SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/ Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/ Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Kommunestyret gir sin tilslutning til kjøp av midlertidig utstyr og til foreslåtte ombygging av dagens brannstasjon, samt ombygging av lokaler på SISA, og gjør følgende vedtak: 1) Det bevilges kr ,- til midlertidige tiltak beskrevet i vedlagte vedtak i AMU. Kostnaden finansieres ved opptak av nytt lån i 2015, stort kr 3,329 millioner, og 0,832 millioner i momskompensasjon. 2) Det bevilges midler til ombygging av dagens brannstasjon/tilliggende areal, med fullføring i løpet av første halvår 2016, kr ,-. Kostnaden finansieres ved opptak av nytt lån i 2016 budsjettet, stort kr 5,080 millioner og 1,270 millioner i momskompensasjon. 3) Meieritomta er avsatt i kommuneplanen til bygging av fremtidig ny brannstasjon. Tomta er på 5 mål, men behovet på en ny fremtidig tomt vil være minimum på mål. Flere alternative tomter bør vurderes i arealdelen til kommuneplanen. Det bevilges kr ,- til fremtidig ny brannstasjon. Ny stasjon ferdigstilles i løpet av perioden Beløpet innarbeides i årsbudsjettet 2016 og i økonomiplan med handlingsdel Rådmannen viser til vurderingen i saksfremlegget og er usikker hvilken løsning som bør velges. Den fremtidsrettete løsningen, alt sett under et, er å bygge en ny brannstasjon i sentral Alta. Hvis kommunestyret vedtar punkt 3, så bør utredningskostnaden på 90 tusen innarbeides i et helhetlig forslag om realisering av ny brannstasjon, og ikke som en enslig investeringsbevilgning på 90 tusen ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning: Vedlegg: MELDING OM TILSYN OPPSUMMERING AV TILSYNET

2 VEDTAK OM PÅLEGG SØKNAD UTSATT SVARFRIST FRISTUTSETTELSE SAKSFREMLEGG AMU VEDTAK AMU NOTAT ARBEIDSGRUPPE SVAR PÅ PÅLEGGET SVAR FRA ARBEIDSTILSYNET TEGNINGER TEGNNGER VASKEHALL KOSTNADSOVERSLAG UTEN MASKINER Andre saksdok. Bakgrunn: Alta brann og feiervesen er i dag lokalisert på rådhuset sentralt i Alta med totalt 22 ansatte, men vil i henhold til ny brannordning vedtatt i januar 2012 jf. K-sak 3/12, bli totalt 24 ansatte i løpet av Etter denne dato vil det daglig være til stede 12 ansatte på jobb mellom I tidsrommet vil kun vaktlaget på 4 personer ha sitt opphold på stasjonen. Dagens brannstasjon ligger i kommunens rådhus i nordøstre del av Alta by. Brannvesenet disponerer lokaler i 3 ulike etasjer. I underetasjen er det feierlokaler, dykkerverksted, lager og garasjer. Gulvflatene i disse lokalene er på ca. 320 kvm. I første etasje er det vognhall, verksted, oppholdsrom for vaktmannskapene, trimrom, 4 små soverom- uten tilfredsstillende garderobefasiliteter / sanitærrom, kommunikasjonssentral, kontor, møterom og ganger. Gulvflatene i disse lokalene er på ca. 510 kvm. I 3 etasje over vognhallen disponerer brannvesenet 3 / 4 kontorplasser. Samlet areal er på ca. 880 kvm. Dagens stasjon dekker ikke brannvesenets fremtidige behov på en fullgod måte, der problemområdene er flere; Plassmangel Vedlikehold av utstyr / materiell, spesielt etter brann. Plassmangel for administrasjon Undervisningsrom / møterom Mangelfull ventilasjon Manglende uteområder for alle typer øvelser Mangelfull etablering av ren og skittensone Dårlige sanitære / garderobeforhold. Ikke tilfredsstillende soverom Dagens stasjon ble tatt i bruk i 1993, det var da 11 ansatte i brannvesenet. Stasjonen er dimensjonert etter dette, og ikke i henhold dagens situasjon eller fremtidens behov. Allerede i dag oppbevarer vi utstyr som i utgangspunktet bør være plassert på brannstasjonen i de gamle kommunale byggene i Skaialuft, dette utstyret vil i løpet av våren 2015 flyttes over i «Fjellhallen». Desentralisert oppbevaring av utstyr vil ved akutte behov medføre en forsinket førsteinnsats. En ny fremtidig stasjon er en nødvendighet med tanke på de krav som stilles til HMS. Når det gjelder nødvendigheten for etablering av ren/skitten sone, samt gode rutiner for vask av utrykningsklær og utstyr har det sin bakgrunn i at ansatte i brann og redning utsettes for et enormt antall giftstoffer i jobben, og at ferske undersøkelser viser en skremmende økning i forekomster av kreft.

3 I forbindelse med utvidelse av korpset, og ikke minst med at vi går til innkjøp av ny tankbil i 2015, samt utvidelse fra 3 til 4 personer på vakt (turnus) vil dette føre til enda større plassmangel enn det vi allerede har i dag. Det er også viktig at hele brannvesenets administrasjon er samlet og ikke plassert som i dag- på forskjellige steder. Planlegging av en ny brannstasjon bør derfor gis en høy prioritet. Arbeidstilsynet startet i 2010 prosjektet «Arbeid for helse», der fokus ble satt på virksomhetenes ivaretakelse av psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold i henhold til Arbeidsmiljøloven. Hensikten med de tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomførte var å bidra til å forebygge sykdom, skader og ulykker, samt å kontrollere at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives på en tilfredsstillende og systematisk måte. Med bakgrunn i dette gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Alta brannvesen I forbindelse med tilsynet ble det gitt 3 avvik. 1 Arbeidsgiver må sørge for at det gjennomføres systematisk kartlegging og risikovurdering av behovet for hygienetiltak i forbindelse med at brannmannskapene blir eksponert for brannrøyk. 2 Arbeidsgiver må sørge for å sette i verk tiltak som sikrer at medvirkning og samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte sine representanter skjer på en tilfredsstillende måte. 3 For og i å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. I 2014 ble det varslet om et nytt tilsyn der formålet var oppfølging av tilsynet fra I forbindelse med dette ønsket arbeidstilsynet å bli informert om status ift det enkelte påleggspunkt, og hvordan arbeidsgiver og arbeidstakersiden opplever hvordan HMS- arbeidet fungerer i brannvesenet i Alta pr. nå. Etter tilsynet i 2014 anså Arbeidstilsynet at avvik 1 og 2 som ikke lukket på en tilfredsstillende måte. For å få en bred forankring i organisasjon ble en arbeidsgruppe opprettet som straks startet arbeidet med tilsynets avvik. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 24. november der følgende personer var tilstede: Kommunalleder DU, virksomhetsleder brann, avdelingsledere beredskap og forebyggende, tillitsvalgt, verneombud / varaverneombud. Agenda for møtet, utarbeide svar på følgende: Oversikt over gjennomførte tiltak/og eller plan med frist for gjennomføring av tiltak for å etablere tilfredsstillende inneklima, samt etablere tilfredsstillende garderobeforhold med ren og skitten sone ved Alta brannstasjon Beskrivelse av hvordan verneombudet / ansattes representant har medvirket ifm utarbeidelse av planene. Arbeidsgruppas resultat / arbeid ble fremmet som en egen sak 14/585-7 til «Arbeidsmiljøutvalget». Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken

4 der administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt, innstillingen var delt inn i: Organisatoriske tiltak Fysiske tiltak Psykososiale tiltak. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: AMU vedtar følgende tiltak for å imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg i brev datert : Organisatorisk: 1. Innføring av prinsippene i «Skellefteå-modellen» for å redusere helsefaren ved eksponering for skadelige stoffer i etterkant av utrykninger/øvelser, i tillegg til at man da reduserer mengden forurensning som tas med tilbake til stasjonen. Ansvar: Brannsjef. 2. Brannsjef skal ha utarbeidet prosedyrer for redusert eksponering for helseskadelige stoffer under utrykning/øvelse. 3. Brannsjef skal ha utarbeidet en plan for informasjon og opplæring av alle ansatte ved Ata brannstasjon om helsefaren ved aktiv tjeneste, samt forebygging av denne helsefaren. 4. Utvidet helsekontroll av ansatte ved Alta brannstasjon som spesielt ivaretar den økte kreftfaren blant ansatte i aktiv tjeneste skal være innført innen gitt tidsfrist. Fysisk: 5. Det anskaffes utstyr og maskiner for renhold og oppbevaring av kontaminert utstyr/vernebekledning. 6. Brannsjef engasjerer eksternt firma som utarbeider en plan for fysiske tiltak på brannstasjonen, inkludert tilliggende lokaler, slik at prinsippet om ren og skitten sone kan etableres. 7. Feierbiler og vakt-bil som benyttes i Alta brannvesen skal være av en slik art at man begrenser eksponering av kontaminert utstyr/klær, med de kostnader dette medfører. 8. Som langsiktig løsning på all problematikk rundt HMS og kontaminasjon: etablere ny brannstasjon i Alta hvor alle forhold rundt ivaretakelse av HMS og begrensing av kontaminasjon er hensyntatt. De økonomiske konsekvensene innarbeides i investeringsbudsjettet. Psykososialt: 9. Prosedyrer, opplæring og oppfølging av prosedyrer (konsekvenser ved brudd) skal være av en slik art at de ansattes mentale ve og vel ivaretas til tross for helsefarene de utsetter seg for i sitt yrke. Ansvar Brannsjef. 10. Ledelsen sammen med verneombud og tillitsvalgt følger opp, og evt. videre øker omfanget av, de ansattes helsekontroller, slik at de ansatte skal føle seg helsemessig ivaretatt av sin arbeidsgiver. Ansvar Brannsjef. Punkt: Tidsfrist for gjennomføring av punktene:

5 6, 15. februar , 3 og 9 1. Juni , og 7 1. Oktober , 1. November , 1. november hvert år, start 1. november , 1. januar 2016, forutsatt at punktene 5 og 6 er gjennomført. 8, 2018 AMU ber om at det bevilges totalt kr ,- til utførelse av de midlertidige tiltakene beskrevet i de organisatoriske, fysiske og psykososiale tiltak i brannsjefens innstilling, samt kostnadsberegnet i vedlagt oversikt og i avsnittet om økonomiske konsekvenser. AMU ber om at det utarbeides sak som fremmes for Brannstyret/Hovedutvalg, Formannskapet og Kommunestyret Kostnad midlertidige tiltak I tabellen under er bygningsmessige kostnader og konsulenttjenester tatt ut, da disse kostnadene fremkommer i kostnadsoverslaget fra NordArk. Vaskemaskin for Kr røykdykkerutstyr Tørketrommel og Kr tørkeskap GIRBAU Kr vaskemaskin barriere Personlig verneutstyr Kr Estimert frakt og Kr levering Slangevaskeanlegg Kr Bygningsmessige 0 kostnader Konsulenttjenester 0 Oppbevaring av Kr kontaminert utstyr Kjøretøy kontaminert Kr utstyr beredskap / kjøretøy feier. Bilen må ha tette skott for utstyret. SUM: Kr Brannvesenet har iverksatt arbeidet med punkt nr. 6 Brannsjef engasjerer eksternt firma som utarbeider en plan for fysiske tiltak på brannstasjonen, inkludert tilliggende lokaler, slik at prinsippet om ren og skitten sone kan etableres. Etter møter / dialog med NordArk A/S på hvordan vi på en midlertidig og tilfredsstillende måte kan løse ren / skitten sone problematikken er det utarbeidet en løsning jf. vedlegg «tegninger». Som langsiktig løsning på all problematikk rundt HMS og kontaminasjon: etablere ny brannstasjon i Alta hvor alle forhold rundt ivaretakelse av HMS og begrensing av kontaminasjon er hensyntatt. De økonomiske konsekvensene innarbeides i

6 investeringsbudsjettet. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Perioden Midlertidige tiltak for ombygging av tilliggende areal / dagens brannstasjon slik at ren og skitten sone kan etableres. Innkjøp av utstyr: ,-. Kostnadene finansieres med nytt lån i 2015 Ombygningskostnader: ,-. Kostnadene finansieres med nytt lån i første halv år Framtidig ny brannstasjon: ,- Fremtidig ny brannstasjon ferdigstilles i perioden beløpet innarbeides i årsbudsjettet 2016 og i økonomiplan med handlingsdel i perioden Vurdering: En midlertidig utbygging av eksisterende stasjon vil få en kostnad på ca. 10,5 mill. Dette er tiltak for lukking av midlertidige avvik gitt av Arbeidstilsynet, og har en tidsperiode på 3 år. Det vil på sikt også være nødvendig og legge til rette for et nytt / mer hensiktsmessig øvelsesområde. I dag er det et øvelsesfelt på AVINOR som brannvesenet benytter seg av, dette øvelsesfeltet er planlagt nedlagt i nær fremtid. Konsekvensene for Alta brannvesen vil da være at vi ikke har tilgang på et egnet øvelsesfelt for våre mannskaper. Nærmeste øvelsesfelt vil da være Porsanger. En ny og frittstående brannstasjon fremstår som det mest optimale alternativet for fremtiden. Det vil på sikt være nødvendig å legge til rette for et mer hensiktsmessig øvelsesområde, dette vil også gi muligheter til samlokalisering av Sivilforsvarets materiell som i dag er lagret i Komsa fjellhall. Meieritomta som er på ca. 5 mål er i dag avsatt til en ny fremtidig brannstasjon, men behovet på tomteareal vil være på mål. I tilknytning til meieritomta disponerer Alta et tomteareal på ca. 10 mål. Krav til tomtestørrelse har ikke et myndighetskrav men det anbefales at flere alternative tomter bør vurderes i arealdelen til kommuneplanen. Dersom brannstasjonen flyttes fra rådhuset vil det bli frigjort nesten 900 m2 gulvareal til annet bruk. Brannsjefen vil med bakgrunn i ovennevnte vurderinger anbefale alternativ 3 i innstillingen; bygging av en ny og fremtidsrettet brannstasjon som ivaretar helse, miljø og sikkerhet- og som er tilpasset et moderne brannvesen. Det finnes to muligheter i denne saken, en der man investerer i utstyr og oppgradering av eksisterende og tilliggende arealer. Kostnad 10,5 mill. Uavhengig av denne løsningen vil det i nær fremtid være behov for en ny brannsatsjon.

7 En annen mulighet kan vær å inngå en dialog med Arbeidstilsynet og ansatte ved brannstasjonen. Der man gjør minimal investering av utstyr, jf. punkt 1 i innstillingen. Og at man ikke gjør noen bygningsmessige investeringer ved dagens brannstasjon, dvs. at punkt 2 i innstillinga utgår. Det vil også medføre investering i en ny brannsatsjon i perioden Rådmannen er usikker i forhold til den totale investering porteføljen i kommunen, og hvordan en så stor investering vil påvirke den totale rente og avdragsbelastningen.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, Bjørn Atle Hansen Bengt Fjellheim Rådmann Kommunalleder Knut Suhr Saksbehandler

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer