Asker og Bærum brannvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker og Bærum brannvesen"

Transkript

1 Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013

2 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk på 0,6 millioner Mindreforbruk investering = Kjøp av hjelmer, nytt samband og ir-kameraer utsatt til 2013

3 Resultater 2012 Budsjettendringer og regnskap 2012 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Driftsresultat Endring Budsjett 2013 >2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjon vedr feiing (eierkommunene) Andre refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Avskrivninger Overføringer Sum driftsutgifter Driftsresultat

4 Lønn og sosiale utgifter målt mot rammeoverføringer drift (NB: Estimater for årene ) nye stillinger i beredskaps avd. 1 ny stilling i forebyggende avd. 1 ny stilling i markedsenheten

5 Egengenererte inntekter i totalt 23,2 mill.

6 Kostnadssiden

7 Antall utrykninger pr år

8 Sykefravær

9 Fond Premiefond i KLP Disposisjonsfond brann Disposisjonsfond investeringer Ubundet kapitalfond

10 Visjon og nasjonale mål Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier

11 Særskilte utfordringer 2013: Bidra til at kommunene etablerer et tilfredsstillende system for å redusere brannrisikoen hos innbyggere med lav boevne. Etablere og lære opp et nytt brannlag på midlertidig brannstasjon på Fornebu. Fullføre utbedring av øvingsanlegget på Isi Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet (TETRA) og hente ut effektiviseringsog samhandlingsgevinster. Rasjonalisere, effektivisere og kvalitetssikre markedsarbeidet

12 Planlagte investeringer / /2017 Oppgradering ISI Fornebu bilen Mannskapsbil Gjettum Ny stasjon på FBU Kommandobil Høyderedskap/Lift Traktor Isi Mannskapsbil Asker Krokløftbil Hjelmer Samband Utstyr nyansatte EK-innskudd KLP Alarmbehandlingsverktøy EK-innskudd KLP Avsetning Isi EK-innskudd KLP Avsetning Isi Biler kursavd. EK-innskudd KLP Avsetning Isi

13 Egenkontroll/internkontroll Økonomi er tema på alle ledermøter (2/mnd) Tertial-rapporter (3/år) Godkjennelse av momskompensasjon 6/år (bilagskontroll) Tett oppfølging fra revisor særlig på høsten Forespørsel om misligheter 1/år (styreldere og brannsjef) Få får kjøpe. Små tall og det meste er forståelig

14 Intern-kontroll HMS HMS, avvik, fravær og IA er tema på alle ledermøter (2/mnd) og de fleste avdelingsledermøter Ca 6 AMU-møter pr år hvor HMS, avvik, overtid, fravær er faste poster Vi arbeider med et bedre bedre system for AML-brudd Vi arbeider med avdelingsvise risikoanalyser Vi har et bra og nyrevidert HMS-system med mange (for mange?) prosedyrer (og er eget KS-system) Vi er ganske gode på avviksbehandling, men roter inn KSavvik. Vi har etiske retningslinjer

15 Tema vedr. eget styre eierbrev 2011 Opplæring i eierstyring Eierskapsstrategi Styreevaluering og kompetansevurderinger Bruk av valg komité Registrering i styreveervregisteret Etiske retningslinjer Styreansvarsforsikring

16 Handlingsplan 2013

17 Mål beredskap Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden og 90 sekunder i tidsperioden Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet.

18 Mål forebyggende Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med Stortings- melding nr. 35 og Brann- og eksplosjonsvernloven 11 og føringene gitt i NOU2012:4. Avdelingen skal i løpet av 2013 videreføre arbeidet med å reorganisere/effektivisere tilsynsarbeidet i særskilte brannobjekter for å frigjøre ressurser til andre risikoobjekter/- grupper. Det skal blant annet gjennomføres tiltak overfor personer med lav boevne og i samarbeid med andre etater etablere rutiner for dette arbeidet. Avdelingen har planlagt dette med redusert bemanning i 2013.

19 Noen av 69 delmål Økt håndteringsevne samordning og felles øvelser i regionen Nye beredskaprutiner (Fornebu, lift) Feiertjenesten ihht avtale Vurdere om feietilsynet fortsatt skal være privat Øke inntjening med 2,5 % alarmtjenestene Minst 1,5 millioner brutto inntjening på kurs Sykefravær på maks 3,2%

20 Mål alarmsentral Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene besvare første melding innen 10 sekunder og kalle ut mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet, eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent. Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike.

21 Mål alarmtjenester Ta vare på eksisterende kunder, og vurdere en forsiktig kundevekst i forhold til kapasitet både i bemanning og installasjonsledd

22 Mål administrasjon Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/ saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.

23 Mål vedlikehold Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett mest gunstig måte.

24 Mål for helse, miljø og sikkerhet ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi.

25 Premiefond i KLP = Det er lagt opp til å bruke 5 millioner av fondet i 2013 og 6 millioner i Fondet tilføres renter/overskudd hvert år som gjør netto bruk av fondet lavere enn det vi legger opp til å bruke i budsjettene. ABBV får sine 2 første AFP pensjonister i Kostnad dekkes av ABBV (selvassurandør)

26 Disposisjonsfond brann Saldo = Disp. av mindref = (09/2013) Saldo 2013 =

27 Disposisjonsfond investeringer (ikke låst til invest.) Saldo = Disp. av mindref = Regulert budsjett 13 = (10/2013) Saldo 2013 =

28 Ubundet kapitalfond (låst til investeringer) Saldo = Disp. av mindref = (09/13) Foreløpig bud = (11/13) Saldo =

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding 2013 1 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2013... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen

Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen Mai 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 1 Kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 20.10.2015 kl. 19:00 - Informasjonsmøte kl 18:00 Møtested: Ski brannstasjon Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune 30.04.07 1 Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune Evt. overgang til kasernert brannstasjon April 2007 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Elvegaten 20

Detaljer

BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS En beskrivelse av de ordninger som skal gjelde for å ivareta beredskap mot brann, ulykker og forurensing til beste for kommunenes innbyggere og iht

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD BRANN- OG REDNINGSTJENESTE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD BRANN- OG REDNINGSTJENESTE side 2 3. MÅLEKART... 8 3.1 Felles målekart for alle enheter... 8 3.2 Målekart for enheten... 8 4. HANDLINGSDEL... 8 5. TJENESTEBESKRIVELSER

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer