Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon"

Transkript

1 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /36 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /64 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: 1. Fra 1. juli 2015 innføres løpende gebyrer for fast pålagt tømming. Avgiften følger kommunens terminer for fakturering for tiden to terminer pr år. 2. Med virkning fra 1. juli 2015 innføres følgende nye gebyrer ekskl. mva. for tømming av slamavskillere, tette tanker etc. : Varenavn Årsgebyr Ekstratømming a Slamtøm. bolig 0-3 m3 kr b Slamtøm. bolig 3-6 m3 kr c Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 kr d Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 kr e Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 kr f Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 kr g Tømming av tett tank 0-3 m3 kr h Tømming av tett tank 3-6 m3 kr i Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 kr j Minirenseanlegg 0-3 m3 kr k Minirenseanlegg 3-6 m3 kr l Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 kr Andre gebyrer: Varenavn Gebyr m Gebyr for mottak av avløpsvann, slam etc. pr m3 (er kr 300 også minstegebyr) n Helgetill. pr. tømming kr 3999 o Utrykning uten mulighet for tømming kr Administrasjonen får fullmakt til å avtale faktureringsrutiner av helgetillegg, ekstratømmingen, utrykninger uten mulighet for tømming med mer, direkte med leverandøren.

2 Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift : Forslag fra Bjørn Karlsen, H: Saken utsettes. Votering: Forslag fra Bjørn Karlsen, H enstemmig vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift : Saken utsettes. Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift : Rådmann endrer innstillingens pkt. 2. Pkt. tas ut i sin helhet og erstattes av følgende som nytt pkt. 2: Med virkning fra 1. juli 2015 innføres følgende nye gebyrer ekskl. mva. for tømming av slamavskillere, tette tanker etc.: Varenavn Enhet Tømmefrekvens mnd. Årsgebyr fra Ekstratømming a Slamtøm. bolig 0-3 m3 tank kr b Slamtøm. bolig 3-6 m3 tank kr c Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 m3 kr d Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 tank kr e Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 tank kr f Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 m3 kr g Tømming av tett tank 0-3 m3 tank kr h Tømming av tett tank 3-6 m3 tank kr i Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 m3 kr j Minirenseanlegg 0-3 m3 tank kr k Minirenseanlegg 3-6 m3 tank kr l Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 m3 kr m Varenavn Gebyr Gebyr Gebyr for mottak av avløpsvann, slam etc. pr m3 (er også minstegebyr) m3 kr n Helgetill. pr. tømming tank kr o Utrykning uten mulighet for tømming gang kr Saksordfører til kommunestyret: Forslag fra Bjørn Karlsen, H: Gry Vanja Eriksen, Ap. Votering: Gry Vanja Eriksen enstemmig valgt som saksordfører. Votering: Rådmannens innstilling med endring til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.

3 Innstilling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift : 1. Fra 1. juli 2015 innføres løpende gebyrer for fast pålagt tømming. Avgiften følger kommunens terminer for fakturering for tiden to terminer pr år. 2. Med virkning fra 1. juli 2015 innføres følgende nye gebyrer ekskl. mva. for tømming av slamavskillere, tette tanker etc.: Varenavn Enhet Tømmefrekvens mnd. Årsgebyr fra Ekstratømming a Slamtøm. bolig 0-3 m3 tank kr b Slamtøm. bolig 3-6 m3 tank kr c Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 m3 kr d Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 tank kr e Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 tank kr f Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 m3 kr g Tømming av tett tank 0-3 m3 tank kr h Tømming av tett tank 3-6 m3 tank kr i Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 m3 kr j Minirenseanlegg 0-3 m3 tank kr k Minirenseanlegg 3-6 m3 tank kr l Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 m3 kr m Varenavn Gebyr Gebyr Gebyr for mottak av avløpsvann, slam etc. pr m3 (er også minstegebyr) m3 kr n Helgetill. pr. tømming tank kr o Utrykning uten mulighet for tømming gang kr Administrasjonen får fullmakt til å avtale faktureringsrutiner av helgetillegg, ekstratømmingen, utrykninger uten mulighet for tømming med mer, direkte med leverandøren. Gry Vanja Eriksen valgt som saksordfører til kommunestyret. Behandling i Kommunestyret : Forslag fra ordfører: Saken utsettes til kommunestyrets møte Votering: Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Saken utsettes til kommunestyrets møte TRYSIL KOMMUNE Kristian Trengereid rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)

4 Bakgrunn 13. februar 2015 ble det, etter en anbudsprosess i regi av Abakus AS, underskrevet avtale med ny septikkrenovatør som begynte 1. april Det nye firmaet har en lavere pris pr tømming av anlegg enn tidligere leverandør. Selvkostregnskapet for 2014 viser at tjenesten gikk med overskudd med kr som sammen med renter ble avsatt til fond ved årsskiftet. Det er også behov for å se på faktureringsrutiner knyttet til slamtømmingen, da dette kan håndteres på en mer rasjonell måte. Vurdering Ettersom septikrenovasjonsordningen er et eget selvkostområde, vil reduksjon i utgifter til kjøp av denne tjenesten fra septikrenovasjonsselskapet medføre reduserte avgifter for kunden. Størrelsen på septikrenovasjonsgebyret ble tatt opp som et tema av hytteforeningene i et møte 29. desember I møtet ble det gitt signaler om at en eventuell redusert utgift for Trysil kommune vil komme abonnentene til gode og at gebyrene ville bli endret. En endring bør derfor gjennomføres før nyttårsskiftet som er tidspunktet en normalt behandler gebyrregulativet i sammenheng med det kommende årsbudsjettet. Dersom en tar utgangspunkt i at antallet tømte anlegg er noenlunde stabilt vil en ved fastsettelse av nye gebyrer kun måtte ta hensyn til differansen mellom Trysil kommunes innkjøpspriser før og etter 1. april. Kostnad Ny kostnad fra Endring Tanker/anlegg inntil 3 m 3 933,- 600,- -333,- Tanker/anlegg fra 3 inntil 6 m ,- 900,- -588,- Tanker/anlegg over 6 m 3, tillegg pr m 3 215,- 200,- -15,- Helge- og helligdagstillegg 885,- 3999,- 3114,- Som en ser av oversikten vil kostnaden for tømming tanker/anlegg bli redusert. Imidlertid vil det bli en vesentlig økning av gebyret dersom noen tømmer på helg eller helligdag. Ved god drift av anleggene og noe endrede rutiner hos eier kan dette tillegget unngås med mindre anlegget er underdimensjonert i forhold til faktisk bruk. Ved et utdrag av statistikk for 2014 var helge- /helligdagsgebyret benyttet i 46 tilfeller. Pr i dag faktureres slamtømming som enkeltgebyrer på bakgrunn av utført tømming. Dette er en tidkrevende jobb som innbefatter mye manuelt arbeid månedlig og som medfører uforholdsmessig stor og ujevn utgift for abonnenten. I tillegg er det behov for å kvalitetsikre fakturagrunnlaget fra kommunens leverandør av septiktømmetjenester opp mot faktisk gjennomført tømming. Tømmingen av anlegg med pålagt tømming kan med stor fordel faktureres som løpende gebyrer på lik linje med for eksempel feie- og tilsynsgebyret, noe de fleste kommuner har innført som praksis. I tillegg til å forenkle selve faktureringen er dette en forutsetning for å effektivisere rutetømmingen ved at ruteplanene endres slik at tømminger samles mer geografisk pr år. Nye gebyrer for tømming av anlegg får årsgebyrer fastsatt ut fra tømmefrekvens. Kunden skal få tømt sitt anlegg i tråd med minstekravet og kan i tillegg eventuelt bestille ekstratømminger ved behov. Ved en slik omlegging der en tar for seg grend for grend, vil en komme til anlegg som normalt ikke skulle vært tømt før senere. For å komme ajour må også disse tas med. En kan imidlertid ikke ilegge eieren et ekstra gebyr kun fordi vi ved denne ruteendringen kommer oftere enn forutsatt. Tømming av disse anleggene må dekkes gjennom ordningen.

5 Ved en grovdeling av kommunen er grovt sett antallet anlegg fordelt med 50% på hver side av Trysilelva. Dersom en starter på østsiden vil det være behov for å tømme om lag 500 anlegg også vest for Trysilelva i år selv om disse også blir tømt neste år for å komme ajour med rutetømming. Denne omleggingen og effektivisering av tømmingen vil medføre ekstra kostnad innledningsvis (tømming av de 500 anleggene). Av den grunn kan vi ikke fullt ut gjennomføre reduksjonen i tømmepriser inneværende år. Gjeldende priser for tømming er (pr gang): Varenavn Enhet 2015 Slamtøm. bolig 0-3 m3 tank kr 2041 Slamtøm. bolig 3-6 m3 tank kr 3246 Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 m3 kr 313 Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 tank kr 2041 Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 tank kr 3246 Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 m3 kr 313 Tømming av tett tank 0-3 m3 tank kr 2041 Tømming av tett tank 3-6 m3 tank kr 3246 Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 m3 kr 313 Minirenseanlegg 0-3 m3 tank kr 2041 Minirenseanlegg 3-6 m3 tank kr 3246 Kostnaden for tømming av følgende anleggstyper foreslås fra 1. juli 2015, dersom det ikke innføres løpende gebyrer. Beløpene kan også benyttes ved ekstratømminger: Varenavn Enhet Slamtøm. bolig 0-3 m3 tank kr 1850 Slamtøm. bolig 3-6 m3 tank kr 2900 Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 m3 kr 280 Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 tank kr 1850 Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 tank kr 2900 Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 m3 kr 280 Tømming av tett tank 0-3 m3 tank kr 1850 Tømming av tett tank 3-6 m3 tank kr 2900 Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 m3 kr 280 Minirenseanlegg 0-3 m3 tank kr 1850 Minirenseanlegg 3-6 m3 tank kr 2900 Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 m3 kr 280 Ved innføring av løpende gebyr, vil gebyret bli fordelt over det antallet terminer som går mellom hver pålagte tømming. Boliger med slamavskiller får eksempelvis i løpet av to år beløpet fordelt på fire terminer. Inntektene blir mer forutsigbare og en får god kontroll med at anlegg faktisk tømmes ettersom kunden også vil være interessert i at dette skjer rutinemessig en tjeneste en allerede betaler for i motsetning til i dag da det er en tjeneste noen motvillig mottar ettersom en vet at det påløper et gebyr for det i etterkant. Årsgebyrene blir etter det som følger: Slamtøm. bolig 0-3 m3 kr 925 Slamtøm. bolig 3-6 m3 kr Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 kr 140 Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 kr 463

6 Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 kr 725 Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 kr 70 Tømming av tett tank 0-3 m3 kr Tømming av tett tank 3-6 m3 kr Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 kr 280 Minirenseanlegg 0-3 m3 kr Minirenseanlegg 3-6 m3 kr Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 kr 280 Næring og offentlige bygg blir avgiftsmessig behandlet som boliger. Dersom en fakturerer to ganger årlig, vil gebyret for tømming av en slamavskiller på 4 m 3 ved bolig koste kr 725,- + mva ved neste terminkjøring (2. termin 2015) Dette vil være positivt for kunden ved at det blir en mer forutsigbar og jevnere kontantstrøm, noe som vil redusere behovet for purringer og antallet innfordringssaker. Ettersom gebyret legges til allerede faste terminer, vil vi også spare portoutgifter. Trysil kommune har ikke hatt noe gebyr for mottak av avløpsvann fra andre tidligere. Vi har fått forespørsel om mottak av avløpsvann hentet av annet firma og privatpersoner, og bør innføre et gebyr for mottak og håndtering av dette. Konklusjon Avgifter for tømming av septikanlegg, tette tanker, minirenseanlegg etc. reduseres fra 1. juli Fra samme dato faktureres de pålagte tømmingene som løpende gebyr.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Modum, Øvre, Nedre, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande Årsrapport 213 Renseresultater minirenseanlegg

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer