SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den kl i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den kl i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/07 04/2351 KAISKURU SKIANLEGG - FINANSIERING AV MIDLERTIDIG SKISKYTTERANLEGG 34/07 07/2425 SAMARBEIDSAVTALE KVÆNANGEN KOMMUNE 35/07 07/2429 UTSKIFTING AV PERSONSØKERE Orienteringer: Status asfaltering, ansvar MO Status slamtømming og slamcontainer, ansvar MO (CIKA) Oppfølging av grunnforurensingssaker Raipas, ansvar ASSO Status gatelysanbud, ansvar TEU Alta, Otto Erik Aas/sign. Leder Solveig Johansen sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 33/07 KAISKURU SKIANLEGG - FINANSIERING AV MIDLERTIDIG SKISKYTTERANLEGG Saksbehandler: Per-Erik Bjørnstad Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 04/2351 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Hovedutvalg for drift- og utbygging 33/07 Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: Formannskapet bevilger kr ,- til etableringen av et midlertidig skiskytteranlegg i Kaiskuru. Anlegget finansieres over investeringsbudsjettet Bakgrunn: Kommunestyret vedtok, , i Plan for idrett og fysisk aktivitet at det skal bygges et nytt skiskytteranlegg og rulleskiløype i Kaiskuru. Skiskytteranlegget er på 18. plass på prioritert liste, og rulleskiløypa er på 19. plass. I økonomiplan for er det i 2009 satt opp kr ,- til skiskytteranlegg i Kaiskuru. I Kommunestyrets neste møte den ble det vedtatt følgende: Kommunestyret ber om at det startes detaljplanlegging av skiskytter/skianlegget i Kaiskuru, og at det ytes bistand til flytting av skiver og annet materiell fra Kvenvikmoen slik at anlegget kan tas i bruk som midlertidig skiskytterarena fra neste sesong. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur har i møte avsatt kr ,- til flytting av skiskytteranlegg fra Kvenvikmoen slik at det kan tas i bruk som midlertidig anlegg fra og med høsten Høring/merknader: Alta kommune arrangerte folkemøte om saken på Kaiskuru nærmiljøsenter den Det kom ingen vesentlige merknader til planene. Vurdering: Park og idretts seksjonen arbeider med å etablere et midlertidig skiskytteranlegg i Kaiskuru, jfr. kommunestyrets vedtak av Side 2 av 6

3 Sak 33/07 Planlegging, prosjektering og alle formelle søknader for etablering av anlegget er ferdigstilt. Kostnadene har vært på noe over kroner. Arbeidet med prosjektering og tillatelser har vært like omfattende som for et permanent anlegg, og det permanente anlegget kan etableres i 2008/09 uten vesentlige kostnader til disse oppgaver. Med alle formelle tillatelser på plass er kommunens driftsavdeling klar til å starte på arbeidet med å klargjøre det midlertidige anlegget. Arbeidet som utføres vil være i tråd med kommunestyrets vedtak ( ) der kommunen ble bedt om å bistå skiskytterlagene i arbeidet med å flytte det eksisterende skiskytteranlegget fra Kvenvikmoen til Kaiskuru. Arbeidet innebærer: 1. Utgraving av området, etablering av sikkerhetsvoll 2. Tilkjøring av grusmasser til standplassområdet 3. Framføring av strøm for ekstra belysning og montering av lys 4. Bygging av sikkerhetsgjerde 5. Flytting av skiver og montering av skiver 6. Flytting av lys til skiver Punkt 1,2 og 3 vil Alta kommune kunne gjøre, punkt 4,5 og 6 må skje ved dugnadsinnsats fra skiskytterlagene. Skiskytterlagene vil demontere banen på Kvenvikmoen og pakke det på en slik måte at Alta kommune enkelt kan laste det opp og frakte materiellet til Kaiskuru. Prosjekteringen har vist at det vil være knyttet en del kostnader til en flytting av eksisterende anlegg, og etablering av et midlertidig anlegg i Kaiskuru. Investeringene er nødvendige for å få på plass en midlertidig løsning som ivaretar hensynet til støy og sikkerhet. Kostnadene er knyttet til innkjøp av sand, framføring av strøm, enkel belysning og material kostnader. Kostnader Post Pris Strøm og enkel belysning Materialer sikkerhetsgjerde Sand* Maling Totalt *Prisen forutsetter at 70 % av massene kan hentes fra grustaket i Karibakken. Seksjonen og avdelingen har for høsten 2007 avsatt tid og ressurser til å være behjelpelige med flyttingen slik kommunestyret forutsatte. I seksjonens og avdelingens budsjetter er det ikke avsatt midler til de investeringer som er nødvendige for å oppfylle kommunestyrets vedtak av Det er derfor nødvendig med en særskilt bevilgning for å ha dekning for forventede utgifter. Størrelsen på bevilgningen er kalkulert til kr Side 3 av 6

4 Sak 34/07 SAMARBEIDSAVTALE KVÆNANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Tor Inge Henriksen Arkiv: M82 &01 Arkivsaksnr.: 07/2425 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/07 Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: Hovedutvalget for drift- og utbygging gjør følgende vedtak: 1. Brannsjefen gis mandat til å innlede dialog, og jobbe frem et avtaleutkast for bistandsavtale/samarbeidsavtale med Kvænangen kommune. 2. Brannsjefen får også mandat til å konsekvens- og kostnadsutrede en mulig strukturendring av depotstyrkene i Alta kommune, som beskrevet i saksfremlegget. Vedlegg: Andre saksdok.: KS-sak 06/222 Dokumentasjon av brannvesenet Bakgrunn: Bistandsavtale/samarbeidsavtale med Kvænangen I flere tilfeller ved branner og ulykker i Langfjordbotn og omegn har Kvænangen brannvesen ytt bistand. De har en utrykningstid til Langfjordbotn på rundt 20 minutter, og kommer da fullt utrustet for både røykdykkerinnsats og utstyr for frigjøring fra bil ved trafikkulykker. Det eksisterer ikke en formell skriftlig avtale om bistand/samarbeid med Kvænangen. Bistandsavtale eksisterer med Loppa, og denne fungerer tilfredsstillende. Etter samtale med brannsjefen i Kvænangen, Terje Soleng, er det aktuelt å komme i dialog om en bistandsavtale, eventuelt en samarbeidsavtale. En bistandsavtale innebærer kun en gjensidig enighet om gjensidig hjelp ved hendelser i avtale kommunene, mens en samarbeidsavtale vil kunne legge til rette for et mer forpliktende samarbeid. Alta brann- og redningskorps har i dag en depotstyrke i Langfjordbotn, bestående av 7 personer utrustet med personlig verneutstyr og en tilhenger med slangemateriell og pumpe. Det er ikke røykdykkerberedskap eller utstyr for trafikkulykker ved noen av depotstyrkene. Denne styrken varsles via telefon fra 110-sentralen, uten garanti for tilgjengelighet. Fremmøte tid ligger på ca minutter. Side 4 av 6

5 Sak 34/07 Brannsjefen vurderer at en bistandsavtale/samarbeidsavtale med Kvænangen kommune vil være en styrking av beredskapen for innbyggerne fra Storsandnes til Tappeluft/Rivarbukt, som da vil ha en innsatsstyrke på plass med kapasitet både til røykdykking og frigjøring fra bil vesentlig raskere enn ved utrykning fra hovedbrannstasjonen i Alta. Dette er også i tråd med dimensjoneringsforskriftens 4-1 om samarbeid, hvor det stilles krav om best mulig utnyttelse av ressursene i regionen. Nødstilte skal ha hjelp fra den innsatsstyrken som har kortest utrykningstid, uavhengig av kommunegrenser. Sett i sammenheng med Dokumentasjon av brannvesenet vedtatt i kommunestyre d.å. ser brannsjefen dette samtidig som en mulighet til å ivareta den dokumenterte manglende beredskapen på Årøya. Ved at Kvænangen har beredskapen for Langfjordbotn kan depotet i Langfjordbotn på sikt flyttes til Årøya uten at dette medfører økte kostnader for Alta kommune. Det må dog finnes tilgjengelig lokalisering for utstyret. Kostnad for dette er ikke vurdert. Samtidig er det også et ønske om å tilføre Rognsund/Hakkstabben/Altneset en innsatsressurs i form av et depot. I dag dekkes området av depotet i Kvalfjord. Disse er imidlertid avhengig båttransport dersom innsats i området er nødvendig. En oppretting av depotstyrke i Hakkstabben er en ny investering, og vil ha behov for utstyr tilhenger, slanger, pumpe og personlig verneutstyr for ca Det vil også medføre en økt årlig driftskostnad på , for mannskap og vedlikehold av utstyr. Det må også finnes en tilgjengelig lokalisering for dette utstyret. Kostnad for dette er ikke vurdert. Høring/merknader: Vurdering: Side 5 av 6

6 Sak 35/07 UTSKIFTING AV PERSONSØKERE Saksbehandler: Tor Inge Henriksen Arkiv: M75 Arkivsaksnr.: 07/2429 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/07 Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: Hovedutvalget for drift- og utbygging innstiller på en bevilgning på kr ,- til utskifting av personsøkere i Alta brann- og redningskorps på investeringsbudsjett for Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: En viktig del av beredskapen i Alta brann- og redningskorps er frivaktsmannskapene, som ved behov tilkalles med personsøkere. Behovet er til stede hver gang det mottas melding om husbrann, dykking eller hendelser som er større enn vakthavende gruppe forutsettes å kunne håndtere. I tillegg bærer hjemmevakt og overbefal personsøkere og kalles ut via disse også ved mindre hendelser. Vi har en rekke personsøkere av eldre modell, siden 1990, som nå viser tydlige tegn på tidens tann. Bl.a. ble det tidlig i sommer ble det gjort en bestilling av batterier til disse søkerne. Det viste seg da at det nærmes var umulig å oppdrive den spesielle typen batterier som trenges. Dette indikerer at det fremover også vil bli vanskeligere å fremskaffe nødvendige reservedeler. Med de aldringstegn som søkerne i seg selv viser, og tiltakende problemer med å skaffe nødvendige deler og batterier til disse anbefaler brannsjefen at det bevilges midler til å skifte ut de eldre søkerne med nye, mer driftssikre modeller. Behovet til utskifting er 21 personsøkere til en kostnad av kroner. Dette beløpet utgjør 14 % av brannvesenets totale driftsbudsjett og vi ser oss derfor nødt til å be om bevilgning for å dekke denne nødvendige investeringa. Side 6 av 6

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 18.01.2012 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer