Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Hovedutvalget for Drift og miljø tar redegjørelsen for den økonomiske situasjonen i brannvesenet til etterretning, og erkjenner at uten tilførsel av midler til driftsbudsjettet i 2009 må situasjonen få konsekvenser for aktiviteter og tjenester i brannvesenet. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Kostratall, sammenlignbare brannvesen vedlegg 1 Utskiftingsplan, rullende materiell vedlegg 2 Prisliste brannvesenet vedlegg 3 Andre saksdok.: Dokumentasjon av brannvesenet, saksnr. 06/222 Bakgrunn: Bakgrunn for denne saken er brannvesenets vanskelige budsjettsituasjon med tanke på driftsbudsjett. Erfaringstall, se nedenfor, fra flere år tilbake viser at dette budsjettet ikke holder. I en normalsituasjon er dagens ramme i utgangspunktet for lite til å drifte brannvesenet på en forsvarlig måte, og når det påløper ekstra utgifter er situasjonen særlig vanskelig. Brannvesenets økonomiske drift er svært nøktern, og utgiftene pr. innbygger ligger langt under sammenlignbare kommuner (se kostratall). Sammenliknet med tilsvarende brannvesen er Alta brann- og redningskorps den rimeligste i drift, med kr. 586,- i utgifter pr. innbygger. Nærmeste i klassen er Harstad med kr. 680,- pr. innbygger. Dette utgjør en differanse på 1,7 millioner, i favør av Alta brannvesen og som igjen viser at brannvesenets driftsbudsjett ligger langt under tilsvarende brannvesen.

2 Det er i stor grad kun foretatt nødvendig vedlikehold av utstyr m.m. Driftsbudsjettet har ikke rom for å gjøre nødvendige utskiftinger av materiell uten at det har vært påkrevd å fremme saksfremlegg og be om penger til diverse formål. Denne situasjonen har blitt enda vanskeligere etter et kutt tidligere d.å., og gjenspeiler seg nå også i vedlikeholdet av kompetanse, i form av at det bl.a. ikke er midler til øvingsmateriell. Dette er en situasjon som det er prekært å endre nå, før kompetanse og utstyr m.m. forfaller til det ubrukelige med konsekvenser både for tjenester og sikkerhet. Istedenfor å stadig be om penger til mer eller mindre akutte tiltak, er det mer hensiktsmessig å sørge for at driftsnivået kan opprettholdes på et nivå, som ivaretar vedlikehold og sikkerhet uten at en stadig må be kommunestyret om nødkapital når noe må gjøres. Vurdering: Aktivitetsnivået i Alta brann- og redningskorps har økt jevnlig de senere år, og med det både kvalitet og omfang av tjenester ovenfor publikum. Brannvesenets kostnader er i all hovedsak bundet opp i utgifter på vedlikehold av kompetanse, utstyr, og drift av dette. Kompetanse og verneutstyr er en prioritert sak, med tanke på mannskapenes sikkerhet. I utøvelsen av brannvesenets oppgaver er det ikke sparepotensial på dette, med tanke på den risikoen som ligger i for eksempel røykdykking. Det vil ikke være mulig å opprettholde nødvendig nivå på tjenester, utstyr og kompetanse uten å tilføre driftsbudsjettet ytterligere midler. Aktuelle behov gjøres rede for som følgende: Akutte behov: Øvingsaktiviteten frem til 2008 har vært relativt god. Etter kutt i januar 2008 viser det seg at det ikke er mulig å opprettholde nødvendig nivå på dette. Nødvendige midler for å opprettholde et tilfredsstillende nivå er kr ,- Kursaktiviteten frem til 2008 har vært prioritert, og holdt på et nødvendig og akseptabelt nivå. For å imøtekomme kravet om kutt ble budsjettposten for kompetanse, kurs og utdanning halvert. Dette vil medføre et kommende etterslep på pålagt utdanning. Nødvendige midler for å opprettholde et tilfredsstillende nivå er kr ,-, som vil bringe budsjettet tilbake til et nødvendig nivå. Dykkertjenesten driftes innenfor dagens rammer. Imidlertid er dette ikke en lovpålagt oppgave som kan tas ut av tjenestetilbudet, og vil da kunne spare driftsbudsjettet for ca ,- pr. år. Det har imidlertid ikke vært mulig å opprettholde et nødvendig nivå på utskifting av utslitt utstyr. Dette er nå i ferd med å nå et nivå der en må ta stilling til å enten erstatte utslitt utstyr, eller å la være å ha dykkertjenesten tilgjengelig. For å oppnå nødvendig nivå må det erstattes slitt utstyr med kr ,- nå og innarbeides i driftsbudsjettet et årlig utskiftingsprogram med kr ,- pr. år. Samband og personsøkere viser nå tydelige tegn på alder. Det har ikke vært mulig å vedlikeholde og skifte ut og i samme takt som dette har forfalt. Personsøkere er vårt viktigste verktøy for å innkalle frimannskapene ved husbrann og full alarm. For å skifte ut nødvendige personsøkere trenges kr ,- nå og det må innarbeides et utskriftingsprogram også for disse med kr ,- pr. år.

3 Røykdykkerutstyret er prioritert når det gjelder vedlikehold. Det er likevel vanskelig å opprettholde vedlikeholds- og utskriftingsnivået tilsvarende forfallet. Det er ikke et akuttbehov for umiddelbar utskifting av utstyr siden dette har vært gitt prioritet, men det må legges til rette for å ivareta et høyt nok vedlikeholds- og utskiftingsprogram for å unngå forfall. Dette vurderes til kr ,- pr. år. Personlig verneutstyr er særdeles viktig for mannskapenes sikkerhet. Det ble i 2005 gjort en stor utskifting av dette utstyret. Dette er nå 3 år siden og det er vanskelig å holde nødvendig utskiftingstakt på dette utstyret. Dette vurderes til ytterligere å kreve kr ,- pr. år (tilsvarende 4 sett utstyr). Andre behov/tiltak: Utskiftingplan for bilparken er nødvendig for å ha en forutsigbar rullering på dette og å unngå store ekstrabevilgninger i fremtiden. Vedlagt forslag til utskiftingsplan (fond) avsetning årlig kr ,- Prisliste tjenester (inkl. gebyr unødvendigutrykning) vedlagt. Vil gi et marginalt inntektspotensiale, men hovedsakelig åpner regulativet/prislisten en mulighet for å iverksette tiltak for å redusere antall uønskede alarmer. Det er viktig at fremdriften i brannordning (dokumentasjon av brannvesenet) følges opp i henhold til vedtak, bl.a. driftsmidler til kompetanse på høydemateriell og drift av liften. For å oppnå driftsbudsjetter som gir realistiske rammer til normal daglig drift, og å unngå forventede årlige underskudd er det nødvendig med en vesentlig økning av driftsrammen, tilsvarende behovet ovenfor, for å opprettholde nivået i godkjent brannordning (dokumentasjon av brannvesenet). Med dagens aktivitet og kostnader på beredskap er et realistisk rammetall for driftsbudsjettet på kr ,-, en økning på kr ,- i forhold til budsjettet for Dette vil gi rom for å vedlikeholde utstyret, og skifte ut det som er påkrevd. I tillegg er det nødvendig å påbegynne en utskiftingsplan for rullende materiell allerede nå, slik at en unngår store engangsinvesteringer i fremtiden. Dette kan best gjøres ved å avsette kr ,- årlig til fond. En økning i driftsbudsjettet på kr ,- utgjør kr. 18,30 pr. innbygger, og en avsetning til fond på kr ,- utgjør kr. 27,30 pr. innbygger. Med en totalkostnad på kr. 630,60 pr. innbygger er fortsatt Alta brann- og redningskorps det rimeligst driftede brannvesen i klassen med god margin. I tillegg vil det være nødvendig med en bevilgning på kr ,- for 2009 slik at slitt utstyr kan erstattes umiddelbart. Økonomiske konsekvenser: Brannsjefen anbefaler derfor følgende løsning, for å opprettholde nivået til godkjent brannordning (dokumentasjon av brannvesenet): 1. Driftsbudsjett beredskap økes med kr ,- fra 2009 (fast rammeøkning) 2. Det bevilges ekstra kr ,- til utskifting av allerede utslitt utstyr (engangsbevilgning) 3. Det opprettes utskiftingsfond for rullende materiell, og det avsettes årlig kr ,- til dette fond. 4. Gebyrregulativet for brannvesenet vedtas. 5. Tidligere vedtak i Dokumentasjon av brannvesenet følges opp.

4 Sett i lys av den økonomiske situasjonen i kommunen p.t. er det overhengende sannsynlig at en slikt løsning ikke kan vedtas. For at brannvesenet skal kunne driftes innenfor nåværende rammer vil det da være nødvendig å gjøre noen håndgrep i aktiviteter og tjenester. Følgende tiltak i brannvesenet er derfor nødvendig å gjennomføre fra 2009: Dykkertjenesten legges ned, og utstyret selges. Konsekvensen er at det ikke lengre vil være vanndykkere i brannvesenet, og tilegnet kompetanse forfaller. Årlig reduksjon i drift vil utgjøre ca. kr ,- (driftsramme), og inntekt ved salg av utstyret vil utgjøre ca. kr ,- (engangs inntekt til driftsramme for 2009) Deltidskorpset reduseres fra 8 til 4 mann. Konsekvensen her er at det ikke vil være beredskap på liften, og følgelig vil beredskapen i forhold til bebyggelse over 3 etasjer i Alta være redusert. Brannordning (dokumentasjon av brannvesenet) må endres. Årlig reduksjon i kostnader er kr ,- (lønnsramme), og dette overføres til driftsramme. Dersom disse håndgrep ikke gjennomføres, vil ikke brannvesenet være i stand til å drifte utstyr og kompetanse på en hensiktsmessig, lovpålagt og sikker måte, og andre tiltak må vurderes, som eksempelvis: Dersom driftsrammen etter 2009 fortsatt ikke er tilstrekkelig - kan, ved levering av ny kombinert brann/redningsbil, eksisterende mannskapsbil Scaniaen, tas ut av tjeneste og selges. Konsekvensen er at det ved brann eller ulykke utenfor Alta tettsted ikke vil være slokke eller redningskapasitet i tettstedet. Dette er en del av den godkjente dimensjoneringa for Alta kommune, og vil også medføre at dimensjoneringsgrunnlaget må revideres, og det må omsøkes ny godkjenning. Årlig reduksjon vil utgjøre kr ,- (driftsramme), og 1 til 1,5 millioner i salg av bilen. Brannvesenet har allerede fra 2008 halvert budsjettet for lovpålagte kurs ved Norges brannskole. Det er ikke ønskelig, men mulig å redusere dette til et null-nivå i et par år. Det vil imidlertid opparbeides et etterslep på kursbehovet som må dekkes inn senere, for å ivareta arbeidsgiveransvaret som ligger i nødvendig kompetanse for å utføre oppgavene som tilligger brannvesenets mannskaper. Etter 2 år må utdanningsaktiviteten gjenopptas. Å innføre et null-nivå på kurs ved Norges brannskole vil for de to neste år medføre kr ,- i innsparing (driftsramme), men dette må hentes igjen i påfølgende år. Sikkerheten for mannskapene i innsats må prioriteres. Alternativet er da å legge ned røykdykkertjenesten, og sette kompetanse og utstyr på dette til side, inntil det igjen foreligger en driftsramme som tillater drift og vedlikehold av dette. Konsekvensen er at brannvesenet ved brann ikke kan gjennomføre innvendig slokke- og redningsinnsats. Innsatsen vil være begrenset til utvendig slokking, selv om det er røykdykkerinnsats som primært er livreddende innsats. Brannsjefen ber med dette Hovedutvalget for Drift og Miljø å ta stilling til nødvendige kutt/tiltak i budsjettet.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Bengt Fjellheim

5 driftssjef Tor-Inge Henriksen brannsjef

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer