Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008."

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Hovedutvalg for barn og unge vedtar at helsesøstertjenesten i Alta kommune må styrkes med 1 ny helsesøsterstilling. 2. Hovedutvalg for barn og unge ber om at sektoren ved tildeling av rammer for 2010 styrkes med kr i lønnskostnader og kr i driftskostnader til sammen kr for å dekke kostnadene ved denne økning i bemanningen. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember Andre saksdok.: Bakgrunn: Helsesøstertjenesten har som hovedmål å gi forebyggende helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven til byens innbyggere 0-20 år Dette innbefatter: Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølgning/ henvisning ved behov. Forebyggende psykososialt arbeid. Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper. Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet. Samarbeid med skole og tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. Bistand og undervisning i gruppe/ klasse i den utstrekning skolen ønsker det. Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. Informasjon om og tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet, jf. Kapittel III Drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon, skolehelsetjeneste og Vaksinasjonskontor

2 Helsestasjon Helsestasjonslokalet er ikke samlokalisert med den øvrige tjenesten på grunn av plass mangel. Dette medfører at helsesøstrene daglig må forholde seg til to arbeidssteder, som igjen fører til at det går en vesentlig større tid til forflytning. Fleksibiliteten er med dette blitt mindre da en stor del av tjenesten ikke kan gjennomføres i begge lokalene. Det er nå lagt til rette for et enklere samarbeid på tvers av faggruppene. Det fører igjen til at en større andel av ressursene i helsestasjons og skolehelsetjenesten går til tverrfaglig samhandling. Skolehelsetjeneste Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud. Forskriften om kommunenes helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten vektlegger muligheten til en fleksibel organisering av helsestasjonen og skolehelsetjenesten som ivaretar samordning og helhetsperspektiv. Hensikten er å styrke det totale tilbudet til barn og unge 0-20 år. Et prioritert område i Opptrappingsplanen for psykisk helse er å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det psykososiale arbeidet innenfor denne virksomheten skal økes, og målet er at det på landsbasis fra skal tilføres 800 årsverk fordelt på ulike faggrupper. Det forutsettes at kommunen ikke reduserer egenfinansieringen av dette området, noe som vil motvirke en reell styrkning av denne tjenesten. Helsesøstertjenesten har ikke fått økte ressurser som følge av Opptrappingsplan for psykisk helse. Psykologstilling som var lagt under Avdeling barn og unge ble omgjort til hjemmel i annen virksomhet i Helse og sosial sektoren. For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelig i skolen. Elevene må vite når og hvor og hvordan de kan komme i kontakt med helsetjenesten., slik at det blir enklest mulig når de har behov for helsehjelp. Ansatte i skolehelsetjenesten må være inkludert i skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å identifisere og ivareta elever som har helseproblemer som ar sammenheng med skolesituasjonen. Vi har med dagens ressurser ikke muligheter til å ha faste dager i skolene i Alta. Den vesentlige ressursen i dagens skolehelsetjeneste går til vaksinering. Det er i liten grad rom for at helsesøster skal gi tilbud om gruppesamtaler, individuelle samtaler, helseopplysning, helseundervisning eller ha åpen dør for elevkontakt. De fleste skolene i Alta er ikke bygget med tanke for at helsesøster skal tilgang på egen arbeidsplass. Helsesøster må derfor bruke lokaler som ellers brukes av elever og lærere i det daglige, grupperom, pauserom og andre fellesarealer. Skolehelsetjenesten i videregående skole

3 Videregående skoler eies av fylkeskommunen. Det er vertskommunene som har ansvar for skolehelsetjenesten i videregående skole. Skolene har ansvar etter opplæringsloven 9a for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Til og med skoleåret 2006/07 var det tilsatt en psykiatrisk sykepleier ved Alta Videregående skole i 100% stilling. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen og Alta kommune som skulle gå over 3 år. Alta kommune finansierte dette med psykiatrimidler som ledd i Opptrappingsplan for psykisk helse. Da denne stillingen stod ubesatt fra høsten 2007, valgte Finmark fylkeskommune å trekke seg ut av samarbeidet. Rektor ved Alta Videregående skole var svært positiv til å fortsette samarbeidet, men hadde ikke mulighet til å videreføre dette uten støtte fra eier av skolen. Innenfor de rammer helsesøstertjenesten har i Alta kommune, har vi våren 2009 sikret at der er etablert et helsesøstertilbud ved Alta videregående skole. Dette tilbudet omfatter helsesøstertilbud 1 dag pr uke. Dette er neppe tilstrekkelig, men det vises her til at en halv helsesøsterstilling ble inndratt som ledd i innsparinger i helse- og sosialsektoren i forbindelse med budsjettet for denne reduksjonen i antall stillinger var knyttet til at samarbeidsprosjektet knyttet til Alta videregående skole ikke ble videreført. Ungdommens helsestasjon: Samarbeid med jordmortjenesten, helsesøstertjenesten og turnuskandidater. I avtale med kommuneoverlegen har turnuskandidatene i Alta kommune tjeneste på ungdommens helsestasjon som en del av sin praksis. Åpen hver onsdag kl helsesøstre inngår i turnus med en uke hver. Beregnet 20 % ressurs helsesøster Antall konsultasjoner: snitt 20 pr. uke Alder: hovedtyngde alder år Kjønn: 15% gutter, 85% jenter. Høring/merknader: Vurdering: Tilgjengelighet for alle. Helsestasjons og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle kategorier brukere i målgruppen. Tilgjengelighet er avhengig av at det er tilstrekelig antall ansatte i tjenesten. God tilgjengelighet kjennetegnes av kort ventetid og publikumsvennlige åpningstider. Geografisk og fysisk lokalisering av tilbudet er også viktig for hvor god tilgjengeligheten til tjenesten er. Helsestasjonstjenesten har i dag svært liten fleksibilitet når det gjelder timeavtaler, da det er begrenset med ressurser og tilgjengelig lokale. 6 helsesøstre deler på fem kontor fire dager i uken Ett av disse kontorene blir brukt av helsestajons - og skolelege to dager pr uke. Ett av kontorene er ikke i tilknytning til venterom og således svært dårlig egnet for spedbarnskontroller. Det er i gjennomsnitt 5 ukers ventetid på timeavtale på helsestasjonen, om den avtalte timen må endres.

4 Dimensjonering i forhold til befolkningssammensetning Sammenligning av kommunens helsesøstertjeneste med noen andre kommuner viser: 2007 tall helsesøsterårsverk folketall fødsler 2007 barn 0-17 år barn 0-17 i % av befolkning 1702 Steinkjer 8, , Narvik 9, , Harstad 10, , Alta 8, , Sør- Varanger ,7 Tabellen foran illustrerer at Alta kommune har en betydelig større andel av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år enn de øvrige kommunene, og tabellen viser at vi også har en knapp bemanning i denne tjenesten målt etter parametrene nyfødte eller helsesøster pr innbygger 0-17 år. Tabellen foran inkluderer flyktningehelsesøster ressurs i den samlede bemanningen. Antall helsesøstre i Barn og unge tjenesten var ved utløpet av stillinger hvorav en helsesøster også er rådgiver i fagstab. Helsesøstertjenestens kvalitet illustreres av andel nyfødte som får hjemmebesøk første 2 uker etter fødsel, og Alta ligger her på topp i ytelse. Finnmarmark Finn- gruppe gruppe Alta Alta Norge Norge Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Helsesøstertjenesten møtes med forventninger om tilbud til alle barn og ungdom. Det er ikke mulig for tjenesten å løse alle forventede og pålagte oppgaver innenfor dagens bemanning. Det er påkrevd å øke antall ansatte for å klare å løse lovpålagte oppgaver og de som forventes løst av tjenesten. Økningen i bemanningen vil bidra til en arbeidssituasjon for helsesøstrene der de i større grad kan sikre at innbyggerne får de tjenester de etter lov og forskrift skal sikre. Med forsterket fokus på forebygging vil en styrking av helsesøstertilbudet bidra vesentlig i arbeidet med å kunne nå barn og familier med utfordringer raskere. Alta Per Hindenes Leder Barn og unge sektoren.

5 ... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.03.2009 Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx K 2000: 08/888 dok. 19 (PLN-dok) INNHOLDSREGISTER: Innledning/oversendelsesbrev

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer