Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Hovedutvalget for drift og miljø godkjenner forslaget til målsetninger i pkt.3 for 2009 ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Årsplan 2009 Andre saksdok.: Bakgrunn: Kommunen har i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, 2-3 Årling melding om brannvernet, plikt til å sende skriftlig melding til direktoatet om brannvernet i kommunen foregående år. Meldingen er oversendt direktoratet, og oppfyller kommunens plikt i henhold til forskrift. Samtidig ønsker brannvesenet å gi hovedutvalget en orientering om aktiviteten i fjor, med mål og måloppnåelser.

2 Alta brann- og redningskorps 2. Tjenester og oppgaver i avdelingen Beredskapseksjonen Beredskapsavdelingen består totalt av 13 fulltidsstillinger i utrykning, 1 leder beredskap og 8 deltidskonstabler. Til enhver tid er 3 mann kasernert på brannstasjonen, og 2 deltidsmannskap har hjemmevakt. I tillegg er overordnet befal på hjemmevakt. I distriktene Langfjord, Talvik, Nyvoll, Komagfjord samt Kvalfjord har vi frivillig brannvesen på i alt 31 personer. Denne styrken har førsteinnsatsen inntil hovedstyrken fra Alta ankommer. Utrykninger Brannvesenet Utrykninger 199 Herav brann i bygning, fly eller skip 19 Herav unødvendige/falske alarmer 95 Herav trafikkulykker 24 Herav andre branner 45 Herav annen assistanse 16 Dykkertjenesten Dykkerøvelser gjennomføres en dag pr. måned for dykkerne. Kostnader her ligger på ca 65000,- i året og belaster brannvesenets overtidsbudsjett. Forebyggende seksjon Forebyggende avdeling har vært bemannet med 0,9 årsverk til ledelse (i henhold til dimensjoneringsforskriften). Øvrig bemanning: 1 branningeniør. 1 feiermester 2 feiere. 1 feierlærling. Tilsyn Forebyggende seksjon var i perioden oktober 2008 mai 2009 bare besatt av leder forebyggende. Brannsjefen sluttet i oktober og daværende leder forebyggende ble først konstituert brannsjef og deretter fast ansatt som brannsjef i desember. Branningeniøren ble konstituert seksjonsleder forebyggende. I mai 2009 ble Roger Thorsen ansatt som leder ved forebyggende seksjon. Alt dette har medført at fokuset gjennom året har vært å få tilsynene gjennomført. Andre oppgaver er blitt noe nedprioritert. Brannvesenet har i 2009 gjennomført tilsyn i alle 13 bygg, med unntatt av Statens Vegvesen bygg. Samlet gjennomføringsprosent er dermed nesten 100 % oppnåelse.. Totalt hadde vi 106 bygg det skulle føres tilsyn med. Dette med ulike tidsintervaller fra 1 4 år. Tilsynsprosenten ligger godt over landsgjennomsnittet. Målet med tilsyn er at eier/bruker skal få større forståelse for brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv, helse og verdier i eget bygg.

3 Feiervesen Feiervesenet 2009 Bestilte piper/feiing 6013 Antall feide piper 2189 Fyringsforbud Uttak sot liter 1205 Kontroll av røykvarsler Kontroll av håndslokkere Fresing av bekksot Tilsyn 398 Kamerakontroll 3. Mål og måloppnåelse Mål for 2009 Måloppnåelse i 2009 Feiing av private / kommunale bygninger Tilsyn i private boliger Feiervesenet har i 2009 registrert varsling -feiing til 86 % av pipeløpene. Det ble i 2009 arbeidet med registrering av feiehyppighet i boliger som del av innføring av behovsprøvd feiing. Distrikter blir feid hvert år og boligbyggelag hvert 2. år. Vurderingen blir gjort ved utført feiing og tilsyn av feiepersonell opp i mot fyringsmønster og sotmengde i bygningene/pipene. Feiervesenet har 3 feiere der en har fagutdanning. En av feierne har i løpet av høsten 2008 gjennomført teoriutdannelsen ved Norges brannskole. Han vil i juni 2010 gå opp til fagprøve. Det ble i 2009 oppstart av tilsyn i private boliger som et prøveår. Det har vist seg å være et viktig brannforebyggende tiltak hvor hovedsakelig fyringsanlegg er kontrollert. I forbindelse med feiing og tilsyn blir det gjennomført kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere og gitt informasjon om riktig fyring slik at det skal unngås pipebrann. Tilsyn i private / kommunale 13 bygg Brannvesenet ved forebyggende seksjon har i 2009 gjennomført nesten tilsyn i alle av registrerte brannobjekt med unntak av ett (1) objekt. Dette var statens vegvesen v/biltilsynet. Ingen kunne stille som representant ved tilsyn tross flere forsøk fra brannvesenets side. Kurs/ brannvern Det ble i 2009 gjennomført 2 brannvernleder kurs med 60 deltakere. Og 2 kurs i varmearbeider for kommunale og private deltakere. Det er i tillegg utført kurs/informasjonsarbeid/brannteknisk bistand ved barnehager, skoler og institusjoner for å ivareta brannsikkerheten. Forebyggende seksjon med feiervesenet har også deltatt på Miljø og brannforebyggende konferansen og seminar vedrørende sikring av kirkebygg. Fyrverkeri saksbehandling / kontroll Det ble også foretatt kontroll av salgslokaler som hadde fått tillatelse til salg av pyroteknisk vare. Totalt var det i Alta tettsted 8 som hadde fått tillatelse til oppbevaring og salg av fyrverkeri. Motivasjons- og informasjonstiltak Motivasjons- og informasjonstiltak rettet mot publikum er en lovpålagt oppgave for brann- og redningskorpset. Dette er oppgaver som hos oss hovedsakelig er tillagt forebyggende seksjon. Disse oppgavene løses gjennom kurs og øvelser.

4 I 2009 har vi også gjennomført flere brannkurs for ansatte på barnehager, hotell og sykehjem. Særlig har vi hatt gode erfaringer med å arrangere papir øvelser. Dette har engasjert deltakerne mer enn ved tradisjonelle øvelser. Brannvesenet har også vært med på å gjennomføre øvelser ved flere 13 bygg. Brannvesenet var også med på følgende landsomfattende kampanjer: Åpen dag på brannstasjonen der det var mellom besøkende. Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomføret en kontroll av brannsikkerheten i 100 boliger. Røykvarslerkampanje rettet mot boliger. Årlig plan for brann Det var for 2009 utarbeidet en årsplan for beredskap og forebyggende. Beredskap gjennomførte årsplanen som forutsatt. Med unntak av avansert røykdykking og noe redusert øvelse med distriktene. Forebyggende har gjennomført alle punkter i årsplanen. Forebyggende ved feietjenesten har gjennomført alle punkter, og arbeider videre med fokus på HMS. Kontroll av slokkeutstyr Brannvesenet ved beredskapsseksjonen gjennomføret kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr ved særskilte brannobjekt. Vernerunder / handlingsplan Gjennomført Vakthold kommunale bygg Brannvesenet ved beredskapseksjonen gjennomfører vakt runder ved flere kommunale bygg. Vaktrundende gjennomføres på kvelds og nattestid. Medarbeidersamtaler Gjennomført Forebyggende prosjekt Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet. Distrikt oppfølging/øvelser Distriktene har delvis gjennomført øvelser for RVR RVR tjenesten hadde 50 utrykninger til kommuner i Finnmark, inkludert egen kommune, og Nord-Troms. Øvelse med andre brannvesen/industri Vi har gjennomført varmrøykdykker øvelse med Karasjok, Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy kommune samt NCM. Her er Avinor sitt anlegg benyttet. Beredskap har gjennomført og hatt ansvaret for gjennomføring av IUA øvelse i Alta med 2 temaer, farlig gods ulykke og oljeutslipp i sjø Beredskap har også deltatt på en IUA lederøvelse i Hammerfest Her var det fokus på stabsarbeid.. Dette er en samøvelse med andre kommuner i IUA og Kystverket. I tilegg har vi gjennomført en fly havari øvelse med Avinor samt slokkeøvelser for vaktselskap, bensinstasjoner, videregående skoler. Vaktmesteroppgaver i Rådhuset Gjennomføres fortløpende. Objektsyn og innsatsplaner Innsatsplaner (objektsyn) er det i år gjort ferdig ca 10 stk stk planer er revidert. Objektsyn er et systematisk arbeid for innsamling og lagring av informasjon om objekter som kan tenkes å medføre

5 Kum ettersyn Bistand til andre Drift av dykkertjenesten Utarbeide/vidreutvikle øvelseprosedyrer forhøyet risiko for innsatspersonell under brann og ulykkeshendelser. Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brannkummer. Brannvesenet har i forbindelse med prøvetaking av grunnvanns tilsig fra Møllelva- Kåfjord bistått med pumping av vann fra sjø til elv. Brannvesenet har også benyttet brannbilen til transport av vann til Korsnes Se eget avsnitt. Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, og å revidere eksisterende rutiner... Dette gjelder både for beredskapsavdelinga og forebyggende avdeling. Dette arbeidet skal både sikre vår egen helse-, miljøog sikkerhet, samt være en kvalitetssikring ovenfor publikum. Web baserte rutiner opp mot 110 sentralen i Hammerfest er gjennomført i Kurs, Norges brannskole En person på grunnkurs, 8 uker, kostnadene har han dekket selv. En person på beredskapsutdanning trinn II, 6 uker En person på etterutdanning forebyggendekurs 2 uker Yrkeslærekurs i feierfaget DEL II, 4 uker. Avansert røykdykking, øvelser Ikke gjennomført i 2009 Prosjekt 2009 Vaktlagene har jobbet og gjennomført sine prosjekt oppgaver Lag A Brann i høyspent og trafo. Lag B: Omsorgsboliger. Lag C Lift og lag D driftsbygning i landbruket. Revisjon av HMS system Det har i 2009 ikke vært gjennomført revisjon av HMS systemet for beredskap og forebyggende seksjon. 4. Utfordringer Vi har i løpet av året hatt flere sykemeldinger som har medført en del bruk av overtid og flere vikarer enn vanlig for å dekke opp beredskapen, spesielt i forbindelse med ferieavviklingen. Overbefalsvakta har i store deler av år av året vært fordelt på kun 3 personer, som følge av kursvirksomhet samt at Tor Inge har sluttet, og at den nye branningeniøren ikke begynte i overordnet vakt før 1. september. I tillegg var leder beredskap på Norges brannskole for å gjennomføre BEF II. Dette er en meget stor vaktbelastning. Det stilles en rekke krav til den kompetansen som hver enkelt i brannvesenet skal ha. Dette har det vært arbeidet aktivt med i en årrekke, og er et satsingsområde generelt. Det foreligger en utdanningsplan for personellet i brannvesenet. Brann- og redningskorpset er i en positiv utvikling, både når det gjelder kompetanse og utstyr. Av bemanningsbehov fremover er det forebyggende avdeling som har høyest prioritet, herunder tiltak i forhold til kompetanseheving i feiervesenet, samt at vi er underbemannet med 0,9 årsverk til tilsyn. Høring/merknader:

6 Økonomiske konsekvenser: Vurdering:... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Årsmelding 2013 For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 1 KRISTIANSANDSREGIONEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding 2013 1 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2013... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer