Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager"

Transkript

1 Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet den sendt Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager ut på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider: Høringsfristen er satt til 15. mars 2017 og forskriftsendringene skal etter planen tre i kraft august Utdanningsdirektoratet (Udir) legger fram følgende forslag i høringsnotatet: Det foreslås at Forskrift om pedagogisk bemanning og Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder oppheves, og at reglene samles i én ny forskrift. En slik sammenslåing antas å gjøre regelverket mer tilgjengelig, samtidig som det foretas noen språklige endringer og forbedringer. Det foreslås i tillegg å forskiftsfeste det som per i dag kun følger av tolkningsbrev og rundskriv. Det foreslås en endring i utforming av normen for pedagogisk bemanning som går ut på å fjerne intervallet (14 til 18 og 7 til 9) og kun oppgi maksimalt antall barn per pedagogisk leder. I forslag til endret forskrift presiseres det at det er barnehageeiers ansvar å vurdere om den pedagogiske bemanningen er tilfredsstillende. Det foreslås at det nye forslaget til forskrift tar med i ordlyden en presisering av at ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder, dersom barnehagen allerede har maksimalt antall barn per pedagogisk leder. Det foreslås at forskiften regulerer unntaksregelen for barnehager der barna har kortere oppholdstid enn seks timer per dag om at barnetallet per pedagogisk leder kan økes til 20 når barna er over tre år og til 10 når barna er under tre år Det foreslås å forskriftsfestes at barn skal ansees for å være tre år fra august det året barnet fyller tre år i tilknytning til pedagognormen («augustmodellen») Det foreslås å fjerne det særlige unntaket fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid Det foreslås å ta inn en ny bestemmelse i forskrift om familiebarnehager der adgangen til midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet synliggjøres Byrådet gir følgende høringsuttale til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager: Byrådet støtter ikke at intervallet for antallet barn per pedagogisk leder fjernes nå, og erstattes med en presisering av at det er barnehageeier som har det overordnede ansvaret for å vurdere om den pedagogiske bemanningen er tilfredsstillende. Byrådet i Bergen ønsker å se antall barn per pedagogisk leder i sammenheng med en helhetlig gjennomgang og diskusjon rundt bemanning i barnehagen, som er varslet på høring våren 2017, og synes derfor det er noe underlig at denne endringen foreslås nå. Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform å sikre god voksentetthet i barnehagene og vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger. På bakgrunn av dette mener byrådet at maksimalt antall barn per pedagogisk leder på hhv. 18 store og 9 små er for høyt. 1

2 Byrådet mener at en lokal vurdering av hva som er forsvarlig pedagogisk bemanning ikke bidrar til et felles løft for høyere kvalitet i barnehagene, men til større ulikhet. Videre innebærer forslaget at kommunen selv må ta kostnadene dersom man ønsker en høyere pedagogtetthet, noe byrådet i Bergen mener må følges opp med nasjonale midler. Dersom forskrift om pedagogisk bemanning blir stående slik som i høringsnotatet, vil den varslede forskriften om bemanning i 2017 antagelig kun handle om antall personer i barnehager, og ikke om kompetanse, noe byrådet synes er svært uheldig. Byrådet støtter de øvrige presiseringene av arealnormen, som at det tas inn i forskriftens ordlyd unntaksregelen om at barnetallet kan økes til 20 barn (når barna er over tre) år og til 10 barn (når barna er under tre) dersom flertallet av barna har kortere oppholdstid i barnehagen enn 6 timer per dag. Byrådet støtter også presiseringen av at ett barn til utover hhv 18 og 9 barn utløser krav om en ekstra pedagog. Byrådet støtter forslaget om å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. Forslaget bidrar til en harmonisering med regelverket knyttet til finansiering, og er således en logisk endring som byrådet er positiv til. Den foreslåtte forskriftsendringen om at barn skal regnes som tre år fra august det året de fyller tre vil heller ikke ha stor betydning for Bergen kommune, da byrådet antar at majoriteten av barnehagene i kommunen allerede praktiserer en slik modell. Bergen kommune har to årlige telletidspunkt; 1.september og 15. desember. Barnehagene har ikke incitament til å ta inn flere barn på våren så lenge finansieringsmodellen tilsier at de ikke får økt driftstilskudd, kun foreldrebetaling. Å forskriftsfeste at barn ansees som tre år fra august sikrer et bedre tilbud til de minste barna med tettere pedagogkontakt, og bedre muligheten for interaksjon, samspill og utvikling. Skifte til storbarnsavdeling fra august harmonerer også med slik skoleåret er organisert. Byrådet ser at endringen kan ha noen ulemper. At en barnehage kan omregne en to-åring til et stort barn på våren, og på den måten frigjøre noe areal i barnehagen ved at barn over tre år har lavere krav til areal enn barn under tre år, gir økt fleksibilitet. En slik fleksibilitet kan være et virkemiddel for å kunne møte akuttsituasjoner; som å tilby plass til barnevernsbarn, innflyttere, nyankomne flyktningbarn osv. midt i barnehageåret. Byrådet mener likevel at ulempene og utfordringene er mindre enn fordelene med å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre. Byrådet har ingen kommentarer til Udir sin vurdering av at veiledende arealnorm ikke er en del av den foreliggende forskriftsendringen, men forventer at arealnormen tas opp til vurdering i forbindelse med høringen om bemanningsnorm som er varselet våren Byrådet støtter forslaget om å videreføre bestemmelsen om at styreres tid til administrasjon og ledelse ikke skal telle med i beregning av pedagognormen. Byrådet støtter forslagene i forhold til reglene om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og fra norm for pedagogisk bemanning. Byrådet støtter forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehage på nattid. Byrådet støtter forslaget om ny bestemmelse i Forskrift om familiebarnehager der adgangen til midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet synliggjøres. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 7. Byrådet gir selv høringsuttalelse på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveiinger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold til bystyrets kontor til orientering. 2

3 Forretningsutvalget behandlet saken i møte , sak , og fattet følgende vedtak: «Komite for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til «Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune støtter de enkelte forslagene i høringen, med følgende unntak: Bergen kommune støtter ikke at intervallet for antallet barn per pedagogisk leder fjernes nå, og erstattes med en presisering av at barnehageeier må vurdere om den pedagogiske bemanningen er tilfredsstillende. Bergen kommune ønsker at antall barn per pedagogisk leder sees i sammenheng med en helhetlig gjennomgang og diskusjon rundt bemanning i barnehagen. Bergen kommune ønsker å arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger, og mener på bakgrunn av det at maksimalt antall barn per pedagogisk leder på hhv. 18 store og 9 små er for høyt. Dato: 17. januar 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Pål Hafstad Thorsen byråd for barnehage, skole og idrett Vedlegg: Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 3

4 Saksutredning: 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sendte forslag til Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager ut på høring. Høringsfristen er satt til 15.mars 2017, og forskriftsendringene skal etter planen tre i kraft august Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag å komme med forslag om å samle forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i én ny forskrift. Bakgrunn er at en sammenslåing av disse forskriftene antas å gjøre regelverket mer tilgjengelig, samtidig med at direktoratet foretar noen språklige endringer og forbedringer. Det foreslås blant annet å forskiftsfeste det som per i dag kun følger av tolkningsbrev og rundskriv. 2. Antall barn per pedagogisk leder (pedagognormen) I gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning 1 er antall barn som en pedagogisk leder kan ha ansvar for angitt som et intervall: 14 til 18 store barn eller 7 til 9 små barn. Maksimalt antall barn er altså 18 store eller 9 små barn, og dette kan ikke overskrides. Det framgår imidlertid av barnehageloven 18 femte ledd at «[b]emanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet», og i merknadene til loven står det at bestemmelsen må sees i sammenheng med forskrift om pedagogisk bemanning. Normen er således formulert fleksibel, og hvor mange pedagogiske ledere som kreves for å oppfylle lovens krav om «å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet», må avgjøres etter en konkret vurdering. Gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning 1angir videre at det i barnehager der barna har kortere oppholdstid enn seks timer per dag, kan barnetallet per pedagogisk leder økes «noe». Dette er i rundskriv presisert til at barnetallet kan økes til 20 barn når barna er over tre år og til 10 barn når barna er under tre år. Av gjeldende forskrift framgår det ikke direkte at ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder, dersom barnehagen allerede har maksimalt antall barn per pedagogisk leder, men dette har kun fulgt av blant annet rundskriv. Udir foreslår å videreføre kravet til maksimalt antall barn per pedagogisk leder på hhv. 18 store eller 9 små barn. Udir mener at når lovverket ikke angir hvordan en barnehage vurderer hvor i intervallet den skal ligge, så harmonerer dette ikke med å angi et intervall med en nedre grense for antall barn per pedagogisk leder. Udir begrunner dette med at det kan være tilfeller der antall barn per pedagogisk leder bør være lavere enn det som oppgis i intervallet, og at barnehageeier i slike tilfeller bør ha en plikt til å ha færre barn per pedagogisk leder. Udir mener derfor at bestemmelsen om pedagognormen bør fastslå at barnehageeier har det overordnede ansvaret for forsvarlig pedagogisk bemanning, uten å gi noen nedre grense for antallet barn per pedagogiske leder. Når det gjelder unntaksregelen (at barnetallet kan økes til 20 barn når barna er over tre år og til 10 barn når barna er under tre) mener Udir at siden det finnes en så presis tolkning av unntaksregelen, bør dette framgå direkte av forskriften. På denne bakgrunn foreslås det en ny bestemmelse om pedagogisk bemanning der det presiseres at eier har det overordnede ansvaret for en forsvarlig pedagogisk bemanning, og der intervallet (14 til 18 og 7 til 9) er fjernet og det kun oppgis maksimalt antall barn per pedagogisk leder. Videre foreslår Udir at det tas inn i ordlyden i forskriftsteksten at ett barn til (utover de 18 eller 9) utløser krav om en ny fulltidsstilling 4

5 som pedagogisk leder, dersom barnehagen allerede har maksimalt antall barn per pedagogisk leder; siden dette har stor økonomisk og praktisk betydning for en barnehage. Udir foreslår å oppheve nedre grense for antall barn per pedagogisk leder og erstatte dette med en presisering av eiers ansvar om forsvarlig pedagogisk bemanning. Det øvre taket (makstallet) for barn per pedagogisk leder foreslås bibeholdt. Det foreslås at det er opp til eier å vurdere hva som er forsvarlig pedagogisk bemanning. Byrådet støtter ikke at intervallet for antallet barn per pedagogisk leder fjernes nå, og erstattes med en presisering av at det er barnehageeier som har det overordnede ansvaret for å vurdere om den pedagogiske bemanningen er tilfredsstillende. Byrådet i Bergen ønsker å se antall barn per pedagogisk leder i sammenheng med en helhetlig gjennomgang og diskusjon rundt bemanning i barnehagen, som er varslet på høring våren 2017, og synes derfor det er noe underlig at denne endringen foreslås nå. Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform å sikre god voksentetthet i barnehagene og vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger. På bakgrunn av dette mener byrådet at maksimalt antall barn per pedagogisk leder på hhv. 18 store og 9 små er for høyt. Byrådet mener at en lokal vurdering av hva som er forsvarlig pedagogisk bemanning ikke bidrar til et felles løft for høyere kvalitet i barnehagene, men til større ulikhet. Videre innebærer forslaget at kommunen selv må ta kostnadene dersom man ønsker en høyere pedagogtetthet, noe byrådet i Bergen mener må følges opp med nasjonale midler. Dersom forskrift om pedagogisk bemanning blir stående slik som i høringsnotatet, vil den varslede forskriften om bemanning i 2017 antagelig kun handle om antall personer i barnehager, og ikke om kompetanse, noe byrådet synes er svært uheldig. Byrådet støtter de øvrige presiseringene av arealnormen, som at det tas inn i forskriftens ordlyd unntaksregelen om at barnetallet kan økes til 20 barn (når barna er over tre) år og til 10 barn (når barna er under tre) dersom flertallet av barna har kortere oppholdstid i barnehagen enn 6 timer per dag. Byrådet støtter også presiseringen av at ett barn til utover hhv 18 og 9 barn utløser krav om en ekstra pedagog. 3. Treåringer I merknadene til forskrift om pedagogisk bemanning (F-08/2006) framgår det til 1 at et barn i forhold til bemanning anses for å være tre år fra det året det fyller tre år. Praksis har likevel vært at det er opp til barnehagene selv å avgjøre om de ønsker å definere barn som over tre år senere på året, f eks i august, og på den måten ha en bedre pedagogtetthet enn forskriftens krav. En undersøkelse blant 278 kommuner viste at 47 % av kommunene regnet barn som tre år fra august eller senere, mens 13 % av kommunene svarte at de regnet alle barn i egne barnehager som tre år fra januar det året barnet fyller tre. De øvrige kommunene i undersøkelsen brukte andre modeller. Når det gjelder finansiering av private barnehageplasser, regnes imidlertid barn som tre år fra august det året de fyller, jfr. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 3. Når et barn defineres som tre år vil være av stor betydning for hvilket pedagogisk tilbud barnet får, siden barnehager som definerer treåringene som store fra og med 1. januar, vil kunne ha en lavere bemanningsog pedagogtetthet per barn i vårhalvåret, enn barnehagene som definerer treåringene som store fra og med august. På denne bakgrunn ønsker Udir å forskiftsfeste definisjonen av treåringer og få en nasjonal regulering som kan sikre et akseptabelt minstenivå når det gjelder pedagogtetthet i alle barnehager. På bakgrunn av bl.a. nevnte undersøkelse av kommunenes aldersberegninger, der nesten halvparten svarte at 5

6 de regner treåringene i samsvar med en «augustmodell», legger Udir fram forslag om å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. Dette betyr også en harmonisering av reglene for bemanning og finansiering. Udir ser imidlertid at forslaget vil kunne innebære at færre barn tilbys plass i løpet av vårhalvåret, noe som kan få konsekvenser for kommunene. I høringsnotatet foreslår direktoratet å endre gjeldende rett for når et barn skal regnes som tre år. Forslaget om å forskiftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre bidrar til en harmonisering med regelverket knyttet til finansiering, og er således en logisk endring som byrådet er positiv til. Den foreslåtte forskriftsendringen om at barn skal regnes som tre år fra august det året de fyller tre vil heller ikke ha stor betydning for Bergen kommune, da byrådet antar at majoriteten av barnehagene i kommunen allerede praktiserer en slik modell. Bergen kommune har to årlige telletidspunkt; 1.september og 15. desember. Barnehagene har ikke incitament til å ta inn flere barn på våren så lenge finansieringsmodellen tilsier at de ikke får økt driftstilskudd, kun foreldrebetaling. Å forskriftsfeste at barn ansees som tre år fra august sikrer et bedre tilbud til de minste barna med tettere pedagogkontakt, og bedre muligheten for interaksjon, samspill og utvikling. Skifte til storbarnsavdeling fra august harmonerer også med slik skoleåret er organisert. Byrådet ser at endringen kan ha noen ulemper. At en barnehage kan omregne en to-åring til et stort barn på våren, og på den måten frigjøre noe areal i barnehagen ved at barn over tre år har lavere krav til areal enn barn under tre år, gir økt fleksibilitet. En slik fleksibilitet kan være et virkemiddel for å kunne møte akuttsituasjoner; som å tilby plass til barnevernsbarn, innflyttere, nyankomne flyktningbarn osv. midt i barnehageåret. Byrådet mener likevel at ulempene og utfordringene er mindre enn fordelene med å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre. Byrådet støtter forslaget om å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. 4. Arealnorm Kunnskapsdepartementet har gitt Udir i oppdrag å vurdere forskriftsfesting av hvordan treåringer skal defineres i tilknytning til både bemanning og arealnorm. Når det gjelder veiledende arealnorm så er dette per i dag beskrevet i merknadene til barnehageloven 10 i rundskriv F-08/2006, og altså ikke fastsatt i lov eller forskrift. Udir mener at dersom arealnormen skal være mer enn veiledende, så bør den fastsettes i lov. Så lenge veiledende arealnorm følger av merknadene til loven vurderer Udir det slik at det ikke foreligger hjemmel for å fastsette en arealnorm i ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Byrådet har ingen kommentarer til dette punktet, men forventer at arealnormen tas opp til vurdering i forbindelse med høringen om bemanningsnorm som er varselet våren Styrer Det følger av forskrift om pedagogisk bemanning 2 at tid som styrer bruker til administrasjon og ledelse ikke skal telle med i beregning av pedagognormen. Det er kun i de tilfellene hvor styrer er til stede i det daglige arbeidet, at pedagogressursen kan medregnes i pedagognormen. Bestemmelsen er dermed en presisering av hva som skal til for å kunne telle med i pedagognormen etter forskriften 1. 6

7 Udir mener at denne bestemmelsen bidrar til å sikre at barnas behov for omsorg, lek, læring og danning ivaretas av tilstrekkelig kompetent personale, og foreslår derfor å videreføre bestemmelsen. For å tydeliggjøre sammenhengen med pedagognormen, bør regelen flyttes og stå som et ledd i bestemmelsen om pedagognormen, heller enn som en egen paragraf. Byrådet støtter forslaget om å videreføre bestemmelsen om at styreres tid til administrasjon og ledelse ikke skal telle med i beregning av pedagognormen. 6./7. Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og fra norm for pedagogisk bemanning Når det gjelder utdanningskravet, så framgår det av Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1 at eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Det er presisert i bestemmelsen at kommunen kan stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen. Tidligere kunne kommunen innvilge varig dispensasjon, men fra og med 1. august 2016 er det ikke lenger anledning til å innvilge varig dispensasjon. Når det gjelder norm for pedagogisk bemanning, så framgår det av gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning 3 at kommunene kan innvilge midlertidig dispensasjon fra normen inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det. Det har ikke vært en del av Udir sitt oppdrag å endre reglene om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, og regelen foreslås videreført i ny forskrift, men med noen språklige endringer. Blant annet foreslås det å fjerne presiseringen av at kommunen kan stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen, da Udir mener adgangen til å stille vilkår vil gjelde uavhengig av om dette framgår i forskriftsteksten, og at det er bedre å påpeke dette i merknadene til bestemmelsen. Det har heller ikke vært en del av Udir sitt oppdrag å endre reglene om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, og reglene foreslås videreført. På dette punktet mener Udir at det bør være adgang til å stille vilkår til dispensasjonen og at dette kan presiseres i merknadene. Bergen kommune har svært få varige dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogiske ledere og styrere. Per mai 2016 hadde fire personer i private barnehager varig dispensasjon fra utdanningskravet, hvorav en styrer og tre pedagogiske ledere. Antallet med midlertidige dispensasjoner i de private og kommunale barnehagene har også gått betydelig ned fra 2013 til 2015; f ra 36,80 årsverk til 8,60 årsverk i de private barnehagene, og fra 2,50 årsverk til 1,00 årsverk i de kommunale barnehagene. Byrådet støtter forslagene fra Udir i forhold til reglene om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og fra norm for pedagogisk bemanning, og har ingen kommentarer til dette punktet. 8. Nattarbeid i barnehager Det er gjeldende Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 3som regulerer nattarbeid; det vil si at utdanningskravet i barnehageloven 18 første ledd ikke gjelder for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Det er også presisert at kommunen 7

8 skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelsen. I merknadene til bestemmelsen i Rundskriv F fremkommer det at det med nattid menes tidsrommet mellom kl og Etter det Udir kjenner til er det i dag få eller ingen barnehager som i særlig grad baserer seg på å ha nattåpent, og direktoratet mener derfor at det ikke er behov for en særskilt regulering av utdanningskravet på nattid. Dersom omfanget av nattåpne barnehager skulle øke, og det senere blir behov for særskilt regulering, så vil det etter direktoratets mening være behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket, bl.a. i forhold til om rammeplanens bestemmelser gjelder for nattåpne barnehager. Bergen kommune har per i dag ingen nattåpne barnehager, men byrådet i Bergen har i sin politiske plattform at en ønsker forsøk med lengre åpningstider i barnehagene. Uavhengig av åpningstid mener byrådet at det skal være like krav til utdanning. Byrådet støtter derfor forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehage på nattid. 9. Familiebarnehager Familiebarnehager er regulert i Forskrift om familiebarnehager, der 1fastsetter at assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer. Siste punktum i 1 sier at «Ut over de særskilte regler som gis i denne forskriften, gjelder de bestemmelser som er fastsatt i eller med hjemmel i barnehageloven.». Utdanningskravet for barnehagelærere er det samme i familiebarnehager som i ordinære barnehager, og ettersom 1 sier at utgangspunktet er at familiebarnehager følger de samme reglene som ellers gjelder for barnehager, er utgangspunktet at også familiebarnehager kan søke (midlertidig) dispensasjon fra utdanningskravet. Dette framgår imidlertid ikke av selve forskriftsteksten. Når det gjelder kravet til bemanningsnorm i familiebarnehager framkommer dette i forskrift om familiebarnehager 6 som fastslår at det maksimalt kan være 30 barn per førskolelærer som gir pedagogisk veiledning. Én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. I merknadene til forskrift om familiebarnehager 6 står det imidlertid klart at det ikke dispenseres fra denne bestemmelsen, noe som må tolkes dithen at familiebarnehager ikke kan søke om dispensasjon fra bemanningsnormen. Udir mener at det er uheldig at adgangen til å søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for familiebarnehager ikke framgår av forskriftsteksten, selv om utgangspunktet er at familiebarnehager følger de samme reglene som ellers gjelder for barnehager med utgangspunkt i Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ut ifra tilgjengelighetshensyn foreslår Udir at adgangen til midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for familiebarnehager bør framgå direkte av forskrift. Dispensasjonsadgangen kan enten tas inn i ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager eller i forskrift om familiebarnehager. Udir antar at det vil være hensiktsmessig å samle bestemmelsene om familiebarnehager i Forskrift om familiebarnehager, slik at eiere av familiebarnehager i størst mulig grad kan holde seg til denne forskriften, og foreslår at det tas inn en ny bestemmelse i forskrift om familiebarnehager der adgangen til midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet synliggjøres. 8

9 Byrådet støtter forslaget om ny bestemmelse i Forskrift om familiebarnehager der adgangen til midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet synliggjøres. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser Udir er oppmerksom på at forslaget om at barn skal ansees for å være tre år i tilknytning til pedagognormen fra august det året de fyller tre, kan medføre at færre barn får barnehageplass i løpet av vårhalvåret. Av spørreundersøkelse fra 2014 var det 13 % av kommunene som oppga at de regner alle treåringene som tre år fra januar i egne barnehager. Barnehager i kommunene som regner alle treåringene som tre år fra januar vil «miste» plasser på vårhalvåret dersom disse kommunene har fylt opp barnehagene med flere barn når treåringene har blitt regnet som store. For å opprettholde samme antall plasser på vårhalvåret, må disse barnehagene ansette flere barnehagelærere og eventuelt også utvide arealet og således få høyere utgifter. Udir har ikke sikre tall på hvor mange kommuner og barnehager dette vil gjelde for, da det i undersøkelsen ikke ble gitt svar fra alle kommuner, og heller ikke hvor mange barn som tilbys plass som følge av at treåringene ble regnet som store allerede fra januar. Direktoratet vil likevel vise til at det i de statlige overføringene til kommuneramma er lagt til grunn at treåringene skal anses som store fra og med 1. august det året de fyller tre år. Selv om kostnadene for enkelte kommuner kan øke, mener Udir at kommunene således er finansiert for «augustmodellen». De øvrige forslagene i denne høringen har små eller ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 9

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Side 1 av 1 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 10.03.2017 09.12.2016 2016/8998 Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Detaljer

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK-03-201600938-50 Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.10.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/5164 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar på høring om endringer i barnehageloven

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/13437-2 Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen Hva saken gjelder:

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato. 0059/05 Hovedutvalg for kultur og undervisning

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato. 0059/05 Hovedutvalg for kultur og undervisning Side 1 av 2 Eidsberg kommune Hovedutvalg for kultur og undervisning SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 0059/05 Hovedutvalg for kultur og undervisning 02.11.05 Arkivkode:A10 Arkivsaknr.:04/01434

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Rundskriv F-04-11:Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

Rundskriv F-04-11:Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Rundskriv F-04-11:Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Deler av omtalen til 3 i dette rundskrivet kan føre til misforståelser av dispensasjonsregelen. Når man tolker

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Byrådssak 1101/17 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MV. OM GRUNNBEMANNINGSNORM, SKJERPET KRAV TIL PEDAGOGISK BEMANNING

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse Arkivsak-dok. 17/04815-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyre 2015 2019 12.10.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter Byrådssak 219/17 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter LRS ESARK-03-201600938-119 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har lagt

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 19.09.17 22.06.17 17/01346-24 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Profesjonspolitisk 17/3195 17/01346-24 22242228 Til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene fra

Økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene fra JournalpostID: 18/9441 Arkiv: Saksbehandler: Christian Thaulow Telefon: Oppvekst og kunnskap Økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene fra 1.8.18 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov:

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov: Stor-Elvdal kommune Koppang barnehage 33o-p t> Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Vår ref: 04/ 1999-254/05 Deres ref: Arkiv: Saksbehandler: A10 Bodil Sandtrø Direkte telefon :

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10 Saksmappe: 2017/80-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 28.09.2017 Melding om vedtak Høring - forslag til endring i barnehageloven om minimumsnorm, pedagogisk bemanning

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK-03-201600938-71 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

Tilrettelegging & Spesialpedagogisk hjelp Pedagognorm & Bemanningsnorm

Tilrettelegging & Spesialpedagogisk hjelp Pedagognorm & Bemanningsnorm Tilrettelegging & Spesialpedagogisk hjelp Pedagognorm & Bemanningsnorm Line Duesund Svendsen FMAV Spesial pedagogisk hjelp eller tilrettelegging? Hva er formålet med hjelpen? Tilrettelegging i barnehagen

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: Til: Dokument nr.: 17/ Kopi til:

Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: Til: Dokument nr.: 17/ Kopi til: NOTAT Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: 10.11.2017 Til: Dokument nr.: 17/00926-4 Kopi til: Bevilgningsbehov ved ulike alternativer for pedagog og bemanningsnorm- Brev fra KS I dette notatet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Barnehager BARNE- OG FAMILIEDEP AP.YJVNR.: 3 Q Q. SAKSBEH: SAKSitiFt.:-Z,,

Barnehager BARNE- OG FAMILIEDEP AP.YJVNR.: 3 Q Q. SAKSBEH: SAKSitiFt.:-Z,, FROGN KOMMUNE Barnehager Barne-og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO BARNE- OG FAMILIEDEP AP.YJVNR.: 3 Q Q. SAKSBEH: SAKSitiFt.:-Z,, 1 q NOV 20,05 OZ AR. s1un.: Vår ref.: 04/02405/GF 05/016332

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Høringssvar - Høring om endringer i barnehageloven

Høringssvar - Høring om endringer i barnehageloven KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kunnskapsdepartementet - KD Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 17/01024-3 Arkivkode: Saksbehandler: A10

Detaljer

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm hvordan ligger barnehagene an?

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm hvordan ligger barnehagene an? Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm hvordan ligger barnehagene an? Statistikknotat 4/2018 Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring: Endringer i barnehagelov og forskrifter, bemanningsnorm og pedagognorm samt økonomiske konsekvenser.

Høring: Endringer i barnehagelov og forskrifter, bemanningsnorm og pedagognorm samt økonomiske konsekvenser. Høring: Endringer i barnehagelov og forskrifter, bemanningsnorm og pedagognorm samt økonomiske konsekvenser. Høringssvaret Etter en generell kommentar er svaret delt opp i følgende fire punkter: 1. Minimumskrav

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Harstad, Krav om norskferdigheter for styrere og pedagogisk leder

Harstad, Krav om norskferdigheter for styrere og pedagogisk leder Harstad lokallag Harstad, 30.01.18 Høringsnotat - Forslag til endringer i barnehageloven (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ og supplerende

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til ny barnehagelov fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til ny barnehagelov fra Bergen kommune. J3-Go, Barne- og familiedepartementet Z cc, `7 l ul (Gi -- 3 ( 8 Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200500310-2 SARK-20 10. januar 2005 MEBO Høringsinnspill til ny barnehagelov Vedlagt følger

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Tekst til budsjettpost: Gjeldende tekst til budsjettpost: Tilskudd til samiske barnehager. Forslag til endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1053 A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1053 A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1053 A10 Grete Oshaug HØRING - NOU 2012: 1 "TIL BARNAS BESTE" - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGEN RÅDMANNENS FORSLAG: Høring av NOU:1 2012 Til barnas

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Byrådssak 429/14 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter LRS ESARK-03-201300286-156 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 18.november 2014 ut

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

Gjennomgang av årsmeldingsskjema BASIL 2018

Gjennomgang av årsmeldingsskjema BASIL 2018 Gjennomgang av årsmeldingsskjema BASIL 2018 Advarsel og feilmedling ADVARSEL Får levert skjema FEILMELDING Får ikke levert skjema før feilen er rettet Telletidspunkt Viktig å huske på at innrapporteringen

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste. Styrerne i kommunale og private barnehager i Øksnes kommune v/ Oddrun Heimly Følgende styrere (Jorunn Ellingsen, Marit Brun, Liv Jane Grønmo & Oddrun Heimly) har jobbet med NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Høringsuttale fra Fylkesmannen i Aust- Agder

Høringsuttale fra Fylkesmannen i Aust- Agder Høringsfrist 4. mai 2012. Sendes til postmottak@kd.dep.no Høringsuttale fra Fylkesmannen i Aust- Agder Fylkesmannen i Aust-Agder har lest NOU 2012:1 Til barnas beste med interesse. Vi har vurdert innholdet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ameliahaugen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ameliahaugen@barnehage.no Innsendt av: Kirsten Melheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT FORELØPIG TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet Lier kommune Fag og rådgivning Barne- og familiedepartementet P.b. 8036 0030 Oslo l 330.O Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier 11.01.2005 Høringsnotat om ny barnehagelov Vedlagt følger høringsnotat

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Byrådssak 357/16 Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial LIGA ESARK-03-201600938-63 Hva saken gjelder: Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Svanholmen-Regnbuen- Sandslimarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: magbre@statoil.com Innsendt

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 703/17 HØRING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN

Samlet saksfremstilling Arkivsak 703/17 HØRING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN Samlet saksfremstilling Arkivsak 703/17 HØRING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN Saksansvarlig Marte Schrøder Komite for oppvekst og kultur 27.02.2017 PS 8/17 Innstilling 1. Melhus kommune støtter departementets

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Uttalelse - Utdanningsforbundet Status Innsendt av Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt

Detaljer

Høring av fremlegg til lov- og forskriftsrettledninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Høring av fremlegg til lov- og forskriftsrettledninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Dato: 12. desember 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring av fremlegg til lov- og forskriftsrettledninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager ASKI SARK-03-201100106-17

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Kerteminde, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Kerteminde, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 16:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer møtte: Fagkomite 2: Oppvekst Møteprotokoll Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Hilde Merethe Rita Katrine Endsjø Hans

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Aust-Agder Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmaalds@fylkesmannen.no Innsendt av: Line Duesund

Detaljer