Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. TILLEGGSSAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 71/11 11/428 ANSKAFFELSE AV NY TANKBIL - NY BEHANDLING. 72/11 11/549 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING - RANDSFJORD HANDEL OG KLIPP&STIL Hov, den Reidar Eriksen ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 ANSKAFFELSE AV NY TANKBIL - NY BEHANDLING. Saksbehandler: Helge Giil Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 11/428 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/11 Formannskapet /11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapet opphever sin inntilling i sak 48/11, og vedtar isteden følgende innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyre vedtar å gå til innkjøp av ny tankbil i brannvesenet med en kostnadsramme på kr ,- + mva. 2. Anskaffelsen av tankbilen finansieres ved bruk av erstatningsbeløp på kr ,- bruk av kr ,- fra forsikringsfondet og låneopptak på kr ,-. Saldoen på forsikringsfondet reduseres fra kr ,- til kr ,-. 3. Kommunestyret vedtar å leie tankbil i 5 mnd. Finansieringen dekkes ved bruk av kommunenes forsikringsfond. Total leiesum kr ,- inkl.mva. Saldoen på forsikringsfondet reduseres fra kr ,- til kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 48/11 Behandling: Det fremkom spørsmål om deler av anskaffelsen kan finansieres av kommunens forsikringsfond. Under behandlingen ble det også påpekt at det i saksutredningen burde ha vært opplyst om at kommunen i realiteten ikke har noe annet valg enn å anskaffe ny tankbil. Rådmannen vil følge opp dette i forbindelse med kommunestyrets behandling av saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 2 av 7

3 Kommunestyre vedtar å gå til innkjøp av ny tankbil i brannvesenet med en kostnadsramme på kr ,-. Anskaffelsen av tankbilen finansieres ved låneopptak. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i sak 48/11 om anskaffelse av ny tank bil. Vedtak: Kommunestyre vedtar å gå til innkjøp av ny tankbil i brannvesenet med en kostnadsramme på kr ,-. Anskaffelsen av tankbilen finansieres ved låneopptak. Under behandlingen av saken fremkom det spørsmål om deler av anskaffelsen kan finansieres av kommunens forsikringsfond. Det ble også påpekt at det i saksutredningen burde ha vært opplyst om at kommunen i realiteten ikke har noe annet valg enn å anskaffe ny tankbil. Rådmannen vil følge opp dette i forbindelse med kommunestyrets behandling av saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det er nå innkommet nye opplysninger i saken som omfatter finasieringen av tankbilen. Det foreligger nå endelig bekreftet forsikringssum for den gamle tankbilen på kr ,- minus egenandel på k ,-. Oprinnelig erstatningsbeløp var kr ,- Samtidig er det er det forslag om å bruke deler av forsikringsfondet til finansieringen slik at det totale lånebehovet blir mindre. Dersom det brukes ,- av forsikringsfondet til finansiering av bilen reduseres lånebehovet med kr ,-. Samlet låneopptak blir da kr ,- Samtidig er det behov for å leie tankbil i sommer 5 mnd. Leiesum er kr ,- + mva pr. mnd. til sammen kr ,- + mva. I formannskapsvedtaket den 30.3 fremkommer det at kostnadsrammen er på kr ,-. Det som er riktig her er at kostnadsoverslaget var beregnet til kr ,- mens lånebehovet var beregnet til kr ,-. Forsikringsfondets størrelse er på kr ,-. Side 3 av 7

4 Brannvesenet er som kjent uten tankbil etter havari den Det er undersøkt flere muligheter for å kunne reskaffe ny bil så raskt som mulig. Med bakgrunn i de lokale forhold spesielt vinterstid med relativt bratte atkomster i sær til Trevatn vil det være en stor fordel at den nye tankbilen har 4- hjulstrekk. Brukt chassis med 4 hjulstrekk er ikke å oppdrive. Følgende forhold regulerer kravet om tankbil i beredskapssammenheng. Det en er krav satt gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal belyse brannvesenets utstyrsbehov. Brannvesenets utstyrsbehov vil alltid henge direkte sammen med hvilken risiko og sårbarhet som finnes i innsatsområdet og som sørger for at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver brannvesenet blir stilt overfor i brann og ulykkessituasjoner. Kravet om tankbil er hjemlet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen reguleres av ( 5-2, 5-5 og 6-1 ). I 5-2 er det dessuten nedfelt en plikt til å ha en støttestyrke med bl.a. fører av tankbil. Brannvesenet må bringe med seg vann til slokking når det varsles brann i: frittliggende bebyggelse, gårdsbruk, boligstrøk o.l. uten tilstrekkelige slokkevannkilder brannobjekt hvor avstanden til sikker slokkevannkilde vil kreve lengre slangeutlegg enn 300 meter skogområder med fare for brannsmitte til bebyggelse som ikke har tilstrekkelige slokkevannkilder tettbebyggelse der brannvesenets førsteinnsatsstyrke ikke kan regne med å få tilstrekkelig hjelp til fødeutlegg osv. i løpet av 4-6 minutter For å oppfylle tankbilkravet, forutsettes det at samlet tankkapasitet utgjør minst liter. Pumpekapasiteten bør ikke være mindre enn 1000 l/min. Beredskap for tankbil Når kommunen eller brannvernregionen plikter å ha tankbilberedskap, skal fører av tankbilen inngå i vaktlagets støttestyrke jf Hvis risiko i området gjør det nødvendig, skal støttestyrken ha samme beredskapsnivå som vaktlaget. Forskriften bør anses som oppfylt når tankbilen etter alarmering kan kjøre ut fra brannstasjonen innen 4 minutter på dagtid og 6 minutter om natten i alle beredskapskategorier. Krav og hensyn: Utfra hensyn til at brannvesenet ikke har yrkessjåfører samt med hensyn på sikkerhet generelt, er det ønskelig at den nye tankbilen utstyres med 4- hjulstrekk. Side 4 av 7

5 Ved anskaffelse av ny tankbil må det regnes med en holdbarhets tid på 15 til 20 år. Branngarasjen har en netto takhøyde på 3.10 meter. Dette gjør at det kun kan anskaffes biler med lav førerhytte. Dette begrenser utvalget noe. Men det finnes flere modeller å velge mellom. Vurdering: Takst fra Gjensidige er bekreftet på kr ,- minus egenandel på kr ,- Undersøkelser som er gjort med hensyn på pris ferdig bil, ligger på ca ,- + mva. Rådmannen finner det nødvendig å fremme saken til ny behandling, og anbefaler at formannskapets innstilling i sak 48/11 oppheves og at formannskapet vedtar ny innstilling til kommunestyret. Rådmannen anbefaler som tidligere at det blir gjort vedtak om å gå til innkjøp av tankbilen med en kostnadsramme på kr 2 mill ekskl. mva. Anskaffelsen finansieres ved bruk av erstatingsbeløpet på kr ,- og bruk av forsikringsfondet med kr ,-. Resterende beløp på kr 1,5 mill. foreslås da finansiert gjennom låneopptak. Videre anbefaler rådmannen at det blir gjort vedtak om å leie tankbil i måneder i påvente av anskaffelsen av ny tankbil, og at leien på kr ,- finansieres ved bruk av kommunens forsikringsfond. Side 5 av 7

6 Sak 72/11 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING - RANDSFJORD HANDEL OG KLIPP&STIL Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/549 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/11 Formannskapet Innstilling: I medhold av alkohollovens 1 6, 2. ledd, siste setning, innvilges Randsfjord Handel og Klipp&Stil v/nina Løkken skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning i tilknytning til arrangering av motevisning i City Cafe den Bevillingen omfatter skjenking av alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) fra kl 1900 til kl Ansvarlig for skjenkingen er Ole Kristian Lindbekk. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Randsfjord Handel og Klipp&Stil v/nina Løkken søker om skjenkebevilling den i anledning et arrangement i tilknytning til en motefremvisning hvor aktuelle kunder er invitert. Arrangementet vil skje i lokalene til City Cafe i Hov. Søknaden omfatter skjenkebevilling for alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) fra kl Ansvarlig for skjenkingen er oppgitt å være Ole Kristian Lindbekk som også driver City Cafe. Det er i utgangspunktet søkt om skjenkebevilling for lukket selskap, dvs. ambulerende skjenkebevilling etter alkohollovens 4 5. Etter gjeldende delegeringsreglement er innvilgelse av ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap delegert til rådmannen. Men da arrangementet ikke tilfredsstiller vilkårene for lukket selskap etter alkohollovens 4 5, vil søknaden bli behandlet etter alkohollovens ledd, siste setning, hvor det gis åpning for å innvilge søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning. En slik søknad krever behandling i formannskapet iht gjeldende delegeringsreglement. Søker er gjort oppmerksom på dette. Side 6 av 7

7 Sak 72/11 En søknad om skjenkebevilling iht alkohollovens 1 6 i alkoholloven, krever uttalelse fra lensmannen og sosialtjenesten, jfr. alkohollovens 1 7. Det foreligger uttalelse fra Lensmannen i Søndre Land som anbefaler søknaden uten merknader. Sosialtjenesten har ingen innvendinger forutsatt at arrangmentet er innrettet mot voksne noe som arrangøren har bekreftet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til søknaden, og anbefaler at den blir innvilget som omsøkt. Side 7 av 7

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 15.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den 14.06.2005 kl. 11.00 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP TILLEGGSSAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 - VAR-

ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 - VAR- Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Klokkeslett: 1130 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer