VIRKSOMHETSPLAN Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni Dimensjonering av beredskap og forebyggende arbeid skal bestemmes ut fra en risiko og sårbarhetsanalyse iht. 2-4 i dimensjoneringsforskriften (DF) Ansatte i brannvesenet skal ha nødvendige kvalifikasjoner iht. 7-1 (DF) Kommunene skal dokumentere at pliktene er oppfylt iht. 2-4 (DF) ØKONOMITABELL 2009, 2010 og 2011 GRIB Brann Feier Regnskap Budsjett Budsjett Ny brannbil på Jessheim HOVEDMÅL Ved forebyggende arbeid å påse at bygninger er forskriftsmessig vedlikeholdt og organisert for derved og være sikre å oppholde seg i, samt at det er lagt til rette for effektiv slokke og redningsinnsats. Opprettholde en effektiv beredskap med godt øvde og kompetente mannskaper som kan redde liv, hindre skade på mennesker, dyr, miljø og eiendom samt skape tillit og trygghet hos befolkningen. Side 1 av 13

2 RESULTATMÅL 1. Tilpasse beredskap og forebyggende arbeid til risikoen i regionen 2. Sikre kostnadseffektiv drift og god kvalitet på tjenesten 3. Opprettholde og øke kompetansen via utdanning og øvelser 4. Gi en forutsigbar styring av virksomheten med vekt på et godt HMS system og ha lønns og personalpolitiske retningslinjer inkludert i dette. 5. Gjennomføre feiing, tilsyn og informasjon i henhold til forebyggendeforskriften. Brannstasjonen i Nannestad NØKKELTALL Antall 13 objekt Antall objekter som skal ha tilsyn Antall røykløp totalt Antall røykløp som skal feies Antall røykløp som ikke er i bruk Antall boliger Antall boliger som skal ha tilsyn Antall innsatsplaner Sjekk av brannkummer (Ullensaker) Side 2 av 13

3 BESKRIVELSE AV DRIFTEN 2011 Stab I tillegg til ordinær drift vil ØRU s brannsamarbeidsprosjekt være en stor og spennende arbeidsoppgave for staben i GRIB. Alle lederne er utpekt til delprosjekter og skal innen mars måned levere rapporter til prosjektet. Disse delgruppene skal i første omgang registrere status på alle deltagerkommunenes brannvesen. Politisk behandling av prosjektets konklusjon kan også medføre endringer høsten Ullensaker kommune har fått et avvik fra arbeidstilsynet på hygiene og dette medfører at feiervesenet blir sterkt berørt både i ombyggingsfasen og etterpå.. Da det allerede i 2010 ble bestilt tilbygg til brannstasjonen med to kontorer i brakke, er vi i stand til å løse utfordringen innenfor dagens arealer. De to nye kontorene vil bli omprioritert og benyttet i sin helhet av feiervesenet. Samtidig oppnås da målet om tilfredsstillende og helsemessig gode garderobeforhold i feieravdelingen. Det åpnes også for mulighet til å ansette kvinner i dette yrket. HMS. Partene i arbeidslivet inngikk ny IA avtale og GRIB viderefører dette arbeidet. Det skal lokalt inngås ny avtale i samarbeid med de ansatte og setes mål for videre arbeid. I hovedsak dreier det seg om sykefraværsoppfølging og her er det utfordringer spesielt med kortidsfravær. Det er også inngått avtale med ny bedriftshelsetjeneste på Dal, som skal implementeres i løpet av mai måned. Vaktbil i Nannestad skal skaffes første halvår og er vedtatt finansiert med lånemidler. Brannsjefen mener finansiering kan drøftes etter at regnskapet for 2010 er kjent. Saksbehandler Judit Hagen har varslet sin avgang medio 2011 etter oppnådd aldersgrense og da hun innehar en sentral stilling i GRIB vil dette kunne påvirke staben negativt, i en overgangsperiode. Forebyggende avdeling Tilsyn med særskilte brannobjekter vil i 2011 bli utført i hovedsak som ordinært tilsyn, men alternative tilsynsformer som egenmelding, og tematilsyn vil også bli benyttet. Der det benyttes alternativt tilsyn skal brannsikkerheten ha vært dokumentert tilfredsstillende sist år, samt at det ikke skal ha skjedd vesentlige endringer siden forrige tilsyn. Dersom man hadde egenmelding sist år, skal man uansett ha ordinært tilsyn. Det kan også bli aktuelt med systemtilsyn hos større bygningseiere, hvor virksomhetens HMS rutiner blir gjennomgått. Samordnet tilsyn med andre HMS etater vil også være aktuelt. Fokus for tematilsyn i 2011 vil være: Oppfølging av forrige tilsyn, risikovurderinger, rømningssikkerhet, brannvernopplæring og øvelser, samt rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner og utstyr. Side 3 av 13

4 Det vil også bli gjennomført et utvalg tilsyn i objekter som oppbevarer meldepliktig mengde farlig stoff (eks. propan, bensin etc.). Hvis objektet er et særskilt brannobjekt, kan tilsynet i forbindelse med oppbevaring av farlig stoff bli årets tematilsyn. Mulighet for bistand og/eller observasjon ved brannøvelser, vil i år også bli vurdert i forhold til Plan for tilsyn. Kommunale virksomheter vil bli prioritert, men det legges også i år opp til å kunne tilby private virksomheter undervisning og praktiske øvelser. Ellers vil det bli kjørt kurs i varme arbeider og tilbudt undervisning til skoler ( 6-klasse opplegget ) og andre aktuelle. Det såkalte omsorgsprosjektet er i en sluttfase, men vil bli fulgt opp i nødvendig grad. Prosjektet er rettet mot hjemmetjenesten i våre tre kommuner i forbindelse med brannsikkerhet for hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, og er et ledd i en nasjonal satsning. Det vil bli utført saksbehandling vedrørende farlig stoff, fyrverkeri og bålbrenning, samt brannforebyggende informasjon i løpet av året, hvor åpen dag og aksjon boligbrann er en del av dette. Saksbehandling vedr. fyrverkeri (salg og oppbevaring), vil i 2011 bli noe mer tidkrevende, da alle utsalgsstedene må søke på nytt for neste salgssesong. Hovedårsaken til ny søknadsrunde er de store endringene som har skjedd i regelverket innen området de senere år. Per mangler det ca.1/2 årsverk på forebyggende avdeling i henhold til Dimensjoneringsforskriften. Målsetningen er likevel å utføre 100 % tilsyn, men da på bekostning av kurs, informasjon og øvelser. Lovpålagte oppgaver som tilsyn og deltakelse i sentralt initierte aktiviteter som aksjon boligbrann vil prioriteres. Det kan også bli aktuelt å benytte kvalifisert personell fra feiertjenesten til noen oppgaver. Avdelingen hadde store utskiftninger av personalet i slutten av 2010 (3 av 5 ansatte). Det vil derfor medgå mye ressurser til opplæring av nyansatte første halvdel En annen prioritert oppgave vil være økt samarbeid med bygningsmyndighetene i våre eierkommuner. Dette anses som en nødvendighet, både i forbindelse med å identifisere og føre fortegnelse over særskilte brannobjekt, men også i forbindelse med oppfølging av avdekkede forhold etter tilsyn som anses å være i strid med Plan- og bygningsloven. Videre er det en økende mengde tips fra publikum om antatt ulovlige boforhold etc. som må følges opp. Side 4 av 13 Åpen dag

5 Feiervesenet Feiervesenet er nå fullt bemannet og feiing og tilsyn er planlagt ut i fra behov. Opplæring av feiere uten svennebrev vil fortsette i Boligtilsyn er planlagt i utpekte områder. Det avsettes 30 min til hvert tilsyn. Når vi ikke kommer til går denne tiden til spille. I og med at tilsyn må varsles er dette et problem. Det vil fortsatt være en utfordring å få ned sykefraværet i feiervesenet. Økningen i antall boenheter og skorsteiner har siden GRIB ble etablert vært fra pipeløp til med samme bemanning. Fra 2011 har vi styrket bemanningen med en ½ stilling. Feiervesenet ser fram til å få lagt alle objekter inn i en base. Dett vil lette vårt arbeid betraktelig. Det er fortsatt ikke mulig med kobling mellom kontorsystem og komtek. Feiervesenet må jobbe i to adskilte systemer noe som er tidkrevende og lite oversiktlig. Gebyrer i 2011 nærliggende kommuner Feiing MVA sum Tilsyn Total 2011 inkl. mva Gjerdrum kr 198,00 25 % kr 49,50 kr 132,00 kr 379,50 Nannestad kr 256,00 25 % kr 64,00 kr 110,00 kr 430,00 Ullensaker kr 171,00 25 % kr 42,75 kr 113,00 kr 326,75 kr 378,25 Snitt GRIB Nes kr 313,00 25 % kr 78,25 kr 391,25 Eidsvoll kr 194,00 25 % kr 48,50 kr 155,00 kr 397,50 Hurdal kr 341,00 25 % kr 85,25 kr 426,25 Skedsmo kr 431,00 25 % kr 107,75 kr 538,75 Side 5 av 13

6 Beredskapsavdelingen Beredskapen skal dimensjoneres, øves og utrustes i tråd med den risiko som er i regionen. Etter gjennomført risikoanalyse på objektsnivå kom det ikke fram forhold av betydning som påvirker beredskapen. Det som har kommet etter at denne risikoanalysen ble sluttført er flere store lagerbygg der beredskapen må inn og vurdere om disse byggene vil få konsekvenser for vårt utstyr og mannskaps behov. Det er utarbeidet utskiftningsplan og investeringsplan for beredskapsutstyr for de neste 10 årene, slik at vi i har en fornuftig utskifting av biler og utstyr lagt inn i denne planen. For år 2011 er det lagt inn utskifting av utrykningslederbilen i Nannestad. Bortsett fra denne bilen er det ikke lagt inn andre store utskiftinger/ investeringer. Det er utarbeidet innsatsplaner på alle objekt som har brannalarm med overføring til 110- sentralen, men her kommer det stadig endringer slik at vi også i 2011 vil jobbe videre med dette, samt en enda tettere oppfølging med kundene for og få ned antallet utrykninger på unødige alarmer. Ved innføring av nytt nødnett vil dette kreve mye ressurser fra avdelingen i form av kurs, opplæring og implementering. Avdelingen vil første halvår 2011 få en betydelig oppgave med utredning av samarbeid med våre nabobrannvesen. Sammøvelse Sammøvelse Side 6 av 13

7 Resultatmål og tiltak Resultatmål 1: Tilpasse beredskap og forebyggende arbeid til risikoen i regionen Krav til måloppnåelse: Forebyggende forskriften 3-2 og dimensjoneringsforskriften 2-4 Resultatkoder fylles ut ved rapportering, h.h.v og 3. kvartal 2011 Nr Tiltak Kostnad Frist Ansvar Resultat kode Forslag til retting: Reviderte tiltak / omdisponering av ressurser / ansvar 1.1 Kartlegge og registrere nye særskilte brannobjekter i våre kommuner Avd. l. F 1.2 Risikovurdere nye særskilte objekter i de tre kommunene Avd. l. F 1.3 Vurdere beredskapsutstyr/ skogbrannberedskap/ Røykdykkerutstyr Avd. l. B 1.4 Implementere nytt nødnett Avd. l. B 1.5 Utrede samarbeid med ØRU kommunene Brannsjef ØRU 1.6 Hvordan tilpasse beredskapen til nye store lagerbygg Avd. l. B Kommentarer til måloppnåelse: Tiltaket i punkt 1.4 er avhengig av utbyggingstakten til staten Resultatmål 2: Sikre kostnadseffektiv drift og høyere kvalitet på tjenesten i GRIB Krav til måloppnåelse: Forebyggende forskriften 3-2 og dimensjoneringsforskriften 2-4 Nr Tiltak Kostnad Frist Ansvar Resultat kode 1.1 Sette ny utrykningsleder bil i drift i.h.t utskiftingsplan Avd. l. B 1.2 Gjennomføre kumkontrroll etter avtalen med Ullensaker kommune Avd. l. B 1.3 Kartlegge behov for ytterligere innsatsplaner Avd. l. B 1.4 Relokalisering av feiervesenet (ny kontorbrakke og ny garderobe) Brannsjef 1.5 Utrede nytt telefonsystem og tidsregistrerings system Brannsjef 1.5 Oppdatere innsatsplaner Avd. l. B 1.6 Utrede implementering av synkron base for Kom Tek Feiermester Kommentarer til måloppnåelse: 1.4 Avhenger av Komei (Ullensaker kommune) Resultatkoder fylles ut ved rapportering, h.h.v og 3. kvartal 2011 Forslag til retting: Reviderte tiltak / omdisponering av ressurser / ansvar Side 7 av 13

8 Resultatmål 3: Krav til måloppnåelse: Dimensjoneringsforskriftens 7. Sikre og øke kompetansen via utdanning og øvelser Nr Tiltak Kostnad Frist Ansvar Resultat kode 1.1 Kurs på brannskolen i henhold til opplæringsplan for beredskap Avd. leder beredskap 1.2 Kurs på brannskolen i henhold til opplæringsplan for forebyggende/ feiervesenet Avd..l. F 1.3 Øvelser internt i henhold til øvelsesplan Avd. l. B 1.4 Kurs i praktisk økonomi (2.dager) Brannsjef 1.5 Internopplæring i data bruk ihht. Brukernes behov for beredskapsavdelingen Avd..l. B Kommentarer til måloppnåelse: De fleste kurs i opplæringsplanen avhenger av plass ved brannskolen. Resultatkoder fylles ut ved rapportering, h.h.v og 3. kvartal 2011 Forslag til retting: Reviderte tiltak / omdisponering av ressurser / ansvar Resultatmål 4: Krav til måloppnåelse: Gi en forutsigbar styring av virksomheten med vekt på lønns og personalpolitiske retningslinjer inkludert i HMS systemet. Nr Tiltak Kostnad Frist Ansvar Resultat kode 1.1 Revidering av stillingsvurderingssystemet samt lønnspolitiske retningslinjer Brannsjef 1.2 Revidere reiseregulativ Brannsjef 1.2 Revidere HMS systemet med årlig gjennomgang Brannsjef 1.3 Gjennomføre tiltak for å redusere sykefraværet Brannsjef 1.4 Videreføre tiltak etter arbeidsmiljø undersøkelsen Brannsjef Kommentarer til måloppnåelse: Resultatkoder fylles ut ved rapportering, h.h.v og 3. kvartal 2011 Forslag til retting: Reviderte tiltak / omdisponering av ressurser / ansvar Side 8 av 13

9 Resultatmål 5: Gjennomføre tilsyn og informasjon. Krav til måloppnåelse: Forebyggendeforskriften 5-2. Resultatkoder fylles ut ved rapportering, h.h.v og 3. kvartal 2011 Nr Tiltak Kostnad Frist Ansvar Resultat kode 1.1 Tilsyn med særskilte brannobjekt Avd. l. F Lav bemanning 1.2 Informasjon og brannverntiltak mnd. temaer: 1. Statistikk 2. Informasjon 3.Fyrverkeritillatelser 4.Bråtebrann 5. Skogbrann og bål 6.Grill og propan 7.Redningsvester 8.Brannøvelser i hjemmet 9.Brannverndagen 10.Ildsteder og fyringsteknikk 11.Tilsyn med kjøpesenter og Aksjon boligbrann 12.Røykvarslerdagen 1 desember Avd. l. F 1.3 Feiing av skorsteiner ant Feiermester Lav bemanning 1.4 Boligtilsyn 4100 boliger, informasjon Feiermester Lav bemanning Kommentarer til måloppnåelse: 1.1 Hovedvekt blir lagt på lovpålagt tilsyn. 1.4 Boligtilsyn vil ha prioritet og behovsprøvingen må sees i sammenheng med dette. Forslag til retting: Reviderte tiltak / omdisponering av ressurser / ansvar Resultatkode: Ved evaluering skal følgende koder benyttes og fylles inn aktuell kolonne (ved rapportering h.h.v. 2 og 3. tertial skal resultatkoden fra tidligere rapportering fremkomme). 1 = Aktiviteter er i rute, vi kommer til å nå målet 2 = Aktiviteter er ikke i rute, men vi kommer til å nå målet 3 = Aktiviteter er ikke i rute, og vi kommer ikke til å nå målet Dersom denne koden er meldt skal det oppgis hvilke forslag som foreligger for reviderte/nye tiltak eller omdisponering av ressurser/ansvar. Side 9 av 13

10 Side 10 av 13

11 Side 11 av 13

12 Side 12 av 13

13 Side 13 av 13

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer