Amta/el Anne Hjort brannsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amta/el Anne Hjort brannsjef"

Transkript

1 Styreleder: Fredtunveien ASKER Brannsjef: SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort /215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's forenklede tertialrapport 2/215 viser status pr i forhold til de mål brannvesenet har satt for sin virksomhet i Handlingsplan har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har hittil omkommet i brann i Asker eller Bærum. En person døde dessverre etter en trafikkulykke i Bærum. Vi er ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i branner eller i trafikkulykker. I andre tertial var det 7 branner i Asker og 11 branner i Bærum. De fleste brannene klarte vi å slukke raskt og reddet derved store verdier. Det har ikke vært noen store eller spesielt krevende branner eller innsatser i 2. tertial. Trygg Hjemmearbeidet er i god rute og kommunene og brannvesenet begynner å få gode rutiner for å følge opp personer som er i risikogruppene for å omkomme i brann. Etter avsluttede røykdykkerøvelser oppsto det brann i røykdykkeranlegget på lsi. Dette medførte materielle skader som er utbedret. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på,9 millioner i forhold til budsjett (se vedlegg 1). Ved utgangen av 2. tertial viser vår årsprognose for drift et mindreforbruk på 1,7 mill. investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 1,1mill. i forhold til budsjett (se vedlegg 2). Sykefraværet er redusert fra 5, % i 1. tertial til 4,1 % i 2. tertial. Fravær i forbindelse med bruk av egenmelding er redusert samt fravær ved sykt barn. Det ser foreløpig ut som avdelingene vil nå de aller fleste av sine mål i Handlingsplan 215. Etter selskapsavtalens 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan. Brannsjefen foreslår at styret fatter slikt vedtak: Styret godkjenner forenklet tertialrapport 2/215. Rapporten sendes representantskapet til orientering. Amta/el Anne Hjort brannsjef

2

3

4 Foreb e kreftfare for brannfolk. Evaluere og evt. endre våre fysiske krav, helsekrav og o ptakskrav. Fastsette fremtidig kontorplassering etter bygging av ny ambulansestas'on. Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet TETRA o ta ut effektiviserin s- o samhandlin s evinster. Kravene er endret. Prosedyrer er forelø i ikke revidert Midlertidig kontorplassering uten brakkeri er vedtatt. Mål foreby gende 1 Følge opp feiertjenesten 2 Gjennomføre planlagt tilsynsaktivitet I forbindelse med ny anbudsrunde er det opprettet samarbeid med anskaffelsesenheten i Bærum kommune. Innkomne tilbud er levert og vurderin s rosess har startet. Langtidsfravær i seksjonen har medført at produksjonen ligger noe etter plan. Det arbeides for å hente etterslepet i lø et av 3. tertial. 3 G`ennomføre planla ttry H`emme-aktivitet 4 G`ennomføre planla te informas`ons- o brannforeb ende tiltak 5 lnntjening kurs- og øvelsesvirksomhet på min. 1,2 millioner kroner 6 - Styrke samarbeid med bygningssjefen - Utarbeide rutiner for intern saksbehandling samt informasjon og retningslinjer for innbyggere, tiltakshavere, rådgivere etc. - Kartleg e boli er med bare et ikke opp radert trap erom 7 G'ennomsnittli saksbehandlin stid å under2 uker inntjeningen er i regulert budsjett justert ned til 1 million kroner grunnet lavere etterspørsel enn tidli ere år. Trapperomsprosjektet vil sannsynligvis strekke seg over i 216 Mål 11 Utvarsling på over 6 sekunder i 2. tertial Gjennomsnitt vari perioden 67 sek. Ikke nådd for 2.tertiaI. 8 Anskaffe og implementere nytt alarmbehandlingssystem. 9 Anskaffe storskjermer til 11-sentralen. Utsatt p.g.a. arbeid med ny sentral. 1 Anskaffe Locus kartskjermer til brannstasjonene. Vil ikke bli gjennomført i år, men ses i sammenhen med n 11-sentral.

5

6

7

8

9 Asker og Bærum brannvesen IKS Driftsregnskap 2. tertial 215 VEDLEGG 1 DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Budsjett 2 tertial tertial 215 Avvik Inntekter 1) 2) Salgsinntekter Refusjoner feiing Andre refusjoner Overføringer Sum inntekter Kostnader 3) 4) Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Sum utgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Motpost kalkulatoriske avskrivninger Sum finansposter Ordinært resultat Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Brukt til finansiering av utg. i investeringsregnskapet Sum interne finansieringstrans. OOOOCDOO Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) Merinntekten skyldes økte alarminntekter, samt økte inntekter i fbm. unødige utrykninger Motpost under kjøp av varer og tjenester. Avregnes hvert kvartal mot eierkommunene. Mindreforbruk under fast lønn, vakttillegg, overtid, ekstravakter og arbeidsgiveravg. Merforbruk under posten for pensjon som vil jevne seg ut i 3. tertial. Mlndreforbruket skyldes periodiseringseffekt som vi sannsynligvis henter inn igjen i 3. tertial Merforbruket skyldes forhàndsskatt (estimert) og mva-kompensasjon (motpost under andre refusjoner)

10 Asker og Bærum brannvesen IKS lnvesteringsregnskap 2. tertial 215 VEDLEGG 2 INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Budsjett Regulert Avvik 2. tertial 2. tertial budsjett tertial Investeringer: Krokløftbil - Fornebu Lift - restbetaling Storskjermer til 11-sentralen Oppgradering Isi Mannskapsbil - Gjettum Lettbåt - Asker HMS-tiltak røykeksponering O Traktor lsi KLP-egenkapitalinnskudd MVA generell kompensasjonsordnir Sum investeringer Finansiering: Salg av transportmidler Sum salg av driftsmidler Rammetilskudd fra Asker Rammetilskudd fra Bærum Sum rammeoverføringer Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av fond investerin Bruk av ubundet kapitalfond Sum bruk av ubundet kapitalfond Refusjon mva-kompentasjon Sum refusjon mva-kompensasjon O OO Sum finansiering Resultat 1. tertial O (mindreforbruk)

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Rapport for 1. Tertial

Rapport for 1. Tertial 2011 Rapport for 1. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 2.2.3 Sykefravær... 4 3 Økonomisk analyse... 5 3.1 Driftsregnskapet... 5 3.1.1 Utvikling i skatt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015 Mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN.

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2010 18462/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Bystyret 15.04.2010 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Sammendrag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer