som ligger i begrepene «økonomisk ulempe» og «dokumentert merkostnad» i bestemmelsen, og ved om disse to begrepene har forskjellig innhold. Kommunen har i tillegg motforestillinger mot forskriftens definisjon av hvilke anlegg som kan anses å være planlagt og bygget for behandling av husholdningsavfall. I BIR-området er det forventet svært stor folkevekst og dermed avfallsvekst. Hvor stor avfallsvekst ulike avfallsbehandlingsanlegg skal planlegges og bygges for, er en komplisert vurdering når man snakker om anlegg med forventet levetid på 20 til 30 år. At femti prosent av kapasiteten til det ferdige anlegget ikke til enhver tid gjennom hele anleggets levetid blir brukt til husholdningsavfall, trenger ikke implisere at restkapasiteten i anlegget reelt sett er bygget med det formål å konkurrere i markedet for næringsavfall. Dette er en tankegang ESA har sluttet seg til i en tidligere sak (Case NO: Ecopro og Returkraft). BIR-kommunene ser for øvrig at en femtiprosents regel vil kunne gi uheldige insentiver til å brenne avfall som kan materialgjenvinnes. BIR-kommunene mener på den bakgrunn at de myndigheter som skal føre tilsyn med at selvkosttregelverket etterleves, bør henvises til å gjøre en konkret vurdering av hvilke formål de ulike avfallshåndteringsanleggene er bygget for. Dersom kommunene og avfallsselskapene har bygget ut en spekulativ overkapasitet med det formål å konkurrere i markedet for næringsavfall, vil dette komme frem av de utredninger som ligger til grunn for de ulike vedtak som har blitt truffet i løpet av planleggings- og byggeprosessen. Forskriftens I denne bestemmelsen bør det klargjøres om det er tale om en regnskapsmessig tilbakeføring eller om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte. Det bør også forskriftsfestes fra hvilke tidspunkt plikten gjelder fra. Dersom Miljøverndirektoratet har prøvd å forskriftsfeste en regel av tilsvarende karakter som den Kommisjonen har søkt å implementere gjennom den reviderte Altmarklovgivningen, bør dette komme klart frem. Se artikkel 6 i Kommisjonens vedtak av 20. desember 2011 om anvendelse av bestemmelsene i artikkel 106 stk. 2 i traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte i form av kompensasjon for offentlig tjeneste ytt til visse virksomheter som har fått i oppgave å utføre tjenesteytelser av allmenn økonomisk betydning (2012/21/EU). 4) Økonomiske og miljømessige konsekvenser av forskriftsforslaget Det er vanskelig å beregne økonomiske konsekvenser av forslaget siden det er uklart hvordan forskriftsforslaget skal tolkes. BIR-kommunene viser her til den kostnadsfordelingsmodell som er beskrevet i BIRs høringsuttalelse side 16 og 17, samt vedlagte «Notat om tenkt case for et behandlingsanlegg» av økonomisjef Ove Knudsen, BIR vedlegg G, og støtter denne modellen. Dersom forskriften og tilhørende veileder ikke tillater at restkapasiteten i forbrenningsanlegget til BIR utnyttes i henhold til den kostnadsfordelingsmodell som her er foreslått, vil dette kunne få store økonomiske konsekvenser for BIRkommunene. Om behovet for kapasitet og de vurderinger som ble gjort i forbindelse med etablering av forbrenningslinjene vises til BIRs høringsuttalelse side 17. Usikkerhet knyttet til avfallsvekst, avfallsmarkedet og lang plan- og byggeperiode nødvendiggjør stor fleksibilitet i behandlingskapasitet. Store deler av behandlingsvirksomheten består av faste og irreversible kostnader. Det er ikke mulig å redusere faste kostnader ved å nedbygge kapasiteten i anlegget, og kapasitetsendring vil bare være mulig i begrenset grad og på lengre sikt. 5

6 For å unngå at gebyrene til husholdningene i BIR-kommunene øker, samt å overholde konsesjonskrav og forpliktelsene til energileveranser kan konsekvensen bli at avfall som ellers ville gått til materialgjenvinning vil gå til forbrenning. Videre kan det også oppstå behov for å kjøpe alternative fossile energibærere som olje og gass for å kunne levere nødvendig varme til fjernvarmeproduksjon. Forslaget kan også hindre etablering av nye anlegg som ledd i å fase ut fossilt brensel ved å utnytte avfallsenergi, og hindre planlagt utvikling for å øke kildesortering og ressursutnyttelsen av avfallet. Dette gjelder ikke bare forbrenningsanlegg, men også investeringer i for eksempel sorteringsanlegg, biogassanlegg, bossnett m.v. Det vises til BIRs høringsuttalelse side 13 som beskriver mulige konsekvenser av forskriftsforslaget. Det vises også til beskrivelsen i BIRs høringsuttalelse side 13 om direkte økonomisk tap for BIR og BIRs eierkommuner, dersom kravet til kalkulatorisk rente opprettholdes. Tapet er her anslått til kr 26 mill per år forutsatt at markedsrenten er slik den er i dag. 5) Betydningen av nærhetsprinsippet og konsekvensene av at Norge har gått lengre i å liberalisere avfallsmarkedet enn det som følger av avfallsdirektivet Avfallsdirektivet fastslår et nærhetsprinsipp og et prinsipp om at det enkelte medlemsland skal tilstrebe tilstrekkelig egenkapasitet for avfall som går til sluttbehandling og for restavfall fra husholdningene og lignende avfall fra andre produsenter som går til gjenvinning («mixed municipal waste»). Dette innebærer blant annet at denne type avfall i størst mulig grad skal håndteres i nærhet til der hvor det er oppstått/produsert. Direktivet innebærer også at det for denne type avfall kan innføres import og eksportforbud. Norske miljømyndigheter har tidligere signalisert et ønske om at norske kommuner investerer i behandlingskapasitet, noe som har kommet til uttrykk i flere brev fra norske miljømyndigheter i forbindelse med deponiforbudet, se her BIRs høringsuttalelse side 5 som beskriver dette nærmere. I 2004 endret imidlertid Norge definisjonen av avfall i forurensingsloven 27 fra forbruksavfall og produksjonsavfall til henholdsvis husholdningsavfall og næringsavfall. Dette fikk som konsekvens at Norge, etter det vi vet som eneste land i Europa, reduserte det lovpålagte ansvaret for kommunene til kun å gjelde avfall fra husholdningene. I Europa for øvrig, inkludert Sverige, er det kommunale ansvaret fortsatt knyttet til et begrep om «mixed municipal waste», dvs. både avfall fra husholdningene og lignende forbruksavfall fra andre produsenter, f.eks. hoteller, restauranter, næringsbygg mv. At norske myndigheter har gått lenger i å liberalisere avfallsmarkedet enn andre europeiske land, har medført at det er vanskelig å utnytte stordrifts- og samdriftsfordeler som ligger i å kunne håndtere forbruksavfall fra næringslivet. Dette er en uheldig særnorsk ordning, både i et miljømessig og samfunnsøkonomisk perspektiv. BIR-kommunene mener på den bakgrunn at Miljødirektoratet og Klima- og miljøverndepartementet, som egen sak, bør vurdere å ta opp spørsmålet om forurensningsloven er moden for revisjon på dette punkt. 6) Om utkast til veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr januar 2014 om fordeling av selvkost per kommune Avslutningsvis vil det vises til utkast til veileder side 31 under rubrikken «Ofte spurte spørsmål: Hvorfor må selvkostfond og/eller selvkosten fordeles ut per kommune.» Her er det uttalelser som kan tolkes slik at det er et krav om at selskapene må føre egne selvkostregnskap for hver kommune som deltar i interkommunalt samarbeid. Det står her at: «Kommunen skal selv dokumentere sine kostnader ovenfor sine egne innbyggere, og sikre at «forurenser betaler» prinsippet skal etterleves, og at samarbeid med andre kommuner ikke innebærer en utjevning eller subsidiering mellom kommuner. Kommunene kan også ha forskjellige kostnadsstrukturer i forhold til hvordan oppfølgningen av avfallsområdet er organisert, og dette skal også inkluderes i selvkosten, noe 6

7 som kan medføre at kostnaden varierer fra kommune til kommune, selv om de samarbeider om betydelige deler av avfallshåndteringen.» Krav om at selskapene må føre egne selvkostregnskap for hver kommune som deltar i det interkommunale samarbeidet kan ikke utledes hverken av forurensingsloven 34, avfallsforskriften, revidert selvkostveileder eller ESAs vedtak. Etter dagens praksis vil kostnadene som oppstår i interkommunalt samarbeid i stor grad fordeles mellom de samarbeidende kommunene, uavhengig av transportavstander og hvor anleggene er lokalisert. Problemstillingen har tidligere vært oppe både for avfallssektoren og VA-sektoren. Miljødepartementet har i brev til avfallsselskapene datert (ref /sTJ) 1 presisert følgende: Innbyggerne i en kommune skal ikke bære en forholdsmessig større del av kostnadene enn hva det koster å betjene den samme kommunen. Dette kan imidlertid oppnås uten at det føres et separat regnskap for den enkelte kommunen i et interkommunalt samarbeid. Prinsippet vil ikke være til hinder for at det innhentes et felles anbud når det interkommunale selskapet kjøper tjenester utenfra. Det anses heller ikke å være i strid med prinsippet at interkommunale selskaper velger å fordele kostnadene forbundet med avfallsmengdene i den enkelte kommune så lenge tjenestene til innbyggerne er de samme. Miljøverndepartementet slår også fast at når det gjelder fordelingen av kostnadene ved utbyggingen av infrastruktur i et interkommunalt samarbeid, er det adgang til å se investeringer som gjøres på ulike tidspunkt i sammenheng. Dersom det foreligger en investeringsplan som samlet vil komme alle kommunene til gode, vil det være adgang til å utligne de totale kostnadene på samtlige kommuner. Det bør presiseres i veilederen som er ute på høring at disse prinsippene fortsatt gjelder, slik at det ikke kan reises tvil om at de stordriftsfordeler som ligger i interkommunale samarbeid fortsatt kan utnyttes

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Bakgrunn. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim. Sted/dato Oslo, 22. april 2014

Bakgrunn. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim. Sted/dato Oslo, 22. april 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Innspill ifm. arbeidet med regelverk for beregning av avfallsgebyrer

Innspill ifm. arbeidet med regelverk for beregning av avfallsgebyrer Øvre Vollgt 6, 0158 Oslo Telefon: 24 14 66 00 E-post: post@avfallnorge.no Internett: www.avfallnorge.no Org. nr. no 971 274 409 MVA Dato: 04.10.2013 Til: Kopi: Fra: Miljøverndepartementet v/ida Juell og

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Uttale fra BIR - utkast ny kap 15 i avfallsforskriften - avfallsgebyr

Uttale fra BIR - utkast ny kap 15 i avfallsforskriften - avfallsgebyr Miljødirektoratet v/hilde Valved Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim [Ved] Vår ref.: [VaarRef] Deres ref.:2013/3975 Bergen, 22.04.2014 Uttale fra BIR - utkast ny kap 15 i avfallsforskriften - avfallsgebyr

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for tydeliggjøring av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår Avfallsdagene 2015 Konkurranse på ulike vilkår ØFAS Litt om ØFAS og organisering Skillet næring og husholdning Endringer underveis ØFAS-konsernet ØFAS-konsernet i dag Omsetning på +90 millioner hvor ca.

Detaljer

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser i konsernet Organisasjonsendringer Juli 2012: flyttet behandlingsavdeling

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften

Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften Miljøverndepartementet v/ida Juell Oslo, 03.10.2013 Avfallsgebyr - forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften KS Bedrift Avfalls ønske er at det etableres en robust forskrift som landets avfallsbedrifter

Detaljer

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10.

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10. Innherred Renovasjon Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon Levanger kommunestyre 16.10.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Notat. 1.. Innledning

Notat. 1.. Innledning Notat Til: Avfall Norge Att: Ellen Halaas Fra: Advokat Hanne S. Torkelsen Dato: 4.07.2013 Emne: Finansiering av kommunale avfallsselskap - forskriftsarbeid 1 1.. Innledning Klima og forurensingsdirektoratet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL Kristiansand kommune v/ Kommuneadvokaten SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 Postboks 437 4604 Kristiansand Tel: +47 38 17 00 80 Faks: +47 38 17 00 81 Organisasjonsnr.: 988 343 412 MVA

Detaljer

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2007/2863 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 24.06.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning.

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast.

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast. Nærings- og fiskeridepartementet 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 18.03.2015 Vår ref: Gerhard Salicath/ 15-9009 Regelrådet. Høringsuttalelse fra Virke. Hovedorganisasjonen Virke representerer 19 000 virksomheter

Detaljer

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN OM MILJØSIKKER LAGRING AV CO 2 SAMT MINDRE ENDRINGER I AVFALLSFORSKRIFTEN OG KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 1. SAMMENDRAG Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 14/01812-5 Arkivkode:

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

VEDTAK I SAK 2014/15. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn. Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik

VEDTAK I SAK 2014/15. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn. Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik VEDTAK I SAK 2014/15 Klager: Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn Innklaget: Norcem AS Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik NOAH AS Postboks 317 3081 Holmestrand Saken

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7818 Saksbehandler: Eli Mathisen Tilbakemelding på forespørsel om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. februar 2013 i sakene 2012/157-165, 2012/169 og 2012/181

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. februar 2013 i sakene 2012/157-165, 2012/169 og 2012/181 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager hadde anført at anskaffelse av behandling av husholdningsavfall fra BIR Avfallsenergi AS representerte en ulovlig direkte anskaffelse. Problemstillingen for

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid Advokat Halfdan Mellbye Nærmere om temaet Egenregi EUs regler om offentlige anskaffelser som grense for kommunene og fylkeskommunenes adgang til å organisere hensiktsmessig

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting. Fylkesmannen ber i den forbindelse Bergen kommune om uttale innen 15. juni.

Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting. Fylkesmannen ber i den forbindelse Bergen kommune om uttale innen 15. juni. Byrådssak 1209 /15 Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting HABJ ESARK-03-201500990-116 Hva saken gjelder: Norsk Motor Klubb Bergen søker fylkesmannen i Hordaland om tillatelse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Geografi og befolkning i Agder

Geografi og befolkning i Agder Geografi og befolkning i Agder Returkraft AS Nytt forbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av enerett Andre interkommunale avfallsselskap i Agder 268.461 innbyggere pr 1.1.2007 (BIR har ca 320.000 innbyggere)

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester

Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester Her kom er overskrift IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester IVAR IKS med «skreddersøm» for sine eierkommuner. 1 v/ Adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen Sirkulær økonomi

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer