Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet."

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Med bakgrunn i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 9 og 10, samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2-4 Dokumentasjon, vedtas forelagte dokument Dokumentasjon av brannvesenet med tilhørende risikoog sårbarhetsanalyse som kommunens overordnede og styrende dokumentasjon vedrørende organisering og dimensjonering av brannvesen. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentet erstatter tidligere brannordning av Kommunen som offentlig brann- og redningsmyndighet ivaretar med dette sine plikter i forhold til regelverket, samtidig som kommunens innbyggere har en tilpasset beredskap i ryggen. Denne dokumentasjonen skal revideres ved vesentlige endringer i forutsetningene for dimensjoneringen, og senest hvert 4 år. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Vedlegg A: Dokumentasjon av brannvesenet Vedlegg B: Kartlegging av brannrisiko i Alta kommune, risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 1: Objektliste særskilte brannobjekter Vedlegg 2: Liste over lager av brann- og eksplosive varer Vedlegg 3: Kart over vannkapasitet i ledningsnettet Vedlegg 4: Excel regneark inneholdende Brannfrekvens 5 år, Brannstatistikk, Sannsynlighet/konsekvens og GAB data. Vedlegg 5: 3T analyse Vedlegg 6: Mappe med saksfremlegg og delegasjonsreglement Vedlegg 7: Kurs og kompetanse oversikt og plan (Excel regneark)

2 Vedlegg 8: Innholdsfortegnelse HMS-system Vedlegg 9: Utstyrsoversikt. Vedlegg 10: Bistandsavtale Loppa kommune Vedlegg 11: Bistandsavtale Avinor, Alta lufthavn Vedlegg 12: Avtale om nødalarmering, 110-sentralen for Finnmark Andre saksdok.: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) Bakgrunn: Kommunen skal kunne dokumentere at dimensjoneringsforskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles. Denne dokumentasjoen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, og er kommunens dokumentasjon ovenfor sentral tilsynsmyndighet (DSB). Jfr. dimensjoneringsforskriftens 2-4 Dokumentasjon. Gjeldende brannordning er fra Denne er langt på vei utdatert, både som følge av endringer i samfunnet (folketall, aktivitet og bebyggelse) og også i forhold til interne omorganiseringer i brannvesenet. Begrepet Dokumentasjon av brannvesenet erstatter tidligere Brannordning. Alta brann- og redningskorps har i 2006 utarbeidet ny dokumentasjon, som er basert på de nye kravene i brannloven av Dokumentasjon av brannvesenet 2006 erstatter brannordningen fra 1998, og vil være et styrende dokument for brannvesenets organisering, utrustning og bemanning i årene som kommer. Dokumentet forutsettes revidert ved vesentlige endringer, og brannsjefen anbefaler en revisjon senest hvert 4. år. Høring/merknader: Dokumentasjon av brannvesenet skal oversendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vurdering: Utviklinga i Alta går fort. Dette medfører også endringer i de utfordringene brannvesenet må påregne og stå ovenfor. Det er derfor nødvendig å tenke fremover, og være forberedt på det endrede risikobildet. Særlig med tanke på høyhusbebyggelse, og med det mer kompliserte røykdykker innsatser. I tillegg er det nødvendig å være bevisst på avstandene i Finnmark, og med det den begrensede muligheten for bistand ved større branner. Dette stiller store krav til effektiviteten av 1.innsatslaget, som må sørge for at brannen så tidlig som mulig kommer under kontroll og holdes innenfor en størrelse som egen beredskap kan håndtere. Forebyggende tiltak får en enda større prioritet, og styrkes i forhold til kapasitet til oppgaver utover lovpålagte tilsyn. Herunder motivasjon, informasjon og brannteknisk byggesaksbehandling. Det foreligger et stort potensial i forebygging, både mot private boliger og andre virksomheter. Påviste forhold i risikokartlegginga,

3 Langt fra aktuell bistand, egen beredskap må ta høyde for å håndtere alle hendelser med egen kapasitet. Høy aktivitet i lokalsamfunnet (tilflytting, utvidede tilbud). Et raskt økende folketall, tettsted i dag ligger på oppunder inkludert studenter. Raske endringer i infrastruktur (høyhusbebyggelse og fortetting) Mer kompliserte innsatsobjekter, herunder også mer avanserte røykdykkerinnsatser og oppgaver som evakuering av boligkomplekser. Helseinstitusjoner med behov for bistand ved evakuering. Helseinstitusjoner lokalisert langt utenfor tidskravet (10.minutters regelen) Vannforsyning i deler av tettstedet er svak. Høyere brann- og utrykningsfrekvens enn landsgjennomsnittet. Det er med disse forholdene ikke troverdig at forskriftens minimumsbemanning er godt nok til å ivareta utfordringene beredskapsstyrken i dag, og i overskuelig fremtid, er stilt ovenfor. Det er derfor minimum behov for å opprettholde dagens bemanning. Det totale risikobildet heller mer mot å gå for en full kasernering med 4 mann, dette både med hensyn til eksisterende risikobilde og med hensyn til den uviklinga som pågår i Alta og i denne sammenheng yte best mulige tjenester ovenfor kommunens innbyggere. Risikovurderinga viser at det ikke kan forventes at brannvesenets beredskap skal være i stand til å hindre totalskade i alle branner. Å løse utfordringer påvist i innsatsscenariene vil kreve en kasernering av flere lag (8-12 mann); en investering i beredskap som ikke er mulig for en kommune på størrelse med Alta. Dette er beredskapsnivåer som økonomisk sett bare kan løses av de større byene. I dag er brannvesenet bemannet med 3-mannslag døgnkasernert (1 utrykningsleder, 2 brannkonstabler) samt 1 konstabel på hjemmevakt. Overordnet befal kommer i tillegg og er også på hjemmevakt. Den ideelle bemanningen for Alta brannvesen er uten tvil kasernering av et 4-manns vaktlag, samt 1 deltidsmann på hjemmevakt som støttestyrke for lift. Optimal utrustning ved hovedstasjonen er to brannbiler, lift og tankbil. Den beste bemanning for forebyggende avdeling er to branningeniører, i tillegg til leder, for å ivareta forebyggende tiltak utover tilsyn som informasjon, motivasjon og brannteknisk byggesak. I spørsmål om dimensjonering vil en være nødt til å gjøre en avveining mellom kostnadene ved å opprettholde en beredskap, og hvilke tap samfunnet må forvente å leve med. Med tanke på investeringene som er nødvendig, vil en utrustning og bemanning for å ivareta disse utfordringene representere et stort kostnadssprang for kommunens budsjett. Brannsjefen vil derfor, med avveiing mellom påvist behov og kostnadseskalering, anbefale en trinnvis opptrapping mot en full kasernering som beskrevet i konklusjonsdelen i Et sammendrag av denne er som følgende: Beredskapsmessige tiltak 0-3 år: Det innarbeides i budsjett for beredskap en ordning for høynet vaktberedskap helligdager, høytider og perioder når det eller forventes lavt oppmøte fra frivakt.

4 Deltidskorpset pålegges røykdykkeroppgaver, og gis nødvendig opplæring/utdanning. Det opprettes depotstyrke på Årøya. 4-6 år: Opprettes to dagkasernerte konstabelstillinger. Dette gir en bemanning på 4 mannskaper (vaktlag) +1 mann (sjåfør lift) kasernert på dagtid år: Opprettes to brannkonstabel stillinger til. Gir full kasernering av 4 mann døgnkontinuerlig. Deltidskorpset reduseres fra 8 til 4 mann. Forebyggende tiltak 0-3 år: Forebyggende seksjon styrker satsing på informasjons- og motivasjonstiltak. 4-6 år: Det opprettes ytterligere en branninspektør/ingeniør stilling. Forebyggende seksjon kan øke tilsynsaktivitet og informasjonstiltak utover minimumskravet, og styrke satsingen på eksterne kurs og opplæring i særskilte brannobjekter. Feiervesenet satser mer på tilsyn i bolig år: Det forventes at antall boenheter har økt vesentlig. Det må opprettes en stilling til som feier, for å opprettholde kapasiteten på feiing og tilsyn i bolig. Spesifikke tiltak til risikoobjekter Døgnenheten Jansnes: Slokkevannstilgangen utredes, og brannvesenet anbefaler å bruke Åsvannet som kilde for uttak av slokkevann ved DPS Jansnes. Det stilles krav om sprinkling/slokkeanlegg i bygget. Kåfjord sykehjem: Det stilles krav om sprinkling/slokkeanlegg i bygget. Polyfemos: Propangassen må flyttes ut av produksjonslokalene og inn i eget skur/anlegg som sikrer at flaskene ikke utsettes for varme. Rica hotell: Det stilles krav om stigerørsledning. Park hotell: Det stilles krav om stigerørsledning. Betania bo- og dagsenter: Betania må brannseksjonere ventilasjonsrom i loftsetasjen for å forhindre rask spredning av brann som kan oppstå i blant annet viftemotorer osv. Vertshuset eldresenter: Det stilles krav om sprinkling/slokkeanlegg i beboelsesdelen av bygget. Alta produkter: Det stilles krav om adresserbart brannalarmanlegg og røykluker. Denne tiltaksplanens trinn 1, 0-3 år er i stor grad allerede ivaretatt med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i PS 65/06 om Høyhus og brannvesenets innsatsmuligheter. Vedtaket innebar investeringer i kombinert brann/redningsbil, lift, styrking av deltidskorpset (hjemmevakt) og utdanning/øvelser på avanserte røykdykker innsatser. Dette er tiltak som fremkommer i Dokumentasjon av brannvesenet, og med dette er kommunen allerede godt i gang med å imøtekomme den nødvendige dimensjoneringa. I løpet av 10-års perioden vil det være oppført en rekke høyhus, og folketallet i tettstedet nærmer seg trolig grensen for full kasernering, som sammen med det totale risikobildet forsvarer en full kasernering i Alta kommune. Brannsjefens forslag til innstilling, basert på tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet og med hensyn til tiltak som allerede er vedtatt i PS 65/06:

5 Med bakgrunn i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 9 og 10, samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2-4 Dokumentasjon, vedtas forelagte dokument Dokumentasjon av brannvesenet med tilhørende risikoog sårbarhetsanalyse som kommunens overordnede og styrende dokumentasjon vedrørende organisering og dimensjonering av brannvesen. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentet erstatter tidligere brannordning av Kommunen som offentlig brann- og redningsmyndighet ivaretar med dette sine plikter i forhold til regelverket, samtidig som kommunens innbyggere har en tilpasset beredskap i ryggen. Denne dokumentasjonen skal revideres ved vesentlige endringer i forutsetningene for dimensjoneringen, og senest hvert 4 år. Bjørn-Atle Hansen Rådmann Bengt Fjellheim Drift- og utbyggingssjef Tor-Inge Henriksen Brannsjef... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 18.01.2012 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 13.05.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Det blir oppstartmøte med Agenda

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER

BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 01.02.2013 Vedlegg 1 BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER Oppdatert pr feb. 2013 A. FORMÅL Brannordning beskriver kommunenes brannvesen og dokumenterer at Asker og Bærum

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer