BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BFO's innspill til Stortingsmelding om brann"

Transkript

1 BFO's innspill til Stortingsmelding om brann Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen

2 Bakgrunn Møte med Justisdrept Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum», inndelt med byggenes ulike faser: som plan- byggefase med interaksjon til PBL (KRD) driftsfase med beboere, produkter og kvalitet i forhold til brannsikkerhet ekstern beredskap med utrykningstid, innsatsforhold og etterforskning BFO's fokus vil være å forsøke å danne et bilde av arbeidssituasjonen som bransjen har. 16/04/07 Innspill til St.m. 2

3 Bransjens organisering og virke Endringene og bransjens utvikling fra 1990 dd. Brannvesenets tradisjoner DSB's styring av i forhold til ulike aktører iht. JD's tildelingsbrev. Endringen i PBL 1997 Byggherrens forhold til lov og forskrift, sanksjoner og forskjellig myndighetsutøvelse i de ulike samfunnsektorer. BFO tror et nytt og sterkere fokus på samhandling og helhetlig tenking mellom alle aktører innen brann- og redningssektoren er viktige faktorer å arbeide med. 16/04/07 Innspill til St.m. 3

4 Plan og byggefase Dimensjonering av brannvesen vs. TEK 7-28 Universell utforming For organisering av byggeprosjekter foreslåes Ansvarlig prosjekterende for sikkerheten i et byggverk kan underlegges et byggherreansvar gjennom byggherre forskriften eller ved innføring i PBL direkte. Det kan gies sterkere føringer på ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for brannteknikk gjennom PBL, særlig ved uavhengig eller overordnet kontroll av utførelse. 16/04/07 Innspill til St.m. 4

5 Plan og byggefase forts... Brannvesenet kan gies tilstrekkelig myndighetsrolle til å være godkjenningsinstans før man innvilger brukstillatelse eller ferdigattest, slik at man sikrer at byggverket er utført iht. prosjektering utover den kontrollfunksjonen aktørene i byggeprosessen utøver. Denne rollen bør utøves i egenskap av tilsyn. (Dette må sees i sammenheng med våre anbefalinger om endringer i Dim.forskriften). 16/04/07 Innspill til St.m. 5

6 Plan og byggefase forts... Brannvesenets rolle ved ferdigstillelse med forberedelse for tilsyn og kontroll. tilfredsstillende dokumentasjon på konseptnivå med tegninger av grunnleggende branntekniske forhold for å oppnå sikker og effektiv innsats ved brann. (ikke ment som ansvarlig for å godkjenne løsninger, men som grunnlag for å kunne foreta senere tilsyn- og beredskapsoppgaver, noe som bør være en hovedmålsetting for brann- og rednings etatene.) Jfr. Tilsynsveilederen. dataoverføring til beredskap som grunnlag for innsats og beredskapsledelse (teknologisk mulig i TETRA). objekt- og risikoregistrering samt registrering av modell for fremtidig tilsyn- og kontrollarbeid ved objektet. 16/04/07 Innspill til St.m. 6

7 Driftsfase FOBTOB og FOBTOT gode forskriftsverk som burde gitt et bedre resultat. Anbefaler å utforme forskrifter mer i retning av funksjonsbasert regelverk. Tidligere regelverk har vært med å hindre utviklingen av ny teknologi og bedre løsninger på installasjoner og utstyr. 16/04/07 Innspill til St.m. 7

8 Håndhevelse av BL og Forebyggende forskriften BFO mener vi må ha langt større fokus på den forebyggende rollen ved landets brannvesen Innholdet og utøvelsen av tilsyn er ofte for dårlig Mangler juridisk kompetanse Store forskjeller fra brannmyndighetenes tilsynsutøvelse og praksis sammenliknet med andre overtredelser av regelverk. Politi- og veimyndigheter Arbeidstilsyn Mattilsyn Likningsmyndigheter 16/04/07 Innspill til St.m. 8

9 Håndhevelse av BL og Forebyggendeforskriften forts... Endringer i Dimensjoneringsforskriften anbefales. det skal foreligge et strengere kompetansekrav til utøvelse av tilsyn det skal være en viss størrelse på forebyggende avdeling for å utøve tilsyn for å tilfredsstille de større kompetansekrav og oppnå et tilstrekkelig godt fagmiljø i kommunale tilsyn. tilsynet må sammenstilles med forskjellig fagkompetanse. F.eks. minimum fagkompetanse innen brannteknikk, bygningsteknikk, vvs-teknikk og elektro i tillegg til juridisk kompetanse dersom tilsynet skal fremstå som en faglig kontrollinstans slik den fungerer i dag. mindre kommuner som ikke har kompetanse eller tilstrekkelig antall minimum av stillinger (f.eks. 5 heltid i tillegg til leder) i sin forebyggende enhet skal sørge for sammenslåing av tjenestene med andre kommuner eller kjøp av tjenester fra andre kvalifiserte aktører. 16/04/07 Innspill til St.m. 9

10 Eiendom - en av landet største verdier. Hva med eiers plikter og ansvar. Foretak, organisert virksomhet og selskaper Anbefaler tilsvarende forpliktelse som rapporteringsplikten for aksjeselskaper Private eiendommer og boliger Utvidelse av feiertjenesten til å bli et mer omfattende Tunneler og anlegg Habilitetsproblematikk i forhold til vei- og jernbanemyndighet. (Aktualisert ifm. pågående debatt om Veidirektoratets rolle i forhold til Vestfold-tunnelene.) Manglende myndighetsutøvelse i forhold til uavklarte akseptkriterier på risiko 16/04/07 Innspill til St.m. 10

11 Ekstern beredskap, innsatstid og bemanning. Prinsippet som ble innført ved FOBTOB er etter vår oppfatning i hovedsak forlatt Man skulle sørge for at eiere hadde ufravikelig ansvar og at de skulle dokumentere sikkerheten til myndighetene. Dette hadde to formål; å ha oversikt over bygget og dets innhold, å ha tilstrekkelig informasjon om farlige opplag og forhold som hadde betydning for den slokke- og redningsinnsats som skulle utøves 16/04/07 Innspill til St.m. 11

12 Etterforskning og bruk av sanksjoner. For lite kunnskap om sammenhenger mellom branntilløp og omfang av branner i forhold til svikt som følge av Feil og unnlatelser på dokumentasjon og svikt på teknisk vedlikehold påtales sjelden. Iflg. DSB's rapport om tilsyn (HR2112) at kommunene gjennomfører mer enn 85% tilsyn i særskilte brannobjekter. BFO har grunn til å tro at det i de fleste kontrollerte objekter ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at sikkerheten er tilfredsstillende, hverken teknisk eller organisatorisk. Det anbefales at det settes i verk en utredning for å få klarhet i hvor mange tilsyn som fører til pålegg eller sanksjoner, 16/04/07 Innspill til St.m. 12

13 Etterforskning og bruk av sanksjoner forts... Det anbefales å gjennomføre en studie på i hvilken grad det faktisk er tilfredsstillende kvalitet i de eiendommene det utføres tilsyn på, og om brudd på forskriftene fører til pålegg eller sanksjoner, og videre om pålegg ved tilsyn blir fulgt opp i saksbehandlingen. BFO frykter at de betydelige ressurser som blir nedlagt ved kommunale tilsyn ikke står i forhold til den forventning myndighetene har. 16/04/07 Innspill til St.m. 13

14 Videre prosess oppfølging mot Justisdept., DSB og BE m.fl. ønsker å arrangere møter og arrangementer med andre organisasjoner og instanser for å belyse bransjen sitt syn ytterligere. Håper å oppnå engasjement i bransjen og bli engasjert av myndigheter eller andre organisasjoner for å arbeide videre med problemstillingene. Informere flest mulig om saken og søke oppmerksomhet Følge arbeidet og spesielt delta i behandlingen av Stortingsmeldingen når denne blir fremlagt. 16/04/07 Innspill til St.m. 14

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet?

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Tanker og synspunkter omkring hvordan ny forskrift vil bedre brannsikkerheten i eksisterende bygg. Brannvernkonferansen 2015 Jon Børge Horneland, Leder forebyggende

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer