116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG"

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/ Arkivnr.: GNR 116/60 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven av 2008, kapittel 19 Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.vi Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19. og eldre lovs 88 innvilger Lunner kommune søknad om dispensasjon fra energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 2007, 8-21 i forbindelse med søknad om etablering av hybelleilighet i eksisterende bolig i gnr 116 / bnr 60. Lunner kommune mener at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da man ikke vil øke energibruken i boligbygget, men gi mulighet til at bygget kan tilpasses ny ønsket bruk. Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 og eldre lovs 88 innvilger også Lunner kommune søknad om dispensasjon fra lydkrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 2007, 8-41 og 42. Lunner kommune mener at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom man setter noen vilkår til dispensasjonen for å sikre en viss lyddemping mellom leilighetene. Fordelene med å kunne endre bygget etter nye behov er klart større enn de endrede lydkravene. Vilkår: o Lyddemping mellom leilighetene skal tilfredsstille lydklasse D i NS o Tillatelse til etablering av hybelleilighet må foreligge Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens 36

2 Sammendrag: Det er søkt dispensasjon fra teknisk forskrifts krav til tetthet, varmeisolasjon, ventilasjon og lyd i forbindelse med søknad om etablering av hybelleilighet i sokkeletasje på eksisterende bolig. Boligen er relativt ny, og sokkeletasjen har fra starten av vært innredet til beboelse. Rådmannen vurderer det slik at eksisterende boligbygg bør kunne tilpasses nye behov. For denne bygningen, vil det være samfunnsøkonomisk ugunstig å kreve at bygget skal tilpasses nye energikrav når hybelleilighet skal etableres siden arealet allerede benyttes til beboelse Når det gjelder lydkrav, må en sette visse krav til lydgjennomgang mellom leiligheter. Rådmannen vurderer at ved endringer i eksisterende bygg, kan man redusere lydklassekravene fra klasse C i NS 8175 til klasse D. Saksutredning: 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Ing J A Quamme søker på vegne av tiltakshaver Jannicke Løvlien om tillatelse til etablering av hybelleilighet i eksisterende bolig på gnr 116 / bnr 60 i Granittvegen 8 på Viubråtamoen. I den forbindelse søkes det om dispensasjon fra en del krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 2007, 8-21 og 8-42 På kartet øverst til høyre er tiltakets plassering vist på kart over kommunen. Boligbygget er markert med nr 8 på kartet under. 1.2 Rettslig grunnlag

3 Søknad om bruksendring, ble mottatt , og skal da behandles i henhold til TEK 2007, byggesaksdel av Plan- og bygningslov nr 77 og plandel av Plan- og bygningslov lovens kapittel XV omhandler bestående byggverk: o 87 Endring, reparasjon eller bruksendring mv av bestående byggverk, sier i punkt 2e at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven gjelder også for bruksendring. o 88 Dispensasjon fra 87, sier at kommunen kan dispensere fra bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven for de tiltak som nevnt i 87, når det finnes forsvarlig ut fra helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn, og tiltaket ikke fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med loven enn det er fra før. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon lovens 19 Etter Plan- og bygningsloven av krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbert at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter plan- og bygningslovens 19-3 kan midlertidig dispensasjon gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjonen kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller feste for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

4 Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ. TEK Teknisk forskrift av 2007 ga nye vesentlige skjerpede energikrav til bygninger. Kravene er kompliserte og gjengis ikke her. Man må enten dokumentere at opplistede energitiltak er gjennomført, eller vise at samlet netto energibehov ikke overskrider fastsatt energiramme. Det er satt opp minstekrav som må tilfredsstilles. Forskriften er ikke ivaretatt om alle energikrav bare tilfredsstiller minstekravet. Energitiltak gjelder: o Varmegjennomgang i ytterkonstruksjoner o Størrelse på glass- og dørareal o Kuldebroer o Lufttetthet o Vifteeffekt og varmegjenvinning på ventilajonsanlegg o Solskjerming o Natt- og helgesenking av innetemperatur Som gjenkjennbare størrelser på krav, kan det vises til at normaltykkelser på isolasjon i yttervegger vil være ca 25 cm, i bjelkelag mot kaldt loft ca 27 cm og i varmt tak ca 32 cm. Minstekravet vil normalt være 20 cm isolasjon i yttervegger, 22cm i tak mot kaldt loft og 25cm i tak mot varmt loft. TEK og -42 Teknisk forskrift krever at skille mellom brukerområder skal gi tilfredsstillende luftlydsog trinnlydsreduksjon. Det er ikke oppgitt krav i forskriften, men det vises til spesifikasjoner som er allment akseptert. I veiledning til TEK sies det at kravene vil tilfredsstilles om man legger til grunn grenseverdiene i lydklasse C angitt i norsk standard NS Søkers begrunnelse for dispensasjon Dispensasjonssøknaden er gjengitt på neste side:

5 1.6 Nabomerknader Det er ikke mottatt merknader for bruksendringen/dispensasjonssøknaden. 2. FAGLIG VURDERING: 2.1 Hensynet bak bestemmelsen om energikrav Det er et internasjonalt mål å minske utslipp av CO2. Som ledd i disse internasjonale målene, har norske myndigheter som mål at bygningene i Norge skal bruke mindre energi. Det er satt vesentlig strengere krav til nye bygninger som skal oppføres.

6 2.2 Andre sammenliknbare saker for energikrav: I delegert vedtak UTV 74/10 har Lunner kommune gitt dispensasjon fra teknisk forskrifts krav til isolasjon, tetthet og ventilasjon. I denne saken hadde tiltakshaver utbedret sin fritidsbolig med tanke på omgjøring til bolig, men søknaden om bruksendring ble innsendt etter at nye, strengere forskrifter var trådt i kraft. I den saken som her behandles, antas bygget å være isolert i henhold til samme energikrav. 2.3 Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon fra energikrav: Lunner kommune får ofte henvendelser fra personer som ønsker å dele av deler av sin bolig til utleieenhet. For tiltakshaver er det økonomisk gunstig å slippe å gjøre tiltak på boligen. Vedtaket som gjøres i denne saken vil få presedens, og avgjøre om kommunen skal bruke sin myndighet til å sørge for at utleieenhetene tilfredsstiller dagens krav i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder bruksendring av et bygg som fikk igangsettingstillatelse i år Bygningen er godkjent med en rominndeling i underetasje som innbyr til bruk som hybel. Det må da forutsettes at underetasjen tilfredsstiller energikravene som gjaldt i år Underetasjen kan lovlig brukes til beboelse i dag, slik at byggets energibruk ikke kan forutsettes å økes om det deles av en egen bruksenhet i underetasjen. Bygget er så nytt at det ikke er planlagt en generell oppgradering av bygget. Ansvarlig søker nevner i søknaden at det, sett i forhold til hva som kan oppnås, vil bli urimelig dyrt å tilfredsstille forskriftene. Å nekte dispensasjon kan muligens sies ikke å være samfunnsøkonomisk gunstig. 2.4 Hensynet bak bestemmelsen om lydkrav Forskriften skal sikre brukernes behov for beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Det skal støybeskyttes mellom brukerområder, som kan være mellom ulike boenheter. 2.5 Andre sammenliknbare saker om lydkrav Vi kan ikke vise til sammenliknbare saker. 2.6 Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon fra lydkrav For de som skal bo i leilighetene i bygget, er det en absolutt fordel at man gjør det som er mulig for å lydisolere forskriftsmessig mellom boenhetene. Søkers argumentasjon om at det sannsynligvis er vanskelig å tilfredsstille forskriftskravene siden konstruksjonene sannsynligvis ikke er bygget opp med sikte på dette fra grunnen av, er et velkjent problem når det skal gjøres tiltak i eksisterende bygg. Veiledning til TEK angir at forskriftenes krav er innfridd dersom lydklasse C i NS 8175 er oppfylt. Lydklasse D, er en lydklasse som angir hva man kan forvente å klare å tilfredsstille når man gjør tiltak i eksisterende bygg. Samfunnet er tjent med at eksisterende byggverk kan tilpasses nye bruksforhold uten at dette medfører for stor ressursbruk.

7 2.4 Statlige og regionale rammer og mål: Dette er omtalt i punkt 2.1. For lydkrav kan vi ikke vise til spesielle overordnede rammer og mål utover forskriftskrav. 3. TOTALVURDERING: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Lunner kommune mener at hensynet bak kravet om energitiltak i bygninger ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon i denne saken. Bygningen er allerede i bruk som helårsbolig, slik at energibruken ikke vil øke selv om det gis dispensasjon fra Teknisk forskrift. Bygget skal ha en relativt høy standard energimessig. Dersom det gis krav om å tilfredsstille dagens forskrifter, vil store ressurser tilføres for å endre et relativt nytt bygg. Dette vurderes ikke å være i henhold til mål om ressurssparing. Lunner kommune mener at fordelene ved å gi dispensasjon fra energikravene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Lunner kommune mener at når det gjelder krav til lydgjennomgang mellom leilighetene, så kan man ikke la være å stille krav til at det skal gjøres tiltak for å sikre brukbare forhold. Det ville være å vesentlig tilsidesette hensynene i lovens formålsbestemmelse. På den annen side vil det erfaringsmessig bli vanskelig å tilfredsstille forskriftenes krav. Et kompromiss som gjør at man til en viss grad både sikrer lydforholdene mellom boenhetene og mulighetene til endret bruk av eksisterende bygning, er at man stiller krav om at det skal gjøres tiltak for å tilfredsstille lydklasse D i NS FORSLAG TIL VEDTAK Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19. og eldre lovs 88 innvilger Lunner kommune søknad om dispensasjon fra energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 2007, 8-21 i forbindelse med søknad om etablering av hybelleilighet i eksisterende bolig i gnr 116 / bnr 60. Lunner kommune mener at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da man ikke vil øke energibruken i boligbygget, men gi mulighet til at bygget kan tilpasses ny ønsket bruk. Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 og eldre lovs 88 innvilger også Lunner kommune søknad om dispensasjon fra lydkrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 2007, 8-41 og 42. Lunner kommune mener at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom man setter noen vilkår til dispensasjonen for å sikre en viss lyddemping mellom leilighetene. Fordelene med å kunne endre bygget etter nye behov er klart større enn de endrede lydkravene. Vilkår: o Lyddemping mellom leilighetene skal tilfredsstille lydklasse D i NS o Tillatelse til etablering av hybelleilighet må foreligge

8 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens 36 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 116/60 Søknad om tillatelse til tilatk - Hybelleilighet i eksisterende bolig 116/60 Foreløpig svar på søknad om innredning av hybelleilighet i eksisterende bolig 116/60 - Resultat av nabovarsling Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ing. Jon Anders Quamme, Gårdsveien 18, 3230 SANDEFJORD Jannicke Løvlien, Granittvegen 8, 2743 HARESTUA Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 30.01.2012

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1430-5 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer