MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel TILLAGGSSAKSLISTE 47/12 11/392 Ny brannordning - Klæbu kommune Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 47/12 Ny brannordning - Klæbu kommune Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tore Flatmo Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 47/12 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar TBRT (Trøndelag brann og redningstjeneste IKS) sin bemanning (minimumsbemanning) i tråd med eierkommunenes forslag. 2. Kommunestyret er inneforstått med at ny brannordning innebærer nedleggelse av Klæbu Brannstasjon, så snart kravene til tilferdstillende beredskap tilsier det. 3. Kommunestyret tar til etterretning at ny brannordning ikke utløser behov for nye tiltak eller investeringer ved Klæbu sykehjem (særskilt brannobjekt) SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Selskapets forslag til brannordning med bemanningstabell 2. Notat av eierkommunenes kommentarer til brannordningen og selskapets svar 3. Klæbu sykehjem klargjøring av problemstillinger om innsatstid knyttet til ny brannordning og brannteknisk rapport av Ny brannordning avklaring mot forebyggende avdeling ved TBRT IKS behov for avbøtende tiltak ved Klæbu sykehjem Saksopplysninger Risiko og sårbarhetsanalysen for regionen, datert , danner grunnlaget for den etterfølgende prosess med utarbeidelse av ny brannordning for Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Rådmennene nedsatte i 2010, en interkommunal arbeidsgruppe for å vurdere, samt utarbeide dokumentasjon til brannordningen i hver enkelt eierkommune. Mandatet ble utarbeidet til å omfatte beskrivelse av organisering, dimensjonering og utrustning av brannvesenet, samt endringer i fokus og strategisk tenkning. Arbeidsgruppen oversendte sitt arbeid og sitt forslag til brannordning (bemanning) til de 3 eierkommunene Forslaget konkluderer med å avvikle Klæbu og Byneset deltidsbrannstasjon, for så å dekke beredskapen fra nye Sandmoen heltidsbrannstasjon fra Side 2 av 4

3 Sak 47/12 høsten Videre konkluderes det med at beredskapsstyrken bør øke sin minimumsbemanning fra 21 til 26 beredskapspersonell på vakt, og øke overdekningen tilsvarende. Forslaget konkluderer videre med at forebyggende innsatspersonell beholder dagens minimumsbemanning. I konklusjonen begrunnes det med at økningen er et minimum for å bekle den nye brannstasjonsstrukturen med blant annet tomannsbetjente høyderedskap og andre områder brannvesenet har innsatsplikt på. Eierkommunene har behandlet rapporten og gitt sitt omforente svar til TBRT. Svaret hadde dessuten noen oppfølgende spørsmål samt en nedjustert bemanning/dimesjonstabell (vedlegg 2) Videre ber eierkommunene selskapet redegjøre nærmere for følgende: innsatstid Klæbu sykehjem bemanningsgrunnlag for forebyggende avdeling brannordning i andre kommuner forholdet mellom overdekning og minimumsbemanning. Selskapet besvarte eierkommunene sine spørsmål i notat av ( vedlegg 2) Svaret er i hovedsak en presisering av konkrete områder presentert i brannordningen og innsatstid til Klæbu sykehjem, sammenligning med andre brann og redningstjenesters brannordning, bemanningsgrunnlag og overdekning minimumsbemanning. Selskapet i Trøndelag brann og redningstjeneste behandlet arbeidsgruppens forslag i styremøte og gjorde følgende vedtak: Styret godkjenner forlag til brannordning for regionen Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner med følgende merknader som fremkom i møte: Styret slutter seg til brannsjefens vurdering av behovet for dobbeltbetjent høyderedskap Utenbys studenter må tas med i vurderingen når det gjelder dimensjonering av forebyggende virksomhet Forslaget til brannordning for regionen Trondheim, Malvik og Klæbu kommune oversendes representantskapet i TBRT til orientering og deretter til eierkommunene for politisk behandling. Eierkommunene og selskapet er i grove trekk enige i den kvalitative delen av brannsikkerheten og framtidig strategi og utfordringer. Det som skiller selskapet og eierkommunene sitt syn på dimensjonering i forhold til ROS-analysen, er antall personer som skal betjene brann og ulykkesberedskapen i regionen. Denne differansen betyr selvsagt en kostnadsforskjell. Rådmennene og TBRT har laget hver sine bemanningstabeller som de mener vil dekke opp for risikobildet som vises i analysen. Selskapet mener at risiko ikke blir godt nok ivaretatt ved å bemanne etter forskriften (minimumsbemanning) Eierkommunene mener på sin side at forskriftens minimumskrav er dekkende for å ivareta risikobildet. Spørsmålet om bemanning vil være gjenstand for fortløpende vurdering i samarbeid mellom eierne og i tett dialog med selskapet. Vurdering Ny brannordning innebærer nedleggelse av brannstasjonen i Klæbu når ny brannstasjon på Sandmoen står ferdig. Dette innebærer en økning i innsatstiden fra dagens 10 min (12 min på natt) til 11, 5 minutter. Dette er 1,5 minutt mer enn det dimensjoneringsforskriften setter som krav til risikobygg. Som det framgår av notat av , vedlegg 2, har spørsmålet om avbøtende/kompenserende tiltak vært inngående vurdert og drøftet. For Klæbu kommune har Side 3 av 4

4 Sak 47/12 det vært helt avgjørende å få eventuelle kostnadsmessige konsekvenser av ny brannordning avklart før denne vedtas. På bakgrunn av tilsyn utført av TBRT IKS, rapport datert , ble det avdekket at den branntekniske tilstanden ved Klæbu sykehjem var mangelfull. Klæbu kommune engasjerte derfor Rambøll Norge as til å utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport med tilhørende forslag til kompenserende og avbøtende tiltak. Rapporten er datert Pr. dato er samtlige av de anbefalte tiltak gjennomført og alle branntekniske avvik er dokumentert lukket. Klæbu sykehjem framstår derfor som tilstrekkelig brannsikret, også dersom man tar hensyn til en innsatstid på 11,5 minutter. Dette er bekreftet at Rambøll Norge as, jfr. vedlegg 3. Videre er det avholdt møte og befaring med TBRT IKS, forebyggende avdeling, , samt at Rambøll Norge as sin vurdering er oversendt selskapet. Som det framgår av vedlegg 4 vil innføring av ny brannordning ikke medføre behov for nye avbøtende eller kompenserende tiltak ved Klæbu sykehjem. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale kommunestyret å godkjenne forslaget til nye brannordning for Klæbu Økonomiske og administrative konsekvenser Ny brannordning har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover de som allerede er innarbeidet i vedtatt handlingsprogram for perioden Side 4 av 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Flatmo Arkiv: X20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Ny brannordning - Klæbu kommune Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar TBRT (Trøndelag brann og redningstjeneste IKS) sin bemanning (minimumsbemanning) i tråd med eierkommunenes forslag. 2. Kommunestyret er inneforstått med at ny brannordning innebærer nedleggelse av Klæbu Brannstasjon, så snart kravene til tilferdstillende beredskap tilsier det. 3. Kommunestyret tar til etterretning at ny brannordning ikke utløser behov for nye tiltak eller investeringer ved Klæbu sykehjem (særskilt brannobjekt) SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Selskapets forslag til brannordning med bemanningstabell 2. Notat av eierkommunenes kommentarer til brannordningen og selskapets svar 3. Klæbu sykehjem klargjøring av problemstillinger om innsatstid knyttet til ny brannordning og brannteknisk rapport av Ny brannordning avklaring mot forebyggende avdeling ved TBRT IKS behov for avbøtende tiltak ved Klæbu sykehjem Saksopplysninger Risiko og sårbarhetsanalysen for regionen, datert , danner grunnlaget for den etterfølgende prosess med utarbeidelse av ny brannordning for Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Rådmennene nedsatte i 2010, en interkommunal arbeidsgruppe for å vurdere, samt utarbeide dokumentasjon til brannordningen i hver enkelt eierkommune. Mandatet ble utarbeidet til å omfatte beskrivelse av organisering, dimensjonering og utrustning av brannvesenet, samt endringer i fokus og strategisk tenkning. Arbeidsgruppen oversendte sitt arbeid og sitt forslag til brannordning (bemanning) til de 3 eierkommunene Forslaget konkluderer med å avvikle Klæbu og Byneset deltidsbrannstasjon, for så å dekke beredskapen fra nye Sandmoen heltidsbrannstasjon fra høsten Videre konkluderes det med at beredskapsstyrken bør øke sin minimumsbemanning fra 21 til 26 beredskapspersonell på vakt, og øke overdekningen tilsvarende. Forslaget konkluderer videre med at forebyggende innsatspersonell beholder dagens minimumsbemanning. I konklusjonen begrunnes det med at økningen er et minimum for å bekle den nye brannstasjonsstrukturen med blant annet tomannsbetjente høyderedskap og andre områder brannvesenet har innsatsplikt på. Eierkommunene har behandlet rapporten og gitt sitt omforente svar til TBRT. Svaret hadde dessuten noen oppfølgende spørsmål samt en nedjustert bemanning/dimesjonstabell (vedlegg 2) Videre ber eierkommunene selskapet redegjøre nærmere for følgende:

6 innsatstid Klæbu sykehjem bemanningsgrunnlag for forebyggende avdeling brannordning i andre kommuner forholdet mellom overdekning og minimumsbemanning. Selskapet besvarte eierkommunene sine spørsmål i notat av ( vedlegg 2) Svaret er i hovedsak en presisering av konkrete områder presentert i brannordningen og innsatstid til Klæbu sykehjem, sammenligning med andre brann og redningstjenesters brannordning, bemanningsgrunnlag og overdekning minimumsbemanning. Selskapet i Trøndelag brann og redningstjeneste behandlet arbeidsgruppens forslag i styremøte og gjorde følgende vedtak: Styret godkjenner forlag til brannordning for regionen Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner med følgende merknader som fremkom i møte: Styret slutter seg til brannsjefens vurdering av behovet for dobbeltbetjent høyderedskap Utenbys studenter må tas med i vurderingen når det gjelder dimensjonering av forebyggende virksomhet Forslaget til brannordning for regionen Trondheim, Malvik og Klæbu kommune oversendes representantskapet i TBRT til orientering og deretter til eierkommunene for politisk behandling. Eierkommunene og selskapet er i grove trekk enige i den kvalitative delen av brannsikkerheten og framtidig strategi og utfordringer. Det som skiller selskapet og eierkommunene sitt syn på dimensjonering i forhold til ROS-analysen, er antall personer som skal betjene brann og ulykkesberedskapen i regionen. Denne differansen betyr selvsagt en kostnadsforskjell. Rådmennene og TBRT har laget hver sine bemanningstabeller som de mener vil dekke opp for risikobildet som vises i analysen. Selskapet mener at risiko ikke blir godt nok ivaretatt ved å bemanne etter forskriften (minimumsbemanning) Eierkommunene mener på sin side at forskriftens minimumskrav er dekkende for å ivareta risikobildet. Spørsmålet om bemanning vil være gjenstand for fortløpende vurdering i samarbeid mellom eierne og i tett dialog med selskapet. Vurdering Ny brannordning innebærer nedleggelse av brannstasjonen i Klæbu når ny brannstasjon på Sandmoen står ferdig. Dette innebærer en økning i innsatstiden fra dagens 10 min (12 min på natt) til 11, 5 minutter. Dette er 1,5 minutt mer enn det dimensjoneringsforskriften setter som krav til risikobygg. Som det framgår av notat av , vedlegg 2, har spørsmålet om avbøtende/kompenserende tiltak vært inngående vurdert og drøftet. For Klæbu kommune har det vært helt avgjørende å få eventuelle kostnadsmessige konsekvenser av ny brannordning avklart før denne vedtas. På bakgrunn av tilsyn utført av TBRT IKS, rapport datert , ble det avdekket at den branntekniske tilstanden ved Klæbu sykehjem var mangelfull. Klæbu kommune engasjerte derfor Rambøll Norge as til å utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport med tilhørende forslag til kompenserende og avbøtende tiltak. Rapporten er datert Pr. dato er samtlige av de anbefalte tiltak gjennomført og alle branntekniske avvik er dokumentert lukket. Klæbu sykehjem framstår derfor som tilstrekkelig brannsikret, også dersom man tar hensyn til en innsatstid på 11,5 minutter. Dette er bekreftet at Rambøll Norge as, jfr.

7 vedlegg 3. Videre er det avholdt møte og befaring med TBRT IKS, forebyggende avdeling, , samt at Rambøll Norge as sin vurdering er oversendt selskapet. Som det framgår av vedlegg 4 vil innføring av ny brannordning ikke medføre behov for nye avbøtende eller kompenserende tiltak ved Klæbu sykehjem. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale kommunestyret å godkjenne forslaget til nye brannordning for Klæbu Økonomiske og administrative konsekvenser Ny brannordning har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover de som allerede er innarbeidet i vedtatt handlingsprogram for perioden

8 ORGANISERING OG UTRUSTNING FOR REGIONEN TRONDHEIM, MALVIK OG KLÆBU KOMMUNE / i BRANNVESENETS DIMENSJONERING, DOKUMENTASJON AV

9 III. SAMMENDRAG 4 II. 3 IrJf%JI IflNIMt I. INNHOLDSFORTGNELSE. 2 2 IX. VEDLEGG OPERATIVE OG STRATEGISKE KONSEKVENSER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 36 VIII. KONSEKVENSER 7.2 BEREDSKAP FOREBYGGENDEVIRKSOMHET 23 VII. FORSLAG TIL FREMTIDIG DIMENSJONERING OG ORGANISERING 23 DAGENS BRANNSTASJONSSTRUKTUR (BEREDSKAP) 18 DAGENS ORGANISERING 19 BERED5KAPsARBEID 20 VURDERING AV SELSKAPETS KOMPETANSE 21 FOREBYGGENDE ARBEID IL DAGENS ORGANISERING OG DIMENSJONERING ROS-ANALYSE GRuNNLAG FOR DIMENSJONERING LOVER OG FORSKRIFTER AvGRENSMNG BRANNvE5ENET5 OPPGAVER OG TJENESTENS INNHOLD NASJONALE MÅL HENSIKT METODE EKSISTERENDE BRANNORDNINGER OG TIDLIGERE VEDTAK GRuNNiw FOR OPPRETTELSE AV TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS (TBRT) VISJON STRATEGIPLAN FOREBYGGENDE BRANNVERN TRONDHEIM V. METODE, GRUNNLAG OG FØRINGER FOR BRANNORDNINGEN 7 IV. BEGREP OG DEFINISJONER 6 I. nnhoidsfortegne1se

10 3 behandling. Kravet om dokumentasjon av brannvesenet ligger hos eierkommunenes besluttende organer. Arbeidsgruppen foreslår en modell til brannordning som legges frem for politisk Arbeidsgruppens mandat er: Kommunen skal kunne dokumentere at dimensjoneringsforskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med andre kommuner. oppfyller myndighetenes krav til dokumentasjon av brannvesenet. Dokumentasjonen skal omfattes og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Brannordning Brannordningen for regionen TBRT IKS, ivaretar lovens krav jf. brann- og ekspiosjonsverniovens 9, 10, og 11 II. INNLEDNING

11 Brannordningen er utarbeidet med utgangspunkt i regionens risiko- og sårbarhetsanalyse. Brannordningen beskriver organisering, dimensjonering og utrustning av brannvesenet samt, dimensjoneringer som har funnet sted i eierkommunene. Her beskrives også forhistorien til selskapsdannelsen samt hvilke mål og visjoner som selskapet skal bygges på. I tillegg finnes endring i fokus og strategisk tenkning. Kapittel 1V og V beskriver hvilke tidligere og eksisterende forordninger, analyser og 4 fremtidig befolkningsvekst. *Merk at befolkningstall fra januar 2010 er lagt til grunn, tabellen er ikke justert i forhold til tillegg etter krav fra DSB ** Ressurser til forebyggende arbeid med tett trehusbebyggelse og 1890-gårder kommer i Sum Brannmestere Tilsyn i særskilte brannobjekter 21* (1 pr innbyggere) Ingeniører Brannforebyggende saksbehandling innenfor 3 farlig stoff, fyrverkeri, arrangementer, (i hht forebyggendeforskriften) Stilling Arbeidsoppgaver Antall årsverk bålbrenning, byggesaker mv. (oppfølging ihht brann- og eksplosjonsvernloven, avdelingsleder i hel stilling vare mm) Ingeniører! Forebyggende arbeid overfor tett Ikke beskrevet da krav til forskrift om farlig stoff, forskrift om ekspiosiv brannmestere trehusbebyggelse og 1890-gårder (oppfølging i antall årsverk ikke er Avdelingsleder Dimensjoneringsforskriften krever 1 årsverk 1 Forventninger fra kommunene hht lokal forskrift og Stortingsmelding nr. 35) beskrevet fra DSB. må også avstemmes. 1. Forebyggende: Arbeidsgruppen foreslår: hvilke Økonomiske og brannfaglige utfall dette vil gi. I kapittel VII foreslås den nye utviklingen av brannvesenet, dimensjonering i slagkraft samt Vurdering av hvor tilstrekkelig de eksisterende ressursene er til å møte dagens krav og risikobilde beskrives i Kapittel VI. Dette kapittelet er i dokumentet ment å være et forklarende bindeledd mellom de tidligere forordningene og den nye brannordningen. dimensjonering av brannvesenet. Dette er både nasjonale, lokale og regionale dokumenter. det også en rekke styrende dokumenter som viser til blant annet minstekrav for III. SAMMENDRAG

12 Brann og Høyderedskap Tankvogn Sjøsprøyta Brigade Kjøretøy Pers Kjøretøy Pers Kj 0 Pers Kjø Pers Kjø Pers redningsvon leder 5 Minimum beredskap forutsetter at brannvannsdekning i Sluppenområdet oppgraderes innen brannordningen er sanksjonert (2014). Sum personell Normal 37 Sum personell minimum 26 (20) Sandmoen i 4 i 2 i 0 Sluppen i i i Sum 4(5) i i 2 i i Nyhavna i 4 i 2 0 i 2 Ranheim i 4 i 2 i i Malvik i (deltid) Beredskap:

13 til å motstå påkjenning/stressbelastning. konsekvensene av en brann eller annen uønsket hendelse. Sårbarhet: Sårbarhet brukes for å beskrive den evnen et system har Risiko: Uttrykk for kombinasjonen av sannsynhigheten for og 6 Brannvernregion: To eller flere kommuner som samarbeider om oppgaver. Lov og forskriftens krav til kommunen gjøres da gjeldende for regionen. på skadestedet. Overordnet vakt: Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som Beredskap: Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. lnnsatsstyrke: Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller Kasernert vakt: Personell i vakt på brannstasjon. Særskilt brannobfekt: Alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens 13 delt inn i følgende mange liv. tunneler og lignende som ved brannfare eller fare for stor antas å medføre særlig ulykke. annen tilknytning til brannvesenet med definert omfang Deltidspersonell: Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heltidsstilling, eller personell med Heltidspersonell: Personell som har hehtidsstilling i brannvesenet. Innsatstid: Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid brann kan medføre tap av a. bygninger og områder hvor har brannsjefens myndighet. gjennomføring av noen eller alle brannvesenets mindre enn heltidsstilling. kategorier: virksomhet som foregår i dem, sin beskaffenhet eller den b. bygninger, anlegg, opplag, akseptabel risiko. Akseptkriterie Kriterium som legges til grunn for beslutning om disse. beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, samt årsaker til og konsekvenser av ROS: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller IV. BEGREP OG DEFINISJONER

14 T tt d e s e bygninger og anlegg. c. viktige kulturhistoriske konsekvenser. samfunnsmessige avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 Tettbebygget område med minst 200 bosatte, der 7 Brannordningen er utarbeidet med representasjon fra eierkommunene og Trøndelag brann og redningstjeneste IKS. Disse har inngått i en sentral arbeidsgruppe som har utarbeidet og vurdert løsningene i felleskap. I tillegg har det også vært individuelle arbeidsprosesser. Det dokumentet. Den sentrale arbeidsgruppen har etablert egne referansegrupper som har løsningene. I tillegg har det vært brukt empirisk dokumentasjon som underlag til dokumentet. Siden brannordningen skal se på store linjer i utviklingen av brannvernet, har det betinget at har vært innhentet kompetanse for å utdype kompetansekrevende skisser og deler av gjennomarbeidet forslag og løsninger innenfor den operative og forebyggende virksomheten arbeidsgruppen har jobbet med fremskrivning av risikoutviklingen, basert på delvis vag til TBRT IKS. Av kildemateriale er det både brukt sentral og lokal teori for de aktuelle 52 Metode Hensikten med brannordningen, er med utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Trondheim, Malvik og Klæbu datert , å beskrive organisering, dimensjonering og utrustning av brann- og redningstjenesten i brannvernregionen. 51 Hensikt METODE, GRUNNLAG OG FØRINGER FOR BRANNORDNINGEN organisering og utrustning. Brannordning Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, Med tilgjengelige ressurser. Bistandsplikt: Plikt til, etter anmodning, å yte bistand i akuttsituasjoner bemannet, inneha kompetanse, være øvd og ha egnet hendelser hvor beredskapen skal ha innsatsplaner, være lov eller vedtak. Videre yte innsats ved definerle lnnsatsplikt: Organisasjonens plikt til å yte innsats der det er bestemt i utstyr for å løse oppdraget innenfor akseptkriterier. tettsteders størrelse. grenser. Statistisk sentralbyrå utgir oversikt over meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative medføre store brann, eller hvor brann kan

15 5.3 Avgrensning fremskrivningsdelen. Brannordningen består av tre hoveddeler. Den første viser til førende lovverk og forordninger som har gitt grunnlag for dimensjoneringen frem til nå. Midtdelen binder sammen det som har vært, og det som skal bli. Mens den siste delen beskriver den fremtidige dimensjoneringen. 8 A. Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer E. Være innsatsstyrke ved brann. krisesituasj oner. D. UtfØre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane. B. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. C. Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker. Brannvesenet skal iht. brann og ekspiosjonsvernioven 11: beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og Brann og ekspiosjonsvernioven fastsetter kommunens plikter og fullmakter. Kommunen skal Lovpålagte oppgaver 5.5 Brannvesenets oppgaver og tjenestens innhold Forskriften har til formål å sikre at kommunene er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgavene i loven blir utført tilfredsstillende. tilhørende veiledning) Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26.juni 2002 (med erangitti 11. at brannvesenet kan ivareta oppgavene etter loven på en effektiv og sikker måte. Oppgavene angitt at kommunen skal sørge for drift av brannvesenet ut fra ROS-analyse i kommunen, slik I lovens kapittel 3 er det angitt hva som er kommunes plikter og fullmakter. Her er det bl.a. Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. av 14. Juni 2000: 5.4 Lover og forskrifter akutt forurensning, Sør-Trøndelag 110-sentral, feiertjenesten og administrative Brannordningen omfatter brann- og redningstjenestens ivaretakelse av forbyggende og beredskapsmessige oppgaver. Brannordningen beskriver ikke Interkommunalt utvalg mot støttefunksjoner. i begrenset grad har vært dokumentert. Dette gir rom for noe usikkerhet, spesielt i dokumentasjon. Det har også vært utført retrospektive undersøkelser, da historikken også bare

16 Avtaler om tjenesteleveranser for andre Ressurser Se avtaler vedlagt i kapittel 10 H. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. den norske territorialgrensen. G. Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor 9 Økonomi selskapet vil det bli nødvendig å revidere og endre eksisterende organisering med en 4. heltidsbemannet brannstasjon og en større beredskapsorganisasjon. Ved etablering av ny brannstasjonsstruktur i Trondheimsregionen samt en utvidelse av Beredskap krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles, jf. dimensjoneringsforskriftens 3-2. Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de Forebyggende konstabel til brannsjef i både forebyggende avdeling, alarmsentral og beredskap. I tillegg er det i detalj beskrevet krav til kompetanse for den enkelte funksjon eller stilling fra brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor, jf. dimensjoneringsforskriftens 7-1. at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske Øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) beskriver krav til kompetanse både innen forebyggende- og beredskapsoppgaver. Kompetanse beredskapsavdeling og Sør-Trøndelag 110 sentral, samt UJA. TBRT IKS er organisert med administrasjonsavdeling, forebyggende avdeling, Organisering Denne er behandlet politisk i Trondheim, Malvik og Klæbu kommune i 2010 Dokumentet gir en beskrivelse av selskapets totale ressurser pr , hva angår både Selskapets totale ressurser er beskrevet i gjeldende ROS-analyse, pkt , brannordning. materiell og bemanning. kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. F. Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i

17 Regjeringen har i Stortingsmelding nr 35 ( ) Brannsikkerhet - nasjonale mål: fastsatt følgende 5.5 Nasjonale mål 10 sentrumsnære områder, hvor avfyring av fyrverkeri ikke er tillatt. Vedtaket innebærer forventninger om oppfølging fra Trøndelag brann- og redningstjeneste. I 2004 vedtok Formannskapet (sak 04/245 80) en forbudssone i Trondheim sentrum og Formannskapet vedtok i sak 03/07369 at brann- og redningstjenesten skal pålegge eiere av serveringssteder å installere egnet slokkeutstyr for frityrolje. ny brannordning når den helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalysen (ROS) foreligger. driftsmidlerlbemanning frem til I vedtaket ber Bystyret Rådmannen vurdere forslag til Vedtaket innebar ekstraordinær økning av driftsbudsjettet i 2003, og en videre opptrapping av kommune: Trondheim nye brann- og redningstjeneste. økonomisk- og bemanningsmessig opptrapping : Bystyret vedtok , i sak 0117/03, som gjeldende brannordning for Trondheim Trondheim kommunale feiervesen ble opprettet i 1997 for å ivareta oppgavene etter brannlovens 11 h) om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, med unntak av brannsjefens feiervesenet i myndighet. Brannsjefens myndighet i forhold til piper og ildsteder ble overført til leder av brigade innen For å kunne holde et minimumstall på vakt på 17 mann er det 2. Ambisjonen er at vi skal ha landets mest moderne brann og redningstjeneste. 3. I henhold til gjeldene brannordning vedtatt av bystyret i 2000 skal tallet økes til 24 pr kreves i et moderne bysamfunn som bl.a. beredskap innenfor dykking. viktig at økningen gjennomføres. 1. Brannvesenet bør kunne ta ansvar for flere av de sikkerhetsmessige oppgavene som Brannordning for Trondheim kommune er forankret i bystyrevedtak fra mai 2003: Trondheim kommune: 5.6 Eksisterende brannordninger og tidligere vedtak Færre - Unngå - Unngå - Styrket - Mindre - tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner omkomne i brann beredskap og håndteringsevne tap av materielle verdier Selskapet finansieres ved årlige bidrag fra eierkommuner etter en prosentvis fordeling beskrevet i selskapsavtalen. Virksomheten er forankret i strategisk plan, økonomiplan, bemanningspian, investeringspian og årlige virksomhetsplaner.

18 Brannstasjonsstrukturen i Trondheim er behandlet i bystyresak 07/ Konklusjonen er at hovedbrannstasjon skal plasseres på Sluppen eller Sandmoen. Deltidsstasjonen på Byneset legges ned når ny heltidsstasjon på Sandmoen er på plass. nye brannstasjoner skal lokaliseres på Sandmoen, Sluppen, Nyhavna og Ranheim. Ny 11 Brannvesenet tilfredsstiller kravene til innsatstider i forhold til disse tettstedene. Hundhamaren 2457 (Saksvik, Hundhamaren, Sjølyst, Stibakken) Muruvik 307 Vikhamar 1582 (Vikhamar, Vikhov, Vkhammeråsen) Malvik 1305 (Malvik, Torp) Midtsandan 799 Hommelvik 3091 (Solbakken, Lia, Hommelvik m/selbuveien, Grønberg) Innbyggere fordelt på følgende tettsteder pr. 1/1-96: Innsatstider: Konsekvenser for Malvik kommune i forhold til krav i ovenfor nevnte forskrifter Brannordningen er utredet med grunnlag i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 3. mai Generelt Endelig vedtatt i kommunestyret , jf K-sak 98/27 av Brannordning for Malvik kommune ble vedtatt i kommunestyret i K-sak 97/54 av BRANNORDNING I MALVIK KOMMUNE Trondheim bystyre vedtok i 2009 en ny lokal forskrift om tilsyn i tett trehusbebyggelse, gårder og omsorgsboliger (FOR nr 1421) hvor Trøndelag brann- og redningstjeneste er tilsynsmyndighet. redningstjeneste. Bystyret vedtok i 2007 Strategiplanforforebyggende brannvern (sak 06/17113). Dokumentet legger føringer for prioriteringer og arbeidsmetoder i Trøndelag brann- og

19 i årsverk Leder forebyggende Brannsjef 12 ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr. Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftsikkerhet til innsats Krav til brannvesenets utforming: Når det gjelder frist for de forskjellige kompetansekravene skal de være gjennomført før Pr. dato er det kun en mann som tilfredsstiller kravet som kreves for brannsynspersonell. Kvalifikasjonskrav: Samarbeidspartnere: Slokkeavtale med Stjørdal Brannvesen (Helitunellen) Slokkeavtale med Trondheim Brannvesen (Væretunellen) kan kombineres. brannvesenet. Stillingen som brannsjef og og utøvelse av forebyggende arbeid! leder beredskapsavdelingen Brannvesenet skal ledes av en brannsjef som minimum bruker et ½ årsverk til ledelse av Forebyggende avdeling skal utføre minimum ett årsverk forebyggende arbeid (brannsyn). Brannvesenet er organisert med en forebyggende og en beredskapsavdeling. Beredskapsavdelingen skal ledes av en avdelingsleder tilsvarende ½- årsverk. Vaktiagene består av deltidspersonell i årsverk 4 x 4 mann Brannsyn Vaktlag* årsverk 2 mann Ansvarlig feier ½- Feiervesenet Beredskap Organisering av Malvik brannvesen:

20 Brannordning for Klæbu kommune ble vedtatt i kommunestyret BRANNORDNING FOR KLÆBU KOMMUNE ikke har spesielt god brannvannsdekning. til anskaffelse av tankbil med liters tank, som skal dekke de deler av kommunen som 13 Hallset sykehjem med innsatstid 7 minutter Tanem tettbebyggelse med spredningsfare med innsatstid 7 minutter Tulluan næringsområde med innsatstid 12 minutter Klæbu tettbebyggelse med spredningsfare med innsatstid 7 minutter Lengst fra brannstasjonen ligger: Vurdering av innsatstid: 2. Tanem med ca. 613 innbyggere 1. Klæbu med ca innbyggere Tettsteder i kommunen: Samlet innbyggertall i kommunen 4750 innbyggere. Skogareal 87 km2 Antall piper 1340 stk. Areal 187 km2 Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: overordnet beredskapsvakt for kommunaltekniske anlegg brannteknisk byggesaksbehandling for bygningsvesenet I tillegg til disse oppgaver er brann- og feiervesenet i Klæbu tillagt: Brann- og feiervesenets primæroppgaver fremgår av brannverniovens 8 og 9. Oppgaver GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN utføres tilfredsstillende. Ved dimensjoneringen er det tatt hensyn til både regelverkets Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brannog feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan standardkrav og den reelle risiko som foreligger i kommunen. FORMÅL brannvesenet medbringe dette. Brannvesenet bringer i dag med seg liter vann fordelt på to biler. Det vurderes også å gå I områder hvor tilstrekkelig slokkevann ikke umiddelbart kan skaffes til veie, skal

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste Fra Brann- og redningssjefen Dato 18.05.2017 Sak 24/17 Beredskapsmessig organisering i TBRT Saksopplysninger Viser

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG, RISSA KOMMUNE

HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG, RISSA KOMMUNE Kultur og Fritid «MOTTAKERNAVN»«MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 16648/2015//3006INRO 04.06.2015 HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Aktuelle saker fra DSB

Aktuelle saker fra DSB Aktuelle saker fra DSB Status på brannområdet Stortingsmelding nr 35 om brannsikkerhet forebygging og brannvesenet redningsoppgaver de nye målene Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENETS DIMENSJONERING, ORGANISERING OG UTRUSTNING FOR REGIONEN RISSA OG LEKSVIK KOMMUNE

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENETS DIMENSJONERING, ORGANISERING OG UTRUSTNING FOR REGIONEN RISSA OG LEKSVIK KOMMUNE DOKUMENTASJON AV BRANNVESENETS DIMENSJONERING, ORGANISERING OG UTRUSTNING FOR REGIONEN RISSA OG LEKSVIK KOMMUNE INNLEDNING Brannordningen for regionen Rissa og Leksvik kommuner, ivaretar lovens krav jfr.

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune Høring Budsjett 2010 Levanger kommune Fagforbundet Levanger og Delta har en del synspunkter angående budsjettet for 2010. Vi vil her synliggjøre en del konsekvenser av det Rådmannen skriver i tekstdelen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Kap. 2. Administrative forhold

Kap. 2. Administrative forhold Kap. 2. Administrative forhold 2-1 Samarbeid Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre myndigheter for å sikre best mulig brannvern for kommunens innbyggere. Mål for samarbeid Norske

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Nasjonale mål for brannvernarbeidet Nasjonale mål for brannvernarbeidet

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Brannvernkonferansen 2014

Brannvernkonferansen 2014 Norsk brannvernforening Brannvernkonferansen 2014 Fornebu 12. 13. mai Har myndighetene gjort nok for å sikre verneverdig bebyggelse? Sjefingeniør Terje Olav Austerheim, DSB 1 Uerstattelig nasjonal kulturverdi

Detaljer

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler : Ragnar Sand Fuglum S aksnr.: 16 / 3225 Behandles av: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring Vurdering av brannordningen for n ye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven RINGERIKE KOMMUNE Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/22163 Arkiv: M70 &00 Lokal forskrift Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven Forslag til vedtak: Lokal forskrift

Detaljer

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Dokumentasjon for Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Mosvik og Verran kommune A. FORMÅL ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Snåsa, Steinkjer,

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer