Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå ? Håkon Jentoft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015"

Transkript

1 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå ? Håkon Jentoft

2 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien fra 2013 hvor fører den oss? Og hva mener jeg må til? Oppsummering

3 Lagt frem av EU-Kommisjonen 2. juli 2014 Forslag om endringer i avfallsregelverket I tillegg består pakken av fire meldinger: Rammeverk for sirkulær økonomi Bærekraftige bygg Et initiativ for grønne jobber En grønn handlingsplan for små- og mellomstore bedrifter

4 Status for EUs behandling Forslagene diskutert i detalj av medlemslandene i rådsarbeidsgruppe under Rådet høsten 2014 Kommisjonens forslag til arbeidsprogram for 2015: foreslår å trekke tilbake endringsdirektivet for avfall og erstatte det med et nytt og mer ambisiøst forslag i løpet av året Endelig arbeidsprogram er ikke fastsatt Høringsmøte i miljøkomiteen ENVI under Parlamentet 22. januar 2015

5 Endring i 6 avfallsdirektiver Rammedirektiv om avfall Emballasje-direktivet Deponidirektivet ELV-direktivet Batteridirektivet WEEE-direktivet

6 Hva er målene for avfallspolitikken i EU? 50 % av alt kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende) skal materialgjenvinnes innen % av alt kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende) skal materialgjenvinnes innen Materialgjenvinningsandelen for emballasjeavfall skal økes til 80 % innen Deponiforbud innen 2025 for avfall som kan materialgjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir, bionedbrytbart avfall). Tiltak med formål å redusere matavfall med 30% innen % reduksjon i marin forsøpling av ti vanligste gjenstander på strender og fiskeutstyr funnet på havet innen 2020 Separat innsamling av organisk avfall innen 2025

7 Forslaget

8 70 % materialgjenvinning av hva? Med foreslåtte endringer i målepunkt og krav til rapportering ville de fleste av disse tallene trolig vært vesentlig lavere. Materialgjenvinning er et virkemiddel for å nå mål om en kretsløpsbasert økonomi. Kvalitetsgjenvinning er stikkord EUs forslag til definisjon er riktig Vi har behov for å definere alle trinnene i avfallshierarkiet

9 Juridisk bindende mål for deponering av husholdnings- og næringsavfall Forbud mot deponering av ikke-farlig avfall som kan materialgjenvinnes (inkl. plast, metall, glass, papir og papp) eller behandles biologisk - deponier for ordinært avfall Mengden ikke-farlig avfall til deponi ett år skal ikke utgjøre mer enn 25 % av generert mengde «forbruksavfall» foregående år - deponier for inert avfall og deponier for ordinært avfall

10 Utvidet produsentansvar En produsents operasjonelle og/eller finansielle ansvar for et produkt, som også dekker avfallsfasen til produktet MS skal innføre tiltak for å oppmuntre til «grønn design» Minimumskrav i rammedirektivets anneks VII: Definisjon av aktørers roller og ansvar Målbare mål Informasjon Formell+regelmessig dialog mellom aktører Rapporteringsprosedyrer Krav til vederlag fra produsent/importør Prosedyrer som sikrere transparens og ekstern revisjon Sanksjonsmuligheter Kontroll og håndheving

11 Hva er målene for avfallspolitikken i EU? 50 % av alt kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende) skal materialgjenvinnes innen % av alt kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende) skal materialgjenvinnes innen Materialgjenvinningsandelen for emballasjeavfall skal økes til 80 % innen Deponiforbud innen 2025 for avfall som kan materialgjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir, bionedbrytbart avfall). Tiltak med formål å redusere matavfall med 30% innen 2025.?

12 Hva skal måles kommunalt avfall?? SSB rapporterer kommunalt avfall som: Kommunalt avfall er summen av hushaldsavfall og alt forbruksavfall frå næringslivet som vert teke hand om i kommunal verksemd. EU Kommisjonen 1)»husholdningsaffald«: affald fra husholdninger 2)»lignende affald«: affald, der med hensyn til art og sammensætning er sammenligneligt med husholdningsaffald, undtagen produktionsaffald og affald fra landbrug og skovbrug 3)»kommunalt affald«: husholdningsaffald og lignende affald EU Kommisjonen juli 2014 Kommunalt affald omfatter affald fra husholdninger og affald fra detailhandelen, små virksomheder, kontorbygninger og institutioner (f.eks. skoler, hospitaler, offentlige bygninger), der med hensyn til type og sammensætning er sammenligneligt med husholdningsaffald, og indsamles af eller på vegne af kommunerne. EAL katalogen 20 municipal wastes (household waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions

13 Hva skal måles -min oppsummering og anbefaling Husholdningsavfall Alt næringsavfall unntatt: BA-avfall Produksjonsavfall Alt avfall som håndteres av avfallsbransjen unntatt BAavfall.

14 Hvordan skal målene nås i Norge?

15 Avfallstype Norge Oslo Bergen 2012 Klikk for å redigere * tittelstil Husholdningsavfall og lignende avfall Trondheim 2012 Mål 2020 Mål 2025 Mål % 37 % 28 % 34 % 50 % 70 % BA-avfall 50 % (58 %?) Totalt emballasje 56 % 80 %** 60 % (?) 70 % *** 70 % Plastemballasje 38 % 21 % 16 % 16 % 45 % 60 % Treemballasje 9 % 50 % 65 % 80 % Jernholdig metallemballasje 79 % 30 % 19% 29 % 70 % 80 % 90 % Aluminiumsemballasje 79 % 30 % 19 % 29 % 70 % 80 % 90 % Glassemballasje 88 % 60 % 58 % 60 % 70 % 80 % 90 % Papir/kartong og bølgepapp * Bare husholdningsavfall ** Krav i Oslo, men når vi dette? *** Basert på rapporter 82 %? (75 %) 68 % 78 % 85 % 90 % 90 %

16 Hva med andre aktører? Norsk Gjenvinning (årsrapport 2013) 45 % materialgjenvinning 40 % energigjenvinning 13 % deponi (tunge masser) Dette er alt avfall, ikke bare kommunalt avfall.

17 NorgesGruppen Har 75 % kildesortering Mål 80 %. Dette er ambisiøst, vanskelig å endre utsortering etter at system er innført. Største avfallstype er papp(ca. 80 %). Distribusjon på biogass bilde Asko

18 Hva ligger inne av revideringer av dagens avfallspolitikk? Avfallsstrategien lagt frem august 2013: Se på plastavfall fulgt opp i lavutslippsrapport men skjer det noe? Se på tekstilavfall Mdir fått oppdrag, varslet workshop men skjer det noe? Forsøpling betyr lite Mdir foreslått lovendring -? Fritidsbåter betyr lite eget oppdrag til Mdir -? BA-avfall vurdere skjerping av TEK 10? (TEK 15?) EE-avfall ny forskrift på høring med høyere krav til materialgjenvinning. Er ikke med som en del av beregningen i EU. Min konklusjon er at lite er gjort etter august 2013.

19 Hva ligger inne av revideringer av dagens avfallspolitikk? Biogassstrategi oktober 2014 vil vurdere ulike kostnadseffektive virkemidler for å fremme utsortering av våtorganisk avfall fra husholdninger og næringslivet. Revidering av gjødselsvareforskriften 0-utslipp fra anskaffelse av offentlige kjøretøy skal vurderes Selvkritikk trenger vi en biogjødsel strategi?

20 Hva mente Regjeringen om avfallspakken? Det er utarbeidet notater med Norges syn på avfallspakken. Men disse er ikke offentlige. Har i brev til EUkommisjonen støttet pakken. Betyr dette at alle mål og foreslåtte virkemidler er i samsvar med norsk avfallspolitikk?

21 Hva skal til for å nå 70 % materialgjenvinning? Forurensningsloven må endres: lovfeste avfallshierarkiets prioritering, dette må gjøres. Endre dagens gjenvinning til nyttegjøring. Materialgjenvinning må defineres. Snu dagens prinsipp om når avfall skal nyttegjøres. "avfall skal nyttiggjøres, fortrinnsvis ved at det forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes, med mindre dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold ikke er berettiget". Noe av dette er foreslått av Mdir til departementet i desember 2013.

22 Hva skal til for å nå 70 % materialgjenvinning? Prisen på behandling av restavfall må opp markedsmekanismen må lede til høyere materialgjenvinning ikke motsatt som i dag Ny vurdering av nærhetsprinsippet oppdrag til Mdir? Krav til forsortering før forbrenning og eksport? Svenske ovner må fylles opp av europeisk avfall??

23 Hva skal til for å nå 30 % reduksjon av matavfallet og 70 % materialgjenvinning? Målrettet innsats i 5 år fra nå! Program for reduksjon av matsvinn Matavfall må utsorteres til biologisk behandling. Samarbeid mellom stat, kommune, næringsmiddelindustrien, restauranter og dagligvarehandel

24 Hva skal til for å nå 70 % materialgjenvinning? Vi må videreføre de gode erfaringene med produsentansvar i Norge. Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Hva kan bli bedre? Gjør andre land noe lurt? Kan vi utvikle verdikjeder der produksjon, logistikk, bruk og avfallshåndtering er ivaretatt?

25 Hva skal til for å nå 70 % materialgjenvinning? Lokale mål og strategier i Oslo (og Akershus), Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Vestfold Hva får Norsk Gjenvinning, Frantzefoss og Ragn-Sells til? Hvilke mål setter NorgesGruppen (og andre store avfallsprodusenter)? Hvilke mål setter Veidekke, OBOS, Olav Thon Gruppen for BA-avfallet?

26 e.no

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU)

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Dato: 26-27 oktober 2009 Sted: Oslo, SFT Konferansesenter, Strømsveien 96, Oslo Deltakerliste Referenter:

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002 Avfall avskaffelsen av kastesystemet Bellona Rapport nr. 5 2002 Tomas Bøhler Torsen Christine Karlsen Kaya Grjotheim Olaf Brastad MarteKine Sandengen Bellonas samarbeid med næringslivet Bellona lanserte

Detaljer

Statistikk over emballasjeavfall

Statistikk over emballasjeavfall 98/45 Notater 1998 Linda Aaram og Øystein Skullerud Statistikk over emballasjeavfall Utprøving av metode og foreløpige resultater Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Innhold 1

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning 1/2004 Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Innhold 1. Sammendrag... 6 2. Innledning... 8 2.1. Forholdet til konkurranseloven...

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet I dette notatet oppsummeres og diskuteres høringsuttalelsene til SFTs forslag om deponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall slik

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2015 2018 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer