HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke øke utover gjennomsnittet for siste halvdel av 1990-tallet. Branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier skal ikke forekomme.

2 2 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS HANDLINGSPLAN 2009 Styret skal vedta handlingsplan for brannvesenet. I handlingsplanen innarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av branntilsyn etter krav i brannlovgivningen, samt avdelingenes øvrige mål og delmål. Brannvesenets oppgaver Av brann- og eksplosjonsvernlovens 11 fremgår det at brannvesenet skal: a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Av brannordningen for kommunene fremgår det at ABBV er tillagt i) drift av felles alarmsentral (110) for kommunene Asker og Bærum j) beredskap mot akutt forurensning k) drift av brannbåt i Asker og Bærum Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet: l) mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer, samt noen ikke kommunale trygghetsalarmer m) undervisning innenfor brannvesenets fagområde n) hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner Rammebetingelser Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Asker og Bærum, samt de økonomiske rammer som kommunene tildeler. Det må være samsvar mellom brannordningens forutsetninger og ABBVs økonomiske rammer. Styringsdokumenter Selskapsavtalen for ABBV IKS fastsetter bl.a. brannvesenets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er handlingsplan og budsjett, tertialrapporter, samt årsberetning og regnskap for ABBV. Roller Kommunestyrene vedtar selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til ABBV s representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvar for disse leieforhold.

3 3 Representantskapet er selskapets øverste organ som bl.a. velger styremedlemmer, vedtar kommunenes brannordning og brannvesenets økonomiske rammer. Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen og skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for ABBV IKS og andre saker som behandles i representantskapet. Brannsjefen har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet. Han forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt. Brannvesenets organisasjon Fra den er brannvesenet organisert som et interkommunalt selskap, med Asker kommune og Bærum kommune som deltakere/eiere. Brannvesenets visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i, der ingen skal skades eller omkomme i brann. Nasjonale mål: Enkeltstående branner og eksplosjoner med mange omkomne, eller slike ulykker ved transport av farlig gods, skal ikke forekomme. Antall omkomne ved brann i bygning skal reduseres betydelig i forhold til gjennomsnittet for siste halvdel av 1990-tallet. Materielle tap ved branner, eksplosjoner og andre ulykker skal ikke øke utover gjennomsnittet for siste halvdel av 1990-tallet. Branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier skal ikke forekomme. Særskilte utfordringer 2009: Revisjon av feiertjenesten i Asker kommune. Endre og forsterke oppfølgingsrutiner for feiertjenesten. Foreta anbudsutlysing og inngå nye avtaler for levering av feiertjenester i Asker og Bærum. Utrede alternativer for å opprettholde et forskriftsmessig brannvesen med de kutt i rammeoverføringer Asker kommune har varslet Redusere utgifter uten alvorlig reduksjon av kvalitet, sikkerhet, beredskap eller tjenesteproduksjon Øke inntjening uten å overskride belastning på hvilende vakt Fortsette gjennomføring av nedbemanning som følge av bortfall av trygghetsalarmtjenesten Øke brannsikkerheten i boliger Mulighetsstudie brannstasjon Fornebu Implementere nytt nødnett i slutten av året eller begynnelsen av 2010

4 4 Målstyringsdokumenter: Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 1. Utarbeide utredning om alternativer for opprettholdelse av et forskriftsmessig brannvesen med varslede økonomiske kutt 2. Utarbeidelse av økonomiplan for Fullføre revisjon av kvalitetssikringssystem (KS-system) 4. Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2010 Mål beredskap: Ved branner og akutte ulykker skal ABBV være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder, uansett tid på døgnet. Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet. Delmål beredskap: 5. Forbedre kompetansen i forhold til redningsoppdrag hvor store og tunge kjøretøy (lastebiler og skinnegående materiell) er involvert, basert på kurs som ble gjennomført for utrykningslederne i desember Målet skal nås gjennom øvelser med bruk av redningsutstyr på tunge kjøretøy 6. Styrke kompetansen innen fagområdet farlig gods. Målet skal nås ved at overbrannmesterne i Asker skal gjennomføre kurs innen fagområdet og forestå intern opplæring på egen tropp. 7. Heve kompetansen for båtførerne. Målet skal nås gjennom øvelser med båten når det er mørkt og generell trening/kjøring av brannbåten, samt bruk av utstyret som er på brannbåten. Ekstern fagkompetanse vil også bli benyttet for å heve kompetansen for båtførerne. 8. Forbedre kompetansen innen fagområdet urban redning. Målet skal nås gjennom øvelser og aktivt bruk av utstyr som er anskaffet til formålet. 9. Gjennomføre felles samtrening med overbefal, overbrannmestere og brannmestere. 10. Oppgradere Isi øvingsanlegg med blant annet ny innkjøring, utskifting av containere og oppgradering av propananlegget. 11. Gjennomføre opplæring/informasjon om håndtering av stress- og følelsesbelastende hendelser. 12. Opplæring i bruk av skjærslukker som nytt arbeidsverktøy ved ulike typer innsatser. 13. Gjennomføre en stor øvelse sammen med de andre nødetatene 14. Eventuelt gjennomføre opplæring i nytt digitalt sambandsutstyr (nytt nødnett)

5 5 Mål forebyggende: Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og veiledninger med planlagt redusert bemanning. Opprettholde innsatsen overfor boliger med fokus på hjemmeboende eldre og beboere i kommunalt tildelte boliger Delmål forebyggende: 15. Offentlig utlysning av, og inngåelse av avtaler om, feirtjenester for Asker og Bærum. Sikre at feiing og tilsyn utføres forskriftsmessig og i henhold til gjeldende avtaler inntil nye avtaler er inngått. I 2009 skal det i Asker og Bærum utføres henholdsvis og tilsyn samt feies og pipeløp. Tallene for Bærum er usikre og vil derfor særlig være gjenstand for oppfølging i Kvalitetssikringen av tjenesten skal styrkes og internt kvalitetssikringsdokument revideres og tilpasses kontrollbehovet for feiertjenesten. Tilsynsdelen evalueres i løpet av for bl.a. å vurdere om tilsynet i fremtiden skal utføres av brannvesenet 16. Gjennomføre tilsyn i alle særskilte brannobjekter etter følgende fremdrift: 40% gjennomført etter 1.tertial, 60% i løpet av 2.tertial og 100% ved årsslutt. Eventuelt forskyve fremdrift noe da tre stillinger holdes ubesatte i årets første måneder. Tilsynsarbeidet skal videreutvikles og kvalitetssikres etter tiltak beskrevet i prosjektbeskrivelsen for arbeidsgruppen 17. Det skal gjennomføres informasjon- og brannforebyggende tiltak rettet mot boliger/privatpersoner. Det skal vurderes sæskilt om det er rom for mer kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektene. Tiltakene tar utgangspunkt i St.m. 41 (2000/01), med tilpasning til ny St. melding når den kommer, og områder hvor risikoen for skader ved brann/eksplosjon er størst. Alle skal delta i minst 2 av følgende (el. tilsvarende) tiltak: a. Rekkehus/borettslag b. 5-åringsprosjektet c. Kalenderprosjektet d. Ungdomsskoleprosjektet e. Eldresentre f. Boligkontroll hos eldre (65+) g. Aksjon boligbrann h. Propangruppe i. Opplæring av ansatte i kommunenes hjemmebaserte tjenester j. Informasjon til innvandrere k. Innlosjering av arbeidsinnvandrere l. Kommunalt tildelte boliger 18. Gjennomføre ekstern kurs- og øvelsesvirksomhet med en brutto inntjening på minimum kr Denne virksomheten skal være en integrert del av ABBV s samlede forebyggende brannvern. Samarbeidet med beredskapsavdelingen om ekstern og intern kurs- og øvelsesaktivitet skal videreføres 19. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle typer saker skal være under to uker. Det skal utarbeides kvalitetsikringsdokumenter for å sikre korrekt saksbehandling jfr. Forvaltningslovens bestemmelser

6 6 20. Videreføre samarbeidet med eiendomsforvaltningene i Asker og Bærum kommuner ved at det gjennomføres minst ett felles møte/fagseminar 21. Bidra til at brannsikkerheten i nye 13-objekter blir tilfredsstillende. Det skal fortsatt samarbeides aktivt med kommunenes bygnings- og reguleringsetater og deres felles tilsynskontor ved at det gjennomføres minst 2 felles møter Mål alarmsentral: Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene besvare første melding innen 10 sekunder og viderealarmere mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet, eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent. Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike Delmål alarmsentral: 22. Kvalifisere flere ansatte fra andre avdelinger som fraværsreserve for å redusere utgifter 23. Eventuelt gjennomføre opplæring av 5 alamsentraloperatører som superbrukere i nytt digitalt sambandsutstyr (nytt nødnett). Utsatt fra 2007 pga forsinket nødnett 24. Eventuelt gjennomføre opplæring av 2 ansatte til tekniske supportere for nytt digitalt sambandsutstyr (nytt nødnett). Utsatt fra 2007 pga forsinket nødnett 25. Gjennomføre nødvendige arbeider/forberedelser i alarmsentralen før innføring av nytt digitalt nødnett. Utsatt fra 2007 pga forsinket nødnett 26. Utarbeide og gjennomføre øvelsesplan for operatører 27. Gjennomføre omorganisering for å få helhetlig ledelse og hensiktsmessig og helsemessig god vaktordning 28. Få økt antall søkere til stillinger og få stabil, godt opplært bemanning Mål alarmtjenester: Øke inntjening med minst 4 %. Delmål alarmtjenester: 29. Øke andel boligsameier i porteføljen 30. Vurdere mulighet for prisøkning på tjenester 31. Lage DM til borettslag/boligsameier med presentasjon av alarmtjenesten vår 32. Videreføre annonsering i ABBLs medlemsavis om alarmtilknytning av boligsameier, borettslag osv.

7 7 33. Iverksette innspill fra brannstyret om å samarbeide med eiendomsmeglere om markedsføring av alarmtjenesten 34. Videreføre alarm-annonsering i Budstikka for salg av boligalarmer 35. Videreføre alarmkampanjer på vår, høst og Åpne dager for salg av boligalarmer (øke brannsikkerhet i boliger) 36. Anbudsutlysning av installatørtjenesten Mål administrasjon: Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, regnskap og rapportering. Delmål administrasjon: 37. Sette i gang opplæring og bruk av MIN GAT som verktøy for ansatte i ABBV (link turnusprogram og lønnssystem) 38. Utvikle og oppdatere internt reglement for reiseoppgjør 39. Delta i forprosjekt vedr. ny versjon av Agresso sammen med Asker kommune 40. Oppdatering av administrasjonens rutinebeskrivelser 41. Anbudsutlysning av ABBVs bankforbindelse Mål vedlikehold: Bygninger, biler og utstyr i sikkerhets-og driftsmessig forsvarlig stand på en økonomisk gunstigst måte Delmål vedlikehold: 42. Hindre forfall innenfor et stramt budsjett 43. Sjekke leverandører og avtaler for å finne innsparingsmuligheter 44. Utbedre mangler iht. vernerunder 45. Oppfølging av prosjekt om brannstasjonsstruktur i Bærum kommune, inklusiv ny brannstasjon på Fornebu 46. Kvalitetsmessig oppfølging av leveranse av ny brannbil 47. Gjennomføre akuttreparasjoner på biler på vårt verksted på maks. 5 dager, forutsatt nødvendig delleveranser Mål HMS: Innrette arbeidsplassen slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til de ansattes sikkerhet, helse og velferd Delmål HMS: 48. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg

8 8 49. Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg 50. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte 51. Sette HMS på dagsorden i alle ledermøter og avdelingsmøter, i tillegg til AMU-møter 52. Revidere og få implementert instruks for bruk av kollegastøtte ennå bedre etter ulykker og hendelser 53. Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål. Ikke høyere samlet sykefravær enn i 2008 i en stram økonomisk periode 54. Følge opp handlingsplan for rekruttering av kvinnelige brannkonstabler 55. Markere 10-års jubileet for ABBV

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer