Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen"

Transkript

1 Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni første ledd bokstav h, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr 847 kap 7.

2 Tilsyn H v a i n n e b æ r e r t i l s y n? Eier eller representant for eier må være tilstede. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold. Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade (det som er synbart). Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er tilfredsstillende Gi god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Føre tilsyn med røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier i henhold til forskrift. Informere om bruk av elektrisk utstyr. Ved tilsyn som det avdekkes avvik vil det bli skrevet en tilsynsrapport som sendes eier/ bruker/representant.

3 Feiing H u s k å t i l r e t t e l e g g e f ø r v i k o m m e r! Atkomststigen skal være lett tilgjengelig eller satt opp. Det skal være sikker atkomst til skorstein i form av typegodkjente taktrinn, eventuelt takbroer som vist på figur. Dersom høyden overskrider 5 m skal det i tillegg være montert sklisikring for atkomststigen. Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform som skal være type-godkjent og montert i henhold til monterings-anvisning. Om feiing skal foregå på loft eller kjeller, skal det være tilrettelagt. Feiing fra tak Pipe høyere enn 1,2 m

4 Pipebrann H v o r d a n u n n g å p i p e b r a n n?! Husk å unngå bekdannelse ved å fyre med: Tørr ved Riktig trekk Nok tilluft til ildstedet (ventiler i vegg, balansert ventilasjon) Passe mengde ved Skulle uhellet være ute: Steng av trekken Ring brannvesenet Overvåk overflatetemperaturen på skorsteinen Ikke spyl/bruk vann i eller på skorsteinen Branninformasjon Slokkeutstyr Husk at slokkeutstyret skal kontrolleres av autorisert personell hvert 5. år. Etter 10 år skal apparatet byttes eller refylles i form av service. Trykkmåleren skal stå på grønt. Snu apparatet hvert kvartal. Dersom man har husbrannslange skal denne være fastmontert, formfast samt lang nok til å nå samtlige rom. Brannvarsling Røykvarslere skal høres på alle soverom når dører er lukket. Røykvarslerens dag 1. des. - Husk batteriskift! Røykvarslere bør testes regelmessig (kvartalvis, og gjerne med testrøyk).

5 Avgiften Fastsettelsen av feieavgift er basert på prinsippet om selvkost, og skal dermed kun dekke utgiftene for den kommunale ytelsen, i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 7-5. I korte trekk er det krav om feiing minimum hvert 4. år, samt tilsyn hvert 4. år. Behovsprøvingen legger vekt på en faglig vurdering av fyringsmønster, sotmengde og tilstand på ildsted/skorstein, og en kan med det vurdere om det er behov for større hyppighet for feiing enn forskriftens minimumskrav. G e b y r m o d e l l e n a v (kan reguleres i forbindelse med budsjettarbeidet hvert år) Minste hyppighet Grunnpris Pris pr. år totalt pr. år Tilsyn hvert 4. år 625,- Avgift pr. år 156,- Feiing hver 4. år 200,- Avgift pr. år 50,- 206,- (inkl. tilsyn) Tillegg for økt feiehyppighet, etter behovsprøving: Feiing hver 3. år 200,- 68,- 224,- (inkl. tilsyn) Feiing hver 2. år 200,- 100,- 256,- (inkl. tilsyn) Feiing hver år 200,- 200,- 356,- (inkl. tilsyn) I en overgangsperiode for settes hyppigheten for samtlige anlegg til tilsyn hvert 4. år og feiing hvert 2. år samtidig som prisen settes til minste pris, kr 206,- pr. år.

6 S ø k n a d o m f r i t a k f o r f e i e a v g i f t ( f e i e - o g t i l s y n s a v g i f t ) Følgende kan få fritak for feieavgift: Det er ingen ildsteder/peis tilknyttet skorsteinen Eiendomen er registrert som fritidsbolig (det er da ikke krav til feiing og tilsyn) Eiendommen er ubebodd Søknadskjema for fritak ligger på internettsiden til Karmøy kommune, eller kan hentes på servicetorget på Rådhuset. Søknad merkes Feiervesenet og sendes Karmøy kommune v/rådhuset, 4250 KOPERVIK. Klager rettes samme adresse. Faktura for kommunale avgifter/gebyrer må betales. For de som i ettertid får fritak for feieavgift vil innbetalt beløp trekkes av neste faktura (vår 2010). Skorstein og ildsted Søknadsplikt og meldeplikt S ø k n a d s p l i k t v e d m o n t e r i n g ( K a r m ø y k o m m u n e v / F o r v a lt n i n g s a v d e l i n g e n ) : Fyringsanlegg er i likhet med andre bygningstekniske installasjoner regulert av plan- og bygningsloven med forskrifter. I henhold til plan- og bygningsloven 93 første ledd bokstav e) er installasjon, endring eller reparasjon av ildsted søknadspliktig tiltak. Reglene om saksbehandling, ansvar og kontroll, etter saksbehandlingsforskriften og godkjenningsforskriften, kommer til anvendelse for søknadspliktige tiltak.

7 Eksempler på søknadspliktige tiltak: Nyoppføring av skorstein. Rehabilitering av skorstein. Ildsteder og fyringsanlegg i nybygg, da som en del av søknaden for bygningen. Fyringsanlegg med brenselslager av olje, gass og fast brensel.. Gassfyrt fyringsanlegg/ildsted uten brenselslager (naturgass). Installasjon av fyringsanlegg som utløser krav om branncellebegrensende bygningsdeler (fyrrom og/eller brenselslager). M e l d e p l i k t v e d m o n t e r i n g / e n d r i n g : ( F o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i lt a k o g t i l s y n 2-4 ). Eier/bruker skal melde fra til kommunen (brannvesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Meldingsskjema for ildsted ligger på internettsiden til Karmøy kommune Eksempler på ildsteder som er meldepliktig til kommunen (brann- og feiervesenet) men som er fritatt for søknadsplikt i henhold til bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, er: Fastmontert typegodkjent vedovn, peisovn og peisinnsats Typegodkjent pelletskamin/ovn med innebygget brenseltank Ildsted for flytende brensel men innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 liter uten pumpe Kombinert ildsted for ved og flytende brensel med innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 liter uten pumpe Gassfyrt ildsted tilknyttet inntil to stykker 11 kilo propanbeholder med utgangstrykk maksimalt 30 mbar

8 Varsel! Design og Trykk: Karmøy trykkeri as V i k o m m e r t i l d e g f o r å u t f ø r e : Tilsyn (se side 2 i brosjyren) Feiing (se side 3 i brosjyren) Dato for utførelse skal stå her, og varsles 2 dager før utførelse (hvis dato ikke er satt inn i dette felt er det ikke planlagt feiing/tilsyn hos deg de nærmeste dagene) Dersom varslet tilsyn/feiing ikke passer, snarest ta kontakt for å gjøre ny avtale. Ekstra varsling kan medføre tilleggsgebyr. Dersom vi ikke kommer inn i boenheten, vil det gå fire år til neste gang du får tilbud om tilsyn/feiing (avhengig av fastsatt behovshyppighet). Din kontaktperson er: Feierinspektør Jarle Madsen, mobilnr Brannvernkontrollør Siw Stensletten, mobilnr Brannvernkontrollør Bjørn Sørvaag, mobilnr Feier Knut Larsen, mobilnr Feier Magne Johannesen, mobilnr

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om:

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om: FEIEREN INFORMERER 2010 Tilsyn og feiing i Melhus og Midtre Gauldal blir ivaretatt av Gauldal Brann og Redning IKS. Selskapet er heleid av kommunene. Om: - Tilsyn - Feiing - Gebyrsatser 2010 - Fritak -

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og. eiendomsskatt 2011. Stange kommune. 0417 Stange

Vann, avløp, renovasjon, feiing og. eiendomsskatt 2011. Stange kommune. 0417 Stange Vann, avløp, renovasjon, feiing og 0417 Stange eiendomsskatt 2011 Stange kommune 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt idenne brosjyren. Samlede

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2009

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2009 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2009 1 2 3 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Offentlige brann og bygningskrav

Offentlige brann og bygningskrav Offentlige brann og bygningskrav Plan og bygningsloven (PBL) og tilhørende forskrifter og retningslinjer stiller krav til saksgangen ved byggesøknad og bygningstekniske krav til fyrrom etc. De viktigste

Detaljer

Søndre Land kommune. Informasjonshefte

Søndre Land kommune. Informasjonshefte Søndre Land kommune Informasjonshefte Teknisk Drift 01.01.2013 Innhold Side Viktige oppgaver 4 Renovasjon 5 Septiktømming 5 Skiløyper 5 Feieren 5 6 Nedgravde oljetanker 6 Håndtering av overvann 7 14 UMS

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Veiledning Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer