Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge"

Transkript

1 SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt Oslo Tlf: Fax: DNB NOR, konto: Organisasjonsnr. NO MVA Vår ref.: 0168/2009 Deres ref.: 2009/ Oslo, 18. juni 2009 Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge Avfall Norge er svært fornøyd med det initiativ som SFT har tatt for å se nærmere på virkninger/konsekvenser/implementering av EUs nye rammedirektiv. Avfall Norge vil be SFT anbefale overfor Miljøverndepartementet å benytte kravet om en nasjonal avfallsplan til å gjøre en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken. Avfall Norge vil be SFT om i tillegg til denne innspillsrunden, invitere til en workshop der bransjen og myndighetene sammen kan gjennomgå de krav Rammedirektivet setter og de innspill som er kommet frem i høringsrunden. Viser til SFTs brev av 29. April. Avfall Norge takker for det initiativet SFT har tatt. Avfall Norge har invitert våre medlemmer til å gi innspill til vår høringsuttalelse. Uttalelsen er også diskutert i en del av våre arbeidsgrupper. Uttalelsen har også vært forelagt KS Bedrift som vil sende en egen uttalelse. Vedlagt (vedlegg 4) følger innspill fra et av våre medlemmer, BIR, som vi velger å videresende i sin helhet. Under følger våre innspill. Vi har valgt først å gi kommentarer til de hovedpunkter SFT har valgt ut. Deretter gir vi våre kommentarer til andre artikler i direktivet. Avfallshierarkiet (Artikkel 4) Direktivet tydeliggjør at avfallshierarkiet skal danne grunnlag for avfallspolitikken. Hierarkiet har ikke en tilsvarende plass i norsk avfallspolitikk. Vi ber derfor SFT vurdere om det er ønskelig eller nødvendig med en slik tydeliggjøring. Avsnitt 2 avstemmer avfallshierarkiet ved å åpne for at hierarkiet kan avvikes når dette er begrunnet i en livsløpstilnærming. Avfall Norge vil påpeke at det fortsatt er store metodiske utfordringer å benytte livsløpsperspektiv i utredninger for å finne frem til riktige målsettinger, virkemidler og lignende. Vi vil derfor oppfordre SFT til å ta ansvar for utvikle metoder for bruk av livsløpsvurderinger både nasjonalt og lokalt. 1

2 Avfall Norge vil også henvise til arbeidet med reduksjon av miljøgifter. Det er en svært viktig oppgave for avfallsbransjen å sikre utsortering av miljøgifter til trygg behandling for å hindre at disse følger med avfallsråstoff til gjenvinning. En viktig forutsetning for gjenvinning er derfor at mengden miljøgifter i produkter og stoffer reduseres og at kjennskap til hvilke miljøgifter som inngår i produktene blir kjent for avfallsbransjen. Avfall Norge er klar over at dette er et svært komplisert område, men vil oppfordre SFT om at dette perspektivet tas med i videre arbeid. Definisjoner (Artikkel 3) Hele artikkel 3 må gjennomgås for å sjekke om definisjonen gitt i direktivet er i samsvar med norske tilsvarende definisjoner. Det er for så vidt ikke nødvendig med likelydende definisjoner i Norsk og EU-lovverk, men i kommunikasjon innen EU må EUs definisjoner benyttes. Vi ber SFT gjøre en slik gjennomgang. Vi viser for øvrig til våre kommentarer under art. 11. Kriterier for når avfall opphører å være avfall (artikkel 6) Avfall Norge er svært opptatt av at regelverket knyttet til End of waste ikke åpner opp for en miljømessig dårligere behandling av avfall enn det dagens regelverk gjør. Vi ser behovet for å lage entydige definisjoner av når avfall opphører å være avfall og kan omsettes som en råvare i et vanlig råvaremarked. Dette må ikke skje uten at avfallet har gjennomgått en bearbeidelsesprosess (gjenvinningsprosess) ved et godkjent avfallsanlegg. Det er også viktig at de rapporteringsrutiner som i dag gjelder for avfallsanlegg blir tilrettelagt for å kunne dokumentere at avfall som overgår til produkt blir rapportert, og vil komme frem av avfallsstatistikker. I direktivet settes følgende krav opp: Stoffet eller produktet som oppstår etter bearbeidelsesprosessen er normalt brukt for et bestemt formål Der eksister et marked for et slikt stoff Stoffet eller produktet oppfyller de tekniske spesifikasjoner som er stilt for bruk og møter eksisterende reguleringer og standarder Avfall Norge vil påpeke at EU allerede har satt i gang prosesser for å utvikle End of waste kriterier for metall og glass. I tillegg kommer papir relativt raskt. Avfall Norge følger disse prosessene via vår medlemsorganisasjon FEAD. Kriteriene som kommer ut av prosessen er svært viktige for avfallsbransjen og for myndighetene. Avfall Norge vil derfor oppfordre SFT til å invitere til en workshop/informasjonsmøte rundt arbeidet med end of waste. De spesifikke kravene til kildesortering, ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallsfraksjoner fra avfall (artikkel 11) Kravene om særskilt innsamling av papir, metall, plast og glass er i dag etablert i de aller fleste kommuner. For plast, glass og ulike kartongkvaliteter er dette koblet opp mot ulike produsentansvarsordninger begrenset til emballasje. Avfall Norge vil derfor be om at kravene i artikkel 11 utredes for materialstrømmer i stedet for produktstrømmer og at det inngår i en videre evaluering/endring av produsentansvarsordningene, som Avfall Norge har tatt til orde for ved flere anledninger. For målsettingen om minimum 50 % materialgjenvinning innen 2020 synes dette greit hvis målet skal forstås som et felles mål for alle materialstrømmer og ikke spesifikt for hver enkelt fraksjon. Tilsvarende mål bør gjelde for den del av næringsavfallet som omfatter husholdningslignende avfall. 2

3 I avsnitt 3 pålegges EU-kommisjonen å fastsette detaljerte regler for anvendelse og beregningsmetoder for kontroll av at målene oppfylles. Avfall Norge vil påpeke at det er svært viktig at SFT deltar i Kommisjonens arbeid og i tillegg på selvstendig grunnlag utvikler norske regler. En entydig og klar forståelse av begrepet materialgjenvinning for de forskjellige fraksjoner er helt nødvendig både for Norge og EU. Vi viser her til at begrepet brukes svært forskjellig av de enkelte operatører, kfr. retur- og materialselskapenes rapportering om materialgjenvinning. Det bør ikke være slik at kvalitet på innsamlet fraksjon eller kvalitet/effektivitet på sorteringsanleggene ikke skal bety noe. Avfall Norge vil derfor be SFT vurdere om man bør operere med to begrep; ett som gjelder innsamlet for materialgjenvinning (som viser noe av ambisjonsnivået til den enkelte aktør) og materialgjenvinningsgrad (som viser godheten/kvaliteten på innsamlet fraksjon og de prosesser som følger etterpå for at deler av innsamlet fraksjon til slutt kan anvendes til ny produksjon). De spesifikke kravene til kildesortering, ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallsfraksjoner av bygg- og anleggsavfall (artikkel 11) Avfall Norge er positive til disse kravene og antar at det ikke vil være problematisk å nå disse målene. Kravet om registrering av avfallsvirksomheter som ikke trenger tillatelse (artikkel 26) Avfall Norge er positiv til at det etableres et register over de virksomheter som ikke trenger egen tillatelse for håndtering av avfall. Vi ser at det i dag er en rekke virksomheter som er sentrale i håndteringen av avfall, enten som meglere eller som mottakere av utsortert avfall som bruk som råstoff i ny produksjon. Det er viktig at de aktører som gjennom sin aktivitet håndterer avfall, enten er underlagt særskilte tillatelser og rapportering som følge av det, eller blir underlagt registreringsplikt og må rapportere om sine aktiviteter. Kravet om utarbeidelse av nasjonal avfallsplan (artikkel 28) Avfall Norge har gjennom det siste året påpekt behovet for en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken. Et av argumentene for dette er kravet i artikkel 28 om en nasjonal avfallsplan. Avfall Norge vil påpeke at det ikke tidligere er blitt utarbeidet en slik plan for Norge. Vedlagt (Vedlegg 1) til dette brevet har vi i et eget notat satt opp noen punkter som kan inngå i en slik plan. Dette er svært foreløpig fra Avfall Norge, et mer gjennomarbeidet notat vil bli oversendt SFT/Md i september. I en slik plan bør det legges føringer for langsiktighet med forutsigbare rammebetingelser. Mange kommuner/avfallsselskap har gjort, og er i ferd med å gjøre, store investeringer innen forbrenning og utråtning av avfall, for å imøtekomme de krav og restriksjoner som myndighetene over tid har satt til et forbedret miljø. Videre har myndighetene gjennom ENOVA lagt til rette for støtteordninger vedrørende utbygging av fjernvarme fra forbrenningsanlegg. Imidlertid opererer et avfallsforbrenningsanlegg i 2 ulike markeder: 1. Marked for avsetning av energi 2. Marked for behandling av restavfall fra husholdninger og næring Begge markedene er sterkt regulert av energi og miljømyndighetene. Samtidig har begge markedene utviklet seg fra å være lokale eller regionale til å bli nasjonale og internasjonale. Vi ser i dag en stor eksport av restavfall til Sverige som i betydelig grad er motivert av betydelig bedre rammebetingelser for både markedet for energi og for behandling av restavfall i Sverige. 3

4 Avfall Norge vil derfor be om at SFT i en nasjonal avfallsplan avklarer hvilke mål myndighetene har for nasjonal behandling av restavfall og for bruk av restavfall som en del av strategien for økt produksjon av fornybar energi i Norge. Kravet om utarbeidelse av nasjonalt program for avfallsforebygging (artikkel 29) Avfall Norge vil påpeke at avfallsbransjen i liten grad kan påvirke avfallsgenereringen i samfunnet. Avfallsbransjen har som primærmålsetting å samle inn, motta og sørge for trygg gjenvinning eller sluttbehandling av det avfallet som oppstår. Avfall Norge vil imidlertid påpeke at det er behov for å ansvarliggjøre produsentene i langt større grad enn det som er tilfellet i dag. Vi vil også påpeke at det kan være behov for å utvikle en form for pyramide for rangering av produksjon av varer og tjenester i samfunnet. Eks. på dette kan være: Ved produksjon av varer og tjenester skal produsenten sørge for: 1. Å produsere varen med minst mulig bruk av ressurser. 2. så langt som mulig å benytte fornybare ressurser 3. så langt som mulig å bruke gjenvunnet råstoff 4. sørge for en sammensetning av råstoffer (komposittprodukter) som ikke hindrer fremtidig gjenvinning 5. tydelig å deklarere produkt eller tjeneste slik at gjenvinning fremmes 6. delta aktivt i tilbaketakingssystemer Avfall Norge vil også oppfordre SFT/Md å invitere til workshop om hvordan produsentansvaret kan utvikles til også ivareta avfallsforebygging. Øvrige kommentarer Artikkel 5 om biprodukter Dette er ikke omtalt i SFTs høringsbrev. Avfall Norge vil imidlertid oppfordre SFT til nøye å sikre at ikke et stoff kan unngå et strengt miljømessig regelverk gjennom å bli definert som biprodukt. Artikkel 8 Utvidet produsentansvar. Kfr også art. 14 Kostnader Det åpnes her for at medlemsstatene kan treffe lovmessige eller ikke lovmessige foranstaltninger (les bransjeavtaler og produsentansvarsordninger) for å sikre at den som forretningsmessig utvikler, produserer, forarbeider, behandler, selger eller importerer produkter har et utvidet produsentansvar. Og videre slike foranstaltninger kan omfatte mottak av returprodukter og det avfall som er tilbake etter at produktene er anvendt, samt den etterfølgende håndtering av avfallet og det finansielle ansvar for slike aktiviteter. Avfall Norge har forventninger om at myndighetene gjennom implementering av dette direktiv sørger for klargjøring av snittflaten mellom produsentansvaret og det lovpålagte ansvaret kommunen har for innsamling av avfall fra husholdningene. Avfall Norges standpunkt til dette er at de ulike produsentansvarsordninger bør fullt ut dekke de kostnader kommunene har for håndtering av avfall underlagt produsentansvar. Avfall Norge vil gjerne bistå myndighetene med å utvikle produsentansvarsordningene slik at de fungerer etter hensikten for både produsenter, importører, forbrukere, kommuner, material-/bransjeselskap og myndigheter. 4

5 Artikkel 16 om Prinsipper for tilstrekkelig kapasitet og nærhet Vedlagt (Vedlegg 2) ligger Avfall Norges notat vedrørende nærhetsprinsippet i norsk avfallshåndtering. Vi vil oppfordre SFT til å utforme tilsynets syn på dette prinsippet i norsk avfallshåndtering da dette har betydning for de valg våre medlemmer skal ta i årene fremover. Vi vil påpeke at avsnitt 1 omhandler plikten for hvert av medlemslandene (antar at Norge inngår her) har et tilstrekkelig nett av anlegg for destruksjon og gjenvinning av avfall, eventuelt i samarbeid med andre land. Avfall Norge vil påpeke at Norge hittil har hatt et slikt nett i form av deponier som både nasjonalt og lokalt har fungert som mottaker og behandler av restavfall. Ved innføring av forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall fra 1. juli i år vil dette nettet bli betydelig redusert med begrenset mottakskapasitet. Flere av Avfall Norges medlemmer har valgt å benytte seg av markedet for å behandle restavfall etter dette tidspunkt. Slik markedssituasjonen er for øyeblikket, vil mye av norsk restavfall både fra næring og husholdning bli behandlet i Sverige. Artikler om farlig avfall I tillegg til direktivets bestemmelser om avfall som i stor utstrekning også vil gjelde for farlig avfall har vi sett på de bestemmelsene som spesifikt omhandler farlig avfall. Avfall Norge registrerer at tidligere direktiv om farlig avfall og spillolje blir opphevet og erstattet av bestemmelser i rammedirektivet. Det er i denne sammenheng ikke foretatt noen betydelig revisjon av dette regelverket. Den senere tids fokus på farlig avfall tilsier imidlertid etter vår oppfatning, et behov for en gjennomgang av dagens situasjon. For å sikre tilstrekkelig fokus på farlig avfall vil vi foreslå at det utarbeides en separat nasjonal avfallsplan for farlig avfall. Vi mener at det er nødvendig for å imøtekomme direktivets krav jfr. artikkel 17. Formålet vil være en heving av standarden gjennom endrede rammebetingelser tilpasset norske forhold. Avfall Norge vil oppfordre SFT til å invitere sentrale aktører, herunder Avfall Norge til å definere hva som skal omfattes av en slik plan. Det vil blant annet være behov for å fremskaffe bedre statistikk over genererte mengder. Det er ønskelig med en gjennomgang av hvilke teknologier som er tilstrekkelig eller ønskelig for behandling av ulike kategorier farlig avfall. I denne sammenheng er det behov for å diskutere og fastsette hvilke kompetansekrav som skal stilles i de ulike faser av mottak, innsamling og behandling av farlig avfall. Sist, men ikke minst vil det være ønskelig med en gjennomgang av dagens virkemidler, både juridiske og administrative. Vedlegg II R 1 Anvendelse som brensel til energiutnyttelse Vedlagt (Vedlegg 3) ligger Avfall Norges notat vedrørende definisjon av energiutnyttelse utarbeidet av SINTEF energiforskning. Avfall Norge vil oppfordre SFT til å ta i bruk R 1 formelen slik den foreligger i Rammedirektivet og med de endelige justeringer som gjøres i EU-kommisjonen. Dette vil føre til en entydig og felles definisjon av energiutnyttelse i Norge og i andre EU-land. Avslutning Avfall Norge vil oppfordre SFT og Miljøverndepartementet om å invitere til et møte med gjennomgang av Rammedirektivet, de konsekvenser myndighetene ser og de innspill som er kommet fra berørte parter. Direktivet vil danne grunnlag for videreutvikling av de mål og rammebetingelser 5

6 som avfallsbransjen skal ha i årene fremover. Vi tror det vil være nyttig for alle parter å ha en slik åpen diskusjon om betydning av direktivet før de formelle prosesser settes i gang. På et slikt møte kan man også avklare behov for ytterligere møter knyttet til spesifikke artikler slik vi har tatt til ordet for i vårt brev. Med vennlig hilsen Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Vedlegg: 1. Foreløpig notat om helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken 2. Notat om Nærhetsprinsipp 3. Notat om definisjon av energiutnyttelse 4. Innspill til Avfall Norge fra BIR 5. Brev til Miljøverndepartementet med innspill til evaluering av produsentansvar. 6

7 Vedlegg 1 Notat Dato: Til: Kopi: Fra: SFT Avfall Norge Helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken I møte med Miljøverndepartementet 31. mars gjentok Avfall Norge behovet for en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken. Dette notatet er et foreløpig utkast til et innspill til departementet og oversendes SFT til orientering i forbindelse med arbeidet med implementering av EUs rammedirektiv for avfall. Dette vil bli fulgt opp med oversendelse av et notat med nærmere begrunnelse. Vi har satt opp følgende punkter som utgangspunkt for notatet: 1. Innføring av forbud mot deponering av nedbrytbart avfall vil være siste ledd i en rekke virkemidler som er tatt i bruk for å redusere utslipp fra deponier og å få til en bedre ressursutnyttelse av avfall. Med innføring av dette forbudet bør Miljøverndepartementet se igjennom virkemiddelbruk og gjøre en evaluering av de endringer som er gjort fra 1990 til i dag. 2. Målsettinger er de overordnede mål satt for avfallshåndteringen riktige? Det er 10 år siden mål om gjenvinning ble satt. Er dette det riktige målet og hvis ja, har vi de riktige virkemidlene for å nå dette? (Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 prosent, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå.) 3. EUs rammedirektiv pålegger alle land å utarbeide en avfallsplan. Det har aldri vært laget en nasjonal avfallsplan i Norge. Dette kan inngå i en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken. 4. Produsentansvar. Produsentansvaret ble introdusert på midten av 90 tallet og har blitt tatt i bruk for en rekke avfallstyper. Produsentansvaret ble evaluert rundt 2000 og det er satt i gang et arbeid med evaluering nå (Rapport fra Hjellnes Consult 2008). Imidlertid bør produsentansvaret sees i sammenheng med andre virkemidler og organisering av ansvaret for å håndtere avfall. Evalueringen bør derfor inngå i en helhetlig gjennomgang. Avfall Norge har gitt innspill till rapporten i brev av som ligger vedlagt. 5. Ansvarsfordeling for håndtering av avfall. Ansvaret i dag er delt mellom kommunene og næringslivet. Svært mange kommuner har organisert sitt arbeid i interkommunalt samarbeid. Dermed snakker F-loven om kommunen, mens ansvaret i praksis utføres i et interkommunalt samarbeid. Dette skaper uklarhet og lovverk og praksis må i større grad samkjøres. Her vil vi i samarbeid med KS-bedrift utarbeide en nærmere presisering av dette punktet. 7

8 6. Kommunenes ansvar for husholdningsavfall er begrenset til avfallet som oppstår på en bestemt adresse, enten hjemme eller ved fritidsbolig. Alt avfall som husholdningene produserer andre steder, er fordelt mellom kommunale etater, statlige etater og næringsliv. Dette leder til en ineffektiv og lite optimal håndtering av avfall som oppstår i det offentlige rom. Kommunens rolle og ansvar må gjennomgås slik at den passer til dagens situasjon, ikke slik det var da loven ble utarbeidet rundt Fremtidens avfall. Vi ser i dag at avfallet blir stadig mer sammensatt. Hvordan vil fremtidens produkter se ut og hvordan vil dette påvirke avfallshåndteringen? 8. Miljøpåvirkning av avfallshåndtering. Under punkt 2 over henvises det til samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig. EU henviser til Livsløpstilnærming. Avfall Norge har utført en klimastudie som viser overraskende tall for materialgjenvinning. Hva er riktig? Det er behov for både å få frem bedre data om miljøpåvirkning fra avfall og metoder for å kunne bruke data i analyser for beslutninger. Dette er et statlig ansvar. 9. Avfall som ressurs. Dette har vi snakket om i alle år. Men avfall er avfall, og hvordan til hvilke vilkår skal avfall gjøres tilgjengelig til industrien som råvare? EU har igangsatt prosesser for når avfall skal slutte å være avfall (End of Waste). Men faren er at kravene til avfallet som ressurs blir så strenge at kommunene kan få problemer med å levere ut fra de muligheter kildesorteringen gir. Dette er en av de viktigste utfordringene i årene fremover og kan ikke løses av avfallsbransjen alene. 10. En helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken vil også kunne få opp andre viktige diskusjoner. Avfall Norge vil utvikle punktene over og eventuelt legge til nye punkter, i et eget strateginotat. 11. Lovendring av tilknytningsplikt for næringslivet (F-loven) 12. Bestemmelser om ny avfallsinfrastruktur (P&B-loven) 13. Behov for en nasjonal avfallsstatistikk 14. Avfallsforskning. Vi viser her til Avfall Norges initiativ til å opprette Avfallsforsk. 15. Ansvar for forsøpling. Vi viser her til brev fra Md til SFT om vurdering av finansiering av arbeidet med forsøpling. 8

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714)

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff,

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 13.10.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3203 Saksbehandler: Jon Fonnlid Larsen Oppsummering av høring av

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall. Bernt Ringvold, Miljødirektoratet,

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall. Bernt Ringvold, Miljødirektoratet, Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall Bernt Ringvold, Miljødirektoratet, 18.10.2017 Innhold Bakgrunn og hva som har skjedd Situasjonsbeskrivelse hvem gjør hva Utfordringer

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Materialgjenvinning av byggavfall Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Foto: NASA Sirkulær økonomi 2015 Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): - økonomisk vekst

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: 16/2278 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10986 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag - innføring av forskrift

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Gjenvinning av avfall i et teknisk og globalt perspektiv. Dag Ausen, senior rådgiver SINTEF IKT (prosjektleder BIA-prosjekt GjenVinn )

Gjenvinning av avfall i et teknisk og globalt perspektiv. Dag Ausen, senior rådgiver SINTEF IKT (prosjektleder BIA-prosjekt GjenVinn ) Gjenvinning av avfall i et teknisk og globalt perspektiv Axel Hammer, rådgiver Gjenvinning, Norsk Industri Axel Hammer, rådgiver Gjenvinning, Norsk Industri Dag Ausen, senior rådgiver SINTEF IKT (prosjektleder

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS N O T A T Kunde: Prosjekt: Dato.: Fjellregionens Bistand interkommunal Interkommunale Hamar, 15. november 2012 avfallsplan Avfallsselskap AS For: Utarbeidet av: Vår ref.: Markedssjef Hanne Maageng Olsen

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum.

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Det er spennende å snakke til en så mangfoldig forsamling innenfor avfallsfeltet, som sitter på mye kunnskap og

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Miljøverndepartementet Seksjon for kjemikalier og avfall P.B. 8013 Dep 0030 Oslo Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Plan- og bygningsloven og avfallsplaner.

Plan- og bygningsloven og avfallsplaner. Plan- og bygningsloven og avfallsplaner. Hva skjer? STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tidsløp for nye forskrifter til plan- og bygningsloven 12. februar 2008: Kommunalkomiteen avgir sin innstilling til Stortinget

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulær økonomi det store bildet Hvorfor? Beholde ressurser i Europa Besparelser på 26,7 milliarder Euro for

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler. 1. Om Kommisjonens forslag til endringer i mål og rapportering

Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler. 1. Om Kommisjonens forslag til endringer i mål og rapportering Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler Dette dokumentet er et vedlegg til Miljødirektoratets brev til Klima- og miljødepartementet om overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning 201 medlemmer. Både offentlige og private bedrifter. Bransjeorganisasjonen for Faglig utvikling. en samlet avfalls- og Kurs

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

1. Kommentarer til høringsnotat og redegjørelse

1. Kommentarer til høringsnotat og redegjørelse Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201104257 Vår ref: THT/MHF Dato: 10.02.2012 Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv - forslag til endringer i klimakvoteloven

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Grønt Punkt Dagen 2009

Grønt Punkt Dagen 2009 Grønt Punkt Dagen 2009 12. februar 2009 Bransjens rammevilkår - produsentansvar og bransjeavtaler Miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Produsentansvar Ansvar for produksjon, funksjonalitet,

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi: Forsåvidt ikke noe nytt, men... EU-kommisjonen la i desember 2015 fram sin "Circular Economy Package". - Meget sterkt fokus i EU! Flere

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene?

Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene? Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene? Norconsult AS utfører tverrfaglige ingeniør- og konsulenttjenester nasjonalt og internasjonalt 1750 ansatte ca. 35 kontorer

Detaljer

Figur 1 Avfallspyramiden

Figur 1 Avfallspyramiden Sammendrag Utgangspunktet for avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi ligger i mandatet til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Vi ønsker gjennom

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201600567 Arkivkode: 571 Saksbeh: Eva Kristin Krogh Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 31.05.2016 Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.2016

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer