MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på <fyll inn>. Godkjenne innkalling Saker til behandling Saksliste Side 1/15 ÅRSREGNSKAP /15 Årsberetning Ski, Dag Chr. Holte Brannsjef Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. brannsjef eller epost Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Representantskapet NFB Saker til behandling 1/15 ÅRSREGNSKAP 214 Saksbehandler: Dag Christian Holte Saksnr.: 15/61 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Styret 1/ Representantskapet NFB 1/ Innstilling: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 214 med følgende: 1. Uinndekket låneopptak på kr ,4 dekkes ved å benytte mindreforbruk i avdeling 15/17 med kr ,31 og ved å benytte disposisjonsfond med kr , smessig merforbruk på drift av sivilforsvarslager (18) på kr ,18 dekkes over driftsbudsjett 215. Dekkes ved å fremføre underskuddet på kr ,18 til 215. Vedlegg: Hovedoversikter.rtf Noter 214 _2.docx SAKSOPPLYSNINGER: Styret skal behandle årsregnskapet før revisjonen skriver ut sin revisjonsberetning. Det er ønskelig at styret har en oversikt over regnskapet og at eventuelle kommentarer fra styret oversendes revisor. I tillegg må styret vedta hvordan årets merforbruk og/eller mindreforbruk skal dekkes/disponeres. Når revisjonsberetningen foreligger legges revisjonsberetningen frem for styret i en egen sak. et for 214 er som tidligere ført etter kommunale regnskapsprinsipper og regnskapet KOSTRA rapporteres til SSB. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap. I tillegg innholder årsregnskapet detaljert regnskap og obligatoriske noter. Nedenfor er det gitt opplysninger som anses som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er i tillegg gitt opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet. Side 2 av 11

3 Representantskapet NFB Hovedtall for virksomheten: (i hele kroner) Driftsinntekter Salgsinntekter Note 7 Refusjoner Overføringer (eierne) Note 6 Andre driftsinntekter (alarm tj.) Note 7 Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Note 2, 5 Kjøp av varer og tjenester Note 5, 7, 8 Overføringer Note 2 Kalkulatoriske avskrivninger Note 9 Sum driftsutgifter Revidert årsbudsjett Oprinnelig årsbudsjett Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Note 1 Avdrag på lån Note Motpost kalkulatoriske avskrivninger Note Ordinært resultat (Kontantunderskudd fra driften) Interne finansieringstransaksjoner. Avsetninger Note 12 Bruk av tidligere avsetninger Note 12 Finansiering av utg. i kapitalregn. Dekning av tidligere års merforbruk Note 12 Avsatt til buden fond Note 12 smessing resultat (Kontantoverskudd for virksomheten) Side 3 av 11

4 Representantskapet NFB et viser et mindreforbruk (kontantoverskudd) på kr Kontantunderskuddet fremkommer av økte inntekter på salg av kurs i forebyggende avdeling og sykepenger refusjon i beredskapsavdelingen. Driftsbudsjettet for selskapet er delt inn i 4 ulike avdelinger og følgende avdelingsvise resultater kan presenteres: 15 Administrasjon og beredskap et merforbruk på kr i forhold til budsjett 16 Feierseksjon viser et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett 17 Tilsynsseksjon viser et mindreforbruk på kr i forhold til budsjett 18 Follo sivilforsvarskrets viser kr, men har et merforbruk på kr DISPONERING AV MER/MINDREFORBRUK: Feierseksjon skal i prinsippet være selvfinansierende og seksjonens driftsutgifter skal dekkes inn gjennom feiergebyrer. Feiergebyret innkreves av eierkommunene. Over/underskudd i regnskapet skal settes av eller dekkes inn fra disposisjonsfondet for feierseksjonen ved avslutning av regnskapet. Merforbruket i 214 på kr 9 43 er derfor dekket ved å avsette beløpet på disposisjonsfondet. Drift av sivilforsvarslageret i Follo er en egen avdeling i selskapet som finansieres med tilskudd (selvfinansierende) fra kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, og Frogn. Over/underskudd i regnskapet bør normalt settes av eller dekkes inn fra disposisjonsfondet for Follo sivilforsvarskrets. Disposisjonsfondet har ikke nok midler til å dekke årets merforbruk. Merforbruket på kr ,18 foreslås derfor dekket over driftsregnskapet 215. Beredskapsavdelingen (15) og tilsynsseksjon (17) har et mindreforbruk på kr ,31. Det foreslås at mindreforbruket benyttes til å dekke foretatte investeringer i 214. DRIFTSREGNSKAPET: Det har vært vektlagt å ha god økonomistyring gjennom hele året for alle avdelinger i selskapet. Eget regneark har vært benyttet for å holde oversikten og tilpasse postene. FORBRUK/INNTEKT FOR DE ULIKE AVDELINGENE: et viser at det er mindre avvik knyttet til totalsummene på de enkelte avdelingene. Enkelte poster har avvik i begge retninger. Avdelingsvise kommentarer gis med bakgrunn i revidert budsjett og regnskapsresultatet pr Administrasjon og beredskap Kommentarer: UTGIFTER: Utgiftene i beredskapsavdelingen har i hovedsak økt i forhold til budsjett. Det ble innført innkjøpsstopp på slutten av året for å forhindre et vesentlig merforbruk. Utskiftning av materiell på utsatt til 215. Ved årsavslutningen viser regnskapet et mindreforbruk. Side 4 av 11

5 Representantskapet NFB Lønn og sosiale utgifter ligger innenfor budsjett, avsatt beløp til lønnsøkning og sykepenger refusjoner. Det er benyttet personell på tvers av organisasjonen som igjen reduserer behovet for vikarbruk. Driftsutgiftene ble kr 76` høyere enn forutsatt i budsjett. Driftspostene varierer en del begge veier på enkelte poster. Følgende variasjoner kommenteres: Kurs og opplæring. Det var mange i Enebakk som manglet godkjenning som utrykningssjåfør. I tillegg er personell sendt på kurs ved Norges brannskole, som en del av forskriftspålagt utdanning. Drift av biler og utstyr inklusiv drivstoff er noe høyere enn budsjettert. Innkjøp av utstyr. Det er foretatt utskiftning/fornying av utstyr på brannstasjonene. Eks: vaskemaskin, kjøleskap, stoler m.v. Finansutgiftene har et merforbruk som følge av momsrefusjon og avskrivning. INNTEKTER: Refusjoner utgjør den største positive avvik. Sykepenger utgjør 1 mill. i merinntekter. Det er også mottatt refusjon over statsbudsjettet for å styrke deltidsbrannmann utdanningen. Momskompensasjon ble høyere enn forutsatt men er en motpost til momsrefusjon under finansutgiftene. UTGIFTSFØRING PR BRANNSTASJON: Utgiftene føres mot den enkelte brannstasjon og i en administrativ enhet (felles kostnader). Hensikten med dette er å se hvor de beredskapsmessige kostnadene ligger og om tilskuddet fra den enkelte kommune står i forhold til de faktiske kostnadene. Kostnadsfordeling (i hele tusen) Administrasjon og felleskostnader Oppegård brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Differansen Side 5 av 11

6 Representantskapet NFB Ski brannstasjon Enebakk brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Forebyggende avdeling feiing Totalt sett er seksjonen i balanse. Lønn og sosiale utgifter tilnærmet i balanse. Grunnen til dette er at en arbeidstaker har vært på avklaringspenger og at det ikke er tatt inn nye lærlinger. Det ble kjørt overtid og vikar som følge av sykdom. Driftsbudsjettet merforbruk som følge av omlegging av dataprogram for feiing og tilsyn med boliger, samt innkjøp av datamaskiner for å kunne jobbe aktivt ute på nett. Det er merinntekter som følge av sykepenge refusjon. 17 Forebyggende avdeling tilsyn Forebyggende seksjon har et stort positivt mindre forbruk som følge av salgsinntekter knyttet til kurs. Det er også knyttet noen ekstra utgifter over budsjett. Det er benyttet en del vikarer i forbindelse med salg av tjenester. 18 Sivilforsvaret Tidligere var det en halv stilling knyttet til sivilforsvarsdrift. Avsatt lønnsmidler er derfor overført som et tjeneste kjøp fra beredskapsavdelingen. Side 6 av 11

7 Representantskapet NFB INVESTERINGSREGNSKAP: (i hele kroner) Revidert budsjett Budsjett 214 Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av biler Kjøp av maskiner MVA Finansieringsbehov Finansiering er dekket slik: (i hele kroner) Revidert Budsjett budsjett Salg av driftsmidler 19 Bruk av fond Momskompensasjon Bruk av lån 1 1 Udekket Sum finansiering Udekket/udisponert Kommentar: Kjøp av transportmidler Ny første utrykningsbil Oppegård Innkjøpet ble utlyst og levert samme år. Bilen er litt over budsjett som følge av avgifter. Fremskutt enhet Flateby Bilen ble utlyst og levert samme år. Finansiering av investeringer: Salg av driftsmidler Gammel chassis som ble benyttet som tankbil i Enebakk ble solgt. Det var vedtatt å ta opp lån på 1 million kroner for å finansiere innkjøpet. Det er forslått å benytte årets mindreforbruk til å dekke investeringen og resterende beløp fra disposisjonsfond Side 7 av 11

8 Representantskapet NFB BALANSEREGNSKAPET: Balanseoppstillingen viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Omløpsmidler utgjør kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd. Anleggsmidlene er eiendeler til varig eie og bruk. Disse blir aktivert i balansen, og gir grunnlag for avskrivninger. Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og låneopptak til høyderedskap (snorkel). Kortsiktig gjeld er skattetrekk, avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift, og premieavvik. Egenkapital består av regnskapsmessig mindreforbruk, fond og kapitalkonto. Kasse/bankbeholdningen er redusert med kr til kr ,57. Fondene er redusert med kr til kr Kassebeholdning og fond utgjør likviditeten i selskapet. Det er god likviditet i selskapet. Dag Christian Holte Brannsjef Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 8 av 11

9 Representantskapet NFB 2/15 Årsberetning 214 Saksbehandler: Dag Christian Holte Saksnr.: 15/613 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Styret 4/ Representantskapet NFB 2/ Innstilling: 1. Representantskapet tar årsberetningen for 214 til orientering. Vedlegg: Årsberetning 214 SAKSOPPLYSNINGER: Det er en rekke krav til å utarbeide en årsberetning for selskapet. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper skal årsberetningen avgis i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat av virksomheten og som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold som er vesentlig betydning for selskapet. slovens 33. Årsberetningens innhold for små foretak I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings og utviklingsaktiviteter. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. 4 5: 1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven 35, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Side 9 av 11

10 Representantskapet NFB Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. spliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 5 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Av revisjonsstandard RS 7 følger det at revisjonsberetningen må identifisere årsregnskapet som er revidert. Revisor skal også revidere opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktig for å bedømme virksomhetens stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet. Andre forhold som er av vesentlig betydning for virksomheten skal også opplyses. Follo distriktsrevisjon skal ha årsberetningen i datert og underskrevet fra hele styret før de utsteder revisjonsberetningen. I følge selskapsavtalens skal representantskapet godkjenne behandlingen av årsberetning. Årsrapport: Som følge av sykdom er virksomhetens årsrapport ikke ferdigstilt. Denne legges frem på neste styremøte. Dag Christian Holte Brannsjef Øvrige dokumenter på saken: Side 1 av 11

11 Representantskapet NFB Vedlegg til sak Side 11 av 11

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 Analyse av regnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Årsberetning 2014 Arendal kommune 2015

Årsberetning 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2. ÅRSBERETNING... 7 3. KONSERNREGNSKAP... 7 4. ARENDAL EIENDOM KF... 8 5. ARENDAL HAVNEVESEN KF... 8 6. ARENDAL KOMMUNE...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: utførte EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 8. april 2010 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Saksnr Innhold Å/L PS 009/10 PS 010/10 Avgjøres

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs Årsregnskap 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 Inntekt Utgift Til overs 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Trygve

Detaljer